ΔΕΔ 911/2019 Βεβαίωση του ΟΔΙΕ - Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή στα παιχνίδια της ΟΠΑΠΑΕ δύνανται να ληφθούν υπόψη για κάλυψη τεκμηρίων

ΔΕΔ 911/2019 Βεβαίωση του ΟΔΙΕ - Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή στα παιχνίδια της ΟΠΑΠΑΕ δύνανται να ληφθούν υπόψη για κάλυψη τεκμηρίων

Καλλιθέα, 15/03/2019
Αριθμός απόφασης: 911

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α1

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213 1604534
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 20/12/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , ΑΦΜ κατοίκου , οδός , αρ , κατά της με αριθ. πρωτ /2018 απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Την με αριθ. πρωτ /2018 απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α 1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/12/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ /2018 προσβαλλόμενη απάντησή του, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ απέρριψε τα δηλωθέντα ποσά στον κωδ. 781 από κέρδη από δελτία αμοιβαίου στοιχήματος ΟΔΙΕ, ύψους 20.422,40€, 8.995,68€ και 28.902,53€, των υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων του προσφεύγοντος, βάσει του ν.4446/2016, οικ. ετών 2013, 2014 και φορολογ. έτους 2014, με αριθ. καταχ /2018, /2018 και /2018, αντίστοιχα, διότι σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ /2018 εγγράφου της Δ.Ο.Υ., ο προσφεύγων δεν είχε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (στοιχεία για την αγορά των παραπάνω δελτίων) ώστε να γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού κέρδους, και συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στην εκκαθάριση των παραπάνω δηλώσεων το αντίστοιχο ποσό. (Υπ. Οικ. 1087968/29-10-2008).

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και με το με αριθ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2019 ΕΜΠ/2019 συμπληρωματικό του υπόμνημα, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης απάντησης ισχυριζόμενος ότι:

• Σύμφωνα με τα άρθρα 78§1 και 4§§1,5 του Συντάγματος, η φορολόγηση δεν πρέπει να φτάνει μέχρι το σημείο που υπερβαίνει την φοροδοτική ικανότητα έκαστου φορολογούμενου.

• Η φορολογική αρχή πρέπει να παρέχει στον φορολογούμενο την ευχέρεια να αποδείξει το ύφος των φορολογούμενων περιουσιακών του στοιχείων. Ουδείς δύναται να υποχρεωθεί στο αδύνατο.

• Η φορολογική αρχή του ζήτησε να προσκομίσει δικαιολογητικά στοιχεία που ο ΟΔΙΕ κατά πάγια θέση του δεν χορηγεί.

• Σε προγενέστερο χρόνο, οι εν λόγω επίσημες βεβαιώσεις του ΟΔΙΕ είχαν γίνει δεκτές. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του προσκομίζει τις από 23/01/2019 και 29/01/2019 βεβαιώσεις του ΟΔΙΕ.

Επειδή, με το άρθρο 57 του ν.4446/2016 ορίζεται ότι:

«1. Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις "25.11.2017" να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α' 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι και τις 30.9.2016.»

Επειδή, με τα άρθρα 1 και 2 του α' γενικού μέρους της ΠΟΛ.1115/2017 ορίζεται ότι: «1. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016 δύναται να υποβάλει νέα τροποποιητική (συμπληρωματική) δήλωση, χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού. Δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ως άνω νόμου, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την ΠΟΛ.1009/2017 εγκύκλιο, οι καταβολές που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται είτε λόγω πραγματικής είτε λόγω νομικής πλάνης, δεν δύναται να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας με σκοπό την επιστροφή καταβληθέντος φόρου. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου.

2. Επιπλέον, κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων, στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις. Επομένως, δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις, έστω και αν με την τροποποιητική δήλωση πρόκειται να μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο που είχε προκύψει με την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και ανεξάρτητα αν είχε πραγματοποιηθεί η επιστροφή του φόρου ή όχι. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό.»

Επειδή, με το αριθ. πρωτ. 1087965/1573/Α0012/29.10.2008 έγγραφο της ΓΓΔΕ με ΘΕΜΑ: «Κάλυψη τεκμηρίων με κέρδη Ο.Π.Α.Π.»:

«1. Σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο μπορούν να καλύψουν ή να περιορίσουν τη διαφορά της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης (σχετ. 1037965/356/Α0012/ΠΟΛ.1094/1989 διαταγή).

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μας (σχετ. 1033991/1003/Α0012/11.5.2004 έγγραφο), όταν προσκομίζεται από τον φορολογούμενο ονομαστική βεβαίωση κερδών στην οποία αναγράφεται και η παρακράτηση φόρου που έγινε, τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή του στα παιχνίδια της « Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» δύνανται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή των περιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης του φορολογουμένου, αφού όμως μειωθούν με το ποσό που κατέβαλε κατά τη διάρκεια της χρήσης για τη συμμετοχή του στα παιχνίδια αυτά.

3. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την γνησιότητα των βεβαιώσεων κερδών από τον ΟΠΑΠ, από τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.2238/1994 προβλέπεται ότι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις τράπεζες κλπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.

Επομένως, εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών με κάθε πρόσφορο μέσο.»

Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων έχει υποβάλει τις κάτωθι αρχικές δηλώσεις:

1. Την υπ' αριθμ δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 στην οποία μεταξύ άλλων δήλωσε στον κωδ. 659 το ποσό των 37.064,24€.

2. Την υπ' αριθμ δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 στην οποία μεταξύ άλλων δήλωσε στον κωδ. 667 το ποσό των 41.110,26€ και

3. Την υπ' αριθμ δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολ. έτους 2014 στην οποία μεταξύ άλλων δήλωσε στον κωδ. 667 το ποσό των 20.425,61€.

Επειδή, βάσει των ως άνω δηλώσεων εκδόθηκαν τα κάτωθι:

1. Το υπ' αριθμ ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών πρόσωπων οικον. έτους 2013 με το οποίο επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα ποσό πληρωμής ύψους 823,66€ (αφορά ειδ. εισφορά αλληλεγγύης).

2. Η υπ' αριθμ πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου οικον. έτους 2014 με την οποία επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα ειδ. εισφορά αλληλεγγύης ποσού 967,30€ και φόρος πολυτ. διαβ. ποσού 1.014,71€, ήτοι συνολικό ποσό πληρωμής ύψους 1.982,01€.

3. Η υπ' αριθμ πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολ. έτους 2014 με την οποία επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα ειδ. εισφορά αλληλεγγύης ποσού 491,79€ και φόρος πολυτ. διαβίωσης ποσού 1.830,31€, ήτοι συνολικό ποσό πληρωμής ύψους 2.322,10€.

Επειδή, εν συνεχεία, ο προσφεύγων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016, υπέβαλε τις υπ' αριθ. καταχ , και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. ετών 2013 και 2014 και φορολογ. έτους 2014, αντίστοιχα, δηλώνοντας στον κωδικό 781 (χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές κτλ.) τα εξής ποσά 20.422,40€, 8.995,68€ και 28.902,53€, αντίστοιχα, τα οποία αφορούν καθαρά ποσά από κερδισμένα δελτία αμοιβαίου στοιχήματος ΟΔΙΕ.

Επειδή, ωστόσο, ο προσφεύγων δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αγορά των παραπάνω δελτίων (αριθ. πρωτ. 1087965/1573/Α0012/29-10-2008 έγγραφο της ΓΓΔΕ), κατά την εκκαθάριση των ως άνω τροποποιητικών δηλώσεων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, δεν έλαβε υπόψη τα δηλωθέντα ποσά στον κωδικό 781. Επειδή, την 12/11/2018 βάσει των ως άνω τροποποιητικών δηλώσεων εκδόθηκαν:

1. Το υπ' αριθμ ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών πρόσωπων οικον. έτους 2013 με το οποίο προσδιορίστηκε τελικό χρεωστικό ποσό ίσο με το αρχικό χρεωστικό ποσό ύψους 823,66€.

2. Η υπ' αριθμ πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου οικον. έτους 2014 με την οποία προσδιορίστηκε τελικό χρεωστικό ποσό ίσο με το αρχικό χρεωστικό ποσό ύψους 1.982,01€ και

3. Η υπ' αριθμ πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολ. έτους 2014 με την οποία προσδιορίστηκε τελικό χρεωστικό ποσό ίσο με το αρχικό χρεωστικό ποσό ύψους 2.322,10€.

Επειδή, ακολούθως, την ίδια ημέρα, με την υπ' αριθμ. 50367/12-11-2018 προσβαλλόμενη απάντησή του, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ενημέρωσε τον προσφεύγοντα ότι απέρριψε τα δηλωθέντα ποσά στον κωδ. 781 από κέρδη από δελτία αμοιβαίου στοιχήματος ΟΔΙΕ, ύψους 20.422,40€, 8.995,68€ και 28.902,53€, των υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων του, βάσει του ν.4446/2016, οικ. ετών 2013, 2014 και φορολογ. έτους 2014, με αριθ. καταχ. /2018, /2018 και /2018, αντίστοιχα, διότι σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. /2018 εγγράφου της Δ.Ο.Υ., δεν είχε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (στοιχεία για την αγορά των παραπάνω δελτίων) ώστε να γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού κέρδους, και συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στην εκκαθάριση των παραπάνω δηλώσεων το αντίστοιχο ποσό. (Υπ. Οικ. 1087968/29-10-2008).

Επειδή, στα πλαίσια εξέτασης της υπό κρίση προσφυγής, με το αριθ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2019 ΕΜΠ/13-02-2019 συμπληρωματικό του υπόμνημα, ο προσφεύγων προσκομίζει τη με αριθ. πρωτ. /2019 βεβαίωση του ΟΔΙΕ ΑΕ (υπό ειδική εκκαθάριση) από την οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

«Βεβαιώνουμε, σύμφωνα πάντοτε με το αρχείο που μας παραδόθηκε κατά την θέση της ΟΔΙΕ Α.Ε. σε ειδική εκκαθάριση, ότι ο ..........του...................... , στοιχημάτισε για τα οικονομικά έτη 2012-2013-2014 -2015 τα αντίστοιχα ποσά όπως αυτά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ

ΦΟΡΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2012

3.729,22

252,92

3.476,30

188,50

2013

22.754,26

2.331,83

20.422,43

712,00

2014

8.998,03

658,23

8.339,80

257,50

2015

32.597,69

3.695,26

28.902,43

1.166,00

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εξαιρεθεί από το οικ. έτος 2015 το δελτίο με σειριακό αριθμό:............... με ημερομηνία 20/09/2013 διότι κρίθηκε άκυρο, συνεπώς σας αποστέλλουμε νέα βεβαίωση κερδών που αφορά το οικον. έτος 2014.»

Επειδή, η ως άνω βεβαίωση του ΟΔΙΕ περιλαμβάνει τα ποσά που προβλέπονται από το με αριθ. πρωτ. 1087965/1573/Α0012/29-10-2008 έγγραφο της ΓΓΔΕ., η υπό κρίση προσφυγή γίνεται δεκτή.

Αποφασίζουμε

την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 20/12/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , ΑΦΜ και την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ /2018 απάντησης του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης