Ε.2106/2021 Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201)

Ε.2106/2021 Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201)

Αθήνα, 21 Μαΐου 2021
Ε 2106/21.05.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ B'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-33.75.312, 314-16
e-mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2106/2021

ΘΕΜΑ: Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201)

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4646/2019 προστέθηκε στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) νέα παράγραφος 8, σύμφωνα με την οποία για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων της περίπτωσης γ' του άρθρου 45, εκπίπτουν ως δαπάνη κατά το άρθρο 22 οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι υπόψη διατάξεις εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.

2. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τις υπόψη διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 ΚΦΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καίτοι δεν αφορούν στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους (έσοδα από κεφάλαιο και υπεραξία από τη μεταβίβαση κεφαλαίου, έσοδα από τυχόν επιχειρηματική δραστηριότητα), να εκπίπτουν από τα έσοδά τους που αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου (επιχειρηματική δραστηριότητα).

3. Οι υπόψη διατάξεις αφορούν μόνο τις δωρεές σε χρήμα ή σε είδος των νομικών προσώπων της περίπτωσης γ' του άρθρου 45, προς τα ρητώς κατονομαζόμενα σ' αυτές πρόσωπα, δηλαδή προς το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα (σχετ:ΠΟΛ.1044/2015 εγκύκλιος), και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι σε όλους γενικά τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα Ν.Π.Δ.Δ.

4. Τα ποσά των δωρεών σε χρήμα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αντίστοιχα, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα και δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με άλλη διάταξη νόμου.

5. Όσον αφορά τις δωρεές σε είδος, ως αξία λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η δωρεά σε είδος αφορά πάγιο περιουσιακό στοιχείο του δωρητή, ως δαπάνη για σκοπούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων νοείται η αναπόσβεστη αξία, όπως αυτή εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία του υπόψη νομικού προσώπου.

6. Το ποσό της σχετικής δαπάνης αναγράφεται στον πίνακα 2Β του Εντύπου Ν στο πεδίο «δαπάνες που εκπίπτουν (άρθρο 22 και 23 ν.4172/2013)» προκειμένου να εκπέσει από τα έσοδα που αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ