Ε.2004/2020 Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

Ε.2004/2020 Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2004/14-01-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Καραβανά
Τηλέφωνο:210-6987541
Fax:210-6987506
E-Mail: d17-c@2001.svzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2004/2020

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

Σχετ.: 1) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1158878 ΕΞ2019/18-11-2019 ΔΥΟ [Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 1875/2019 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης (ΑΔΑ: Ω0ΨΧ46ΜΠ3Ζ- 8ΛΣ].
2) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1177475 ΕΞ2019/23-12-2019 ΔΥΟ [Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1927 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα «καταγόμενα προϊόντα» ή τα «προϊόντα καταγωγής» που καθορίζονται στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και εφαρμόζονται εντός των ορίων των ετήσιων ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα από τη Σιγκαπούρη (ΑΔΑ: 6ΑΙ546ΜΠ3Ζ-3Θ0)].

Σε συνέχεια της ανωτέρω (1) σχετικής, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης. Η αναφερόμενη Συμφωνία καθώς και η Απόφαση (ΕΕ) 1875/2019 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη σύναψή της εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 294/14-11-2019).

Λόγω του μεγάλου μέγεθος της Συμφωνίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας κοινοποιούμε το πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής, ενώ το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://eur-lex.europa.eu.

Α) Επί της συνολικής Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, επισημαίνονται κυρίως τα κατωτέρω:

Μείωση και/ή κατάργηση τελωνειακών δασμών επί των εισαγωγών (άρθρο 2.6)

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μειώνει ή καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς σε εισαγόμενα αγαθά καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τα δασμολόγια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2-Α (σελ. 129 έως 240). Ως «καταγόμενο αγαθό» ή «αγαθό καταγωγής» νοείται η καταγωγή κάθε αγαθού όπως καθορίζεται σύμφωνα τους κανόνες καταγωγής και τις άλλες απαιτήσεις που ορίζονται στο πρωτόκολλο 1 (σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας) της κοινοποιούμενης Συμφωνίας.

2. Στο Παράρτημα 2-Α καθορίζεται και ο βασικός δασμολογικός συντελεστής σε σχέση με τις εισαγωγές επί του οποίου θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδοχικές μειώσεις (με βάση την παράγραφο 1).

3. Εάν ανά πάσα στιγμή ένα συμβαλλόμενο μέρος μειώσει τους δασμολογικούς συντελεστές του μάλλον ευνοουμένου κράτους (ΜΕΚ) που εφαρμόζει σε σχέση με τις εισαγωγές μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, αυτός ο δασμολογικός συντελεστής ισχύει εφόσον και για όσο διάστημα είναι χαμηλότερος από τον δασμολογικό συντελεστή επί των εισαγωγών ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το δασμολόγιο στο παράρτημα 2-Α της κοινοποιούμενης Συμφωνίας.
Στο Παράρτημα 2-Α, στην παράγραφο 1, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2.6 (Μείωση ή κατάργηση των εισαγωγικών δασμών), όλοι οι δασμοί που επιβάλλονται από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στα εμπορεύματα καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα δασμολόγια του αντίστοιχου συμβαλλόμενου μέρους που περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα.
Για τους δασμούς που δεν καταργούνται κατά την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας ισχύουν οι κατηγορίες σταδιακής κατάργησης των δασμών κάθε συμβαλλόμενου μέρους, όπως περιγράφονται στο σημείο 2 του εν λόγω Παραρτήματος.
Για τα εμπορεύματα που υπάγονται σε συγκεκριμένη δασμολογική κλάση, ο βασικός δασμολογικός συντελεστής και η κατηγορία σταδιακής κατάργησης για τον προσδιορισμό του προσωρινού δασμολογικού συντελεστή σε κάθε στάδιο της μείωσης αναγράφονται για τον εν λόγω δασμολογικό κωδικό στο δασμολόγιο κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί δασμολογικοί συντελεστές εμφανίζονται στην τρίτη στήλη του πίνακα, ενώ στην τέταρτη στήλη απεικονίζεται η ένδειξη που αντιστοιχεί στην κατηγορία κατάργησης των δασμών όπως περιγράφεται στο σημείο 2 του εν λόγω Παραρτήματος.
Επισημαίνεται ότι στο σημείο 3 του Προσαρτήματος 2-Α-1 (σελ.130) της κοινοποιούμενης Συμφωνίας, η Ένωση καταργεί τους δασμούς νια όλα τα εμπορεύματα καταγωγής Σιγκαπούρης που υπάγονται στην κοινοποιούμενη Συμφωνία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με εξαίρεση τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο δασμολόγιο της Ένωσης.
Επισημαίνεται ότι στο σημείο 2 του Προσαρτήματος 2-Α-2 (σελ.240), η Σιγκαπούρη καταργεί τους δασμούς για όλα τα εμπορεύματα καταγωγής της Ένωσης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Κατάργηση των τελωνειακών δασμών και των φόρων επί των εξαγωγών (άρθρο 2.7)

Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν επιτρέπεται να διατηρεί ή να θεσπίζει τελωνειακούς δασμούς ή φόρους οι οποίοι αφορούν ή συνδέονται με την εξαγωγή ή την πώληση με σκοπό την εξαγωγή αγαθών στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ούτε εσωτερικούς φόρους σε αγαθά που εξάγονται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν εκείνων που επιβάλλονται σε ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για εσωτερική πώληση.

Ρήτρα διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης (άρθρο 2.8)

Βάσει του συγκεκριμένου άρθρου, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να αυξήσει οποιονδήποτε υφιστάμενο τελωνειακό δασμό ή να θεσπίσει νέο τελωνειακό δασμό, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή αγαθών καταγωγής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Αυτό δεν εμποδίζει τη δυνατότητα ενός συμβαλλόμενου μέρους να αυξήσει έναν τελωνειακό δασμό στο επίπεδο που ορίζεται στο δασμολόγιό του, το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2-Α, έπειτα από μονομερή μείωση.

Εδαφική εφαρμογή (άρθρο 16.20)

Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας για τα δύο μέρη. Σε ότι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικά για τις διατάξεις που αφορούν τη δασμολογική μεταχείριση των αγαθών, η κοινοποιούμενη Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης στις περιοχές του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης οι οποίες δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1 στοιχείο α).

Β) ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι κανόνες καταγωγής και οι σχετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινοποιούμενης Συμφωνίας, περιλαμβάνονται στο σχετικό Πρωτόκολλο 1 (σελ. 659 έως 749). Με το προαναφερόμενο πρωτόκολλο ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα προϊόν να θεωρείται καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Σιγκαπούρης και άρα να μπορεί να επωφεληθεί προτιμησιακής μεταχείρισης στο πλαίσιο της κοινοποιούμενης Συμφωνίας.

ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Γενικές απαιτήσεις (άρθρο 2)

Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους: α) Τα προϊόντα που είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα στο συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του άρθρου 4 (εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής, και β) τα προϊόντα που παράγονται στο συμβαλλόμενο μέρος και περιέχουν ύλες που δεν είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του άρθρου 5 (επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου καταγωγής .

Σώρευση Καταγωγής (άρθρο 3)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 (Γενικές απαιτήσεις), ως προϊόντα καταγωγής του συμβαλλόμενου μέρους θεωρούνται τα προϊόντα που παράγονται εκεί με την ενσωμάτωση υλών καταγωγής άλλου συμβαλλόμενου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι υπέστησαν επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν των επεξεργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση). Οι ύλες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις. Για τους σκοπούς του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, ως «Χώρα ASEAN (Association of South East Asian Nations)» νοείται το κράτος μέλος της Ένωσης κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι, Μιανμάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες) που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας.

Α. Οι ύλες καταγωγής κράτους ASEAN που εφαρμόζει προτιμησιακή συμφωνία με την Ένωση (σύμφωνα με το άρθρο XXIV της GATT 1994), θεωρούνται ως ύλες καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στο μέρος αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές υπέστησαν επεξεργασία ή μεταποίηση στο εν λόγω μέρος πέραν από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση).

Για τους σκοπούς της (ανωτέρω) παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η καταγωγή των υλών καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών της Ένωσης με τις χώρες αυτές και ο χαρακτήρας καταγωγής των υλών που εξάγονται από μία από τις χώρες ASEAN σε συμβαλλόμενο μέρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση, καθορίζεται με απόδειξη καταγωγής βάσει της οποίας οι ύλες αυτές δύνανται να εξάγονται απευθείας στην Ένωση.
Η σώρευση που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου, μπορεί να εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι:
α) οι χώρες ASEAN που εμπλέκονται στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής ανέλαβαν την υποχρέωση:
i) να συμμορφώνονται ή να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το κοινοποιούμενο πρωτόκολλο· και
ii) να παρέχουν την απαραίτητη διοικητική συνεργασία ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου τόσον όσον αφορά την Ένωση όσο και τις ίδιες·
β) οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) κοινοποιήθηκαν στην Ένωση.

Οι δηλώσεις καταγωγής που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, φέρουν μια από τις ακόλουθες εγγραφές:
α) Application of Article 3(2) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA»· ή β)« Application du paragraphe 2 de I'article 3 du protocole no 1 de I'ALE UE/Singapour». Οι ύλες που παρατίθενται στο παράρτημα Γ «Ύλες που εξαιρούνται από τη σώρευση βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 3» του παρόντος πρωτοκόλλου (σελ. 741) εξαιρούνται από τη σώρευση που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, εάν κατά την εισαγωγή του προϊόντος: α) η δασμολογική προτίμηση που εφαρμόζεται στις ύλες σε ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι η ίδια για όλες τις χώρες που εμπλέκονται στη σώρευση· και
β) οι σχετικές ύλες πρόκειται, μέσω της σώρευσης, να υπόκεινται σε ευνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση σε σχέση με τη μεταχείριση που θα λάμβαναν αν εξάγονταν απευθείας σε συμβαλλόμενο μέρος.
Κατόπιν αιτήματος συμβαλλόμενου μέρους τα μέρη δύνανται, με απόφαση της Επιτροπής Τελωνείων που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 16.2 (Ειδικές επιτροπές), να τροποποιούν το παράρτημα Γ του παρόντος πρωτοκόλλου. Οποιοδήποτε αίτημα τροποποίησης κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής.
Β) Οι ύλες καταγωγής χώρας ASEAN θεωρούνται ως ύλες καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους, όταν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία ή ενσωματώνονται σε ένα από τα προϊόντα που παρατίθεται στον κατάλογο του παραρτήματος Δ «Προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 3 για τα οποία οι ύλες καταγωγής χώρας της ASEAN θεωρούνται ως ύλες καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους» (σελ. 743) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, με την προϋπόθεση ότι υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση).
Για τους σκοπούς της (ανωτέρω) παραγράφου 9 η καταγωγή των υλών καθορίζεται σύμφωνα με τους προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στις χώρες-δικαιούχους του Γενικευμένου Συστήματος Προτιμήσεων (στο εξής αναφερόμενο ως «ΓΣΠ»), οι οποίοι ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής και ο χαρακτήρας καταγωγής των υλών που εξάγονται από ένα από τα κράτη ASEAN σε συμβαλλόμενο μέρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση, καθορίζεται με απόδειξη καταγωγής σύμφωνα με τους προτιμησιακούς κανόνες που εφαρμόζονται στις χώρες-δικαιούχους του ΓΣΠ, όπως ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.

Η σώρευση που ορίζεται στις παραγράφους 9 έως 13 του παρόντος άρθρου μπορεί να εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι:
α) τα κράτη ASEAN που εμπλέκονται στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής ανέλαβαν την υποχρέωση: i) να συμμορφώνονται ή να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το κοινοποιούμενο πρωτόκολλο· και ii) να παρέχουν την απαραίτητη διοικητική συνεργασία ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου τόσον όσον αφορά την Ένωση όσο και μεταξύ τους· β) οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) κοινοποιήθηκαν στην Ένωση.

Οι δηλώσεις καταγωγής που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, φέρουν μια από τις ακόλουθες εγγραφές:
a) «Application of Article 3(9) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA»· ή
b) «Application du paragraphe 9 de l'article 3 du protocole no 1 de l'ALE UE/Singapour».

Κατόπιν αιτήματος συμβαλλόμενου μέρους τα μέρη δύνανται, με απόφαση της Επιτροπής Τελωνείων που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 16.2 (Ειδικές επιτροπές), να τροποποιούν το παράρτημα Δ «Προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 3 για τα οποία οι ύλες καταγωγής χώρας της ASEAN θεωρούνται ως ύλες καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους» (σελ. 743) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου. Οποιοδήποτε αίτημα τροποποίησης κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής.

Η σώρευση που ορίζεται στην παράγραφο 9 έως 13 του παρόντος άρθρου (δηλαδή για ύλες καταγωγής χώρας ASEAN) σταματάει να εφαρμόζεται, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος άρθρου (δηλαδή για ύλες καταγωγής κράτους ASEAN που εφαρμόζει προτιμησιακή συμφωνία με την Ένωση).

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα (άρθρο 5)

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του άρθρου 2 (Γενικές διατάξεις), προϊόντα που δεν είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι όροι του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Β(α) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου. Κατά παρέκκλιση της (ανωτέρω) παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τηρουμένων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, μη καταγόμενες ύλες οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Β ή Β(α) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενός δεδομένου προϊόντος, μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους ή το καθαρό βάρος του προϊόντος δεν υπερβαίνει: α) Δέκα τοις εκατό (10%) του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, εκτός των μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων του κεφαλαίου 16·
β) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για άλλα προϊόντα, με την εξαίρεση των προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, για τα οποία ισχύουν τα όρια ανοχής που αναφέρονται στις σημειώσεις 6 και 7 του παραρτήματος Α (σελ. 677 - 679) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.

Η (ανωτέρω) παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπει την υπέρβαση ενός από τα ποσοστά για τη μέγιστη περιεκτικότητα των μη καταγόμενων υλών, όπως ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Β του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου (δηλαδή τα όρια ανοχής) δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα σε συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του άρθρου 4 (Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα). Ωστόσο, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση) και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 (Μονάδα χαρακτηρισμού) η ανοχή που ορίζεται στις εν λόγω παραγράφους εφαρμόζεται στο σύνολο όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση ενός προϊόντος και για το οποίο ο κανόνας που ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος Β του παρόντος πρωτοκόλλου απαιτεί οι ύλες αυτές να είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες.

ΤΜΗΜΑ 3 (ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

Μη αλλοίωση (άρθρο 13)

Τα προϊόντα που δηλώνονται για εισαγωγή σε ένα συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να είναι τα ίδια προϊόντα που εξάγονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος από το οποίο θεωρείται ότι κατάγονται. Δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί αλλοίωση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μετατροπή ή εργασίες, εκτός από τις εργασίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή από τις εργασίες για την προσθήκη ή την επίθεση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή άλλων πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με συγκεκριμένες εσωτερικές απαιτήσεις του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, πριν από τη δήλωση εισαγωγής. Η αποθήκευση προϊόντων ή αποστολών εμπορευμάτων επιτρέπεται, εφόσον παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη (στις) χώρα (-ες) διαμετακόμισης.

Με την επιφύλαξη του Τμήματος 5 (Δήλωση του Τόπου Καταγωγής), η κατάτμηση αποστολών επιτρέπεται εφόσον πραγματοποιείται από τον εξαγωγέα ή υπό την ευθύνη του και οι αποστολές παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη (στις) χώρα (-ες) διαμετακόμισης.

Η συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου θεωρείται ικανοποιητική, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν λόγους να πιστεύουν το αντίθετο· στις περιπτώσεις αυτές, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να ζητήσουν από τον δηλούντα να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσής του. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται με οποιοδήποτε μέσο, όπως με συμβατικά έγγραφα μεταφοράς, για παράδειγμα, φορτωτικές, ή με πραγματικά ή συγκεκριμένα στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των δεμάτων ή με άλλα στοιχεία που αφορούν τα ίδια τα εμπορεύματα.

ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ)

Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς (άρθρο 15)

Στο άρθρο αυτό, ορίζεται ότι οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής της Ένωσης ή της Σιγκαπούρης για τις οποίες έχει εκδοθεί ή συνταχθεί δήλωση καταγωγής δεν αποτελούν στην Ένωση ή στη Σιγκαπούρη αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.

Η απαγόρευση της (ανωτέρω) παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, διαγραφή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται, στην Ένωση ή στη Σιγκαπούρη, επί υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή, σε περίπτωση που ισχύει αυτή η επιστροφή, διαγραφή, η μη καταβολή, ρητά ή στην πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται αλλά όχι όταν διατίθενται στην εσωτερική κατανάλωση ενός συμβαλλόμενου μέρους.

Οι διατάξεις της απαγόρευσης επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς ισχύουν επίσης για τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 (Μονάδα χαρακτηρισμού), τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 8 (Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία) και τους συνδυασμούς προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 9 (Συνδυασμοί εμπορευμάτων), όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μόνο για τις ύλες που υπάγονται στο κοινοποιούμενο πρωτόκολλο.

ΤΜΗΜΑ 5 (ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ)

Γενικές απαιτήσεις (άρθρο 16)

Τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης κατά την εισαγωγή τους στη Σιγκαπούρη και τα προϊόντα καταγωγής Σιγκαπούρης κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση υπάγονται σε προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει της παρούσας συμφωνίας, εφόσον προσκομισθεί η δήλωση καταγωγής. Η δήλωση καταγωγής προσκομίζεται σε τιμολόγιο ή άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει το προϊόν καταγωγής με επαρκείς λεπτομέρειες για τη διαπίστωση της ταυτότητάς του. Το κείμενο της δήλωσης καταγωγής παρατίθεται στο Παράρτημα Ε (σελ. 746 έως 748) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.

Όροι για τη σύνταξη της δήλωσης καταγωγής (άρθρο 17)

Η δήλωση καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 16 (Γενικές απαιτήσεις) μπορεί να συντάσσεται: α) στην Ένωση:
i) από εγκεκριμένο εξαγωγέα ανεξαρτήτως της αξίας των προς εξαγωγή προϊόντων (κατά την έννοια του άρθρου 18 «Εγκεκριμένος εξαγωγέας»)· ή
ii) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν καταγόμενα προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ.
β) στη Σιγκαπούρη από έναν εξαγωγέα που:
i) έχει καταχωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές και διαθέτει ενιαίο αριθμό οντότητας· και
ii) συμμορφώνεται με τις συναφείς ρυθμιστικές διατάξεις της Σιγκαπούρης σχετικά με την έκδοση δηλώσεων καταγωγής.

Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση καταγωγής πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 23 (Δικαιολογητικά έγγραφα) και αποδεικνύει τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την εκπλήρωση των λοιπών απαιτήσεων του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.

Διάρκεια ισχύος της δήλωσης καταγωγής (άρθρο 19)

Στο εν λόγω άρθρο, αναφέρεται ότι η δήλωση καταγωγής ισχύει για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στο συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής.

Οι δηλώσεις καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να γίνονται δεκτές για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των εγγράφων αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές (άρθρο 21)

Όταν - ύστερα από αίτηση του εισαγωγέα - αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι' αυτά ενιαία δήλωση καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Απαλλαγές από τη δήλωση καταγωγής (άρθρο 22)

Στο άρθρο 22 ορίζεται ότι καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να δεχτεί ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς την κατάθεση δήλωσης καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται με τη μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τις προϋποθέσεις του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις τελωνειακές δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο.

Περιστασιακές εισαγωγές καθώς και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους δεν θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

Η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1 200 ευρώ στις περιπτώσεις που τα προϊόντα αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Φύλαξη της δήλωσης καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων (άρθρο 24)

Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου φυλάσσει αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης καταγωγής, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 (Όροι για τη σύνταξη της δήλωσης καταγωγής) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, επί τρία τουλάχιστον έτη, ενώ οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής φυλάσσουν τις δηλώσεις καταγωγής που υποβάλλονται σε αυτές επί τρία τουλάχιστον έτη.

ΤΜΗΜΑ 6

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Επαλήθευση των δηλώσεων καταγωγής (άρθρο 28)

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Καταγωγής, τα συμβαλλόμενα μέρη ΕΕ - Σιγκαπούρη, παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των δηλώσεων καταγωγής.

Ο μεταγενέστερος έλεγχος των δηλώσεων καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, ως προς τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής επιστρέφουν τη δήλωση καταγωγής, εάν έχει υποβληθεί, ή αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής, αναφέροντας, κατά περίπτωση, τους λόγους της έρευνας. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που υποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στη δήλωση καταγωγής είναι ανακριβείς.

Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

Στη παράγραφο 4 του άρθρου 28, ορίζεται ότι αν οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο. Τυχόν αναστολή της προτιμησιακής μεταχείρισης ανακαλείται το ταχύτερο δυνατόν αφότου οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής επιβεβαιώσουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή ότι ικανοποιούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.

Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τον έλεγχο ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου το ταχύτερο δυνατόν.

Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες που να επιτρέπουν στις αιτούσες τελωνειακές αρχές τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το δικαίωμα της προτίμησης.

ΤΜΗΜΑ 8 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου (άρθρο 34)

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται, με απόφαση της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 16.2 (Ειδικές επιτροπές), να τροποποιούν τις διατάξεις του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.

Ύστερα από τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και μιας ή περισσοτέρων χωρών ASEAN, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, με απόφαση της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, να τροποποιούν ή να προσαρμόζουν το κοινοποιούμενο πρωτόκολλο και ιδίως το παράρτημα Γ που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 (Σώρευση καταγωγής), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή των κανόνων καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των προτιμησιακών συναλλαγών μεταξύ των χωρών ASEAN και της Ένωσης.

Μεταβατικές διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση (άρθρο 35)

Η κοινοποιούμενη συμφωνία μπορεί να εφαρμόζεται σε εμπορεύματα τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης συμφωνίας, βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση είτε υπό προσωρινή αποθήκευση στα συμβαλλόμενα μέρη, σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερες ζώνες, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται δήλωση καταγωγής που εκδίδεται εκ των υστέρων στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, και εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αυτή, και, εάν ζητηθεί, αυτή η δήλωση επισυνάπτεται στα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 13 (Μη αλλοίωση).

Συνημμένα (2): 1) Ανακοίνωση Έναρξης ισχύος της Συμφωνίας 2) Απόφαση του Συμβουλίου 1875/2019 (ΕΕ)

> Τονίζεται ότι το Παράρτημα Β (σελ.681 έως σελ. 745) του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ - Σιγκαπούρης, περιλαμβάνει πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται σε μη καταγόμενες ύλες ώστε το παραγόμενο προϊόν να μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής. Σε προσάρτημα του εν λόγω παραρτήματος [το οποίο αναφέρεται ως Παράρτημα Β(α), σελ.739] καθορίζονται εναλλακτικοί κανόνες που μπορούν να εφαρμόζονται αντί των κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα Β σε ορισμένα προϊόντα προκειμένου να θεωρούνται καταγωγής Σιγκαπούρης, αλλά το όφελος των εν λόγω εναλλακτικών κανόνων περιορίζεται από ετήσια ποσόστωση.

Τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζονται οι εναλλακτικοί κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα Β(α) μπορούν να εισάγονται στην Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους του παραρτήματος Β(α) (βλέπε ανωτέρω σχετική 2).

Επισημαίνεται ότι η κοινοποιούμενη συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού από τις αρμόδιες τελωνιακές αρχές των συμβαλλόμενων μερών.

• Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα εν λόγω νομικά κείμενα στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ: http://eur-lex.europa.eu.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ