Ε.2095/2021 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγω

Ε.2095/2021 Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγω

Αθήνα, 5 Μαΐου 2021
Αριθμ. Πρωτ. Ε 2095/05-05-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
α) ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
β) ΤΜΗΜΑ Γ' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε' Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Μυλωνά- Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο: 210.69.87.502 - 407
E-Mail: ddtheka@aade.gr
finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2095/2021

Θέμα: «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020 - Παράταση προθεσμίας»

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. πρωτ. Ε.2045/08-04-2020 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:Ψ1ΩΝ46ΜΠ3Ζ-Μ9Ο) «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής για την εισαγωγή στη χώρα μας με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών που προορίζονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID -19»
β) Η αριθμ. πρωτ. Ε.2179/02-11-2020 όμοια (ΑΔΑ:6ΡΜ946ΜΠ3Ζ-ΨΝΩ) «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας»

Σε συνέχεια της α) ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής που αναφέρεται στο θέμα, καθώς και της β) ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η Απόφαση (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2020 για τη χορήγηση παράτασης των προθεσμιών εφαρμογής της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα την Απόφαση (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021, για ενημέρωση και εφαρμογή, με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα:

α. Με την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης τροποποιείται το άρθρο 2 της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της 3ης Απριλίου 2020 και η προθεσμία κοινοποίησης από τα κράτη μέλη της Επιτροπής των πληροφοριών που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό, όπως είχε τροποποιηθεί με την όμοια Απόφαση (ΕΕ) 2020/1573 της 28ης Οκτωβρίου 2020, παρατείνεται από τις 31 Αυγούστου 2021 το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2022.

β. Επίσης, με την παράγραφο 2 του Άρθρου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 3 της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της 3ης Απριλίου 2020 και η περίοδος εφαρμογής της απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς και το Φ.Π.Α. εισαγωγής των εμπορευμάτων που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 ορίζεται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ