Ε.2032/2020 Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4646/2019

Ε.2032/2020 Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4646/2019

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Ε 2032/19-03-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ A΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375878
E-Mail : defk.a@aade.gr
Url : www.aade.gr

Ε 2032/2020

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα», με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Συγκεκριμένα:

Με τη διάταξη του άρθρου 81 του ν.4646/2019 αντικαταστάθηκε η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄287). Σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. δικαιώματα σε ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και σε Ο.Τ.Α., τόσο όταν ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο – όπως ίσχυε και με την προηγούμενη διάταξη – όσο και όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δημόσια υγεία νοείται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας, που αποβλέπουν στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τις ανάγκες της δημόσιας υγείας εξυπηρετούν τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία (γενικά /πανεπιστημιακά /ψυχιατρικά /στρατιωτικά κ.λπ.), καθώς και εξειδικευμένα κρατικά εργαστήρια, κλινικές και ινστιτούτα. Δεν απαλλάσσονται του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον αυτά δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ή ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. Επίσης δεν απαλλάσσονται ακίνητα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 84 του ίδιου νόμου (μεταβατικές διατάξεις) η ως άνω τροποποίηση ισχύει αναδρομικά από 01-01-2014. Για να χορηγηθεί η συγκεκριμένη απαλλαγή στους δικαιούχους, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υποδείγματος 1Α της ΠΟΛ.1200/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με τα παραστατικά που πιστοποιούν ότι το ακίνητο, το οποίο ανήκει σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή ΟΤΑ χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Δημόσιας Υγείας.

Επισημαίνεται ότι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του ν.4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα, παραγράφεται κατά τον χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ