Ε.2056/2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ειδικού προορισμού

Ε.2056/2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ειδικού προορισμού

Αθήνα, 9-3-2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2056/09-03-2021
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ (Δ')
2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (Ε)

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Παπασπύρου
Τηλέφωνο:210 6987498
Fax:210 6987506
E-Mail:ipr@otenet.gr
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2056/2021
 
Θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος ειδικού προορισμού.

Σχετ.: Η αριθμ.ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017/9.8.2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού» (ΦΕΚ 2909/Β'/23-8-2017).

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των Ενωσιακών και Εθνικών διατάξεων του Ειδικού Προορισμού σύμφωνα με:
• τα άρθρα 22-30, 210-225 και 254 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),
• τα άρθρα 8-18, 161-164, 171-175, 178-180, 183 και 239 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής,
• τα άρθρα 8, 12, 14-15, 259-261 και 264-267 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής,
• τα άρθρα 14-15 και 22 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής.
• την αριθ. ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017/9.8.2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού» .

Εκ παραλλήλου με την παρούσα παρέχονται διευκρινήσεις επί θεμάτων σχετικών με την ορθή λειτουργία του καθεστώτος όπως, η λήψη αποφάσεων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές η συμπλήρωση των τελωνειακών παραστατικών, η εφαρμογή των άρθρων τα οποία αφορούν στην σύσταση εγγύησης, την τελωνειακή οφειλή κ.α.

Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τα κατωτέρω ακρωνύμια και τις επεξηγήσεις αυτών ως ακολούθως:
ΕΤΚ : Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας Καν. (ΕΕ) 952/2013.
Κατ' Εξουσιοδότηση Πράξη (ΚΕΠ): Καν.(ΕΕ) 2446/2015 περί συμπλήρωσης του Καν.(ΕΕ) 952/2013.
Εκτελεστική Πράξη (ΕΠ) : Καν. (ΕΕ) 2447/2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 952/2013.
Μεταβατική κατ' Εξουσιοδότηση Πράξη (ΜΚΕΠ): Καν.(ΕΕ) 341/2016 για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού κανονισμού για τις
περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2446/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Στο πλαίσιο του καθεστώτος Ειδικού Προορισμού, μη Ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από δασμούς ή με μειωμένο συντελεστή δασμού λόγω του ειδικού τους προορισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση των Ειδικών Καθεστώτων του άρθρου 210 ΕΤΚ, ο Ειδικός Προορισμός ως καθεστώς ''ειδικής χρήσης'' εφαρμόζεται όταν μη Ενωσιακά εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω του ειδικού προορισμού τους και υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση έως την στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν για τον λόγο που παρέχεται το δασμολογικό ευεργέτημα δηλαδή έως ότου λάβουν τον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό. Συνεπώς, τα εμπορεύματα αυτά παρά το γεγονός ότι έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή δασμού λόγω του ειδικού τους προορισμού και έχουν λάβει χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων, εξακολουθούν να θεωρούνται ως υποκείμενα σε δασμούς μέχρι τη λήξη της τελωνειακής επιτήρησης αυτών και την εκκαθάριση του καθεστώτος.
Επισημαίνεται ότι η μείωση ή απαλλαγή που παρέχει το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού αφορά αποκλειστικά στον δασμό τρίτης χώρας (εισαγωγικό δασμό) και σε καμία περίπτωση δεν αφορά σε υποχρέωση καταβολής προσωρινού ή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικού δασμού καθώς και άλλων επιβαρύνσεων όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού μπορεί να εφαρμοστεί:
- με βάση τις προκαταρτικές διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου- Τίτλος ΙΙ- Ειδικές Διατάξεις Α' και Β'. Επισημαίνεται ότι, στις εν λόγω διατάξεις περί Ειδικού Προορισμού δεν υπάγονται τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τα τροφοεφόδια και διάφορα άλλα αναλώσιμα είδη καθημερινής χρήσης, όπως καθαριστικά, απολυμαντικά, χαρτικά κλπ καθώς και τα μηχανήματα και εργαλεία που προσκομίζονται προσωρινά σε πλοία με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή μεταποίησης.
- για προϊόντα για τα οποία προβλέπεται ο ειδικός τους προορισμός βάσει της δασμολογικής κατάταξης από το Κοινό Δασμολόγιο
- για προϊόντα για τα οποία προβλέπεται αναστολή, απαλλαγή ή μείωση του δασμού βάσει Ενωσιακών Κανονισμών.

1.2.1 Κατηγορίες εμπορευμάτων που δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς σύμφωνα με την χρήση τους

Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις κυριότερες κατηγορίες εμπορευμάτων που δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς καθώς και την προβλεπόμενη ειδική τους χρήση (προβλεπόμενος ειδικός προορισμός) ως ακολούθως:
• προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν σε ορισμένες κατηγορίες πλοίων (τα οποία περιλαμβάνονται στις ειδικές προκαταρτικές διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου), με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίησή τους, καθώς και για προϊόντα που προορίζονται για τον εφοπλισμό και εξοπλισμό αυτών, πλην τροφοεφοδίων και καυσίμων.
• προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης είτε σταθερές (κωδικός 843049), είτε πλωτές ή βυθιζόμενες (κωδικός 890520) με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μεταποίηση ή εξοπλισμό τους.
Θεωρείται ότι προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης προϊόντα όπως στερεά και υγρά καύσιμα, λιπαντικά και αέρια απαραίτητα για τη λειτουργία των μηχανών και συσκευών που δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξεδρών αυτών αλλά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μεταποίηση ή εξοπλισμό τους.
• σωλήνες, καλώδια και τα μέρη σύνδεσής τους που συνδέουν τις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης με την ξηρά.
• πολιτικά αεροσκάφη, δηλαδή αεροσκάφη άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται στα κράτη- μέλη από στρατιωτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες με στρατιωτική ταξινόμηση.
Σημειώνεται ότι για να τύχει απαλλαγής από το δασμό ένα αεροσκάφος είτε αυτό εκτελεί μεταφορές είτε είναι ιδιωτικό, θα πρέπει να έχει εκδοθεί γι' αυτό πιστοποιητικό νηολόγησης από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
• προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πολιτικά αεροσκάφη και να ενσωματωθούν σε αυτά κατά τη διάρκεια της κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, μετατροπής ή μεταποίησής τους.
• συσκευές εδάφους για εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια προοριζόμενα για πολιτικές χρήσεις.
• ορισμένα είδη ψαριών (του κεφαλαίου 03) τα οποία προορίζονται για μεταποίηση σε προϊόντα της κλάσης 1604.
• ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα του Κεφαλαίου 27 τα οποία κατατάσσονται στους κωδικούς ειδικού προορισμού.

1.2.2 Υποχρεώσεις προσώπων που είναι κάτοχοι άδειας Ειδικού Προορισμού

Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί άδεια υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς Ειδικού Προορισμού είναι υπεύθυνο για την καταβολή δασμών μέχρι την εκκαθάριση του καθεστώτος ή έως την πλήρη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΕΤΚ και την οριζόμενη από την παρούσα διαδικασία.
Επιπλέον οι κάτοχοι αδείας Ειδικού Προορισμού υποχρεούνται:
• Να ενημερώνουν τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται στην άδεια
• Κατά την υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς ή σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε άλλο πρόσωπο, να παράσχουν τα αποδεικτικά στοιχεία εκείνα που θα βεβαιώνουν ότι τα εμπορεύματα έλαβαν τον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης
• Να προβαίνουν στη σύσταση εγγύησης
• Να τηρούν λογιστικές καταχωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 178 ΚΕΠ, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στον ειδικό τους προορισμό ή τη μεταβίβασή τους σε άλλο πρόσωπο.
• Να διευκολύνουν τις τελωνειακές αρχές στην αποτελεσματική επιτήρηση του καθεστώτος έως την εκκαθάρισή του καθώς και για τις περιπτώσεις που ορίζονται από το άρθρο 254 παρ. 3 ΕΤΚ.

1.3 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

1.3.1 Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την έκδοση της άδειας

Για την εφαρμογή του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ισχύουν αθροιστικά τα παρακάτω:
- βρίσκεται ο τόπος στον οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος,
- διενεργείται ένα τουλάχιστον μέρος των δραστηριοτήτων που πρόκειται να καλύψει η άδεια, ή σε άλλη περίπτωση είναι ο τόπος που θα υπαχθούν τα εμπορεύματα στον ειδικό τους προορισμό.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Α.Α.Δ.Ε. (αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ [ΦΕΚ 4738/Β/26-10-2020]), η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού εκδίδεται είτε από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια (Αττικής ή Θεσσαλονίκης) είτε από τα Τελωνεία τα οποία έχουν οριστεί ως αρμόδια για την χορήγηση άδειας για τη χρήση ειδικού καθεστώτος εκτός της διαμετακόμισης (Τελωνεία Βόλου, Πατρών, Καβάλας, Σύρου, Ρόδου, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Κέρκυρας).

1.3.2 Αρμόδιο Τελωνειακή Αρχή για τον έλεγχο του καθεστώτος

Σύμφωνα με το σημείο 36, του άρθρου 1 ΚΕΠ, ως τελωνείο ελέγχου ορίζεται η τελωνειακή αρχή που αναγράφεται στην άδεια να εποπτεύει το ειδικό καθεστώς του Ειδικού Προορισμού και να ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που το διέπουν.
Ως τελωνείο ελέγχου μπορεί να ορίζεται:
• το καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο τελωνείο,
• εάν δεν υφίσταται καθ' ύλη αρμόδιο τότε το κατά τόπο αρμόδιο τελωνείο,
• άλλο τελωνείο από το καθ' ύλη και/ή κατά τόπο αρμόδιο, για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, κατόπιν διαβούλευσης της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας Τελωνειακής Αρχής και των δύο εμπλεκόμενων τελωνείων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή του καθεστώτος του ειδικού προορισμού.
Στην τελευταία περίπτωση, ο αιτών συμπληρώνει στην αίτηση για την έκδοση της άδειας την τελωνειακή αρχή που προτείνει να οριστεί ως τελωνείο ελέγχου και εκθέτει εγγράφως και αναλυτικά τους λόγους του συγκεκριμένου αιτήματος το οποίο η αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή γνωστοποιεί στα δύο εμπλεκόμενα τελωνεία, θέτοντας εύλογη προθεσμία για την σύμφωνη γνώμη τους ή τη διατύπωση τυχόν αντιρρήσεων.
Τα εμπλεκόμενα τελωνεία εξετάζουν και αξιολογούν τους λόγους που επικαλείται ο αιτών και γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή τη συναίνεση ή τη διαφωνία τους. Εφόσον διατυπώνονται αντιρρήσεις, αυτές πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς, ενώ εάν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, τότε θεωρείται ότι τα τελωνεία συναινούν στο αίτημα. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των εμπλεκόμενων τελωνείων, οι οποίες δεν είναι δεσμευτικές για τη λήψη της τελικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για τη χορήγηση άδειας χρήσης του καθεστώτος Ειδικού Προορισμού, υποβάλλεται αίτηση στην οποία:
α) επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της σχετικής απόφασης δικαιολογητικά
β) παρέχονται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για να λάβουν την απόφαση.
Η αίτηση γίνεται αποδεκτή από την τελωνειακή αρχή στην οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της σχετικής απόφασης, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της, εφόσον είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένη, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 ΕΠ.
Επιπλέον για την αποδοχή της αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 ΚΕΠ θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω:
• υποβάλλεται από πρόσωπο εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 161 ΚΕΠ, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, σε περιπτώσεις όπου το κρίνουν δικαιολογημένο, να χορηγούν άδεια για καθεστώς ειδικού προορισμού σε πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός εδάφους της Ένωσης. Οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν περιστασιακή χρήση του καθεστώτος, χωρίς επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα.
• δεν αφορά σε χορήγηση νέας άδειας σε αιτούντα ο οποίος ήταν κάτοχος άδειας η οποία:
- ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους πριν από την υποβολή της αίτησης, λόγω μη εκπλήρωσης τουλάχιστον μίας εκ των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια.
- ακυρώθηκε, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών πριν από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 27, παρ.1 του ΕΤΚ
• οι προβλεπόμενες δραστηριότητες της εταιρείας να συμβιβάζονται με τον ειδικό προορισμό τον οποίο θα πρέπει να λάβουν τα εμπορεύματα, όπως ορίζεται στην άδεια.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή ζητά την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων από τον αιτούντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Εάν ο αιτών δεν προσκομίσει τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν εντός της τεθείσας προθεσμίας, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και εκείνος ενημερώνεται σχετικά. Ως ημερομηνία αποδοχής της αίτησης νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια τελωνειακή αρχή έλαβε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση προκειμένου να θεωρείται πλήρης.
Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα την αποδοχή ή μη αποδοχή της αίτησής του, όμως σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, δεν τον ενημερώσει σχετικά, τότε η αίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής ή των συμπληρωματικών στοιχείων που είχαν ζητηθεί.
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που η εταιρεία έχει αλλάξει επωνυμία ή ιδιοκτήτη δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση υπάρχουσας άδειας, αλλά απαιτείται αίτηση για έκδοση νέας. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, εκδίδεται νέα άδεια εφόσον απαιτείται αλλαγή στο τελωνείο ελέγχου ή στην αρμόδια περιφέρεια έκδοσης.

2.2 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

2.2.1 Άδεια η οποία δεν αφορά σε άλλο Κράτος-Μέλος

Εφόσον η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας που έχει ισχύ μόνο στη χώρα μας, η αρμόδια τελωνειακή αρχή λαμβάνει την απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.
Η προαναφερόμενη προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Όταν η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή δεν δύναται να τηρήσει την προθεσμία χορήγησης της άδειας για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, τότε αυτή, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, γνωστοποιεί στον αιτούντα τους λόγους αυτούς και το χρονικό διάστημα που θεωρείται αναγκαίο για τη λήψη της απόφασης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.
Εάν οι λόγοι αυτοί αφορούν την ανάγκη παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα ορίζοντας προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.
β) Όταν ζητείται από τον αιτούντα η παροχή επιπλέον προθεσμίας προκειμένου να πραγματοποιήσει προσαρμογές που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας, τότε αυτός κοινοποιεί τις εν λόγω προσαρμογές και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά.
γ) Όταν παρέχεται το δικαίωμα ακρόασης, όπως αναφέρεται παρακάτω, η παράταση της προθεσμίας για τη χορήγηση ή μη της άδειας καθορίζεται σε 30 ημέρες.
Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση της άδειας, αυτή εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις. Με βάση το άρθρο 173 ΚΕΠ, η άδεια ισχύει για πέντε (5) χρόνια, ενώ για την περίπτωση των εμπορευμάτων του Παραρτήματος 71-02 η ισχύς της περιορίζεται στα τρία (3) έτη και κοινοποιείται στον δικαιούχο και στο τελωνείο ελέγχου.
Η απόφαση έχει άμεση ισχύ και είναι εκτελεστή από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση αυτής εκτός εάν ζητηθεί διαφορετικά από τον αιτούντα.
Μετά την έκδοση της απόφασης ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια ειδικού προορισμού καθώς και την υποχρέωση να κοινοποιεί στην Τελωνειακή Αρχή χωρίς καθυστέρηση κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά την έκδοσή της και μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση ή στο περιεχόμενο της άδειας.
(άρθρο 22, παρ.3-6, άρθρο 23, παρ.1-2 και άρθρο 211, παρ.3-4 του ΕΤΚ)
Όταν η αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή προτίθεται να απορρίψει την αίτηση λόγω μη πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων, όπως εκείνες έχουν οριστεί από τις ισχύουσες διατάξεις, πριν από την έκδοση της σχετικής αρνητικής απόφασης, κοινοποιεί εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης προκειμένου ο τελευταίος, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση, να εκφράσει τις απόψεις του (δικαίωμα ακρόασης). Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, λαμβάνεται η τελική απόφαση επί της αίτησης η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα.
Όταν διενεργείται έρευνα από τις τελωνειακές αρχές λόγω σοβαρών ενδείξεων παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας από τον αιτούντα, τότε η προθεσμία χορήγησης της άδειας παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της έρευνας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες. Ο αιτών δεν ενημερώνεται σχετικά εάν η ενημέρωση αυτή θέτει σε κίνδυνο την έρευνα. (άρθρο 8, παρ.1, άρθρο 10, σημείο (α), άρθρα 13-14 ΚΕΠ).
Η κοινοποίηση των λόγων απόρριψης της αίτησης που πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή πρέπει:
α) να αναφέρεται στα έγγραφα και τις πληροφορίες στα οποία στηρίζεται η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την απόρριψη της αίτησης, β) να αναφέρει την προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του, σύμφωνα με την ημερομηνία που ο τελευταίος έλαβε ή θεωρείται ότι έλαβε την κοινοποίηση, γ) να αναφέρει το δικαίωμα πρόσβασης του αιτούντα στα προαναφερόμενα στο σημείο (α) έγγραφα και πληροφορίες, κατά τα ισχύοντα στις σχετικές διατάξεις.
Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή μπορεί να λάβει την τελική απόφαση επί της αίτησης πριν από την εκπνοή της ορισθείσας προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος ακρόασης, εφόσον ο αιτών ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα πριν από τη λήξη του τιθέμενου χρονικού διαστήματος και δεν έχει δηλώσει την πρόθεσή του να επανέλθει για περαιτέρω διατύπωση απόψεων εντός της προθεσμίας αυτής. (άρθρο 8 ΕΠ)
Αναλυτικές οδηγίες δίδονται με την αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/9.8.2017 Διαταγή ΑΑΔΕ «Τελωνειακές Αποφάσεις - Δικαίωμα ακρόασης».
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία σχετικά με το δικαίωμα ακρόασης του αιτούντα δεν εφαρμόζεται όταν η αίτηση δεν έχει γίνει αποδεκτή κατά τα προβλεπόμενα στην ενότητα 2.1.
Η εκδοθείσα άδεια, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού κώδικα, του άρθρου 5 της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθώς και της αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016/26.4.2016 εγκυκλίου διαταγής δύνανται να τροποποιηθεί, επανεξεταστεί, ανασταλεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί.
Επιπλέον, υφίσταται δυνατότητα έκδοσης άδειας με αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 211 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και στην αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016/26.4.2016 εγκύκλιο διαταγή.

2.2.2 Άδεια που αφορά περισσότερα του ενός Κράτη-Μέλη

Για τη χορήγηση άδειας που αφορά περισσότερα του ενός κράτη-μέλη (πρώην ενιαία άδεια) αλλά και η υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς απαιτείται η χρήση αποκλειστικά του ηλεκτρονικού Συστήματος Τελωνειακών Αποφάσεων (CDS) σύμφωνα με την αριθ. Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1022649/09.02.2018 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα '' Καθιέρωση Συστήματος Τελωνειακών Αποφάσεων''.
Στη συνέχεια απαιτείται η συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων τελωνειακών αρχών αφού προηγηθεί η διαδικασία διαβούλευσης (consultation procedure) επί του σχεδίου της άδειας η οποία διεξάγεται μέσω του ανωτέρω ηλεκτρονικού συστήματος από το τμήμα Ειδικών Καθεστώτων της Δ/σης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών.
Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή κοινοποιεί στις τελωνειακές αρχές των εμπλεκόμενων Κρατών-Μελών, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης, την αίτηση και το σχέδιο της άδειας, εκτός εάν κρίνει εξαρχής ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας.
Οι τελωνειακές αρχές των εμπλεκόμενων Κρατών-Μελών δύνανται να γνωστοποιήσουν δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις ή τη σύμφωνη γνώμη τους εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου της άδειας, άλλως θεωρείται ότι συμφωνούν.
Η προαναφερόμενη προθεσμία για τη διαβούλευση είναι δυνατόν να παραταθεί όταν: α) ζητηθεί από τελωνειακή αρχή εμπλεκόμενου Κράτους-Μέλους προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους για τους οποίους απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
β) ζητηθεί από τον αιτούντα προκειμένου να πραγματοποιήσει αλλαγές που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας, κοινοποιώντας τις αλλαγές αυτές στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή, η οποία ενημερώνει σχετικά τις τελωνειακές αρχές των εμπλεκόμενων Κρατών-Μελών.
Στην περίπτωση κοινοποίησης αντιρρήσεων και εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων τελωνειακών αρχών εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου της άδειας, η αίτηση απορρίπτεται ως προς τα σημεία που αφορούν οι εν λόγω αντιρρήσεις.
Δεν απαιτείται η πραγματοποίηση διαδικασίας διαβούλευσης, κατά τα προαναφερόμενα, όμως προβλέπεται η γνωστοποίηση της άδειας στις τελωνειακές αρχές των εμπλεκόμενων Κρατών-Μελών όταν:
• η άδεια υπόκειται σε επουσιώδεις τροποποιήσεις, ανακαλείται, ακυρώνεται ή αναστέλλεται,
• δύο ή περισσότερα από τα εμπλεκόμενα Κράτη-Μέλη έχουν συμφωνήσει,
• η μόνη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται διαφορετικά κράτη-μέλη είναι μία πράξη στην οποία το τελωνείο υπαγωγής διαφέρει από το τελωνείο εκκαθάρισης.
Δεν απαιτείται η πραγματοποίηση διαδικασίας διαβούλευσης, κατά τα προαναφερόμενα, και δεν προβλέπεται η γνωστοποίηση της άδειας στις Τελωνειακές Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών-μελών όταν:
• δύο ή περισσότερα από τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει,
• η μόνη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται διαφορετικά κράτη-μέλη αφορά τη διακίνηση των εμπορευμάτων.
(άρθρα 14, 260-261 ΕΠ)

2.2.3 Τελωνειακή διασάφηση στη θέση άδειας

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά βάση όταν το δικαιούχο πρόσωπο πραγματοποιεί περιστασιακή χρήση του καθεστώτος Ειδικού Προορισμού η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύνανται να επιτρέπει η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία να αποτελεί και αίτηση για χορήγηση άδειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 ΚΕΠ.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω:
• η αίτηση αφορά μια μόνο Τελωνειακή Διοίκηση (ένα Κράτος Μέλος)
• το δικαιούχο πρόσωπο υπαγάγει τα εμπορεύματα στο καθεστώς και φροντίζει να λάβουν τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό
• διασφαλίζεται η δέουσα διεξαγωγή των εργασιών ή διαδικασιών που προβλέπονται στον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό.
Στην περίπτωση αυτή η τελωνειακή διασάφηση θα πρέπει να συμπληρώνεται με πρόσθετα στοιχεία δεδομένων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α' ΚΕΠ. Μεταβατικά εφαρμόζεται η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1176201 ΕΞ 2017/21.11.2017 εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

2.3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του ΕΤΚ η σύσταση εγγύησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού. Το δικαιούχο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα σύστασης εγγύησης για μεμονωμένη διασάφηση είτε άδειας συνολικής εγγύησης, εφόσον πραγματοποιεί τακτική χρήση του καθεστώτος.
α) Το δικαιούχο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα σύστασης εγγύησης για μεμονωμένη διασάφηση, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό του εισαγωγικού δασμού που αναλογεί στο σύνολο των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη διασάφηση. Στην περίπτωση εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο εισαγωγικό δασμό λόγω του ειδικού τους προορισμού, το ποσό του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται κατά τη στιγμή της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία αφαιρείται από το ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην εγγύηση.
Στην περίπτωση της μεμονωμένης εγγύησης ως τελωνείο εγγύησης θεωρείται το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού, στο οποίο κατατίθενται η διασάφηση και η εγγύηση.
β) Η έκδοση της άδειας συνολικής εγγύησης (θέση αυτής σε ισχύ) πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να πραγματοποιείται πριν την έκδοση της άδειας του Ειδικού Καθεστώτος.
Αναλυτικές οδηγίες δίδονται με την αριθ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/5-4-2017 Διαταγή ΑΑΔΕ «Οδηγίες για την έκδοση άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης στα πλαίσια εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

3.1 Υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς

Όλα τα εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού πρέπει να καλύπτονται από τελωνειακή διασάφηση κατάλληλα συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ενωσιακές και Εθνικές διατάξεις, για το εν λόγω καθεστώς.
Το τελωνείο υπαγωγής εξετάζει και επιτρέπει ή μη την υπαγωγή των συγκεκριμένων κάθε φορά εμπορευμάτων, που αναφέρονται στη διασάφηση, στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς σε τελωνείο άλλο από το τελωνείο ελέγχου, εφόσον το πρώτο ορίζεται ως τελωνείο υπαγωγής στην άδεια υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού. Μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης εμπορευμάτων, η διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο τελωνείο ελέγχου. Η διασάφηση αυτή παραμένει στο τελωνείο ελέγχου έως ότου τα εμπορεύματα λάβουν τον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό, δηλαδή για όσο παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση. Η διασάφηση τακτοποιείται με την εκκαθάριση του καθεστώτος.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα και αποστέλλονται απευθείας στα πλοία ή αεροσκάφη, το τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού είναι και τελωνείο ελέγχου.

3.2 Διακίνηση των εμπορευμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 219 του ΕΤΚ, εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού, μπορούν να διακινούνται μεταξύ διαφόρων τόπων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης υπό την κάλυψη της άδειας. Η διακίνηση αυτή θα πρέπει, με βάση το άρθρο 179 ΚΕΠ να περιγράφεται στις λογιστικές καταχωρήσεις προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού.
Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα διακινούνται προς το τελωνείο εξόδου, εφόσον δεν έλαβαν τον ειδικό προορισμό τους, τα εμπορεύματα υπόκεινται στις διατάξεις που θα ίσχυαν εάν είχαν τεθεί υπό το καθεστώς εξαγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 267 ΕΠ.

3.3 Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (Transfer of Rights and Obligations - TORO)

Η μεταβίβαση, πλήρως ή μερικώς, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν σε εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του Ειδικού Προορισμού επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας
τελωνειακής αρχής, η οποία αποφασίζει εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί η αιτούμενη μεταβίβαση και ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 218 ΕΤΚ,266 ΕΠ.
Επισημαίνεται ότι για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τον κάτοχο της άδειας Ειδικού Προορισμού (εκχωρητή) σε άλλο πρόσωπο (εκδοχέα) δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας υπαγωγής στο καθεστώς στο όνομα του εκδοχέα αφού η πλήρης ή μερική μεταβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας Ειδικού Προορισμού του εκχωρητή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση (μερική ή πλήρη μεταβίβαση), θα πρέπει να γίνεται ρητή περιγραφή στην άδεια υπαγωγής όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται. Ειδικότερα η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων διακρίνεται σε:
α) Μερική μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (Partial TORO):
Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού (εκχωρητής):
• είναι υπόχρεος τόσο για την σύσταση εγγύησης όσο και για την κατάθεση εκκαθαριστικού λογαριασμού για την εκκαθάριση του καθεστώτος .
Αντίστοιχα ο εκδοχέας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων:
• θα πρέπει να ενημερώσει τον κάτοχο της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού (εκχωρητή) εάν τα εμπορεύματα έλαβαν τον ειδικό τους προορισμό ή όχι, μέσα σε ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση για κατάθεση εκκαθαριστικού λογαριασμού εντός 30 ημερών από την εκκαθάριση από τον κάτοχο της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού.
β) Πλήρης μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (Full TORO):
Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της άδειας Ειδικού Προορισμού (εκχωρητής):
• παρέχει πληροφορίες για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κατά την προσκόμιση του εκκαθαριστικού λογαριασμού στο τελωνείο ελέγχου,
• οι υποχρεώσεις του λήγουν με την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών για την διαδικασία μεταβίβασης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Αντίστοιχα ο εκδοχέας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων:
• είναι υπόχρεος για σύσταση νέας εγγύησης
• ενημερώνει για την εκκαθάριση του καθεστώτος ή για την περαιτέρω μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση κατά την διαδικασία μεταβίβασης οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει επιβεβαιώνουν ότι τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς παραμένουν υπό την κάλυψη εγγύησης και σε καμία περίπτωση δεν θα εκκαθαρίζεται το καθεστώς εάν δεν επιβεβαιώνεται ότι έχει συσταθεί νέα εγγύηση από τον εκδοχέα. Τύποι μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (TORO)
Α. Τύπος I : Ο κάτοχος της άδειας Ειδικού Προορισμού μεταφέρει (πλήρως - Full TORO ή μερικώς-Partial TORO) δικαιώματα και υποχρεώσεις σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει άδεια μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (TORO).
Κατά την μεταβίβαση των εμπορευμάτων, σε περίπτωση πλήρους μεταβίβασης, συμπληρώνεται το Παράρτημα 1 (Φόρμα πλήρους μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων)
Β. Τύπος II : Ο κάτοχος της άδειας Ειδικού Προορισμού μεταφέρει (πλήρως-Full TORO) δικαιώματα και υποχρεώσεις σε πρόσωπο το οποίο έχει άδεια μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα 1,2 της παρούσας.
Σε αυτή την περίπτωση:
α) Εκδίδεται άδεια μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στον εκδοχέα (Παράρτημα 2)
β) Κατά την μεταβίβαση συμπληρώνεται το Παράρτημα 1 (Φόρμα πλήρους μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων)
Τονίζεται ότι προσωποπαγή δικαιώματα όπως πχ. η ιδιότητα του ΑΕΟ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μεταβιβασθούν με την ως άνω διαδικασία.
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την έγκριση της μεταβίβασης και τους όρους που πρέπει να τίθενται καθώς και για την άδεια πλήρους μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 266 ΕΠ (Παράρτημα 2), είναι η αρχή έκδοσης της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού, με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στο σχετικό πεδίο της άδειας.
Επισημαίνεται ότι η έγκριση της μεταβίβασης μπορεί να χορηγηθεί μεταγενέστερα από την χορήγηση της άδεια υπαγωγής στο καθεστώς με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα τροποποιηθεί η άδεια υπαγωγής και θα αναγραφεί το δικαίωμα του κατόχου να επικαλεστεί το άρθρο 218 ΕΤΚ.
Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή έγκρισης για τη μεταβίβαση τίθεται η κατάλληλη ενημέρωση των λογιστικών καταχωρήσεων του εκχωρητή και του εκδοχέα με τις αναγκαίες πληροφορίες (π.χ. νέος δικαιούχος του καθεστώτος, ημερομηνία μεταβίβασης), καθώς και η υποβολή έγγραφης ενημέρωσης προς τα εμπλεκόμενα Τελωνεία Ελέγχου (εφόσον είναι διαφορετικά) πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.
Ο εκχωρητής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που είναι και κάτοχος της άδειας Ειδικού Προορισμού ενημερώνει τον εκδοχέα τόσο για τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση μεταβίβασης όσο και για την ημερομηνία κατά την οποία τα εμπορεύματα θα πρέπει να λάβουν τον ειδικό τους προορισμό.
Σε κάθε περίπτωση, πριν από κάθε εγκριθείσα πλήρη μεταβίβαση υποβάλλεται η «Φόρμα μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων», υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, όπου περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες της μεταβίβασης.
Η προαναφερόμενη φόρμα αποτελείται από τέσσερα αντίτυπα. Ένα αντίτυπο αποστέλλεται μαζί με τα λοιπά εμπορικά έγγραφα από τον εκχωρητή (κάτοχος αδείας Ειδικού Προορισμού) στον δικαιούχο του καθεστώτος (εκδοχέα) κατά τη μεταβίβαση των εμπορευμάτων, το δεύτερο αντίτυπο παραμένει στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου του δικαιούχου το καθεστώτος (εκδοχέα) και το τρίτο αντίτυπο παραμένει για τρία χρόνια, από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η πλήρης μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στις εγκαταστάσεις του κατόχου της αδείας (εκχωρητή). Τέλος ένα αντίτυπο κρατείται από στο τελωνείο ελέγχου του εκχωρητή.

3.4 Φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. εμπορευμάτων για τα οποία εφαρμόζεται η θέση σε ειδικό προορισμό

Όπως προαναφέρθηκε, ο Ειδικός Προορισμός είναι ένα καθεστώς το οποίο αφορά σε εμπορεύματα όπως αυτά καθορίζονται στις Προκαταρκτικές Διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου που εισάγονται από τρίτες χώρες και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από δασμούς ή με μειωμένο συντελεστή δασμού λόγω του ειδικού τους προορισμού. Η θέση των εμπορευμάτων στο καθεστώς του ειδικού προορισμού και συνακόλουθα η αναστολή των δασμολογικών επιβαρύνσεων είναι ανεξάρτητη από τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α.
Βάσει των διατάξεων των άρθρων 2, 10, 17, 60 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), η εισαγωγή εμπορευμάτων αποτελεί φορολογητέα πράξη και ως εκ τούτου επιβάλλεται Φ.Π.Α. ανεξάρτητα από τη δασμολογική μεταχείριση των εμπορευμάτων.
Επιπλέον, απαλλαγή από Φ.Π.Α. χορηγείται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρα 23,25, 27, κλπ) και έχει καθοριστεί διαδικασία με βάση σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα όσον αφορά τη θέση εμπορευμάτων σε Ειδικά Καθεστώτα προβλέπεται ότι όταν τα εμπορεύματα τίθενται σε ένα από τα καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν.2859/2000 (τελωνειακή αποταμίευση κ.λ.π.), η φορολογική υποχρέωση γεννάται στην περίπτωση που τα εμπορεύματα τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας. Επισημαίνουμε όμως ότι μεταξύ των καθεστώτων αυτών δεν περιλαμβάνεται ο Ειδικός Προορισμός.
Συνεπώς, στην περίπτωση που πραγματοποιείται θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με Ειδικό Προορισμό ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας καταβάλλεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της Τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, εκτός και δύναται παράλληλα να εφαρμοστεί κάποια διάταξη απαλλαγής από ΦΠΑ. Παραδειγματικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών που παραλαμβάνονται με Ειδικό Προορισμό (απαλλαγή από δασμό) για να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικών προϊόντων ενώ παράλληλα δύναται να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις και διαδικασίες περί Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων και Τελωνειακής Επίβλεψης (απαλλαγή από ΦΠΑ).
Επιπλέον, στις περιπτώσεις προϊόντων που τίθενται σε Ελεύθερη κυκλοφορία με Ειδικό Προορισμό προκειμένου να ενσωματωθούν σε πλοία παρέχεται απαλλαγή από ΦΠΑ μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νομικού και κανονιστικού περί ΦΠΑ πλαισίου ήτοι όταν εισάγονται βάσει του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) από δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο (πλοιοκτήτης, εφοπλιστής εκμεταλλευτής), για την απευθείας παράδοσή τους στα πλοία για τα οποία πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (πλοία άνω των 12 μέτρων κ.λ.π.). Αντίστοιχες διατάξεις ισχύουν και για τα εμπορεύματα που προορίζονται να ενσωματωθούν σε αεροσκάφη και παραλαμβάνονται με Ειδικό Προορισμό.
Επίσης, η τήρηση των διατάξεων Ειδικού Προορισμού δεν θίγουν τις ειδικότερες διαδικασίες που σχετίζονται με την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την αποθήκευση, την εξαγωγή κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

4.1 Γενικά

Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 215 και του άρθρου 254 του ΕΤΚ, τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με μηδενικό ή μειωμένο ποσοστό δασμού λόγω του ειδικού τους προορισμού, παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση έως την εκκαθάριση του καθεστώτος, η οποία πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
- τη χρήση των εμπορευμάτων για τους σκοπούς που προβλέπονται για την απαλλαγή από δασμούς ή την επιβολή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή, δηλαδή όταν τα εμπορεύματα λάβουν τον προβλεπόμενο ειδικό τους προορισμό
- την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης,
- την καταστροφή,
- την εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου.

4.2.1 Υπαγωγή εμπορευμάτων στον Ειδικό Προορισμό

Σχετικά με τη υπαγωγή εμπορευμάτων στον Ειδικό Προορισμό διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
Α. Όταν τα εμπορεύματα λάβουν για πρώτη φορά τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό τους, δεν υπάρχει απαίτηση τελωνειακής οφειλής, λήγει η τελωνειακή επιτήρηση και ο κάτοχος του εμπορεύματος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη χρήση.
Β. Όταν τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για επαναλαμβανόμενη χρήση η αρμόδια τελωνειακή αρχή, προκειμένου να αποφευχθούν καταχρήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την επιτήρηση και μετά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της τελωνειακής επιτήρησης μπορεί να γεννηθεί τελωνειακή οφειλή, σύμφωνα με την παράγραφο 1α) του άρθρου 79 του ΕΤΚ.
Παρατίθενται κάποιες περιπτώσεις στις οποίες θεωρείται ότι προσδίδεται στα εμπορεύματα για πρώτη φορά ο Ειδικός Προορισμός και λήγει η τελωνειακή επιτήρηση, αν και τα είδη αυτά μπορεί να επιδέχονται επαναλαμβανόμενη χρήση:
- για μη Ενωσιακά εμπορεύματα που προορίζονται να τοποθετηθούν σε ορισμένες κατηγορίες αεροσκαφών με σκοπό τη ναυπήγηση, συντήρηση, μετατροπή ή εξοπλισμό τους, ο ειδικός προορισμός προσδίδεται όταν το αεροσκάφος, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, επιστρέφει στον κάτοχο του, μετά την επισκευή, συντήρηση ή μετατροπή
- για μη ενωσιακά εμπορεύματα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων ή για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης με σκοπό την ναυπήγηση, επισκευή, συντήρηση, μετατροπή, ενσωμάτωση ή εξοπλισμό τους, ο ειδικός προορισμός προσδίδεται όταν το πλοίο ή η εξέδρα, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, επιστρέφει στον κάτοχό του ύστερα από συντήρηση, επισκευή ή μετατροπή.
Απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία ή μεταποίηση του εμπορεύματος σύμφωνα με τον ειδικό τους προορισμό καθώς και απώλειες υλικών που οφείλονται σε φυσικές αιτίες, θεωρούνται ως εμπορεύματα που έχουν λάβει τον ειδικό τους προορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 254 του ΕΤΚ.

4.2.2 Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Προκειμένου για την εκκαθάριση του καθεστώτος ειδικού προορισμού με εξαγωγή των εμπορευμάτων υποβάλλεται στο Τελωνείο ελέγχου το αντίστοιχο τελωνειακό παραστατικό, ήτοι το παραστατικό της εξαγωγής, κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας.
Η τελωνειακή επιτήρηση λήγει με την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Για την εξαγωγή εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικού προορισμού, στην περίπτωση που το Τελωνείο ελέγχου του καθεστώτος δεν συμπίπτει με το Τελωνείο εξαγωγής, η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται από το δικαιούχο πρόσωπο στο Τελωνείο εξαγωγής, το οποίο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαπίστωση της ταυτότητας των εξαγομένων εμπορευμάτων. Στη συνέχεια το Τελωνείο Ελέγχου πιστώνει τη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με το αντίστοιχο παραστατικό εξαγωγής.
Ωστόσο, το καθεστώς το καθεστώς του ειδικού προορισμού δύναται να εκκαθαρισθεί και με την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, πριν αυτά λάβουν τον ειδικό τους προορισμό, κατόπιν άδειας των τελωνειακών αρχών και η τελωνειακή οφειλή αποσβένυται, σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 θ) του ΕΤΚ.

4.2.3 Καταστροφή

Οι τελωνειακές αρχές έχουν την δυνατότητα να εγκρίνουν την καταστροφή των εμπορευμάτων. Επιπλέον, όταν οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν επαρκείς λόγους όπως για παράδειγμα λόγους δημόσιας υγείας, μπορούν να ζητήσουν την καταστροφή των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς του ειδικού προορισμού, ενημερώνοντας τον κάτοχο των εμπορευμάτων, τον οποίο βαρύνουν οι ανάλογες δαπάνες καταστροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β) του άρθρου 37 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Η καταστροφή των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 254 του ΕΤΚ, τα απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν στην περίπτωση της καταστροφής των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς ειδικού προορισμού θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, χωρίς την υποβολή τελωνειακής διασάφησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι κάτοχοι άδειας ειδικού προορισμού είναι υποχρεωμένοι να τηρούν λογιστικές καταχωρίσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται για το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης, ενώ δεν απαιτείται άδεια τελωνειακής αποταμίευσης.

4.2.4 Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου

Τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς Ειδικού Προορισμού μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, να εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου, κατόπιν έγκρισης του Τελωνείου Ελέγχου, η οποία χορηγείται μετά από αίτηση του δικαιούχου προσώπου υπαγωγής στο καθεστώς ειδικού προορισμού ή του κατόχου των εμπορευμάτων.
Το τελωνείο ελέγχου κάνει αποδεκτή την αίτηση εφόσον η εγκατάλειψη κριθεί συμφέρουσα και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ανάληψης των σχετικών δαπανών από τον αιτούντα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Το πρωτόκολλο εγκατάλειψης υπέρ του Δημοσίου αποτελεί το παραστατικό πίστωσης της διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς ειδικού προορισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 249 ΕΠ, οι τελωνειακές αρχές απορρίπτουν αίτημα εγκατάλειψης των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- τα εμπορεύματα δεν μπορούν να πωληθούν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ή το κόστος της πώλησης αυτή θα ήταν δυσανάλογο προς την αξία των εμπορευμάτων
- τα εμπορεύματα πρόκειται να καταστραφούν.

4.3 Εκκαθαριστικός λογαριασμός

Η υποβολή του εκκαθαριστικού λογαριασμού από τον δικαιούχο υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 175 1) ΚΕΠ και στο άρθρο 11 της Απόφασης Διοικητή για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος Ειδικού Προορισμού, πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκκαθάρισης.
Οι τελωνειακές αρχές δύνανται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 175 ΚΕΠ, να παρατείνουν την προθεσμία σε 60 ημέρες, κατόπιν αίτησης του κατόχου της άδειας υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς του ειδικού προορισμού.
Το τελωνείο ελέγχου επιβεβαιώνει την ορθότητα του εκκαθαριστικού λογαριασμό χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με το άρθρο 265 ΕΠ, καταλογίζει σε περίπτωση οφειλής το ποσό τον εισαγωγικών δασμών, όπως προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε ο εκκαθαριστικός λογαριασμός στο τελωνείο.
Υπενθυμίζεται ότι η κάθε διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού τακτοποιείται με την κατάθεση εκκαθαριστικού λογαριασμού ή, στις περιπτώσεις της άμεσης παράδοσης, με την αποστολή της άδειας παράδοσης η οποία θα βεβαιώνεται τόσο από τον κάτοχο της αδείας όσο και από τον υπεύθυνο του αεροσκάφους/του πλοίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

5.1 Διενέργεια ελέγχου

Το τελωνείο ελέγχου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που πραγματοποιείται για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στον Ειδικό Προορισμό, μπορεί να προβαίνει σε οποιονδήποτε έλεγχο κρίνει απαραίτητο. Ο έλεγχος που διενεργείται συνίσταται σε:
- έλεγχο λογιστικών καταχωρήσεων,
- φυσικό έλεγχο,
- γενικότερο έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς.
Το τελωνείο ελέγχου, μετά την εκκαθάριση του ειδικού καθεστώτος Ειδικού Προορισμού, διενεργεί έλεγχο στον κάτοχο της άδειας καθώς και στον δικαιούχο του καθεστώτος σε περίπτωση πλήρους μεταβίβασης δικαιωμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή χρήση του καθεστώτος. Για τη διενέργεια του ελέγχου, εκδίδεται σχετική εντολή από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, στην οποία ορίζεται το αρμόδιο συνεργείο υπαλλήλων (αποτελούμενο από 2 ελεγκτές). Ο έλεγχος που διενεργείται συνίσταται σε:
- έλεγχο λογιστικών καταχωρήσεων,
- γενικότερο έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς.
Το συνεργείο ελέγχου διενεργεί καθολικό ή δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των διασαφήσεων υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς ειδικού προορισμού.
Τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν στη διαδικασία του ελέγχου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 52 ΕΤΚ, βαρύνουν τον κάτοχο της αδείας Ειδικού Προορισμού και κατ' αναλογία τον δικαιούχο του καθεστώτος σε περίπτωση πλήρους μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά συνδράμουν τους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους με την παροχή πρόσβασης στις λογιστικές καταχωρήσεις, καθώς και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ζητηθεί.

5.2 Έκθεση ελέγχου

Μετά το πέρας του ελέγχου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε για την εφαρμογή του καθεστώτος του ειδικού προορισμού, συντάσσεται έκθεση ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους, η οποία περιλαμβάνει:
- τα στοιχεία του κατόχου αδείας (αριθμός άδειας, Α.Φ.Μ. εταιρείας, διεύθυνση εγκαταστάσεων),
- τα στοιχεία της εντολής ελέγχου (αριθμός εντολής ελέγχου, ημερομηνία ελέγχου, ελεγχόμενη περίοδος),
- τα στοιχεία των ελεγχθεισών διασαφήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού,
- την περιγραφή, αξία, προέλευση και την αρχική ποσότητα των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς,
- στοιχεία εκκαθάρισης του καθεστώτος για τις ποσότητες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικού προορισμού,
- στοιχεία που προκύπτουν μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο,
- στοιχεία που προκύπτουν μετά τον έλεγχο και σχετίζονται με την τήρηση λογιστικών καταχωρήσεων,
- τυχόν παρατηρήσεις-διαπιστώσεις (ειδικά για των περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών και παραβάσεων),
- αποτελέσματα ελέγχου,
- αξιολόγηση της χρήσης του καθεστώτος καθώς και ενδεχόμενες εισηγήσεις προς την αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή.
Η έκθεση ελέγχου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος 3, το οποίο αποστέλλεται για διευκόλυνση σας, υπογράφεται από τους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους και τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου. Η έκθεση ελέγχου παραμένει στον φάκελο του κατόχου της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς ειδικού προορισμού που τηρείται στο Τελωνείο Ελέγχου και κοινοποιείται τόσο στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή όσο και την αρμόδια για την παρακολούθηση του καθεστώτος Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας.

5.3 Εκ των υστέρων έλεγχοι

Είναι δυνατή η διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων τόσο από τις αρμόδιες ΕΛ.Υ.Τ. όσο και από τα Τελωνεία Ελέγχου.
Οι κατά τόπο αρμόδιες ΕΛ.Υ.Τ. διενεργούν ελέγχους κατά την κρίση τους και σύμφωνα με το πεδίο αρμοδιότητάς τους.
Επιπλέον, το τελωνείο ελέγχου δύναται να πραγματοποιεί εκ των υστέρων ελέγχους διασαφήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Ειδικού Προορισμού, καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει αναγκαίο για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας του καθεστώτος, εφαρμόζοντας τις οριζόμενες διαδικασίες για την έκδοση σχετικής εντολής και τη διενέργεια του ελέγχου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ