ΔΤΔ Α 1068375 ΕΞ 2021 Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων

ΔΤΔ Α 1068375 ΕΞ 2021 Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1068375 ΕΞ 2021

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Μπιλανάκος, Μ. Τερζάκη
Τηλέφωνο: 210 6987 433, 435
E-Mail: dtd@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων.

Σχετ.: α) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (ΦΕΚ 4488/Β/3Ο-12-2Ο16) Απόφαση «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων- Τήρηση αρχείου» η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθμ. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3.2.2017 (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ) Εγκύκλιο με οδηγίες.
β) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015/31.7.2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) Απόφαση «υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων-Τήρηση αρχείου» η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥ0) εγκύκλιο με οδηγίες.
γ) Οι αριθμ. 32/2019 και 10/2020 Εντολές Εσωτερικού Ελέγχου.

Με τις ανωτέρω α) και β) σχετικές Αποφάσεις καθιερώθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων στο πλαίσιο μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον και καθορίστηκαν μεταξύ άλλων και οι εξαιρέσεις της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αυτών.

Λαμβάνοντας αφορμή από τα ευρήματα των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου που απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας σε εκτέλεση των ανωτέρω γ) σχετικών εντολών εσωτερικού ελέγχου, βάσει των οποίων διαπιστώθηκε η μη ορθή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και των οδηγιών σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών εγγράφων και τη διαδικασία τροποποίησης ή ακύρωσης των διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Πέραν των προβλεπόμενων εξαιρέσεων, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ, έχει καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών εγγράφων της διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 των ανωτέρω α) και β) σχετικών Αποφάσεων αντίστοιχα.

Ο χρόνος ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής προσδιορίζεται στα άρθρα 2 και 3 των ανωτέρω α) και β) σχετικών Αποφάσεων αντίστοιχα. Τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN στη διασάφηση τα υποστηρικτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 και στο άρθρο 3 παρ.2 των ως άνω σχετικών αποφάσεων αντίστοιχα.

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ICISnet

Υπενθυμίζεται ότι έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες προσαρμογές στο ICISnet που καθιστούν δυνατή τη διάκριση του είδους του ελέγχου, μέσω του κωδικού που περιλαμβάνεται στα ηλεκτρονικά μηνύματα ID60 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου της Εισαγωγής» και ΙΕ560 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής» ως ακολούθως:
κωδικός 0: Έλεγχος Εγγράφων,
κωδικός 1: Φυσικός Έλεγχος,
κωδικός 2: Έλεγχος Διαδικασίας για την ορθή εφαρμογή των απαγορεύσεων-περιορισμών
κωδικός 3: Έλεγχος Διαδικασίας με δειγματοληψία για την επιτήρηση καθεστώτων.

Ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια περαιτέρω επικοινωνία του τελωνείου με τον εισαγωγέα- εξαγωγέα/διασαφιστή για την αποσαφήνιση του εύρους και του είδους των υποστηρικτικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο του εκάστοτε διενεργούμενου ελέγχου. Ο εισαγωγέας- εξαγωγέας/διασαφιστής ενημερώνεται για το είδος του ελέγχου μέσω του αντίστοιχου κωδικού και άμεσα προχωρά στην ηλεκτρονική υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων της διασάφησης.

Γ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Γ1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ.

Στις περιπτώσεις πέραν των προβλεπόμενων εξαιρέσεων, που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής έγγραφα σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον τούτο διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου θα αναστέλλεται η διαδικασία τελωνισμού και δεν θα χορηγείται η άδεια παράδοσης των εμπορευμάτων ή το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων.

Γ2. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ.

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος ακύρωσης διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος τροποποίησης διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής για το οποίο απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση από τελωνειακό υπάλληλο, το εν λόγω αίτημα δεν θα αξιολογείται από τον αρμόδιο υπάλληλο μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή όλων των υποστηρικτικών εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους τροποποίησης ή ακύρωσης της διασάφησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εγκυκλίους με τις οποίες κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω α) και β) σχετικές Αποφάσεις.

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Όσον αφορά τις περιπτώσεις αιτήσεων τροποποίησης διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής μετά την παράδοση των εμπορευμάτων και εντός τριών ετών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης, υπενθυμίζεται ότι, ο εισαγωγέας-εξαγωγέας/διασαφιστής καταθέτει έντυπη αίτηση τροποποίησης στο τελωνείο και εν συνεχεία υποβάλλει την αίτηση και ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την ως υποστηρικτικό έγγραφο της διασάφησης μέσα από τη λειτουργία των συνυποβαλλόμενων αρχείων. Μετά την κατάθεση της έντυπης αίτησης και την επισύναψή της σε ηλεκτρονική μορφή ως υποστηρικτικού εγγράφου της διασάφησης, το τελωνείο ξεκινά διαδικασία εκ των υστέρων ελέγχου και ο οριζόμενος ελεγκτής αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση αναφέροντάς την στο πεδίο “Παρατηρήσεις ελέγχου” και προβαίνοντας κατά περίπτωση στις απαιτούμενες ενέργειες.

Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι οι περιπτώσεις ακύρωσης διασάφησης κατόπιν αιτήματος του διασαφιστή μετά την παράδοση των εμπορευμάτων αναφέρονται ρητά στο άρθρο 148 του Κανονισμού 2446/2015 και οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να ελέγχουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτό, κατά την εξέταση των αντίστοιχων αιτημάτων, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Τα αιτήματα ακύρωσης πρέπει να διεκπεραιώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τέλος, παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών εγγράφων και τη διαδικασία τροποποίησης ή ακύρωσης των διασαφήσεων εισαγωγής/εξαγωγής, προκειμένου να διευκολύνεται τόσο η ροή του θεμιτού διασυνοριακού εμπορίου όσο και το εποπτικό έργο των τελωνειακών αρχών της χώρας μας.