Ε.2003/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218)

Ε.2003/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218)

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2019
Ε.2003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218)
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού, τις διατάξεις του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 13 του ν.2238/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4587/2018, με τις οποίες παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998:

I. ΑΡΘΡΟ 57 Ν.4587/2018
 
Με το άρθρο 57 του ν.4587/2018, τροποποιήθηκε η παράγραφος 18 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ορίζεται ότι για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014, εφαρμόζονται οι διατάξεις του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) μέχρι τη λήξη τους.

II. ΑΡΘΡΟ 59 Ν.4587/2018

Με το άρθρο 59 του ν.4587/2018, τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (Α΄151). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι ως άνω διατάξεις, με βάση τις οποίες μέχρι την τροποποίησή τους οριζόταν ότι η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας, καταλαμβάνουν και περιπτώσεις όπου ο τυχόν υφιστάμενος στο μίσθιο εξοπλισμός μισθώνεται ή αγοράζεται από τον μισθωτή. Οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του ν.2238/1994.

III. ΑΡΘΡΟ 60 Ν.4587/2018
 
Με το άρθρο 60 του ν.4587/2018, παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (Α΄31) για καταβολή εφάπαξ παγίων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ