Ε.2079/2020 Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημ

Ε.2079/2020 Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημ

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020
Αρ.Πρωτ.: Ε.2079/5-6-2020
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103375314-8
Fax :2103375001
E-Mail :d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

Ε 2079/2020
 
ΘΕΜΑ: Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κρίσης της πανδημίας COVID-19.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και για σκοπούς αντιμετώπισης πρακτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID-19, σας παρέχουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού ογδόου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α' 83), «Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020». Ακολούθως, με τη με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911/11-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β' 1799, ΑΔΑ: ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ) παρατάθηκε ο χρόνος αναστολής έως και 12.6.2020.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 5Α του ν. 4174/2013 οι αιτήσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Κατόπιν, όμως, των ανωτέρω και δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της Α. 1036/2020 κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β' 624 και 700) για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του νόμου, οι αιτήσεις αυτές δύναται να υποβληθούν μέχρι και 12.06.2020.

3) Η αίτηση για το τρέχον έτος παραλαμβάνεται ακόμα και αν δεν συνοδεύεται από τα πρωτότυπα οριζόμενα στην Α.1036/2020 σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της, εφόσον υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις και ότι αδυνατεί να τα προσκομίσει με τον προβλεπόμενο τρόπο, και κατά τα διεθνή νόμιμα, λόγω του ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες βρίσκονται σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται στην Α.1036/2020 προς συμπλήρωση του φακέλου του σε εύλογο χρόνο και το αργότερο μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2020.

4) Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί της αίτησης το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Το αργότερο εντός της ίδιας προθεσμίας εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του νόμου. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει εφάπαξ το κατ' αποκοπή ποσό φόρου για το 2020 το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησης και την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού. Η Φορολογική Διοίκηση στη ρητή εγκριτική της απόφαση για υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.4172/2013 τον ενημερώνει για τις ως άνω υποχρεώσεις προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών.

5) Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 12.06.2020 γίνονται δεκτές και εξετάζονται για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος.

6) Η υποβολή των αιτήσεων και των συναφών δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται στην Α.1036/2020 και στην παρούσα, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή σαρωμένου αντιγράφου, σύμφωνα με τις οδηγίες με αριθ. πρωτ. 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (που κοινοποιήθηκαν με το ΑΤΔ Α 1044841/15-4-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ) για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων. Η απόφαση για την έγκριση μπορεί να αναρτάται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης» στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISnet της ΑΑΔΕ υπογεγραμμένη ψηφιακά, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ.

7) Τέλος, δεδομένου ότι από την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων των φορολογουμένων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.4172/2013 προκύπτει η βούληση τους να καταστήσουν την Ελλάδα κέντρο των ζωτικών τους συμφερόντων και, συνεπώς, να καταστήσουν την Ελλάδα τόπο της φορολογικής τους κατοικίας, δηλώνεται ταχυδρομική διεύθυνση κύριας κατοικίας των εν λόγω φορολογουμένων στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια στις περιπτώσεις αυτές δεν προβλέπεται ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ