Ε.2103/2019 Φορολογική μεταχείριση ιδιωτών μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου

Ε.2103/2019 Φορολογική μεταχείριση ιδιωτών μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου

Αθήνα , 10 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2103/10-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.3375315-6
Fax: 210.3375001
E-Mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ιδιωτών μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του άρθρου αυτού.

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 ορίζεται ότι για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (Α'314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.

β. Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει τρία υποσύνολα, εφεξής αποκαλούμενα υποτομείς: της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Οι φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής «λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»), προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ. Επιπλέον, με τις περιπτώσεις γ', δ', ε' και στ' της παρ.1 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται τι περιλαμβάνεται αντίστοιχα στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης, στον Υποτομέα ΟΤΑ, στον Υποτομέα ΟΚΑ καθώς και στην Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος που επίσης εντάσσεται στα συμπεριλαμβανόμενα του Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

3. Με την ΠΟΛ.1047/2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής, οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι, μεταξύ άλλων, και οι αμοιβές του μεταφραστή.

4. Με βάση το άρθρο 22 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), η Μεταφραστική Υπηρεσία (Μ.Υ.) αυτού χρησιμοποιεί ιδιώτες μεταφραστές οι οποίοι επιλέγονται ως κατάλληλοι για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών από σχετικό πίνακα επιτυχόντων κατόπιν διαγωνισμού επάρκειας. Οι εν λόγω μεταφραστές καλούνται να μεταφράσουν κείμενα που κατατίθενται στο ΥΠΕΞ τόσο από ιδιώτες, όσο και από Δημόσιες Υπηρεσίες και αμείβονται με τιμή που καθορίζεται κατά σελίδα μετάφρασης. Για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Μεταφραστικής Υπηρεσίας προς ιδιώτες, τα μεταφραστικά τέλη καταβάλλονται από τους ιδιώτες στη Μεταφραστική Υπηρεσία και κατανέμονται από την τελευταία στους μεταφραστές βάσει σχετικού Δ.Π.Υ./Τιμολογίου, εκδιδόμενου στο όνομα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Για τις υπηρεσίες, όμως, που παρέχονται μέσω της Μεταφραστικής Υπηρεσίας σε Δημόσιες Υπηρεσίες, τα μεταφραστικά τέλη καταβάλλονται από τις υπηρεσίες αυτές απευθείας στους μεταφραστές βάσει δικαιολογητικών δαπάνης που συντάσσονται και αποστέλλονται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία στην αιτηθείσα τη μετάφραση Δημόσια Υπηρεσία, έναντι σχετικού Δ.Π.Υ./Τιμολογίου του μεταφραστή, εκδιδόμενου στο όνομα της τελευταίας

5. Με την αριθμ. 109/2018 γνωμοδότηση, το ΝΣΚ (Τμήμα Α'), μεταξύ άλλων, γνωμοδότησε ομόφωνα ότι οι ιδιώτες μεταφραστές που συνεργάζονται με την Μ.Υ. του ΥΠΕΞ και αμείβονται με Δ.Π.Υ. για τη μετάφραση εγγράφων που προσκομίζονται σε αυτήν είτε από ιδιώτες είτε από Υπουργεία ή δημόσιες υπηρεσίες και το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα είναι το Ελληνικό Δημόσιο, κατ' αρχήν, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.9 του ν.4387/2016, με συνέπεια από 1.1.2017 για την ασφάλισή τους, το συνολικό ποσοστό εισφοράς αλλά και την κατανομή του να εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 38 του ίδιου νόμου που αφορά τις εισφορές των μισθωτών. Υπόχρεος δε για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι το Ελληνικό Δημόσιο και όχι οι επί μέρους Υπηρεσίες του Δημοσίου, όταν προσκομίζουν έγγραφα στη Μ.Υ. του ΥΠΕΞ για μετάφραση, ανεξαρτήτως του τεχνικού θέματος της τελικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού κάθε Υπουργείου, που υποβάλλει έγγραφα προς μετάφραση, για την ασφαλιστική κάλυψη των εν λόγω μεταφραστών, που θα πρέπει να ρυθμισθεί κανονιστικώς.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι οι διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου προς τις οποίες οι ιδιώτες μεταφραστές παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μ.Υ. του ΥΠΕΞ, όπως και η ίδια η Μ.Υ. του ΥΠΕΞ εντάσσονται στη γενικότερη έννοια του Δημόσιου τομέα όπως αυτός αναλύθηκε στην παρ.2 της παρούσας. Κατά συνέπεια, για τους ιδιώτες μεταφραστές του ΥΠΕΞ οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μ.Υ. του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, δύνανται να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, υπό την επιφύλαξη της τήρησης και των υπόλοιπων προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, και στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω μεταφραστές θεωρείται ότι παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς ένα (1) νομικό πρόσωπο, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτως του αριθμού των Υπηρεσιών του Δημοσίου προς τις οποίες εξέδωσαν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.4308/2014 παραστατικά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ