ΔΕΦΚ Α 1133016 ΕΞ 2019 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για οικόπεδο δεσμευμένο από την αρχαιολογική υπηρεσία

ΔΕΦΚ Α 1133016 ΕΞ 2019 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για οικόπεδο δεσμευμένο από την αρχαιολογική υπηρεσία

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 1133016 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.3375878
E-Mail: defk.a@aade.gr
Url: www.aade.gr
  
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2 105 62 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για οικόπεδο δεσμευμένο από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Σε απάντηση του 104219 ΕΞ 2019/24-9-2019 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε  ερώτηση του Βουλευτή κ. Χρήστου Μπουκώρου, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (287 Α') ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Στην περ. α' της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ, σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). Στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1248/2014 ορίζονται - μεταξύ των άλλων- τα απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής ή μείωσης κατά περίπτωση από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπεται κάποια ειδικότερη απαλλαγή ή μείωση για ακίνητα τα οποία βρίσκονται πλησίον αρχαιολογικού χώρου.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι όλες οι προτάσεις, που υποβάλλονται για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, αξιολογούνται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε τυχόν μελλοντική αναμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει την ακίνητη περιουσία, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Με εντολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης
Ευθύμιος Σαΐτης