Ε.2081/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α'66)

Ε.2081/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α'66)

Αθήνα, 15 Μαΐου 2019
Αρ.Πρωτ: Ε. 2081/15-5-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β', Α'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 3375312
Fax :210 3375001
E-Mail :d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

Ε 2081/2019 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α'66).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α'66), αναφορικά με τα φορολογικά ζητήματα που άπτονται της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων.

Άρθρο 10: Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού ορίζεται η έννοια των στρατηγικών επενδύσεων, οι κατηγορίες αυτών καθώς και τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, αναφορικά με τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, εφαρμόζονται ως προς δέκα (10) κατ' ανώτατο αριθμό, στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με τον φορέα της στρατηγικής επένδυσης, όσα από τα στελέχη αυτά δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης και στον ή την σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, στον βαθμό που ο σύζυγος ή το άλλο μέρος δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και στα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 12: Φορολογικά Κίνητρα

1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το κίνητρο αυτό μπορούν να αιτηθούν όλες οι στρατηγικές επενδύσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας.

2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφασή της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) να λάβουν διαζευκτικά:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό, για το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 και υπολογίζεται ως εξής:
αα) Για συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ύψους έως και τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ παρέχεται το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης, και έως το ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) ευρώ.
ββ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ έως τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ παρέχεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
γγ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ έως σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ παρέχεται το εξήντα τοις εκατό (60%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
δδ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ έως σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) ευρώ παρέχεται το σαράντα τοις εκατό (40%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
εε) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) ευρώ έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το είκοσι τοις εκατό (20%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
στστ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το δέκα τοις εκατό (10%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
ζζ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών που υπερβαίνουν τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.
Το ποσό της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
β. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

3. Οι επιλέξιμες δαπάνες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του νόμου αυτού προσδιορίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα εξειδικεύονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 20.

4. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και υπό την επιφύλαξη των ορίων του Κανονισμού αυτού, ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής.

Άρθρο 20: Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που εξειδικεύουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ενισχύσεων που λαμβάνει η εκάστοτε επενδυτική πρόταση που χαρακτηρίζεται ως στρατηγική επένδυση.

Άρθρο 23: Μη Τήρηση Όρων Επένδυσης / Κυρώσεις

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της επένδυσης, σε δύο περιπτώσεις: πρώτον, στην περίπτωση που έλαβε φορολογικά κίνητρα ή κίνητρα επιδοτήσεως δαπανών (του άρθρου 12 και 14, αντιστοίχως) και δεν τήρησε τους όρους και τις διατυπώσεις που του επιβλήθηκαν με την Υπουργική Απόφαση που ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, και, δεύτερον, στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης παραβίασε κάποιον από τους όρους ή τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας του άρθρου 21 παράγραφος 3.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' αρχίζει έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 25-5-2019 και μετά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ