ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ2020 Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης - Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο - Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων

ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ2020 Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης - Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο - Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Σ. Δροσοπούλου

Τηλέφωνο : 2106987453
E-Mail : d19diadi@otenet.gr
Url : www.aade.gr

 

ΘΕΜΑ: Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης – Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων

ΣΧΕΤ. : 1) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1068514 ΕΞ 2016/28.4.2016 ΕΔΥΟ «Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους - Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων και προϋποθέσεις και όροι έγκρισης άλλων, εκτός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χώρων, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων»
2) Η αριθμ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/5.04.2017 εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε «Οδηγίες για την έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης στα πλαίσια εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν.952/2013 (ΕνΤΚ/UCC)»
3) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/9.8.2017 εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ»
4) Η αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 ΑΥΟ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
5) Η αριθμ. Δ19Α 5041331/28.11.2013 Δ.Υ.Ο «Οδηγίες για την υποβολή και διαχείριση των παραστατικών του Υποσυστήματος Δηλωτικών, με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων ICISnet»

Σε συνέχεια της ανωτέρω 1)σχετικής ΕΔΥΟ και λαμβάνοντας υπόψη τις ουσιαστικές τροποποιήσεις των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν την είσοδο και προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων, με στόχο τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, και των Τελωνειακών αρχών, με την παρούσα συγκεντρώνονται σε μία εγκύκλιο όλες οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή/παραμονή εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση, στη λήξη αυτής και στις διαδικασίες αφενός έκδοσης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης και αφετέρου έγκρισης/καθορισμού άλλων χώρων για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων και παρέχονται οδηγίες για ομοιόμορφη εφαρμογή.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας» (Ε.Τ.Κ): Ο Κανονισμός 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού κώδικα.

2. «Εθνικός Τελωνειακός κώδικας» : Ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α 265/22-11-2001).

3. «ενωσιακά εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να ενσωματώνονται σε αυτά εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης,
β) εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από χώρες ή εδάφη εκτός του εν λόγω εδάφους και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία,
γ) εμπορεύματα που λαμβάνονται ή παράγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, είτε αποκλειστικά από εμπορεύματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

4. «μη ενωσιακά εμπορεύματα»: εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 3 ή που έχουν απολέσει τον τελωνειακό τους χαρακτήρα ως ενωσιακά εμπορεύματα.

5. «τελωνειακός χαρακτήρας»: ο χαρακτήρας εμπορεύματος ως ενωσιακού ή μη ενωσιακού.

6. «τελωνειακή επιτήρηση»: ενέργειες στις οποίες προβαίνουν γενικά οι τελωνειακές αρχές, ώστε να εξασφαλίζουν την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων που ισχύουν για τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτών των ενεργειών·

7. «πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης»:
α) εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης,
β) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κάθε πρόσωπο που έχει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση.

8. «μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση»: σταθερός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας στον οποίο βρίσκονται σε μόνιμη βάση οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι και μέσω του οποίου πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει οι σχετικές με τα τελωνεία πράξεις ενός προσώπου.

9. «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το πρόσωπο που έχει την κυριότητα των εμπορευμάτων ή παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής τους ή που ασκεί φυσικό έλεγχο επ’ αυτών.

10. «προσωρινή εναπόθεση»: η κατάσταση μη ενωσιακών εμπορευμάτων τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά υπό τελωνειακή επιτήρηση για το διάστημα μεταξύ της προσκόμισής τους στο τελωνείο και της υπαγωγής τους σε τελωνειακό καθεστώς ή της επαναγωγής τους.

11. «απόφαση»: κάθε πράξη των τελωνειακών αρχών που αφορά την τελωνειακή νομοθεσία και ρυθμίζει μια συγκεκριμένη υπόθεση και η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

12. «Εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης»: οι αποθήκες ή οι χώροι προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα. Για τους σκοπούς της παρούσας ως εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης νοούνται οι εγκαταστάσεις υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων.

13. «άλλοι χώροι που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Τελωνειακές αρχές»: χώροι που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων, οι οποίοι δεν είναι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 148 του Ενωσιακού Κώδικα.

14. «χώροι προσωρινής εναπόθεσης» : Οι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης και οι άλλοι χώροι που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι Τελωνειακές αρχές για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων.

15. «Διαχειριστής»/ Δικαιούχος της απόφασης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την εκμετάλλευση και διαχείριση του οποίου λειτουργεί συγκεκριμένη εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας αυτής.

16. «Αρμόδιο Τελωνείο»: το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.
17. «Αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή Αρχή»: Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας καθώς επίσης και τα Τελωνεία που ασκούν αρμοδιότητα Τελωνειακής Περιφέρειας για την έκδοση αδειών λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, σύμφωνα με την ανωτέρω 4)σχετική.

18. «διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης»: η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, ότι εμπορεύματα βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση.

ΜΕΡΟΣ Α – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε, ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ.

Α. Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης/τελωνειακή επιτήρηση (άρθρο 134 Ε.Τ.Κ)

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση από τη στιγμή της εισόδου τους και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, ενώ παραμένουν υπό την επιτήρηση αυτή για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να καθορισθεί ο τελωνειακός τους χαρακτήρας.

Ειδικότερα:

 •  Τα ενωσιακά εμπορεύματα, με την επιφύλαξη του άρθρου 154 Ε.Τ.Κ, περί των περιπτώσεων απώλειας του τελωνειακού χαρακτήρα τους ως ενωσιακών, δεν θα υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση μόλις καθορισθεί ο τελωνειακός τους χαρακτήρας.
 •  Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση είτε μέχρι να αλλάξει ο τελωνειακός τους χαρακτήρας είτε μέχρι να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή μέχρι να καταστραφούν.

Β. Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο (άρθρο 139 Ε.Τ.Κ)

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προσκομίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους στα καθορισθέντα τελωνεία ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο που καθορίζουν ή εγκρίνουν οι τελωνειακές αρχές, ή στην ελεύθερη ζώνη.

Ως προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο νοείται η γνωστοποίηση στις τελωνειακές αρχές σχετικά με την άφιξη εμπορευμάτων στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο έχει καθοριστεί/εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές ή στην Ελεύθερη Ζώνη και η θέση αυτών των εμπορευμάτων στη διάθεση των εν λόγω αρχών για τελωνειακό έλεγχο.

Η προσκόμιση των εμπορευμάτων γίνεται από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

 •  το πρόσωπο που τα έφερε στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ή
 •  το πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενήργησε το πρόσωπο που τα έφερε στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή
 •  το πρόσωπο που ανέλαβε την ευθύνη της μεταφοράς τους μετά την είσοδό τους στο έδαφος της Ένωσης.

Ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις των ανωτέρω προσώπων, τα εμπορεύματα μπορούν να προσκομίζονται επίσης από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

 •  κάθε πρόσωπο που υπάγει αμέσως τα εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς,
 •  τον κάτοχο άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητες σε ελεύθερη ζώνη.

Προκειμένου να επιτραπεί η προσκόμιση των εμπορευμάτων όχι σε χώρο Τελωνείου, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εγκρίνουν οι Τελωνειακές αρχές πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 148 παράγραφοι 2 και 3 του Ε.Τ.Κ και του άρθρου 117 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού αρ.2015/2446·
 • τα εμπορεύματα να διασαφίζονται για τελωνειακό καθεστώς ή να επανεξάγονται το αργότερο 3 ημέρες μετά την προσκόμισή τους ή το αργότερο 6 ημέρες μετά την προσκόμισή τους στην περίπτωση εγκεκριμένου παραλήπτη, που αναφέρεται στο άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β) του Ε.Τ.Κ, εκτός αν οι τελωνειακές αρχές απαιτήσουν τον έλεγχο των εμπορευμάτων δυνάμει του άρθρου 140 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να προσκομισθεί εμπόρευμα απευθείας σε χώρο που έχουν εγκρίνει οι Τελωνειακές αρχές και να παραμείνει εκεί σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, απαιτείται η παροχή σχετικής έγκρισης των Τελωνειακών αρχών η οποία αφορά τόσο το σκέλος της προσκόμισης των εμπορευμάτων όσο και της υπαγωγής και παραμονής τους σε προσωρινή εναπόθεση στον χώρο αυτό. Η προαναφερθείσα έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω κοινών προϋποθέσεων. (βλ. παράγραφο Δ, σημείο 5.2.1)

Δεν απαιτείται παροχή έγκρισης, όταν η προσκόμιση γίνεται σε εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση τρίτων προσώπων, σε Ελεύθερη Ζώνη ή σε χώρο που έχει καθοριστεί από τις Τελωνειακές αρχές ως χώρος προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων.

Όσον αφορά τα διαφορετικά είδη χώρων εναπόθεσης εμπορευμάτων, αυτά αναλύονται εκτενώς στο σημείο Δ - παράγραφος 5 του Μέρους Α της παρούσας.

Γ. Μη υποχρέωση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο (παρ.2 άρθρου 139 Ε.Τ.Κ)

Δεν προσκομίζονται στο τελωνείο τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσιας ή αεροπορικής οδού τα οποία:

 • παραμένουν στα ίδια μεταφορικά μέσα προς περαιτέρω μεταφορά. Τα εν λόγω εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο μόνο του λιμένα ή του αερολιμένα στον οποίο εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται.
 • εκφορτώνονται και φορτώνονται εκ νέου στα ίδια μεταφορικά μέσα κατά το ταξίδι τους, προκειμένου να επιτραπεί η εκφόρτωση ή φόρτωση άλλων εμπορευμάτων.

Επισήμανση : Η νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα προβλέπει την υποβολή συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων, μέσω μηνύματος, με το οποίο θα γνωστοποιούνται στο Τελωνείο οι σχετικές με την προσκόμιση των εμπορευμάτων πληροφορίες.

Προς το παρόν και δεδομένου ότι διανύουμε μεταβατική περίοδο, μέχρι την αναβάθμιση του ICISnet, οι πληροφορίες της προσκόμισης και της προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλονται μαζί, μέσω του Υποσυστήματος Δηλωτικών του ICISnet, στο Τελωνείο και έχουν τη μορφή Δηλωτικού (υφιστάμενο παραστατικό Δηλωτικό/Συνοπτική διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης).
Με την αναβάθμιση του Υποσυστήματος διαχείρισης της εισόδου των εμπορευμάτων και της προσωρινής εναπόθεσης (υφιστάμενο Υποσύστημα Δηλωτικών), το μήνυμα γνωστοποίησης προσκόμισης θα μπορεί να υποβάλλεται από το συναλλασσόμενο, είτε ανεξάρτητα από ή συνδυαστικά με τη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης.

Δ. Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων (άρθρο 144 Ε.Τ.Κ.)

Ως προσωρινή εναπόθεση νοείται η κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης μη ενωσιακών εμπορευμάτων υπό τελωνειακή επιτήρηση, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προσκόμισή τους στο τελωνείο έως την υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή τους·

Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση από τη στιγμή της προσκόμισής τους στο τελωνείο ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο καθορίζουν ή εγκρίνουν οι τελωνειακές αρχές.
Τα έγγραφα για τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση παρέχονται στις τελωνειακές αρχές, εφόσον απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία, ή όταν είναι απαραίτητο για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων.
Επισημαίνεται ότι τα εμπορεύματα που προσκομίζονται σε Ελεύθερη Ζώνη δεν τίθενται σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, αντίθετα υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών.

1. Χρονική Διάρκεια Προσωρινής Εναπόθεσης (άρθρο 149 Ε.Τ.Κ.)

Η διάρκεια της προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση του Τελωνείου ή τρίτων είναι 90 ημέρες, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης, ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς.
Η ίδια προθεσμία ισχύει και για εμπορεύματα που εναποτίθενται σε χώρους που έχουν καθοριστεί από τις Τελωνειακές αρχές με ευθύνη τους, ως χώροι προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων.
Αντίθετα, σε περίπτωση προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων σε χώρους που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από τις Τελωνειακές αρχές η χρονική διάρκεια παραμονής τους στην κατάσταση αυτή είναι 3 ημέρες μετά την προσκόμισή τους ή 6 ημέρες μετά την προσκόμισή τους στην περίπτωση εγκεκριμένου παραλήπτη (άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β) του Ε.Τ.Κ), εκτός εάν τα εμπορεύματα πρόκειται να ελεγχθούν, δυνάμει του άρθρου 140 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ, οπότε και η προθεσμία παρατείνεται κατά το διάστημα που απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου και κατά περίπτωση την ολοκλήρωσή του κατόπιν λήψης των αποτελεσμάτων του, όπου απαιτείται.

2. Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης (άρθρο 145 Ε.Τ.Κ.)

Τα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση καλύπτονται από διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή των σχετικών με την κατάσταση αυτή διατάξεων.

Ως διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης νοείται η πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει στις τελωνειακές αρχές, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, ότι εμπορεύματα βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση·
Στη χώρα μας η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης έχει τη μορφή δηλωτικού, το οποίο περιλαμβάνει τις απαραίτητες για τη εναπόθεση πληροφορίες .
Δεν απαιτείται διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης όταν, το αργότερο κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο, έχει καθορισθεί ο τελωνειακός τους χαρακτήρας ως ενωσιακών εμπορευμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 153 έως 156 του Ε.Τ.Κ.

3. Πρόσωπα που υποβάλλουν τη διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης – Τροποποίηση της Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης (άρθρο 145 Ε.Τ.Κ.)

Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα, το αργότερο κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο :

α) το πρόσωπο που έφερε τα εμπορεύματα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης,
β) το πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενήργησε το πρόσωπο που έφερε τα εμπορεύματα στο εν λόγω έδαφος,
γ) το πρόσωπο που ανέλαβε την ευθύνη της μεταφοράς των εμπορευμάτων, μετά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
δ) κάθε πρόσωπο που υπάγει αμέσως τα εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς,
ε) τον κάτοχο αδείας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητες σε ελεύθερη ζώνη.
Η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήσεως, επιτρέποντας στον διασαφιστή να τροποποιήσει ένα ή περισσότερα στοιχεία της μετά την υποβολή της. Η τροποποίηση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ισχύ της τελωνειακής διασάφησης για εμπορεύματα άλλα από αυτά που καλύπτονταν αρχικά, ενώ δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορήσει το πρόσωπο που υπέβαλε τη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης ότι σκοπεύουν να εξετάσουν τα εμπορεύματα,
β) όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν διαπιστώσει την ανακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης.

4. Προϋποθέσεις/Περιορισμοί για την παραμονή των εμπορευμάτων σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης (άρθρο 147 Ε.Τ.Κ.).

Τα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση αποθηκεύονται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ε.Τ.Κ ή, εφόσον δικαιολογείται, σε άλλους χώρους που έχουν καθορίσει ή εγκρίνει οι τελωνειακές αρχές.

Εμπορεύματα που μπορούν να επηρεάσουν, λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους, άλλα εμπορεύματα ή να προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, εναποτίθενται υποχρεωτικά μόνο σε ειδικά διαρρυθμισμένα, ιδιαίτερα, διαμερίσματα ή χώρους, οι οποίοι μπορούν να αποτρέψουν τους παραπάνω κινδύνους.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 134 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ, τα εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση μπορούν να υποστούν μόνο επεξεργασία που εξασφαλίζει τη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση, χωρίς μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.
Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ή το πρόσωπο που αποθηκεύει τα εμπορεύματα, στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα εναποτίθενται σε άλλους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από τις Τελωνειακές αρχές, είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της μη απομάκρυνσης των εμπορευμάτων σε εναπόθεση από την τελωνειακή επιτήρηση και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων.

5. Χώροι προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων (άρθρο 147 παρ.1 και 148 Ε.Τ.Κ & 115 παρ.2 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446).

5.1 Εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης

Ο εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης είναι χώροι εναπόθεσης εμπορευμάτων για την λειτουργία των οποίων απαιτείται η ύπαρξη άδειας, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
Εξαίρεση αποτελούν οι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης με διαχειριστή το ίδιο το τελωνείο (π.χ Τελωνειακός Περίβολος, αποθήκες Τελωνείου κλπ), για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται άδεια.
Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Μέρος Β-Ι-1 της παρούσας.
Στη χώρα μας, οι άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εκδίδονται από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, καθώς και από τα Τελωνεία που ασκούν αρμοδιότητες Τελωνειακών Περιφερειών για τη διεκπεραίωση αιτήσεων, την έκδοση, παρακολούθηση, τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση αδειών εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης (Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου), σε συνεργασία με το αρμόδιο κατά περίπτωση τελωνείο για τη διενέργεια αυτοψίας των χώρων.

5.1.1 Συναποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων με μη ενωσιακά εμπορεύματα σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης (άρθρο 148 παρ.6 Ε.Τ.Κ.)

Σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική ανάγκη και δεν επηρεάζεται αρνητικά η τελωνειακή επιτήρηση, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν την αποθήκευση ενωσιακών εμπορευμάτων σε εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης. Τα εμπορεύματα αυτά δεν θεωρούνται ως εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση.
Η δυνατότητα συναποθήκευσης ενωσιακών εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης θα πρέπει να αναγράφεται στη σχετική άδεια.
Η συναποθήκευση ενωσιακών και μη εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον μπορεί να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο ειδών εμπορευμάτων, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα λογιστικού διαχωρισμού στην κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει μόνο για το καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης (άρθρο 177 Καν.2446/15).

5.2 Άλλοι χώροι προσωρινής εναπόθεσης, εκτός από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης

5.2.1 Χώροι που εγκρίνουν οι Τελωνειακές αρχές για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων (άρθρο 147 παρ.1 Ε.Τ.Κ και 116 παρ.2 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446).

Σε ειδικές δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν τα εμπορεύματα δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης , όπως για παράδειγμα λόγω έλλειψης τέτοιων εγκαταστάσεων, ή λόγω μη επάρκειας των υπαρχόντων χώρων για την αποθήκευσή τους ή λόγω ύπαρξης χώρων μη ειδικά εξοπλισμένων για των αποθήκευση εμπορευμάτων ειδικής φύσης κ.ο.κ, το αρμόδιο τελωνείο δύναται να εγκρίνει, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου, συγκεκριμένο χώρο για την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος Β-IV, σημείο 1 της παρούσας.

Η έγκριση μπορεί να δοθεί ad hoc για χρήση σε μόνο μία διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης ή να ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία διασαφήσεις.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο ο ιδιοκτήτης του χώρου να ταυτίζεται με τον παραλήπτη του εμπορεύματος.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν ταυτίζονται, η έγκριση χορηγείται στον παραλήπτη του εμπορεύματος, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, ενώ επίσης θα πρέπει να προκύπτει η μεταξύ των δύο μερών ιδιωτική συμφωνία παραχώρησης του εν λόγω χώρου.

Παράδειγμα:
Εμπορεύματα προσκομίζονται οδικά στις εγκαταστάσεις εγκεκριμένου παραλήπτη (σύμφωνα με το άρθρο 233 (4) (β) του Ε.Τ.Κ).
Δεδομένου ότι η έγκριση χώρου για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων και η έγκριση εγκεκριμένου παραλήπτη έχουν η κάθε μία τη δική της νομική βάση, ο εγκεκριμένος παραλήπτης της διαμετακόμισης πρέπει να αιτηθεί την έγκριση των τελωνειακών αρχών προκειμένου να του επιτραπεί η προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του.
Εάν δεν υφίσταται συνολική εγγύηση που καλύπτει και την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων θα πρέπει να προσκομισθεί ξεχωριστή εγγύηση, για την κάλυψη της παραμονής των εμπορευμάτων στην κατάσταση της προσωρινής εναπόθεσης.
Επισημαίνεται ότι από τη διατύπωση του άρθρου 147 του Ε.Τ.Κ προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη είναι η εναπόθεση των μη ενωσιακών εμπορευμάτων να γίνεται σχεδόν αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης. Οι εγκρίσεις/καθορισμοί χώρων για την εναπόθεση εμπορευμάτων θα πρέπει να αποτελούν εξαιρέσεις όταν δικαιολογείται δεόντως από τις περιστάσεις.
Ειδικότερα σε ότι αφορά εγκρίσεις χώρων εναπόθεσης, το Τελωνείο θα πρέπει να καθοδηγεί τους συναλλασσόμενους που αιτούνται την έγκριση χώρων τους για εναπόθεση εμπορευμάτων σε τακτική βάση, στην έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, για την διευκόλυνση τόσο των ίδιων όσο και των τελωνείου.

5.2.2 Χώροι που καθορίζουν οι Τελωνειακές για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων (άρθρο 147 παρ.1 Ε.Τ.Κ)

Οι τελωνειακές αρχές, εκτός από τις περιπτώσεις έγκρισης χώρων για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να καθορίζουν κάποιους χώρους, ως χώρους προσωρινής εναπόθεσης. Για τον καθορισμό ενός χώρου ως χώρου για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος Β-IV, σημείο 2 της παρούσας.
Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε Πίνακα στον οποίο απεικονίζονται συνοπτικά τα ισχύοντα κατά περίπτωση στους επιμέρους χώρους προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων.

 

 

Εγκατάσταση Προσωρινής Εναπόθεσης υπό τη διαχείριση τρίτων προσώπων

Εγκεκριμένοι Χώροι Εναπόθεσης

Καθορισμένοι Χώροι Εναπόθεσης

Ενεργοποίηση

Αίτηση του ενδιαφερόμενου και έκδοση σχετικής Άδειας από την αρμόδια για τη λήψη

απόφασης Τελωνειακή Αρχή

Αίτηση του ενδιαφερόμενου και σχετική έγκριση από το αρμόδιο τελωνείο

Απόφαση του αρμόδιου τελωνείου

Έκδοση Άδειας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Παροχή Εγγύησης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Παραμονή σε

εναπόθεση

90 ημέρες

Κατά περίπτωση, έως

3 ή έως 6 ημέρες

90 ημέρες

Υποχρέωση λογιστικής παρακολούθησης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

 

Ε . Υποχρεώσεις Προσώπων για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων (άρθρο 147 Ε.Τ.Κ.)

Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ή το πρόσωπο που αποθηκεύει τα εμπορεύματα, στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα εναποτίθενται σε άλλους χώρους που έχουν εγκριθεί τις τελωνειακές αρχές, είναι υπεύθυνος για όλα τα ακόλουθα:
α) εξασφάλιση της μη απομάκρυνσης των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση από την τελωνειακή επιτήρηση,
β) εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση.

ΣΤ. Λήξη της προσωρινής εναπόθεσης (άρθρο 149 Ε.Τ.Κ.)

Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξάγονται εντός 90 ημερών, με εξαίρεση τα εμπορεύματα που έχουν τοποθετηθεί σε χώρο εναπόθεσης που έχει εγκρίνει το τελωνείο, όπου η προθεσμία περιορίζεται σε 3 ή 6 ημέρες (εγκεκριμένοι παραλήπτες) από την ημερομηνία προσκόμισής τους, εκτός αν οι τελωνειακές αρχές απαιτήσουν τον έλεγχο των εμπορευμάτων δυνάμει του άρθρου 140 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ, οπότε και παραμένουν σε εναπόθεση μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.
Όταν για οποιονδήποτε λόγο τα εμπορεύματα δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν σε προσωρινή εναπόθεση, οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τακτοποίηση της κατάστασής τους σύμφωνα με τα άρθρα 197, 198 και 199 του Ε.Τ.Κ (καταστροφή, δήμευση, εκποίηση, εγκατάλειψη και περιέλευση στην κυριότητα του Δημοσίου) .

Ζ. Άμεσος Τελωνισμός

Τα εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν άμεσα σε τελωνειακό καθεστώς προσκομίζονται και αυτά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στα καθορισθέντα αρμόδια τελωνεία, σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση τρίτων προσώπων, σε Ελεύθερη Ζώνη ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εγκρίνουν ή καθορίζουν οι τελωνειακές αρχές. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις προσκόμισης σε Ελεύθερη Ζώνη, για τα εμπορεύματα υποβάλλεται Δηλωτικό/Διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης.
Στη συνέχεια υποβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς . Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί διασάφηση πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων (διασάφηση προάφιξης), μετά την υποβολή και την οριστικοποίηση του Δηλωτικού/Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, αποστέλλεται συμπληρωματικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει τις σχετικές με την προσκόμιση των εμπορευμάτων πληροφορίες (πχ MRN Δηλωτικού/Διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης)για την οριστικοποίηση του παραστατικού.

Για την προσκόμιση των εμπορευμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος Α, σημείο Β της παρούσας.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, η χρονική διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στην κατάσταση της εναπόθεσης λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό/αναπροσαρμογή του ύψους της εγγύησης.
Συνεπώς εξυπακούεται ότι ο κάτοχος άδειας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, ο οποίος πραγματοποιεί κυρίως άμεσους τελωνισμούς, παρέχει εγγύηση μικρότερη από τον κάτοχο άδειας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ο οποίος τελωνίζει τα εμπορεύματα σε μεταγενέστερο χρόνο, εντός της προθεσμίας των 90 ημερών, (σχετική η υπ.αριθμ.2 σχετική εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε).

Η. Προσωρινή εναπόθεση και κάτοχοι αδειών απλουστευμένης διαδικασίας εισαγωγής με άδεια απλουστευμένης διασάφησης/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή.

Όπως έχει ήδη αναλυθεί ανωτέρω, μετά την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα εμπορεύματα οφείλουν να προσκομίζονται στο τελωνείο, σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, σε Ελεύθερη Ζώνη ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εγκρίνουν ή καθορίζουν οι Τελωνειακές αρχές.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής, και συνεπώς προκειμένου οι συναλλασσόμενοι να δύνανται να προσκομίζουν απευθείας τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις τους κατά την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η έκδοση της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης.

Θ. Πρακτικά προβλήματα λόγω του υφιστάμενου σχεδιασμού του ICISnet – τρόποι αντιμετώπισης μέχρι την αναβάθμιση των συστημάτων.

Από τις 3 Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία θέσης του ICISnet σε παραγωγική λειτουργία, με την καθιέρωση της υποβολής του ενοποιημένου παραστατικού, Δηλωτικού/Διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης, έχουν προκύψει κατά καιρούς πρακτικά προβλήματα, κυρίως επί της διαδικασίας παραλαβής των εμπορευμάτων και αποστολής παρατηρήσεων παραλαβής αποθηκαρίου σε εγκαταστάσεις υπό τη διαχείριση του τελωνείου. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ομαλή διεξαγωγή κυρίως της διαδικασίας θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, όταν αυτή ακολουθεί, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των ειδών (καλώς ή με διαφορές) στην εγκατάσταση του τελωνείου, προϋποθέτει την πλήρη φυσική καταμέτρηση των δηλωμένων στο παραστατικό ποσοτήτων και την καταγραφή των πράγματι παραληφθεισών στην εγκατάσταση ποσοτήτων, ανάλογα με το είδος της συσκευασίας των εμπορευμάτων, προκειμένου να καθίστανται τα σχετικά είδη διαθέσιμα για πίστωση.

Τα ανωτέρω προβλήματα προκύπτουν συνήθως λόγω έλλειψης επαρκών χώρων για την πλήρη εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων κυρίως χύδην μεταφερόμενων εμπορευμάτων, γεγονός που δεν επιτρέπει την επαλήθευση των δηλωμένων ποσοτήτων και την αποστολή παρατηρήσεων παραλαβής αποθηκαρίου για το σύνολο των ποσοτήτων που έχουν δηλωθεί στο παραστατικό.

Επιπλέον, στην υπάρχουσα υλοποίηση του Υποσυστήματος Δηλωτικών του ICISnet ο κύκλος ζωής του Δηλωτικού/Διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης προβλέπει απαραιτήτως την αποστολή παρατηρήσεων παραλαβής αποθηκαρίου, «καλώς» ή «με διαφορές», κατόπιν φυσικής καταμέτρησης, προκειμένου ένα είδος να αποκτήσει κατάλληλη κατάσταση (status) που να επιτρέπει την πίστωσή του, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή ροή της διαδικασίας και τελωνισμού των εμπορευμάτων.
Σε αρκετές περιπτώσεις τα προβλήματα θα μπορούσαν να ξεπερασθούν από την ύπαρξη, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του τελωνείου εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση τρίτων προσώπων (είτε για την εξυπηρέτηση πολλών παραληπτών, είτε μόνο για τα φορτία ενός παραλήπτη) με επαρκείς υποδομές για την εξυπηρέτηση τέτοιων φορτίων, οπότε και η προσκόμιση των εμπορευμάτων θα γινόταν απ’ευθείας στις εν λόγω εγκαταστάσεις και η αποστολή των παρατηρήσεων παραλαβής αποθηκαρίου θα γινόταν από τον διαχειριστή της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης.
Εντούτοις και μέχρι την αναβάθμιση των συστημάτων και τον ανασχεδιασμό τόσο των πληροφοριών που περιέχονται στη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης όσο και της ροής/κύκλου ζωής του παραστατικού, οπότε και θα λυθούν πρακτικά προβλήματα όπως τα προαναφερθέντα, στις περιπτώσεις εκείνες που, για αντικειμενικούς λόγους, τα εν λόγω προβλήματα δεν μπορούν να ξεπερασθούν από τις υποστηριζόμενες εναλλακτικές που προβλέπονται στον κώδικα (εγκατάσταση εναπόθεσης υπό τη διαχείριση τρίτου, έγκριση/καθορισμό χώρου ως χώρου εναπόθεσης) και προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο τα τελωνεία όσο και οι συναλλασσόμενοι μπορεί να εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία :
Για τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί με κωδικό αποθήκης χώρο του τελωνείου για τις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει αποστολή παρατηρήσεων παραλαβής αποθηκαρίου για τη συνολική ποσότητα των εμπορευμάτων, δεν θα γίνεται από το τελωνείο παραλαβή των ποσοτήτων στο Δηλωτικό/Διασάφηση Προσωρινής εναπόθεσης και το βήμα της επαλήθευσης σε ότι αφορά τις δηλωθείσες στο παραστατικό ποσότητες θα μετακυλύεται στην επαλήθευση της διασάφησης υπαγωγής των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία (καθεστώς 40) ή αποταμίευση (καθεστώς 71).
Στη θέση 40 «προηγούμενο παραστατικό» των εν λόγω διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή αποταμίευσης δεν θα συμπληρώνεται το ΜRN του Δηλωτικού/Διασάφησης Προσωρινής εναπόθεσης μετά τον κωδικό Χ337, αλλά μετά τον Κωδικό ΖΖΖΖ. Τα παραστατικά αυτά θα αναβαθμίζονται αυτόματα από το σύστημα, όταν απαιτείται, σε «έλεγχος εγγράφων», διατηρουμένης της δυνατότης του αρμόδιου υπαλλήλου να τα αναβαθμίσει περαιτέρω σε «φυσικός έλεγχος».
Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των δηλωμένων στη διασάφηση ποσοτήτων κατά το στάδιο του τελωνισμού, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου, θα παραλαμβάνει το αντίστοιχο είδος του δηλωτικού είτε «καλώς» ή «με διαφορές».
Λόγω της συμπλήρωσης του κωδικού ΖΖΖΖ στη θέση 40 της διασάφησης εισαγωγής, το είδος του δηλωτικού δεν θα πιστώνεται αυτόματα και για το λόγο αυτό προκειμένου να εξοφλείται στο σύστημα το σχετικό είδος θα πρέπει υπάλληλος του τελωνείου να προβαίνει στην ειδική πίστωσή του, αναγράφοντας το MRN της σχετικής διασάφησης στο προβλεπόμενο πεδίο παρατηρήσεων που ανοίγει κατά την εκτέλεση της λειτουργίας ειδικής πίστωσης.

Ι. Μελλοντική Κατάσταση – Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων - Εφαρμογή του Παραρτήματος Β του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής .

Όπως είναι γνωστό, με τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να εφαρμοστεί πλήρως το ηλεκτρονικό τελωνείο γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα προετοιμάζονται κατά τη μεταβατική περίοδο και θα τίθενται σταδιακά σε ισχύ.

Στόχος είναι η κάθε είδους ανταλλαγή πληροφοριών, όπως διασαφήσεων, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων ή αποφάσεων, μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών και η διατήρηση των πληροφοριών αυτών, όπως απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, να πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται, αυτές καθορίζονται αναλυτικά για κάθε διασάφηση/γνωστοποίηση στο Παράρτημα Β του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2446/15, το οποίο δεν εφαρμόζεται ακόμη.

Σε ό,τι αφορά την υποβολή Δηλωτικών/Διασαφήσεων προσωρινής εναπόθεσης, η πιο σημαντική αλλαγή που πηγάζει από την εφαρμογή του Παραρτήματος Β, είναι ο διαχωρισμός των πληροφοριών προσκόμισης, με δημιουργία ξεχωριστού συνόλου Δεδομένων, από τις πληροφορίες που αφορούν στην προσωρινή Εναπόθεση των εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες προσκόμισης και εναπόθεσης, όπως έχουν ορισθεί στο Παράρτημα Β, θα μπορούν να παρέχονται στο τελωνείο ανεξάρτητα ή συνδυαστικά με δύο ξεχωριστές ή μία ενιαία υποβολή.

Επιπλέον, με την αναβάθμιση των συστημάτων θα μπορούν να εφαρμοσθούν οι πλήρως οι διατάξεις του Ενωσιακού Κώδικα, σχετικά με την διακίνηση εμπορευμάτων από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης μεταξύ διαφόρων εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, χωρίς τη χρήση του καθεστώτος της διαμετακόμισης, με την κάλυψη της εγγύησης που καλύπτει τη λειτουργία εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης από την οποία αποστέλλονται τα εμπορεύματα, υπό την προϋπόθεση ότι η διακίνηση δεν αυξάνει τον κίνδυνο απάτης, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 148 σημείο 5 του Ε.Τ.Κ και του άρθρου 118 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού αρ.2015/2446.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χωρίς την χρήση διαμετακόμισης δεν έχει υλοποιηθεί στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα, καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη λειτουργιών (ανταλλαγή μηνυμάτων, πιστώσεις παραστατικών κλπ) οι οποίες δεν μπορούν να υποστηριχθούν μηχανογραφικά από το ICISnet, ενώ προβλέπεται να εφαρμοσθούν με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνείων, οπότε και θα παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες.

 

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ι .ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

1. Η άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

Α) είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, στην αίτηση δηλώνεται ο ΑΦΜ του αιτούντος που έχει αποδοθεί στη χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ.1113/2013 ΑΥΟ ή μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου) καθώς και ο ΑΦΜ που διαθέτει στο Κράτος μέλος εγκατάστασής του.

Β) παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών· οι εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς με άδεια για τελωνειακές απλουστεύσεις (AEOC) θεωρείται ότι πληρούν την προϋπόθεση αυτή, εφόσον η λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης λαμβάνεται υπόψη στην άδεια εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις.

Γ) παρέχουν εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ε.Τ.Κ.
Για την επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, ιδίως όσον αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, τον τελωνειακό τους χαρακτήρα και τις διακινήσεις τους, ο κάτοχος της άδειας τηρεί κατάλληλες καταχωρίσεις.

Επιπλέον, η άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χορηγείται μόνο εφόσον :

 • - οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς να υποχρεωθούν να θεσπίσουν διοικητικές ρυθμίσεις δυσανάλογες προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες
 • - οι εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λιανική πώληση.
 • - τα αποθηκευμένα εμπορεύματα τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο ή ενδέχεται να αλλοιώσουν άλλα εμπορεύματα ή χρειάζονται, για άλλους λόγους, ειδικές εγκαταστάσεις, αποθηκεύονται σε ειδικά εξοπλισμένες για την αποθήκευσή τους εγκαταστάσεις.
 • - η λειτουργία των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης γίνεται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας. Αυτό δεν αποκλείει την διεξαγωγή ορισμένων εργασιών από τρίτα πρόσωπα, υπό την ευθύνη του κατόχου της άδειας.

2. Καταλληλότητα Αποθηκευτικών χώρων Εγκαταστάσεων προσωρινής Εναπόθεσης

Με σκοπό αφ' ενός μεν την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των εμπορευματικών συναλλαγών και αφ' ετέρου την εξασφάλιση της εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας και την ασφαλή εναπόθεση των εμπορευμάτων, πρέπει η εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης να είναι προσβάσιμη στην Τελωνειακή Υπηρεσία, στα μέσα μεταφοράς των εμπορευμάτων και στους εμπλεκόμενους με τις τελωνειακές διατυπώσεις φορείς και να πληροί από άποψη υποδομής τις παρακάτω χωροταξικές προϋποθέσεις:

α) Να είναι λειτουργική, ασφαλής και επαρκής, για εναπόθεση εμπορευμάτων, να έχει κατάλληλη διαμόρφωση χώρων, τα απαραίτητα μέσα πυρόσβεσης και εξαερισμό, κατάλληλο φωτισμό, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα εναπόθεσης διαφορετικών ειδών εμπορευμάτων, τα οποία ανήκουν σε πολλούς παραλήπτες. Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης, ζύγισης, μέτρησης και ελέγχου των εμπορευμάτων.

β) Να διαθέτει ειδικά διαρρυθμισμένα ιδιαίτερα διαμερίσματα ή χώρους για εμπορεύματα, η εναπόθεση των οποίων μπορεί να επηρεάσει, λόγω της φύσης ή της κατάστασής τους, άλλα εμπορεύματα ή να προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

γ) Οι υπαίθριοι χώροι να είναι περιφραγμένοι κατά τρόπο ασφαλή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, ώστε η αποθήκη και οι υπαίθριοι χώροι αυτής να διαχωρίζονται πλήρως.

3. Λογιστική διαχείριση των εμπορευμάτων που εναποτίθενται σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης.

Για την παρακολούθηση της παραμονής των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση από τη στιγμή της εισόδου τους στην εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης μέχρι και την έξοδό τους από αυτήν, εφαρμόζεται από το διαχειριστή, σύστημα λογιστικής αποθήκης, επιφυλασσομένων άλλων πρόσθετων μέτρων που λαμβάνει η Τελωνειακή Υπηρεσία, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η τηρούμενη από το διαχειριστή λογιστική αποθήκης, πρέπει να εμφανίζει ανά πάσα στιγμή τα πραγματικά αποθέματα εμπορευμάτων που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση, εντός της εγκατάστασης.

Για τη λογιστική παρακολούθηση της εγκατάστασης τηρούνται από τον διαχειριστή μηχανογραφικά συστήματα λογιστικής καταχώρισης και παρακολούθησης των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία:

Α) παραπομπή στη σχετική διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης για τα εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις του και παραπομπή στην αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της προσωρινής εναπόθεσης,

Β) την ημερομηνία και τα σχετικά στοιχεία αναγνώρισης των τελωνειακών εγγράφων που αφορούν τα αποθηκευμένα εμπορεύματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σχετικά με την προσωρινή εναπόθεση των εμπορευμάτων,

Γ) τα στοιχεία, τους αριθμούς αναγνώρισης, τον αριθμό και το είδος των δεμάτων, την ποσότητα και τη συνήθη εμπορική ή τεχνική περιγραφή των εμπορευμάτων και ενδεχομένως τα σημεία αναγνώρισης των εμπορευματοκιβωτίων που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων,

Δ) τον τόπο των εμπορευμάτων και τα στοιχεία κάθε διακίνησής τους,

Ε) τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων,

ΣΤ) το είδος των συνήθων εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 147 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ, ήτοι των εργασιών που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων στην ίδια κατάσταση, χωρίς μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους
Οι ανωτέρω καταχωρίσεις διατηρούνται από το διαχειριστή επί μία τριετία, εκτός εάν για ειδικούς λόγους ζητηθεί διαφορετικά από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί περιοδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι από το Τελωνείο στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης.
Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή στις Τελωνειακές Αρχές έκδοσης των αδειών και των αρμόδιων κατά περίπτωση Τελωνείων να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ολοκληρώνονται οι περιοδικοί έλεγχοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στους διαχειριστές των εγκαταστάσεων λόγω μη αποδέσμευσης των σχετικών εγγυήσεων που έχουν προσκομίσει και αφορούν παρελθόντα έτη για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος

4. Παροχή Εγγύησης

Σε εφαρμογή του άρθρου 148 σημείο γ) του Ε.Τ.Κ ο διαχειριστής προσκομίζει εγγύηση, πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, στην αρμόδια για την λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή, εγγύηση, με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω υπ.αρ.2 σχετική εγκύκλιο Α.Α.Δ.Ε.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Υποβολή αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών

Προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή, αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, με την οποία παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος διαχειριστή και για συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο.

Για την έκδοση της άδειας, υποβάλλονται από τον αιτούντα τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα ως ακολούθως :

1.1 Στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή Αρχή :

 • α) Αίτηση με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας, στοιχεία.
 • β) Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το TAXISnet που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντα και πληροφορίες για τη δραστηριότητα και τις εγκαταστάσεις του.
 • γ)Το τελευταίο εν ισχύ δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου περί Α.Ε και ΕΠΕ και το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
 • δ) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται περί Α.Ε, περί εκπροσώπησής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής του.
 • ε) καταστατικό σύστασης θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο, προκειμένου περί Ο.Ε και Ε.Ε.
 • στ) Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων.
 • ζ) Πρόβλεψη όγκου κίνησης εγκατάστασης.
 • η) Φορολογική ενημερότητα
 • θ) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου ,εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.
 • ι) Η προβλεπόμενη στο σημείο 4 του Μέρους Β-Ι της παρούσας, εγγύηση.

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν υποβάλλονται τα υπό τα στοιχεία γ) έως θ) προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

1.2 Στο αρμόδιο τελωνείο προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία στους περιλαμβανόμενους στην αίτηση χώρους :

 • α) Αρχιτεκτονικό ή και τοπογραφικό διάγραμμα των προς έγκριση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτού καθώς και το είδος της περίφραξης, όπου αυτή απαιτείται.
 • β) έγκριση ή βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων, όπου απαιτείται, Όσον αφορά την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων, εάν η αποθήκη εμπίπτει σε κατηγορία επιχείρησης για την οποία δεν απαιτείται η λήψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής περί της απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση ή υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία δηλώνει ότι ο αποθηκευτικός χώρος εμπίπτει στις κατηγορίες επιχειρήσεων για τις οποίες δεν απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
 • γ) Εφ' όσον συντρέχει περίπτωση εναπόθεσης εμπορευμάτων που θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, τάξη και ασφάλεια, βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών για τη νομιμότητα λειτουργίας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

Η σχετική έκθεση αυτοψίας αποστέλλεται στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή και λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο έκδοσης της άδειας.

Ο αιτών την άδεια υποχρεούται να παράσχει στην αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή, οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή στοιχείο, κρίνεται απαραίτητη για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης.

2. Σε ότι αφορά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας και ειδικότερα για :

- Τις προϋποθέσεις αποδοχής της αίτησης
- Την παράταση προθεσμίας για τη λήψη απόφασης
- Το δικαίωμα ακρόασης
- Την λήψη απόφασης απόρριψης αίτησης
- Τις υποχρεώσεις του δικαιούχου της απόφασης
- Τη διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των τελωνειακών αρχών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στη υπ.αριθμ. 3 σχετική ΕΔΥΟ

3. Λήψη απόφασης

Η αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έκδοση της άδειας εντός 120 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.
Προκειμένου να ληφθεί απόφαση εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η αναγκαιότητα λειτουργίας της συγκεκριμένης αποθήκης, έχοντας ως βασικές παραμέτρους αξιολόγησής της, την εξυπηρέτηση του εμπορίου, την ύπαρξη ή μη ικανοποιητικών αποθηκευτικών χώρων στο αρμόδιο Τελωνείο καθώς και τις εναλλακτικές μορφές προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, που υφίστανται κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας για το συγκεκριμένο Τελωνείο.
β) η ακρίβεια των δηλουμένων στην αίτηση και στα συνημμένα σ’ αυτή δικαιολογητικά και έγγραφα και η συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης της άδειας, μέσω της διενέργειας από το Τελωνείο ελέγχου, αυτοψίας του χώρου.
Όταν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρούσα, η αρμόδια για τη λήψη απόφασης Τελωνειακή αρχή προβαίνει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, μέσω του Υποσυστήματος Αδειών Εγκρίσεων, σε έντυπο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Στην άδεια καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και το είδος και ύψος της εγγύησης.
Η άδεια εκτυπώνεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στον δικαιούχο, το δεύτερο παραμένει στην εκδούσα Αρχή, το τρίτο κοινοποιείται στο αρμόδιο Τελωνείο και το τέταρτο αποστέλλεται στην Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών.
Η εκχώρηση της χορηγηθείσας άδειας από τον διαχειριστή σε άλλο πρόσωπο δεν επιτρέπεται.

4. Ισχύς απόφασης

Η απόφαση για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει, ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση αυτής και ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό.

Εάν ο αιτών έχει ζητήσει διαφορετική ημερομηνία θέσης σε ισχύ, τότε η απόφαση αρχίζει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία που έχει ζητήσει ο αιτών, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη εκείνης κατά την οποία λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της απόφασης

5. Παρακολούθηση απόφασης για την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης

Κατόπιν της λήψης απόφασης για την έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, η Αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή παρακολουθεί τους όρους και τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο δικαιούχος της απόφασης και τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση αυτή.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

1. Όροι αποθήκευσης

Τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν ή να απομακρυνθούν από την εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, όπου αρχικά τοποθετήθηκαν χωρίς την άδεια του αρμόδιου Τελωνείου.

Εφόσον δεν προκαλούνται προβλήματα ή δυσχέρειες στη λειτουργία της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης, επιτρέπεται στον κάτοχο των εμπορευμάτων, ύστερα από έγκριση της Τελωνειακής Αρχής, να εξετάζει τα εμπορεύματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση εντός της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ή να προβαίνει σε δειγματοληψία αυτών, ιδίως για να προσδιορίσει τη δασμολογική τους κατάταξη, τη δασμολογητέα αξία ή τον τελωνειακό τους χαρακτήρα.

Με τους όρους και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται επίσης, όπως ενεργούνται επί των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων συνήθεις εργασίες που αποσκοπούν στη διατήρησή τους στην αρχική τους κατάσταση ή στην από εμπορικής πλευράς βελτίωση της εμφάνισής τους ή στην προετοιμασία αυτών για περαιτέρω μεταφορά, με τον όρο ότι δια των εργασιών αυτών, δεν επέρχεται μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή της βάσης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ή της καταγωγής τους. Στις παραπάνω επιτρεπόμενες εργασίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ο καθαρισμός, η ανατάραξη υγρών, η αφαίρεση, η διαλογή, η επισκευή ή η αντικατάσταση κατεστραμμένης ή ελαττωματικής συσκευασίας, η στοιβασία, η ζύγιση και η επισήμανση.

Η απόθεση, αποθήκευση, ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων μέσα στους χώρους αυτούς, οι εργασίες για την επαλήθευση, εξέταση και τον έλεγχο αυτών, η μεταφορά των αζήτητων, καθώς και οι λοιπές απαραίτητες εργασίες πραγματοποιούνται από το εργατικό και λοιπό προσωπικό της εγκατάστασης με μεταφορικά και λοιπά μέσα του διαχειριστή και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της τελωνειακής υπηρεσίας.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης των εμπορευμάτων, να τοποθετεί αυτά κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο τελωνειακός έλεγχος και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και διατάξεις της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις που διενεργείται έλεγχος των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, τα εμπορεύματα μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ελέγχου με την μέριμνα του διαχειριστή.

2. Διαδικασία εισόδου των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης

Η εκφόρτωση, παράδοση και εναπόθεση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, γίνεται με βάση τη γνωστοποίηση του αριθμού αναφοράς κίνησης (MRN) του Δηλωτικού/ Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης που έχει υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο. Ο διαχειριστής καταχωρίζει τα προβλεπόμενα στο Μέρος Β-Ι σημείο 3 της παρούσας στο μηχανογραφικό του σύστημα. Ο διαχειριστής επιλέγει τη θέση της αποθήκης στην οποία θα αποθηκευτούν τα εμπορεύματα και επιβλέπει την κανονική στοιβασία /αποθήκευσή τους.
Κατά την εκφόρτωση και παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή, η Τελωνειακή Αρχή δύναται να παρίσταται με όργανό της. Η παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου είναι υποχρεωτική για την αποσφράγιση των υπό τελωνειακή σφράγιση μεταφερομένων εμπορευμάτων.

Αν κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων διαπιστωθούν ελλείμματα ή βρεθούν δέματα, δοχεία, κιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας που φέρουν σαφή σημεία παραβίασης ή διαρροής ή είναι κενά περιεχομένου, η παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή γίνεται δια πρωτοκόλλου, που συντάσσεται και υπογράφεται από τον διαχειριστή της εγκατάστασης και από τον μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπο αυτού.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να γνωστοποιεί στο αρμόδιο Τελωνείο κάθε επιπλέον ή επί έλαττον διαπιστούμενη διαφορά μεταξύ των αναγραφομένων στο Δηλωτικό/ Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης δεμάτων, δοχείων, κιβωτίων και γενικά συσκευασιών και εκείνων που πραγματικά εκφορτώθηκαν και εναποτέθηκαν, κάνοντας επίσης σχετική πράξη στο μηχανογραφικό του σύστημα.

Επί έλαττον διαφορές εμπορευμάτων αν δεν γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο Τελωνείο εντός 24 ωρών από το τέλος της εκφόρτωσης, δεν λαμβάνονται υπόψη από το αρμόδιο Τελωνείο, ο δε διαχειριστής υποχρεούται, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, στην καταβολή των επί των διαφορών αυτών αναλογουσών επιβαρύνσεων. Για τη βεβαίωση και είσπραξη σε βάρος του διαχειριστή των οφειλομένων υπ' αυτού δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων επί των διαπιστουμένων κάθε φορά ελλειμμάτων ή διαφορών εμπορευμάτων, εκδίδεται από το αρμόδιο Τελωνείο καταλογιστική πράξη.

3. Χρόνος παραμονής των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης.

Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 149 του Ε.Τ.Κ προθεσμία, ήτοι 90 ημέρες, για όλους τους τρόπους μεταφοράς των εμπορευμάτων. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον τα εμπορεύματα δεν υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς, δεν επανεξαχθούν, καταστραφούν, ή περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, κηρύσσονται αζήτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001.

Ο διαχειριστής υποχρεούται :
α) να ενημερώνει ανελλιπώς το αρμόδιο Τελωνείο για τα εμπορεύματα που δεν παραλαμβάνονται από τους κατόχους τους εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας.
β) να μεταφέρει σε οριζόμενο εντός των αποθηκών κατάλληλο χώρο, τα μη παραλαμβανόμενα εντός των νομίμων προθεσμιών αζήτητα εμπορεύματα.
Ο διαχειριστής δικαιούται, προνομιακώς, των τυχόν οφειλομένων αποθηκεύτρων και εξόδων, εργατικών και μεταφορικών, από το εκπλειστηρίασμα που επιτυγχάνεται κατά την εκποίηση των εμπορευμάτων ως αζήτητων από το αρμόδιο Τελωνείο. Για τα εμπορεύματα όμως που κηρύσσονται αζήτητα και περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, οι απαιτήσεις του διαχειριστή εκ δικαιωμάτων του αποσβένονται, το δε Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για πληρωμή των δικαιωμάτων του διαχειριστή.

4. Έξοδος των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης

Τα εμπορεύματα που εναποτίθενται στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης το αργότερο μέχρι την 90η μέρα από την προσκόμισή τους στην εγκατάσταση πρέπει να :
Α) τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία

Β) επανεξαχθούν εκτός του Τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γ) υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς

Δ) εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου

Ε) καταστραφούν

Η έξοδος των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με την υποβολή και διαχείριση του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραστατικού. Ο διαχειριστής καταχωρίζει την έξοδο των εμπορευμάτων στο μηχανογραφικό του σύστημα.
Για τα εμπορεύματα για τα οποία κατατέθηκε στο αρμόδιο Τελωνείο οποιοδήποτε τελωνειακό παραστατικό ή έγγραφο και δεν παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα, εφαρμόζονται από το αρμόδιο Τελωνείο οι διατάξεις του άρθρου 198 παράγραφος 1 του Ε.Τ.Κ.

5. Ευθύνη διαχειριστή εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης

Η εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης, και τα εντός αυτής εναποτιθέμενα εμπορεύματα, τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη του "διαχειριστή" της εγκατάστασης. Ειδικότερα, ο διαχειριστής της εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης ευθύνεται για την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκδοθείσα άδεια, για την παραμονή των εμπορευμάτων στην εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης από τη φυσική και λογιστική είσοδό τους, μέχρι και την έξοδό τους από αυτή και εν γένει για τη μη διαφυγή των εμπορευμάτων από την τελωνειακή επιτήρηση, προς εξασφάλιση της τήρησης των τελωνειακών και συναφών διατάξεων.
Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για τους αναλογούντες δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, περιλαμβανομένων και των προστίμων, ποινών ή πρόσθετων τελών και δικαιωμάτων που μπορεί να προκύψουν από την μη ορθή τήρηση των υποχρεώσεών του, από δόλο ή αμέλεια.
Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι των κυρίων των εμπορευμάτων για την αξία αυτών, μη υπέχοντος του Δημοσίου καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή καταστροφή αυτών, από οποιαδήποτε αιτία.

6. Διοικητικό κόστος υπερημερίας – ελλείμματα

Τα εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης επιβαρύνονται με το διοικητικό κόστος υπερημερίας της παραγράφου 11 του άρθρου 41 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Εάν από την Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι ελλείπουν εμπορεύματα που έχουν εναποτεθεί στις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, χωρίς να έχουν τηρηθεί γι' αυτά οι προβλεπόμενες τελωνειακές και λοιπές συναφείς διατυπώσεις, εφαρμόζονται οι περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ασχέτως λήψης από την Τελωνειακή Αρχή εγγύησης ή άλλου διασφαλιστικού, των δασμών και λοιπών φόρων, μέτρου.

7. Έλεγχος και εποπτεία των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης

Η επί των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εποπτεία και έλεγχος ασκείται από την τελωνειακή υπηρεσία, μέσω των αρμόδιων οργάνων της, προς εξασφάλιση, της είσπραξης των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, της εφαρμογής απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων, της ασφάλειας των χώρων και των εμπορευμάτων και της αποτροπής παράτυπων και παράνομων πράξεων.

Για το σκοπό αυτό:

1 - Ο διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στην Τελωνειακή Υπηρεσία κάθε συνδρομή, πληροφορία και στοιχείο που του ζητηθεί και έχει σχέση με την άσκηση του Τελωνειακού έργου.

2 - Η Τελωνειακή Αρχή ελέγχει την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων στο Μέρος Β-Ι σημείο 3 της παρούσας, καταχωρίσεων.

3- Η Τελωνειακή Αρχή δύναται να ελέγχει τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού μέτρησης του βάρους ή του όγκου των εμπορευμάτων.

4- Διενεργούνται λογιστικοί και φυσικοί έλεγχοι επί των εμπορευμάτων από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

5 - Διενεργούνται περιοδικά απογραφές των εντός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, εμπορευμάτων.

IV. Προϋποθέσεις έγκρισης/καθορισμού χώρων, άλλων από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, για την προσκόμιση των εμπορευμάτων και για την προσωρινή τους εναπόθεση

ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1. Προκειμένου να εγκριθεί χώρος για τους σκοπούς της προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων, άλλος από τις εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, πρέπει να πληρούνται κατ’ αναλογία οι απαιτήσεις του άρθρου 148 παράγραφοι 2 και 3 του Ε.Τ.Κ και του άρθρου 117 του Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού αρ. 2015/2446, ήτοι :

Α) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται το χώρο εναπόθεσης των εμπορευμάτων :
- να είναι εγκατεστημένα στο Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην περίπτωση που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να τους έχει αποδοθεί ΑΦΜ στη χώρα μας (μέσω της ΠΟΛ.1113/2013 ΑΥΟ ή μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου),
- να είναι καταχωρισμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ε.Τ.Κ,

Β) να παρέχονται όλα τα εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών

Γ) να παρέχεται εγγύηση, η οποία πρέπει να καλύπτει το ακριβές ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των άλλων επιβαρύνσεων.

Δ) να εξασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτείται η θέσπιση διοικητικών ρυθμίσεων δυσανάλογων προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες.

Ε) οι χώροι να μη χρησιμοποιούνται με σκοπό τη λιανική πώληση.

ΣΤ) όταν τα αποθηκευμένα εμπορεύματα παρουσιάζουν κίνδυνο ή ενδέχεται να αλλοιώσουν άλλα εμπορεύματα ή χρειάζονται, για άλλους λόγους, ειδικές εγκαταστάσεις, τότε οι ο χώρος να είναι ειδικά εξοπλισμένος για την αποθήκευσή τους.

Ζ) η λειτουργία του χώρου γίνεται αποκλειστικά από το πρόσωπο που έχει λάβει την έγκριση.

Η) τα εμπορεύματα να διασαφίζονται για τελωνειακό καθεστώς εντός 3 ή 6 (περίπτωση που ο αιτών είναι εγκεκριμένος παραλήπτης σύμφωνα με το άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχείο β) του Ε.Τ.Κ) ημερών από την προσκόμισή τους, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές απαιτήσουν την εξέταση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 του Ε.Τ.Κ.

2. Η έγκριση χορηγείται από το αρμόδιο τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο σχετικός χώρος, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης το αρμόδιο Τελωνείο εξετάζει τα ακόλουθα :

α) Μη ύπαρξη εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης ή λόγω της φύσης του εμπορεύματος, ακαταλληλότητα αυτών για την προσωρινή του εναπόθεση.

β)Διαπίστωση από το Τελωνείο της καταλληλότητας των εν λόγω χώρων. Όπου απαιτείται μπορεί να ζητείται βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της πυροπροστασίας αυτών.

4. Για τη διασφάλιση της ταυτότητας των εμπορευμάτων, το Τελωνείο δύναται να προβαίνει σε στοιχειώδη εξέτασή τους, λαμβάνοντας τα απαραίτητα, κατά την κρίση του, μέτρα.

5. Η τοποθέτηση και στοίβαση των εμπορευμάτων στους εν λόγω χώρους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από το αρμόδιο Τελωνείο.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κατά τον καθορισμό ενός χώρου ως χώρου προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων το τελωνείο που προβαίνει στον εν λόγω καθορισμό αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη διασφάλισης της επιτήρησης των εμπορευμάτων κατά το χρονικό διάστημα παραμονής σε προσωρινή εναπόθεση, δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί αντιμετωπίζονται ως εγκαταστάσεις του Τελωνείου και για την εναπόθεση εμπορευμάτων σε αυτούς εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις που αφορούν στις εγκαταστάσεις εναπόθεσης υπό τη διαχείριση του Τελωνείου.
Πιο συγκεκριμένα , για τον καθορισμό χώρου εναπόθεσης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης ενώ ισχύει η πλήρης προθεσμία παραμονής εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση (90 ημέρες).

Δεδομένων των ανωτέρω, προκειμένου να καθοριστεί ένα χώρος ως χώρος προσωρινής εναπόθεσης θα πρέπει να είναι απολύτως διασφαλισμένη η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων γιατί η ευθύνη οποιαδήποτε ενδεχόμενης απώλειας βαρύνει αποκλειστικά το Τελωνείο και επί πλέον ο χώρος να είναι κατάλληλος για την αποθήκευση των εμπορευμάτων.

Επισημαίνουμε ότι στις κατευθυντήριες ενωσιακές οδηγίες για την είσοδο των εμπορευμάτων στην Ε.Ε αναφέρεται ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να καθορίσουν μία εγκατάσταση αποταμίευσης ως χώρο προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, χωρίς να απαιτήσουν ειδική, για την εναπόθεση, εγγύηση.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εγγύηση που έχει προσκομισθεί από τον διαχειριστή στο πλαίσιο έκδοσης της άδειας αποταμίευσης, στην οποία να δηλώνεται ότι η εν λόγω εγγύηση καλύπτει και τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης στην υπό τη διαχείρισή του εγκατάσταση αποταμίευσης .

Με εξαίρεση την περίπτωση καθορισμού μίας εγκατάστασης αποταμίευσης ως χώρο εναπόθεσης εμπορευμάτων, ο καθορισμός ενός χώρου ως χώρου εναπόθεσης των εμπορευμάτων γίνεται με πρωτοβουλία του τελωνείου και προς διευκόλυνσή του, ειδικότερα στο θέμα της διεξαγωγής ελέγχων πχ στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής αναφέρονται ως καθορισθέντες από το τελωνείο χώροι εναπόθεσης, οι χώροι εκτός των εγκαταστάσεων του τελωνείου στους οποίους μπορεί να μεταφέρονται τα εμπορεύματα προκειμένου να διεξαχθούν αποτελεσματικότεροι ή πιο εξειδικευμένοι έλεγχοι.

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμπλήρωση των καθορισθέντων χώρων στο πεδίο με τα στοιχεία αποθήκης κατά την υποβολή διασαφήσεων προσωρινής εναπόθεσης, το Τελωνείο πρέπει να προβεί στην καταχώρισή τους στο Υποσύστημα Αδειών/Εγκρίσεων – Διαχείριση Αποθηκών, για την απόκτηση «κωδικού αποθήκης».

Δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται υπό την εποπτεία του Τελωνείου, κατά τη δημιουργία του κωδικού αποθήκης επιλέγεται ως είδος αποθήκης η «Προσωρινή Εναπόθεση – Δημόσια» και συμπληρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον εν λόγω χώρο.

Η ανωτέρω διαδικασία καταχώρισης ισχύει και για τις περιπτώσεις καθορισμού εγκαταστάσεων αποταμίευσης ως χώρων προσωρινής εναπόθεσης, δεδομένου ότι οι κωδικοί των 
αποταμίευσης δεν μπορούν να συμπληρωθούν στο πεδίο «στοιχεία αποθήκης» της Διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης.

Με τη λήψη της παρούσας η υπ.αριθμ.1 σχετική παύει να ισχύει.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ