Ε.2117/2019 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 61654/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'2324/14-6- 2019), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 130060/2017 (Β' 4158/29-11-2017) όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 446

Ε.2117/2019 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 61654/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'2324/14-6- 2019), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 130060/2017 (Β' 4158/29-11-2017) όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 446

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019
Ε. 2117/25-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Δ' και Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103614280, 3614303, 3630573, 3636833
Fax: 2103635077
E-mail: d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Ε 2117/2019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 61654/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'2324/14-6- 2019), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 130060/2017 (Β' 4158/29-11-2017) όμοια απόφαση περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ' αριθ. 61654/10-06-2019 (Β'2324/14-6-2019) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 130060/27.11.2017 (Β' 4158/29-11-2017) κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών σχετικά με την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Α'62). Ειδικότερα, επήλθαν τροποποιήσεις στον τίτλο και στις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. έλαβαν χώρα σε συνέχεια της αντικατάστασης της οικείας εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4469/2017 με την παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 4587/2018 (Α'218), με την οποία αυξήθηκε το όριο των συνολικών προς ρύθμιση οφειλών για τις οποίες δύναται να τηρείται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης από 50.000 ευρώ, όπως ίσχυε, σε 300.000 ευρώ (σχετική εγκύκλιος Ε.2007/10-1-2019 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.) καθώς και της τροποποίησης που επήλθε στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017 με το ν. 4549/2018 (Α'105), όσον αφορά τη δυνατότητα των ομόρρυθμων εταίρων να ζητούν τη ρύθμιση, πέραν των εταιρικών χρεών, και του συνόλου των δικών τους οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ακόμα κι αν δεν συντρέχουν ως προς αυτούς οι προϋποθέσεις υπαγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 3 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 (σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ.1126/03-07-2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.)

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α.:

α) Αυξήθηκε, όπως αναφέρεται ανωτέρω, το όριο των οφειλών που υπάγονται στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης από το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ στο συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ, με την τροποποίηση τόσο του τίτλου της Κ.Υ.Α. 130060/2017 όσο και του άρθρου 1 αυτής.

β) Τροποποιήθηκε το δεύτερο από τα κριτήρια βιωσιμότητας του οφειλέτη της παρ. 1 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 130060/2017, που ορίζει τον ανώτατο επιτρεπτό λόγο του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, με την αύξηση αυτού σε δέκα (10), αντί του οκτώ (8), που ίσχυε προηγουμένως.

γ) Προστέθηκε στο άρθρο 3 δεύτερη παράγραφος με τα κριτήρια βιωσιμότητας οφειλέτη, ο οποίος υποβάλλει αίτηση ως ομόρρυθμος εταίρος, χωρίς να έχει παράλληλα ατομική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευματία. Για τη βιωσιμότητα του εν λόγω οφειλέτη το θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν.4469/2017 κρίνεται στο πρόσωπο της εταιρίας, ενώ στο πρόσωπό του πρέπει να πληρούται το κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, μετά την αφαίρεση των ποσών της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το μέσο όρο των πραγματικών ατομικών εισοδημάτων του των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από την υποβολή της αίτησης πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος του δέκα (10).

δ) Ορίστηκε στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 130060/2017 ως ανώτατος αριθμός δόσεων οι εκατόν είκοσι (120) για οφειλές προς όλους τους πιστωτές, θεσμικούς και ιδιώτες, με μόνη εξαίρεση τις οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, για τις οποίες οι δόσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις έξι (6). Αντίστοιχες τροποποιήσεις έγιναν σε όλο το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α., προκειμένου να έχουν την ίδια αντιμετώπιση οι ιδιώτες πιστωτές (οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονταν προηγουμένως σε έως 24 δόσεις) με τους θεσμικούς.

ε) Τέλος, προστέθηκαν νέες εξαιρέσεις (παρ. 3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 130060/2017) στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών, σε περίπτωση που η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει ορισμένο όριο σε συσχέτιση με το ύψος της προς ρύθμιση οφειλής. Συγκεκριμένα το Δημόσιο δεν προτείνει ούτε ψηφίζει ρυθμίσεις, εφόσον i) η προς ρύθμιση οφειλή είναι έως 50.000 ευρώ και η συνολική αξία περιουσίας του οφειλέτη υπερβαίνει το 25πλάσιο αυτής, ii) η προς ρύθμιση οφειλή ανέρχεται από 50.000,01 ευρώ έως 200.000 ευρώ και η συνολική αξία περιουσίας του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το 20πλάσιο αυτής όσο και τα 1.250.000 ευρώ και iii) η προς ρύθμιση οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία περιουσίας του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το 15πλάσιο αυτής όσο και τα 4.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η κοινοποιούμενη απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ήτοι από 14-6-2019) και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η τροποποιούμενη Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 130060/2017 είχε κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1075/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ