Ε.2125/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικα

Ε.2125/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικα

Αθήνα, 31-07-2020
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ και ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠ/ΝΣΗ Β' ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ' και Η'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Βενιζέλου, Ι. Πετίνης,
B. Οικονόμου, Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο: 210 6987 401,
210 4802460,
2104802433
Fax: 210 6987 424
E-Mail: finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 ...και άλλες διατάξεις».

ΣΧΕΤ.: (α) Η αρ. Ε.2027/2020 «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 105 και 108 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α') «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» - Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 121 του ν.2960/2001», (ΑΔΑ: ΩΛ4Π46ΜΠ3Ζ-8Δ5)
(β) Η αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 1039149 ΕΞ 2017/03-03-2017 εγκύκλιος «Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121 Α του ν.2960/2001 - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25-01-2017 ΚΥΑ «Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης».
(γ) Η αρ. πρωτ. Ε.2114/23-07-2020 εγκύκλιος «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α') του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης». 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 9 του κοινοποιούμενου νόμου, επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (265 Α'), με σκοπό την αναμόρφωση της φορολογικής μεταχείρισης των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.

Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου:

- αντικαθίσταται το άρθρο 121 του ν.2960/01 και εισάγεται προοδευτική κλιμακωτή φορολόγηση για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων, με σκοπό την καθιέρωση ενός δικαιότερου συστήματος επιβολής του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα.

- οι ως άνω συντελεστές εξακολουθούν να διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ώστε να ευνοούνται τα αυτοκίνητα με τις χαμηλότερες εκπομπές.

- επιπλέον, κατηγοριοποιούνται τα όρια εκπομπών ανάλογα με την τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση (EURO 6, EURO 6 και 5b, EURO 6a, 5a, EURO 4,3,2,1) και ανάλογα με την παλαιότητα των μη ελαφρών επιβατικών αυτοκινήτων σε EURO VI, V, IV, III, II και I τις προδιαγραφές των οποίων πληρούν εκ κατασκευής, όπως αυτές ορίζονται στους εκάστοτε Κανονισμούς και Οδηγίες και οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης προσαυξάνονται περαιτέρω, ανάλογα με την κατηγορία EURO στην οποία εμπίπτουν. Η εν λόγω ρύθμιση έχει σκοπό την ομαλοποίηση και τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, ανάλογα με τα όρια εκπομπών ρύπων EURO, ενθαρρύνοντας την απόκτηση λιγότερο ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Ι. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ.

Α. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:

Επιβατικά αυτοκίνητα.

Ειδικότερα με την παρ. 2α του άρθρου 121, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται η προϊσχύουσα παρ. 2 του άρθρου 121 και ορίζονται νέοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης:
 

Φορολογητέα αξία

Αξία από (ευρώ)

Αξία έως (ευρώ)

Συντελεστής Τ.Τ.

0

14.000

4%

>14.000

17.000

26%

>17.000

20.000

53%

>20.000

25.000

62%

>25.000

30.000

71%

>30.000

 

30%

Eπίσης, ορίζεται ότι για την επιλογή των ως άνω συντελεστών ειδικά για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία του άρθρου 126, πριν από τις προβλεπόμενες μειώσεις στο άρθρο αυτό.

Αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα.

Με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 121, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται η προϊσχύουσα περ. στ) του άρθρου 121 και επικαιροποιείται το πεδίο εφαρμογής στο οποίο εμπίπτουν τα αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα, καθώς και οι προδιαγραφές των κανονισμών ή οδηγιών που πληρούν εκ κατασκευής, χωρίς αλλαγές ως προς τους συντελεστές τέλους ταξινόμησης και ως προς τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (Α' 123) και την αριθ. Β.27660/712/10.7.1992 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 519), οι οποίες εφαρμόζονται και για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα αυτής της περίπτωσης.

Για τα ως άνω αυτοκίνητα οχήματα, παραμένουν σε ισχύ οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας, ήτοι:

- 1611: Αυτοκίνητα οχήματα, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, κυλινδρισμού έως 49 κυβικά εκατοστά, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/Ε.Κ ή μεταγενέστερης,
- 1612: Αυτοκίνητα οχήματα, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, κυλινδρισμού από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/Ε.Κ ή μεταγενέστερης,
- 1613: Αυτοκίνητα οχήματα, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, κυλινδρισμού από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/Ε.Κ ή μεταγενέστερης
- 1614: Αυτοκίνητα οχήματα, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, κυλινδρισμού από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/Ε.Κ ή μεταγενέστερης.

Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω οχήματα δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Καν. 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερης, οι συντελεστές της παραγράφου 2β προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), όπως ορίζεται στην περίπτωση ε) της παρ. 4 του άρθρου 121 και θα υπολογίζονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Διαφοροποίηση συντελεστών ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα CO2

Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 121, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι συντελεστές της παρ. 2α του άρθρου 121, διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Επισημαίνεται ότι το εύρος των τιμών της εκπεμπόμενης μάζας CO2 και οι συντελεστές προσαύξησης των περ. α), β), γ), δ), ε), στ), ζ) του εν λόγω άρθρου δεν έχουν τροποποιηθεί και δεν αποτελούν νέα ρύθμιση.

Συνεπώς, για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 του άρθρου 121, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

α) μικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παραγράφου 2α μειώνονται κατά 5%,
β) μεγαλύτερη από 120 και μικρότερη ή ίση από 140 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παραγράφου 2α αυξάνονται κατά 10%,
γ) μεγαλύτερη από 140 και μικρότερη ή ίση από 160 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παραγράφου 2α αυξάνονται κατά 20%,
δ) μεγαλύτερη από 160 και μικρότερη ή ίση από 180 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παραγράφου 2α αυξάνονται κατά 30%,
ε) μεγαλύτερη από 180 και μικρότερη ή ίση από 200 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παραγράφου 2α αυξάνονται κατά 40%,
στ) μεγαλύτερη από 200 και μικρότερη ή ίση από 250 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παραγράφου 2α αυξάνονται κατά 60%,
ζ) μεγαλύτερη από 250 γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παραγράφου 2α αυξάνονται κατά 100%.

Ωστόσο, οι ως άνω συντελεστές προσαύξησης συνυπολογίζονται πλέον στη νέα κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης της παρ. 2α του άρθρου 121.

Υπενθυμίζεται δε, η (α) σχετική εγκύκλιος, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α'), κατ' εφαρμογή των οποίων αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/01, προκειμένου οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη, με βάση τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), μέχρι 31.12.2020.

Ως προς τους πρόσθετους κωδικούς εθνικής φορολογίας, αυτοί διατηρούνται, ως κάτωθι:
 

1927

Εκπομπές CO2   0-100

1928

Εκπομπές CO2   101-120

1929

Εκπομπές CO2   121-140

1930

Εκπομπές CO2   141-160

1931

Εκπομπές CO2   161-180

1932

Εκπομπές CO2   181-200

1933

Εκπομπές CO2   201-250

1934

Εκπομπές CO2   > 250

Διαφοροποίηση συντελεστών ανάλογα με τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO.

Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 121, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, οι συντελεστές της παρ. 2α διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO, όπως αυτές ορίζονται από τους εκάστοτε Κανονισμούς ή Οδηγίες ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, που πληρούν εκ κατασκευής τα οχήματα.

Ειδικότερα για τα επιβατικά αυτοκίνητα:

α) που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.8.2018, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ) και 692/2008 (ΕΕ) ή 2017/1151 (ΕΕ) ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, ή τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.8.2019, οι συντελεστές της παραγράφου 2α προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

β) που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και EURO 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.8.2015, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) της Οδηγίας 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V, ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτής, οι συντελεστές της παραγράφου 2α, προσαυξάνονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

γ) που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6a και EURO 5a, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.12.2012, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, ή τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ γραμμή (φάση) Β Euro 4, ή μεταγενέστερης, ή τις προδιαγραφές της σειράς Β1 των οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro IV ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, ή τις προδιαγραφές των Oδηγιών 1999/96/ΕΚ, 2005/55/ΕΚ, φάση Α Euro III, 91/542/ΕΟΚ φάση Β Euro II, 91/542/ΕΟΚ φάση Α Euro I, ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, οι συντελεστές της παραγράφου 2α προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%.)

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ' και 4δ', του άρθρου 121, όπως έχει αντικατασταθεί, προβλέπονται διαφοροποιήσεις των συντελεστών και για τα επιβατικά αυτοκίνητα:
α) που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ γραμμή (φάση) Α Euro 3, της Οδηγίας 94/12 ΕΚ, Euro 2, της Οδηγίας 91/441 ΕΟΚ Euro 1, ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, οι συντελεστές της παραγράφου 2α προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%),
β) που δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO, συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές της παραγράφου 2α προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%), με επιπλέον εφαρμογή επί αυτών της προσαύξησης της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3, του άρθρου 121, ήτοι επιπλέον προσαύξηση 100%. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω οχήματα, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση τους σε κυκλοφορία στη χώρα, καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α'), υφίσταται απαγόρευση ταξινόμησής τους και σχετικές οδηγίες επί αυτού έχουν παρασχεθεί με την ανωτέρω γ' σχετική εγκύκλιο διαταγή της Υπηρεσίας μας. Ωστόσο, οι ως άνω διατάξεις με τις οποίες προβλέπονται προσαυξήσεις στους συντελεστές για τα εν λόγω οχήματα, τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση κολασμού της παράνομης κυκλοφορίας τους, ήτοι κατά παράβαση του άρθρου 5 του ν.4710/2020.

Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων εξακολουθεί να διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 126 του ν.2960/01, ήτοι με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων του αυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.

Ομοίως και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 126 για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή λιανικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης, που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρ. ΔΕΦΚΦ 1000895 ΕΞ 2018/3-1-2018 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιήθηκε η αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192035 ΕΞ 2017/22-12-2017 A.Y.O. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων».

Επίσης, εξακολουθεί να διατηρείται το κριτήριο των διανυθέντων χιλιομέτρων για την περαιτέρω απομείωση της φορολογητέας αξίας, με χρήση συντελεστή 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η απομείωση, βάσει των διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%, της αξίας που προσδιορίζεται μετά την απομείωση ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος. Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων ορίζεται στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Η συνολική απομείωση, περιλαμβανομένης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%. Στα σχετικά παραδείγματα στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, παρατίθεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού απομείωσης της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, όπως προκύπτει από τους πίνακες της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1000895 ΕΞ 2018/3-1-2018, καθώς και το ποσοστό απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων.

Επισημαίνεται ότι, με τη νέα κλιμακωτή φορολόγηση, στο ηλεκτρονικό παραστατικό της Ειδικής Δήλωσης (ΔΕΦΚ) και ειδικότερα στην καρτέλα «Υπολογισμός Φόρων», στα πεδία «Φορολογική Βάση Επιβάρυνσης» και «Συντελεστής Επιβάρυνσης» του Τέλους Ταξινόμησης, αποτυπώνονται κάποια λάθος δεδομένα. Αναλυτικότερα, στη «Φορολογική Βάση Επιβάρυνσης» εμφανίζεται το ποσό του Τέλους Ταξινόμησης και στο «Συντελεστή Επιβάρυνσης» εμφανίζεται 100. Τα συγκεκριμένα πεδία και για τις συγκεκριμένες ΔΕΦΚ δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες. Το ίδιο ισχύει και για τη Διασάφηση Εισαγωγής. Η υπηρεσία μας θα επανέλθει με συμπληρωματικές οδηγίες όταν αποκατασταθεί η δυσλειτουργία.

Σχετικά με την συμπλήρωση των κωδικών στα παραστατικά αναφορικά με την φορολογητέα αξία.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 121, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 126, για τα επιβατικά αυτοκίνητα έχει διατηρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ICISNET ο κωδικός 832, ο οποίος συμπληρώνεται υποχρεωτικά, στη ΔΕΦΚ στο πεδίο «Επιπλέον Στοιχεία Υπολογισμού» του πίνακα «Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού» (καρτέλα «Γενικά Στοιχεία») και στο πεδίο «Τιμή» συμπληρώνεται η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, ενώ στη Διασάφηση εισαγωγής στην καρτέλα: Υπολογισμός δασμών και φόρων, υποκαρτέλα: Πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου για τον υπολογισμό των κατά περίπτωση συντελεστών σε κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας, με την προοδευτική κλίμακα όπως προαναφέρθηκε. Ο κωδικός 832 για τα επιβατικά αυτοκίνητα θα έχει την ίδια περιγραφή: «Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή ΤΤ».

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι με την κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης της παρ. 2α, του άρθρου 121, το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται προοδευτικά με τους συντελεστές τέλους ταξινόμησης για κάθε κλιμάκιο επί της φορολογητέας αξίας, όπως προβλέπονται στην παρ. 2α του άρθρου 121.

Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα θα ισχύει ο ίδιος κωδικός 832, ο οποίος θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την τιμή λιανικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε νέος κωδικός «849» με περιγραφή «849: Ποσοστό απομείωσης λόγω παλαιότητας και χιλιομέτρων - Μεταχειρισμένα οχήματα», ο οποίος θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά, στη ΔΕΦΚ στο πεδίο «Επιπλέον Στοιχεία Υπολογισμού» του πίνακα «Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού» (καρτέλα «Γενικά Στοιχεία») και στη Διασάφηση Εισαγωγής στην καρτέλα: Υπολογισμός δασμών και φόρων, υποκαρτέλα: Πρόσθετα στοιχεία. Ο κωδικός αυτός θα συμπληρώνεται και στις περιπτώσεις των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων με την τιμή (0).

Επίσης ο κωδ: 836 (Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων επί τα τμχ. για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή ΤΤ) στα «Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού» της ΔΕΦΚ παύει να ισχύει.

Τελωνισμός περισσότερων του ενός αυτοκινήτων με ένα παραστατικό.

Προκειμένου για τον υπολογισμό του ΤΤ ίδιων καινούργιων αυτοκινήτων που τελωνίζονται (δηλ. ένας στίχος πολλά πλαίσια):

Με μία ΔΕΦΚ:

Στο Επιπλέον Στοιχείο Υπολογισμού 832 του πίνακα «Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού» θα συμπληρώνεται η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων ενός αυτοκινήτου και στο Επιπλέον Στοιχείο Υπολογισμού NAR του πίνακα «Συμπληρωματικά Στοιχεία Υπολογισμού» θα συμπληρώνεται ο αριθμός τεμαχίων (πλήθος οχημάτων). Επίσης, παραμένει υποχρεωτική η καταχώρηση της συνολικής φορολογητέας αξίας στη θέση 56 - Φορολογητέα Αξία της ΔΕΦΚ προκειμένου να αποτυπώνεται σωστά η φορολογητέα αξία κάθε αυτοκινήτου στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης.

Με μία Διασάφηση Εισαγωγής:

Α. Στην καρτέλα: Υπολογισμός δασμών και φόρων, υποκαρτέλα: Πρόσθετα στοιχεία στο πεδίο «Κωδικός συμπληρωματικής μονάδας» συμπληρώνεται το στοιχείο 832 με «Τιμή συμπληρωματικής μονάδας» την λιανική τιμή πώλησης προ φόρων ενός αυτοκινήτου

Β. Μόνο στην περίπτωση όπου η χώρα καταγωγής είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καρτέλα: υπολογισμός δασμών και φόρων, υποκαρτέλα: Πρόσθετα στοιχεία στο πεδίο «Κωδικός συμπληρωματικής μονάδας» συμπληρώνεται εκτός του στοιχείου 832 και το στοιχείο NAR με «Τιμή συμπληρωματικής μονάδας» τον αριθμό τεμαχίων.

Επίσης, για την περίπτωση αυτή παραμένει υποχρεωτική, βάσει της παρούσας εγκυκλίου, η καταχώρηση του στοιχείου 816 με την συνολική φορολογητέα αξία, προκειμένου να αποτυπώνεται σωστά η φορολογητέα αξία κάθε αυτοκινήτου στο πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Από τον συνδυασμό των πρόσθετων στοιχείων υπολογισμού αναφορικά με την αξία (832 Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή ΤΤ), των κωδικών εκπομπών καυσαερίων Euro και των πρόσθετων κωδικών εθνικής φορολογίας, προκύπτουν οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης κατά τον υπολογισμό των φόρων στα τελωνειακά παραστατικά (ΔΕΦΚ & Διασαφήσεων Εισαγωγής) στο Πληροφοριακό Σύστημα ICISnet.

Για πληρέστερη κατανόηση, στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται ενδεικτικά, παραδείγματα φορολόγησης, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα αντιστοίχισης των νέων συντελεστών τέλους ταξινόμησης του συνημμένου Παραρτήματος Ι.

Γ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ

Με τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 121, επέρχεται αλλαγή στη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών αυτοκινήτων και συγκεκριμένα προβλέπεται μερική απαλλαγή κατά 50% του τέλους ταξινόμησης για τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και ειδικότερα για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με 51 γρ./χιλ. και απαλλαγή κατά 75% του τέλους ταξινόμησης για τα ως άνω υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη από ή ίση με 50 γρ/χιλ. Η ρύθμιση για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Καν.692/2008, όπως ισχύει, τα οποία δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 121 τέλους ταξινόμησης, εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα χρησιμοποιούνται στο ICISnet οι κωδικοί απαλλαγής:
 

Κωδ. Απαλλαγής

Περιγραφή

V32

Υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με 51 γρ./χιλ. Απαλλαγή 50% του τέλους ταξινόμησης. Καταβολή ΦΠΑ.

V33

Υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με 51 γρ./χιλ. Απαλλαγή 50% του τέλους ταξινόμησης. Δεν υπολογίζεται ΦΠΑ.

V34

Υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 50γρ./χιλ. Απαλλαγή 75% του τέλους ταξινόμησης. Καταβολή ΦΠΑ.

V35

Υβριδικά ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 50γρ./χιλ. Απαλλαγή 75% του τέλους ταξινόμησης. Δεν υπολογίζεται ΦΠΑ.

Δ. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 121 προβλέπεται απαλλαγή κατά 75% του τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Οι κωδικοί απαλλαγής είναι οι κάτωθι:
 

V36

Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα της Δ.Κ. 87.03 με απαλλαγή 75% του τέλους ταξινόμησης. Καταβολή ΦΠΑ.

V37

Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα της Δ.Κ. 87.03 με απαλλαγή 75% του τέλους ταξινόμησης. Χωρίς καταβολή ΦΠΑ.

Το τέλος ταξινόμησης για τα εν λόγω οχήματα θα υπολογίζεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο, όπως και τα επιβατικά του άρθρου 121 του ν.2960/2001.

E. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ Η ΜΙΣΘΩΣΗ

Αναφορικά με τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση και ειδικότερα ως προς τα οριζόμενα στη (β) σχετική εγκύκλιο «Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 121 Α του ν.2960/01 - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 1019140 ΕΞ 2017/25-01-2017 ΚΥΑ «Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης» διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Το τέλος ταξινόμησης για τα εν λόγω οχήματα θα υπολογίζεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο, όπως και τα επιβατικά του άρθρου 121 του ν.2960/01 και ειδικότερα, οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης θα προκύπτουν από τον συνδυασμό των πρόσθετων στοιχείων υπολογισμού αναφορικά με την αξία [832: Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων για την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή ΤΤ, των κωδικών εκπομπών καυσαερίων Euro και των πρόσθετων κωδικών φορολογίας (1927-1934, αναφορικά με τις εκπομπές CO2)] και ως εκ τούτου, οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας που είχαν δημιουργηθεί (1947-1954) για τα εν λόγω επιβατικά, πλέον παύουν να είναι σε ισχύ. Ομοίως έχει λήξει και ο κωδικός 838 (επιπλέον στοιχείο υπολογισμού) με περιγραφή «μισθώσεις-απομείωση- Leasing (άρθ. 121Α, ν.2960/01), όπως ίσχυε με την ως άνω εγκύκλιο.

Συνεπώς, ο υπολογισμός του τέλους ταξινόμησης στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της μίσθωσης γίνεται χειροκίνητα.

Βήματα υποβολής και διαχείρισης της ΔΕΦΚ.

Συμπληρωματικά, ως προς την υποβολή και διαχείριση των ΔΕΦΚ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΔΕΦΚ Α: Υποβάλλεται από τον συναλλασσόμενο και περιλαμβάνει το Τέλος Ταξινόμησης που αντιστοιχεί στην περίοδο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης και το οποίο καταβάλλεται. Η ΔΕΦΚ Α παραμένει σε status «Καταχωρημένη».

2. ΔΕΦΚ Β: Υποβάλλεται από τον συναλλασσόμενο και περιλαμβάνει τη διαφορά του Τέλους Ταξινόμησης, επιλέγεται η μη δημιουργία Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, καταχωρείται ο σχετικός κωδικός Αναστολής με κάποια τυπική διάρκεια, την οποία θα τροποποιεί ο Ελεγκτής ανά παραστατικό, κατά περίπτωση και καταχωρείται η σχετική εγγύηση. Η ΔΕΦΚ Β παραμένει σε status «Καταχωρημένη».

3. ΔΕΦΚ Α: Με υποβολή διόρθωσης (από τον συναλλασσόμενο ή τον αρμόδιο υπάλληλο) καταχωρείται το MRN της ΔΕΦΚ Β στις Ειδικές Μνείες στη θέση 44.1 της ΔΕΦΚ Α (κωδικός 1969), για σκοπούς συσχέτισης.

4. ΔΕΦΚ Α: Κατά τη διαδικασία καταγραφής αποτελεσμάτων ελέγχου, ο αρμόδιος Ελεγκτής διαγράφει τον Αυτόματο Υπολογισμό στην καρτέλα Υπολογισμός Φόρων και συμπληρώνει χειροκίνητα στη ΔΕΦΚ Α το ποσό του τέλους ταξινόμησης, αφού έχει υπολογίσει (χειροκίνητα) το ποσοστό απομείωσης που αντιστοιχεί στην περίοδο χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΔΕΦΚ Α εξοφλείται (status: «Οριστικοποιημένη»).

5. ΔΕΦΚ Β: Με υποβολή διόρθωσης (από τον συναλλασσόμενο ή τον αρμόδιο υπάλληλο) καταχωρείται το MRN της ΔΕΦΚ Α ως Προηγούμενο Παραστατικό (θέση 40) στη ΔΕΦΚ Β.

6. ΔΕΦΚ Β: Κατά τη διαδικασία καταγραφής αποτελεσμάτων ελέγχου, ο αρμόδιος Ελεγκτής διαγράφει τον Αυτόματο Υπολογισμό στην καρτέλα Υπολογισμός Φόρων και συμπληρώνει χειροκίνητα στη ΔΕΦΚ Β το ποσό του τέλους ταξινόμησης, αφού έχει υπολογίσει (χειροκίνητα) το ποσοστό απομείωσης που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του συνολικού τέλους ταξινόμησης και του μέρους αυτού που καταβάλλεται αναλογικά και έχει υπολογιστεί με τη ΔΕΦΚ Α. Επίσης, ο ελεγκτής τροποποιεί, εφόσον χρειάζεται, και την ημ/νία λήξης της αναστολής. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΔΕΦΚ Β περιέρχεται σε status «Υπό Αναστολή», όπου και θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης.

7. Εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης από τη ΔΕΦΚ Α στο οποίο, πριν από την εκτύπωσή του, θα πρέπει με ανάκτηση και μεταβολή και όσο είναι ακόμη σε κατάσταση «Καταχωρημένο», να αναγράφεται η απαραίτητη επισήμανση στο πεδίο Παρατηρήσεις, κατά περίπτωση και στη συνέχεια να εκτυπώνεται.

8. Κατά την ημ/νία λήξης της αναστολής ή νωρίτερα:
α. Αν η διαφορά του τέλους ταξινόμησης καταβάλλεται, ενδεικτικά στις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης με εξαγορά του αυτοκινήτου, η ΔΕΦΚ Β εξοφλείται και οριστικοποιείται.
β. Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να παρατείνει τη διάρκεια της μίσθωσης, η ΔΕΦΚ Β πρέπει να περιέλθει σε κατάσταση «Ανεξόφλητη» και αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία από τον συναλλασσόμενο Ταυτότητας Πληρωμής και στη συνέχεια ακύρωσής της. Κατόπιν, ο αρμόδιος υπάλληλος, μέσω της επιλογής Επιβεβαίωση Δασμών και Φόρων, θα μεταβάλλει την ημερομηνία λήξης της Αναστολής (με διαγραφή του Αυτόματου Υπολογισμού και καταχώρηση νέου), ώστε να περιέλθει το παραστατικό σε κατάσταση «Υπό Αναστολή» εκ νέου.
γ. Αν ο ενδιαφερόμενος θέλει να επαναποστείλει ή να εξάγει το όχημα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κατά περίπτωση διατυπώσεων, η ΔΕΦΚ Β πρέπει να περιέλθει σε κατάσταση «Ανεξόφλητη». Αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία από τον συναλλασσόμενο Ταυτότητας Πληρωμής και στη συνέχεια ακύρωσής της. Κατόπιν, ο αρμόδιος υπάλληλος, μέσω της επιλογής Επιβεβαίωση Δασμών και Φόρων, θα εισάγει χειροκίνητα μηδενικό ποσό φόρων, ώστε να περιέλθει και η ΔΕΦΚ Β σε κατάσταση «Οριστικοποιημένη».

ΣΤ. ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 121 έχει διαγραφεί η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Σ.Ο.», για νομοτεχνικούς λόγους, κατ' εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 59 του ν.4389/16 και εξακολουθεί να προβλέπεται η απαλλαγή για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.

Ζ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/01, σχετικά με το ιστορικό τέλος ταξινόμησης των μεταχειρισμένων κοινοτικών επιβατικών αυτοκινήτων με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος πριν την 1/6/2016, καθόσον ο νέος τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης σε συνδυασμό με την ομαδοποίηση των ορίων εκπομπών EURO και τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων των συντελεστών, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την αποφυγή διακρίσεων στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

Επίσης προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν.2960/01 εξακολουθούν να ισχύουν, ως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους, για τις περιπτώσεις κοινοτικών επιβατικών αυτοκινήτων με άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016 και για τα οποία έχει βεβαιωθεί το τέλος ταξινόμησης και έχει υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος, ήτοι 18.7.2020, αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ιδίου ως άνω νόμου, κατά την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου. Συνεπώς αιτήσεις που υπεβλήθησαν μετά τις 18.7.2020, δεν εξετάζονται από την ως άνω Ειδική Επιτροπή.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα για τα αυτοκίνητα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την ανωτέρω Ειδική Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, όπως τροποποιήθηκε με τον κοινοποιούμενο νόμο. Ως προς τη διαδικασία, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι θα υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, στην ίδια τελωνειακή αρχή που είχε υποβληθεί η αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, με την οποία θα αιτείται τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του κοινοποιούμενου νόμου. Η αίτηση στη συνέχεια θα αποστέλλεται στην οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια, προκειμένου να υποβληθεί στην Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν.2960/01, όπως ισχύει, προς ενημέρωση των μελών της για το κλείσιμο της εκάστοτε υπόθεσης.
Διευκρινίζεται ότι η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, θα υποβάλλει την ως άνω αίτηση, μέσω της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.

H. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3β του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται η υπαγωγή των αυτοκινήτων οχημάτων στις διατάξεις του άρθρου 121 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα οποία έχουν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού, αλλά δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης, ή έχουν παραληφθεί, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.1477/1984 (Α' 144) ή της παρ. 3 του άρθρου 133 του ν.2960/2001 (Α'265), για λόγους ομαλής μετάβασης και δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης εκείνων των οχημάτων για τα οποία δεν έχει ακόμα καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή καλύπτει τα παραστατικά που κατατέθηκαν στα αρμόδια τελωνεία για θέση σε ανάλωση οχημάτων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές και για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά αποδεικτικά είσπραξης, καθώς επίσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί για εκθεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.53/19/28-1-2000 ΑΥΟ.

Επιπλέον, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3β του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, παρέχεται η δυνατότητα για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 121, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, για τα αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί, με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς, για λόγους αποφυγής δυσανάλογων επιβαρύνσεων και δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης των οχημάτων εκείνων που δεν έχουν ακόμα πωληθεί και ταξινομηθεί. Για την υπαγωγή των αυτοκινήτων οχημάτων στις εν λόγω διατάξεις, θα υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου και θα προσκομίζεται και το πρωτότυπο αντίτυπο Α του πιστοποιητικού ταξινόμησης, ακριβές φωτοαντίγραφο του οποίου θα προσαρτάται στην ως άνω αίτηση.

ΙΙ. ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Α. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 123 και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/01 και προβλέπεται να ισχύει η κατηγοριοποίηση των ορίων εκπομπών EURO ανάλογα με τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από τους εκάστοτε Κανονισμούς ή Οδηγίες ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, που πληρούν εκ κατασκευής τα φορτηγά αυτοκίνητα. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 123 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους, της Δασμολογικής Κλάσης (Δ.Κ.) 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και τα αυτοκίνητα οχήματα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δασμολογικής Κλάσης (Δ.Κ.) 87.03 της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών Euro 6, όπως αυτά προβλέπονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), και 692/2008 (ΕΕ), ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, καθώς και αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

α) Φορτηγά αυτοκίνητα, μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

β) Ανοικτά φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).

γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). δ) Βάσεις των φορτηγών αυτοκινήτων των προηγούμενων περιπτώσεων, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). ε) Αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03, ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).

Διαφοροποίηση συντελεστών ανάλογα με τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO.

Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 123, προβλέπεται ότι οι συντελεστές των προηγούμενων περ. α' έως και ε' προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), προκειμένου για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών Euro 5, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ) και 692/2008 (ΕΕ) ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) της Οδηγίας 1999/96 ΕΚ, 2005/55/ΕΚ Euro V ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτής και κατά ποσοστό εκατό (100%), προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των ανωτέρω ορίων εκπομπών και των προδιαγραφών των ανωτέρω Κανονισμών και τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών Euro 6, όπως αυτές προβλέπονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΚ), ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών, καθώς και αυτά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 Euro VI.

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων των περιπτώσεων β', γ' και των βάσεων αυτών, καθώς και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 123, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων.

Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η ως άνω τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων απομειώνεται με βάση τα στοιχεία που η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών διαθέτει και η τελική φορολογητέα αξία καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή.

Οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας για τα φορτηγά αυτοκίνητα (1901: Ανοιχτά φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους, 1907: Βάσεις φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, 1908: Φορτηγά αυτοκίνητα, μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους και 1909: Βάσεις φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους και 1935: Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους) εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ. Ομοίως ο πρόσθετος κωδικός εθνικής φορολογίας 1936, που αφορά στα αυτοκίνητα οχήματα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 123, με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους τα οποία διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.

Οι εν λόγω κωδικοί έχουν συνδεθεί με τα αντίστοιχα ποσοστά τέλους ταξινόμησης των περ. β) έως και ε) της παρ. 1 του άρθρου 123 και με τις προσαυξήσεις ανάλογα με τις προδιαγραφές προτύπων εκπομπών ρύπων που πληρούν εκ κατασκευής τα οχήματα, όπως ορίζονται στην περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.2960/01.

Για τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 123, καθώς και για τις βάσεις αυτών, δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ως προς τον τρόπο φορολόγησής τους και συνεχίζουν να παραμένουν σε ισχύ οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας 1908 και 1909, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω.

Ειδικά για τα αυτοκίνητα οχήματα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 123, με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους τα οποία διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03, υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή δασμολογική τους κατάταξη, στις κλάσεις 87.03 ή 87.04, κατά περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα κριτήρια των επεξηγηματικών σημειώσεων της Σ.Ο., και ειδικότερα η σύγκριση του μέγιστου εσωτερικού μήκους της εξέδρας φόρτωσης με το μήκος του μεταξονίου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5006878 ΕΞ 2015/20-03-2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών.

Αυτοκίνητα οχήματα ανοιχτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα.

Για τα αυτοκίνητα οχήματα, της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 123, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, η φορολογητέα αξία των οποίων διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 (EEL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης, δεν έχει επέλθει καμιά αλλαγή ως προς τους συντελεστές τέλους ταξινόμησης και εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ οι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας:

- 1919: Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, κυλινδρισμού έως 50 cc που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης,
- 1920: Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, κυλινδρισμού από 50 cc έως 500 cc που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης,
- 1922: Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, κυλινδρισμού από 901 cc και άνω που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης,
- 1926: Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, κυλινδρισμού από 501 cc έως 900 cc που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης.

Ωστόσο όταν τα ως άνω οχήματα δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας 92/61/ΕΚ ή μεταγενέστερης, θα υπολογίζεται η σχετική προσαύξηση, όπως προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 123, ήτοι κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 123, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα εξακολουθεί να συμπληρώνεται υποχρεωτικά στα τελωνειακά παραστατικά στο ICISnet, ο κωδικός 816 και στο πεδίο «τιμή» (στο ΕΔΕ εισαγωγής «τιμή συμπληρωματικής μονάδας»), η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, στο πεδίο «επιπλέον στοιχεία υπολογισμού» (στο Υποσύστημα Εισαγωγών στην υποκαρτέλα «Πρόσθετα στοιχεία» της καρτέλας «Υπολογισμός Δασμών Φόρων»).

ΙΙΙ. ΚΩΔΙΚΟΙ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το παράρτημα 3 «Κατηγορίες Οδηγιών/Κανονισμών Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ και το παράρτημα 8 της αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 Ε.Δ.Υ.Ο., που έχει μετονομαστεί σε «Κατηγορίες εκπομπών ρύπων (Euro)» τροποποιείται ως εξής:
 

Κωδικός

Περιγραφή

1001
(Προσαύξηση ΤΤ 0%)

Που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2018 και μετά (Καν. 515/2007 και 692/2008 ή 2017/1151 ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών), ή τις προδιαγραφές του Euro VI, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2019  και μετά (Καν. 595/2009).

1002
(Προσαύξηση ΤΤ 50%)

Που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.08.2018 ή Euro VI, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.08.2019.

1003
(Προσαύξηση ΤΤ 100%)

Που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και EURO 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.8.2015, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) της Οδηγίας 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V, ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτής

1004
(Προσαύξηση ΤΤ 200%)

Που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6a με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.12.2012 ή τις προδιαγραφές των οδηγιών Euro IV, ΙΙΙ, ΙΙ και Ι.

1015
(Προσαύξηση ΤΤ 200% + 1.000 Περιβαλ.Τέλος)

Που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 5a με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, έως και 31.12.2012. Επιπλέον καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ύψους 1000 Ευρώ.

1016
(Προσαύξηση ΤΤ 200% + 3.000 Περιβαλ.Τέλος)

Που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4. Επιπλέον καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ύψους 3000 Ευρώ.

1006
(Προσαύξηση ΤΤ 0%)

Φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών EURO 6 και VI

1009
(Προσαύξηση ΤΤ 30%)

Φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών EURO 5b και EURO V

1017
(Προσαύξηση ΤΤ 30%+ Περιβαλ.Τέλος 1.000)

Φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a. Επιπλέον καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ύψους 1000 Ευρώ.

1018
(Προσαύξηση ΤΤ 100%+ Περιβαλ.Τέλος 3.000)

Φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4. Επιπλέον καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ύψους 3000 Ευρώ.

1005
(Προσαύξηση ΤΤ 30%)

Οδηγία 92/61/Ε.Κ ή μεταγενέστερη- Ανοιχτά ή κλειστά τρίκυκλα ή τετράκυκλα της Δ.Κ. 87.04

1010
(Προσαύξηση ΤΤ 30%)

Αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εμπίπτουν στη Δ.Κ. 87.03 και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Καν. 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51/Ε.Κ ή μεταγενέστερης

Επίσης, οι συντελεστές των φορτηγών αυτοκινήτων και των βάσεων τους, καθώς και των αυτοκινήτων οχημάτων που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03 της Σ.Ο., των περ. α' έως και ε' της παρ. 1 του άρθρου 123, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών όπως αυτά προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της περ. (στ) του άρθρου 123, προσαυξάνονται κατά ποσοστό 100%.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης - αναγραφή εκπεμπόμενης μάζας CO2.

Με αφορμή την παρούσα, υπενθυμίζεται ότι οι εκπομπές CO2 συνδυασμένου κύκλου ενός οχήματος, αναγράφονται στο σημείο 49.4 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και ειδικά στο σημείο που αφορά την τιμή του συνδυασμένου κύκλου (combined), και, εφόσον πρόκειται για δύο καύσιμα, στο σημείο που αφορά τη σχετική τιμή του αερίου καυσίμου, ή στο σημείο που αφορά τη σταθμισμένη τιμή του συνδυασμένου κύκλου (weighted combined), εφόσον πρόκειται για υβριδικό-ηλεκτρικό όχημα εξωτερικής φόρτισης, όπως επίσης και στο πεδίο V.7 της άδειας κυκλοφορίας. Επίσης, στο σημείο 48 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και στο σημείο V.9 της άδειας κυκλοφορίας, αναγράφεται ο κανονισμός ή η οδηγία που σχετίζεται με το πρότυπο εκπομπών ενός οχήματος.

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, παρατίθεται Πίνακας με τα όρια εκπομπών Euro, τους χαρακτήρες όπου υφίστανται, καθώς και την αντιστοίχιση με τις κανονιστικές πράξεις, τις προδιαγραφές των οποίων πρέπει να πληρούν εκ κατασκευής.

Επιπλέον, στο παράρτημα Ι παρατίθεται πίνακας αντιστοίχισης των νέων συντελεστών τέλους ταξινόμησης, των επιβατικών αυτοκινήτων, όπως καθορίζονται με τον κοινοποιούμενο νόμο, σε συνδυασμό με τους πρόσθετους κωδικούς εθνικής φορολογίας. Κατά τα γνωστά, από τον συνδυασμό των επιπλέον στοιχείων υπολογισμού αναφορικά με την αξία (832), των κωδικών εκπομπών Εuro και των πρόσθετων κωδικών εθνικής φορολογίας, προκύπτουν οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης στο ICISnet.

Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών, εφιστούμε την προσοχή για την ορθή, ως άνω, συμπλήρωση των κωδικών στα παραστατικά, για την αποφυγή λαθών στη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, ενώ σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν διαφορές, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Τελωνειακού Κώδικα.

Κάθε προηγούμενη εγκύκλιος διαταγή, κατά το μέρος που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα, παύει να ισχύει, ενώ, όσον αφορά το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο συνεισπράττεται σε κάθε περίπτωση με το τέλος ταξινόμησης, εφαρμογή έχουν τα όσα ορίζονται με την ανωτέρω γ) σχετική.

Τέλος, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό από την ημερομηνία αυτή και μετά, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 3α και 3β του ιδίου άρθρου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ