ΔΕΛ Ε 1050309 ΕΞ 2018 Απόδοση ΑΦΜ λόγω απόκτησης κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων

ΔΕΛ Ε 1050309 ΕΞ 2018 Απόδοση ΑΦΜ λόγω απόκτησης κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1050309 ΕΞ 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α'ΒΈ'
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες A. ΤΕΡΖΗ
Τηλέφωνο 210 3375885
Fax 210 3375354
 

Με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (2013 (Β Ί9/ 10-1- 2014), απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, ορίζεται ότι «σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ή νομική οντότητα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( Κ.Φ.Δ.) ν. 4174/2013 ( 170/Α'), ημεδαπό ή αλλοδαπό, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τη φορολογική διαδικασία ή σε υποβολή οποιοσδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα αυτού, αποδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση ενιαίος και μοναδικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων .αποθηκών) που διαθέτει εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, προκειμένου να εγγράφει στο Φορολογικό Μητρώο».

Ειδικότερα με τις διατάξεις της περ. δ της παρ 8, του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αποδίδεται και στα πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας κεφαλαίου λόγω απόκτησης κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εμπράγματων δικαιωμάτων επ’ αυτών.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αναγράφεται υποχρεωτικά, σε όλα τα συμβόλαια που καταρτίζονται και αφορούν μεταβίβαση ακινήτου ή εμπράγματου επί ακινήτου δικαιώματος, από οποιαδήποτε αιτία καθώς και στην έκθεση πλειστηριασμού σε περίπτωση εκούσιου ή αναγκαστικού πλειστηριασμού για όλους τους συμβαλλόμενους. Στις περιπτώσεις που, η μεταγραφή των ανωτέρω, γίνεται χωρίς τη σύνταξη συμβολαίου, ο Α.Φ.Μ. αναγράφεται στον τίτλο μεταγραφής.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που διενεργούν πράξεις που εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο.
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο Προϊστάμενος της
Γεν Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ