ΔΕΔ 681/2020 Μη αναγνώριση έκπτωσης διαγραφής απαιτήσεων από το φυσικό πρόσωπο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

ΔΕΔ 681/2020 Μη αναγνώριση έκπτωσης διαγραφής απαιτήσεων από το φυσικό πρόσωπο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

Καλλιθέα 31/3/2020
Αριθμός απόφασης: 681

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604559
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ. της ΠΟΛ.1076/2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1456 /26-04-2018) .

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ».

5. Την με ημερομηνία κατάθεσης 21-11-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της υπό εκκαθάριση τελούσης Εταιρείας με την επωνυμία « », με αντικείμενο δραστηριότητας Λιανικό Εμπόριο Καινούριων Επιβατηγών Μηχανοκίνητων Οχημάτων, η οποία εδρεύει στην , οδός και , με Α.Φ.Μ , νομίμως εκπροσωπούμενης από την του , κάτοικο , οδός αρ , με Α.Φ.Μ και από τον εκκαθαριστή του , κάτοικο , με Α.Φ.Μ., κατά της υπ' αριθμ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με την οποία περιορίζεται η φορολογική ζημία της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.556.486.60 Ευρώ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα:

6. Την με αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με την οποία περιορίζεται η φορολογική ζημία της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.556.486.60 Ευρώ

7. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α 1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 21-11-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ιστορικό

Δυνάμει της υπ' αριθμ /2019 εντολής μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, διενεργήθηκε στην προσφεύγουσα έλεγχος φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (χρήσεως 2013) και φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016. Ο έλεγχος, για το φορολογικό έτος 2016, δεν αναγνώρισε για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και το πρόσθεσε ως λογιστική ποσό ύψους 6.471.474,23 Ευρώ από τον λογαριασμό 81 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα, που αφορά διαγραφή απαιτήσεων της επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο) εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 4172/2013, με αποτέλεσμα να μειώσει τις αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημιές κατά το ποσό αυτό.

Έτσι, και μετά τη προσθήκη λοιπών λογιστικών διαφορών ύψους 110.831,73 ευρώ για τα έτη 2013 2014 και 2015, προσδιόρισε τις αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημίες για το φορολογικό έτος 2016 σε ύψος ποσού 482.070,55,έναντι ποσού ύψους 7.038.557,15 ευρώ που είχε δηλώσει η προσφεύγουσα.

Η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:

Ακυρότητα των καταλογιστικών πράξεων λόγω ελλείψεως αιτιολογίας της Εκθέσεως Ελέγχου.

Εν προκειμένω, ο έλεγχος, κατά πλήρη παράβαση των ως άνω διατάξεων και της ρηθείσης νομολογίας, όλως αυθαιρέτως, εν αναγνώρισε ποσό ύψους 6.456.858,10 Ευρώ, με αποτέλεσμα να μειώσει τις αναγνωριζόμενες φορολογικώς ζημιές κατά το ποσό αυτό, παραπέμποντας απλώς στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) και αναφέροντας επί λέξει ότι «από το λογαριασμό αυτό που αφορά διαγραφή απαιτήσεων της επιχείρησης από φυσικό πρόσωπο (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο) δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση το σύνολο αυτού δηλ. 6.456.858,10 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 4172/2013, δεδομένου ότι κατά τη διαγραφή της απαίτησης δεν ίσχυαν οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική ανωτέρω διάταξη του νόμου».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ν.4172/2013 ορίζεται ότι:

1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής:
α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,
β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
 

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες)

Προβλέψεις (σε ποσοστό %)

>12

50

>18

75

>24

100

2. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, ο σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων "κατά"[1] των μετόχων ή εταίρων της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και των θυγατρικών εταιρειών της επιχείρησης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν για την αξίωση που αφορά αυτές τις οφειλές υπάρχει εκκρεμοδικία ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτημα κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που καλύπτονται από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια ή για οφειλές του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή για εκείνες που έχουν δοθεί με την εγγύηση αυτών των φορέων.

3. Η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ανακτάται άμεσα με τη μεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση:
α) καταστεί εισπράξιμη ή
β) διαγραφεί.

4. α. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
(i) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,
(ii) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου, και
(iii) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.
β. Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης α ' της παρούσας και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.
γ. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης α ' της παρούσας. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22"
5 6....7....

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 ν.4174/2013 Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.

Επειδή, στη προκειμένη περίπτωση η προσφεύγουσα δεν προσκομίζει κανένα στοιχείο, που να στηρίζει την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσού ύψους 6.471.474,23 ευρώ από τον λογαριασμό 81 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα, ως διαγραφή απαιτήσεων από το φυσικό πρόσωπο , Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 22/10/2019 Έκθεση Μερικού Ελέγχου φόρου Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, επί της οποίας εδράζεται η υπό κρίση προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί .

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 21-11-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », με Α.Φ.Μ

Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάσει την παρούσα απόφαση:
Διαχειριστικό έτος 2013:Ζημίες ελέγχου 368.597,97 ευρώ
Φορολογικό έτος 2014:Ζημίες ελέγχου 81.983,45 ευρώ
Φορολογικό έτος 2015:Ζημίες ελέγχου 267.296,65 ευρώ
Φορολογικό έτος 2016:Ζημίες ελέγχου 482.070,55 ευρώ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.