Ε.2065/2021 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με εφοδιασμό με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις καυσίμων που προορίζονται για τη συντήρηση κρουαζιεροπλοίων ελλιμενισμένων σε ελληνικά λιμάνια λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID - 19

Ε.2065/2021 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με εφοδιασμό με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις καυσίμων που προορίζονται για τη συντήρηση κρουαζιεροπλοίων ελλιμενισμένων σε ελληνικά λιμάνια λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID - 19

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2065/23-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μυλωνά / Α. Χρονά Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο: 210.69.87.502 -505
210.69.87.409
E-Mail: ddtheka@aade.gr
finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2065/2021

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με εφοδιασμό με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις καυσίμων που προορίζονται για τη συντήρηση κρουαζιεροπλοίων ελλιμενισμένων σε ελληνικά λιμάνια λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID-19»

ΣΧΕΤ.: (α) Οι από 29.6.2020 και 18.08.2020 επιστολές (αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1087562/22.07.2020) της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας

(β) Οι αριθμ. πρωτ. Π. 3054/33/Α0018/17.6.2005 και Δ18Α 5016110 ΕΞ 23.4.2013 ΕΔΥΟ

(γ) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ 2016/20.10.2016 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΨΗ42Η-Ψ0Π)

(δ) Η αριθ. πρωτ. 50411008/3329/23.10.2009 εγκύκλιος διαταγή

Με αφορμή τις (α) ανωτέρω σχετικές επιστολές της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας καθώς και ανάλογα ερωτήματα από αρμόδιες τελωνειακές αρχές σχετικά με τη δυνατότητα εφοδιασμού με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις με καύσιμο αναγκαίο για τη συντήρηση των κρουαζιεροπλοίων λόγω παραμονής τους σε ελληνικούς λιμένες και αναστολής της δραστηριότητάς τους εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης COVID - 19 και έχοντας υπόψη:

Τις ισχύουσες διατάξεις:

- Ως προς τον ΕΦΚ καυσίμου:

(i) Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α 256), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4714/2020 (A 148), απαλλάσσονται από τον δασμό και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση, τη συντήρηση και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα συγκεκριμένα πλοία, καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.

(ii) Με τις (β) ανωτέρω σχετικές εγκύκλιες διαταγές έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικά με τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων όταν χρησιμοποιούνται για τη συντήρησή τους κατά το χρονικό διάστημα που είναι ακινητοποιημένα λόγω ειδικών περιστάσεων (κατάσχεση, απαγόρευση απόπλου, επίσχεση εργασίας κλπ).

- Ως προς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ):

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης αξίας η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α'.

Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ιδίου ως άνω νόμου, πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, στις κατηγορίες πλοίων των οποίων η εισαγωγή και η παράδοση τυγχάνουν απαλλαγής.

Ως πλοία που προορίζονται για τη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης βάσει των διατάξεων του ίδιου ως άνω άρθρου, θεωρούνται τα πλοία των οποίων το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις οικίες Δασμολογικές Κλάσεις και διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.

Με την ΠΟΛ.1177/2018 ΚΥΑ καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την απαλλαγή από το ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, της παράδοσης και εισαγωγής καυσίμων που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους. Βάσει της παρ.3 του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης, θεωρείται ότι διενεργούν σε κάθε περίπτωση δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία που διενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες (εξωτερικού).

Παράλληλα, με την ΠΟΛ.1187/2018 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία καθορίστηκε διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω απαλλαγής, οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ καθόσον δεν διενεργούν δραστηριότητα στο εσωτερικό της χώρας, απαλλάσσονται κατά την παράδοση και εισαγωγή αγαθών στα πλοία της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον δηλώνεται επί του τελωνειακού παραστατικού ότι ο υποκείμενος στο φόρο πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αγαθά στο πλαίσιο διενέργειας δραστηριότητας στην ανοιχτή θάλασσα, γεγονός που αποδεικνύεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή σε περίπτωση ελέγχου.

και συνεκτιμώντας:

•  τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας COVID - 19,

•  τη φύση της δραστηριότητας και το χαρακτήρα των υπό εξέταση πλοίων (κρουαζιερόπλοια)

διευκρινίζεται ότι τα κρουαζιερόπλοια των οποίων η εμπορική δραστηριότητα έχει ανασταλεί λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID - 19 και ως εκ τούτου παραμένουν ελλιμενισμένα στη χώρα μας δύνανται να εφοδιάζονται με καύσιμα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και το Φ.Π.Α.

Οι αιτούμενες ποσότητες των καυσίμων υπολογίζονται με βάση την ημερήσια κατανάλωση καυσίμων για τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του πλοίου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληρώματος και της συντήρησης του πλοίου εν γένει.

Τέλος, συναφώς με την εφαρμογή της (γ) ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής περί ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής/εφοδιασμού εγγράφων και του σχετικού Παραρτήματος ΙΙΙ - Πίνακα συνημμένων της διασάφησης δικαιολογητικών εγγράφων, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τις περιπτώσεις των ανωτέρω πλοίων που παραμένουν ελλιμενισμένα λόγω της υγειονομικής κρίσης COVID - 19, σε αντικατάσταση του κατά περίπτωση δικαιολογητικού απόδειξης εμπορικού πλου, για τον εφοδιασμό τους με καύσιμα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και το ΦΠΑ υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δήλωση του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή του πλοίου “Υπεύθυνη Δήλωση εφοδιασμού λόγω COVID-19" (ως συνημμένο Υπόδειγμα) και

2.  Κατάσταση Πληρώματος (Crew list) με συμπλήρωση στη θέση 44 του παραστατικού εξαγωγής/εφοδιασμού των τετραψήφιων Κωδικών 1779: Και 1780: αντίστοιχα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ