Ε.2061/2021 Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής α) Απόφαση αριθ. 1/2020 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Ε.-Κεντρικής Αμερικής της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του προσαρτήματος 2 (Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που

Ε.2061/2021 Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής α) Απόφαση αριθ. 1/2020 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Ε.-Κεντρικής Αμερικής της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του προσαρτήματος 2 (Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2061/18-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Βασιλική Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο:210 6987486
E-Mail:ddtheka@aade.gr

Ε 2061/2021
 
Θέμα: Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής
α) Απόφαση αριθ. 1/2020 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Ε.-Κεντρικής Αμερικής της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του προσαρτήματος 2 (Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται σε μη καταγόμενες ύλες, ώστε το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής) του παραρτήματος ΙΙ (Σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας)
β) Απόφαση αριθ. 2/2020 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Ε.-Κεντρικής Αμερικής της 14ης Δεκεμβρίου 2020 με την οποία εισάγονται επεξηγηματικές σημειώσεις στα άρθρα 15, 16, 19, 20 και 30 του παραρτήματος ΙΙ (Σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας) της συμφωνίας όσον αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1, τις δηλώσεις τιμολογίου, τους εγκεκριμένους εξαγωγείς και τον έλεγχο των πιστοποιητικών καταγωγής
γ) Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. και των κρατών μελών της και της Κεντρικής Αμερικής, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ε.Ε.

Σχετ.: Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5041010 ΕΞ 11.11.2013 (Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις εν θέματι α) και β) Αποφάσεις αριθ. 1/2020 και αριθ. 2/2020 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Ε.- Κεντρικής Αμερικής της 14ης Δεκεμβρίου 2020 καθώς το γ) πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. και των κρατών μελών της και της Κεντρικής Αμερικής, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ε.Ε. τα οποία δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 25/26.01.2021 και 39/03.02.2021 αντίστοιχα).

Υπενθυμίζουμε ότι, η Συμφωνία και το Μέρος IV αυτής που αφορά στις εμπορικές συναλλαγές εφαρμόζεται προσωρινά μεταξύ της Ε.Ε. - Νικαράγουας, της Ε.Ε. - Παναμά και της Ε.Ε. - Ονδούρας από την 1η Αυγούστου 2013 (L 204/31-07-2013), μεταξύ Ε.Ε. - Κόστα Ρίκα και Ε.Ε. - Ελ Σαλβαδόρ από την 1η Οκτωβρίου 2013 (L 257/28-09-2013) και μεταξύ Ε.Ε. - Γουατεμάλας από την 1η Δεκεμβρίου 2013 (L 315/26-11-2013), βάσει σχετικών ανακοινώσεων που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα:

α) Όσον αφορά την τροποποίηση του προσαρτήματος 2 (Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται σε μη καταγόμενες ύλες, ώστε το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής) του παραρτήματος ΙΙ (Σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας):
Το άρθρο 36 του παραρτήματος ΙΙ και το άρθρο 345 παρ. 2 στοιχείο α) σημείο iv) της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής προβλέπουν ότι το συμβούλιο σύνδεσης μπορεί να τροποποιήσει το προσάρτημα 2 του παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας.
Από την 1η Ιανουαρίου 2012 και την 1η Ιανουαρίου 2017 εισήχθηκαν τροποποιήσεις στην Ονοματολογία την οποία διέπει η σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (ΕΣ).
Τα συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη συμφώνησαν για την επικαιροποίηση των ειδικών κανόνων ανά προϊόν ώστε να προσαρμοστούν στο ΕΣ 2012 και το ΕΣ 2017.
Με βάση τα ανωτέρω, το προσάρτημα 2 του παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας, με τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται σε μη καταγόμενες ύλες, ώστε το παραγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής, αντικαθίσταται από το προσάρτημα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της Απόφασης αριθ. 1/2020 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Ε.- Κεντρικής Αμερικής της 14ης Δεκεμβρίου 2020 (L 25/26.01.2021).
Η ανωτέρω Απόφαση αρχίζει να ισχύει 180 ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσής της (14 Δεκεμβρίου 2020).

β) Όσον αφορά τις επεξηγηματικές σημειώσεις στα άρθρα 15, 16, 19, 20 και 30 του παραρτήματος ΙΙ (Σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας) της συμφωνίας για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1, τις δηλώσεις τιμολογίου, τους εγκεκριμένους εξαγωγείς και τον έλεγχο των πιστοποιητικών καταγωγής:
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του παραρτήματος II της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επί επεξηγηματικών σημειώσεων όσον αφορά την ερμηνεία, την εφαρμογή και τη διαχείριση του παραρτήματος II στο πλαίσιο της υποεπιτροπής για τα τελωνεία, τη διευκόλυνση του εμπορίου και τους κανόνες καταγωγής και ζητούν την έγκρισή τους από το Συμβούλιο Σύνδεσης.
Συνεπώς, με την Απόφαση αριθ. 2/2020 του Συμβουλίου Σύνδεσης Ε.Ε.-Κεντρικής Αμερικής της 14ης Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκαν οι επεξηγηματικές σημειώσεις για τα άρθρα 15, 16, 19, 20 και 30 του παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Απόφαση αρχίζει να ισχύει 180 ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσής της (14 Δεκεμβρίου 2020).

Πιο αναλυτικά:

Δεδομένου ότι το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1 που ορίζεται στο προσάρτημα 3 του παραρτήματος II της συμφωνίας αποτελεί απλώς υπόδειγμα και στα έντυπα που εκδίδουν οι διάφορες αρχές ενδέχεται να υπάρχουν ελάσσονες διαφορές, για να διασφαλιστεί ότι i) οι εν λόγω ελάσσονες διαφορές δεν δημιουργούν δυσχέρειες σε σχέση με την αποδοχή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1 και ii) υπάρχει εναρμονισμένη ερμηνεία από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των συμβαλλόμενων μερών, οι επεξηγηματικές σημειώσεις περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για:
- το άρθρο 15, τα έντυπα και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1
- το άρθρο 15 παρ. 3, τα συνοδευτικά έγγραφα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1
- το άρθρο 15 παρ. 7, τις διατάξεις όταν πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί η πραγματική εξαγωγή
- το άρθρο 16 παρ. 1 στοιχείο β), τους τεχνικούς λόγους απόρριψης
- το άρθρο 19, τη δήλωση τιμολογίου
- το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχείο β), τη βάση αξίας για την έκδοση και την αποδοχή των δηλώσεων τιμολογίου που έχουν συνταχθεί από οποιονδήποτε εξαγωγέα
- το άρθρο 20, τον εγκεκριμένο εξαγωγέα και
- το άρθρο 30, την απόρριψη του προτιμησιακού καθεστώτος χωρίς επαλήθευση.

Επισημαίνεται τέλος ότι, οι επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 30 όσον αφορά τους λόγους απόρριψης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1 για τεχνικούς λόγους και απόρριψης του προτιμησιακού καθεστώτος χωρίς επαλήθευση.

γ) όσον αφορά το Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. και των κρατών μελών της και της Κεντρικής Αμερικής, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ε.Ε:
- ο πίνακας στην παράγραφο 1 του προσαρτήματος 3 (Ειδική μεταχείριση για τις μπανάνες) του παραρτήματος I (Κατάργηση δασμών) της συμφωνίας αντικαθίσταται από τον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα I του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.
- το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 παράγραφος 2 του παραρτήματος II της συμφωνίας τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.
- το προσάρτημα 4 (Δήλωση τιμολογίου) του παραρτήματος II της συμφωνίας αντικαθίσταται από το παράρτημα III του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου.

Επίσης, το κοινοποιούμενο πρωτόκολλο μπορεί να εφαρμόζεται σε καταγόμενα προϊόντα είτε από την Κεντρική Αμερική είτε από την Κροατία τα οποία συμμορφώνονται με το παράρτημα II της συμφωνίας και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου, βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση είτε στα μέρη σε προσωρινή εναπόθεση σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερες ζώνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές του εισάγοντος συμβαλλόμενου μέρους, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, απόδειξη καταγωγής η οποία συντάσσεται εκ των υστέρων στο εξάγον συμβαλλόμενο μέρος.

Τέλος, το κοινοποιούμενο πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών τους.

Κατά παρέκκλιση, οι διατάξεις του μπορούν να εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Δημοκρατίες του συμβαλλόμενου μέρους ΚΑ από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών που απαιτούνται γι' αυτόν τον σκοπό.

Όταν τα μέρη εφαρμόζουν διάταξη του κοινοποιούμενου πρωτοκόλλου εν αναμονή της έναρξης ισχύος του, κάθε αναφορά στη διάταξη αυτή σχετικά με την έναρξη ισχύος θεωρείται ότι αφορά την ημερομηνία από την οποία τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόσουν την εν λόγω διάταξη.

Τα συμβαλλόμενα μέρη για τα οποία έχει αρχίσει να ισχύει το κοινοποιούμενο πρωτόκολλο μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ύλες καταγωγής Δημοκρατίας του συμβαλλόμενου μέρους ΚΑ για τις οποίες το κοινοποιούμενο πρωτόκολλο δεν είναι σε ισχύ.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ