Ε.2135/2021 Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διενεργούμενες τελωνειακές διατυπώσεις κατά τη διακίνηση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς της διαμετακόμισης και μέσω της Γαλλίας

Ε.2135/2021 Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διενεργούμενες τελωνειακές διατυπώσεις κατά τη διακίνηση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς της διαμετακόμισης και μέσω της Γαλλίας

Αθήνα, 29.06.2021
Αρ. Πρωτ.: Ε 2135/29-06-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα
Τ.Κ.: 105 62
Πληροφορίες: Ε. Γιούλος
Τηλέφωνο: 210.69.87.464
FAX: 210.69.87.459
e-mail: e.gioulos@aade.gr
URL: www.aade.gr 

Ε 2135/2021

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διενεργούμενες τελωνειακές διατυπώσεις κατά τη διακίνηση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς της διαμετακόμισης και μέσω της Γαλλίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
2.1.  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΗΒ ΠΡΟΣ ΕΕ ΜΕΣΩ ΓΑΛΛΙΑΣ
2.2.  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕ ΠΡΟΣ ΗΒ ΜΕΣΩ ΓΑΛΛΙΑΣ
3.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
3.1.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
3.2.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως έχει γνωστοποιηθεί με προηγούμενες εγκυκλίους (Ε.2210/29.12.2020 (ΑΔΑ: 90Ν546ΜΠ3Ζ-ΦΞΞ), Ε.2064/19.3.2021 (ΑΔΑ: ΨΦ8Γ46ΜΠ3Ζ-Π1Η) και Ε.2011/14.1.2021 (ΑΔΑ 9ΞΨΡ46ΜΠ3Ζ-ΖΝΔ)) από την 1η Ιανουαρίου του 2021, έχουν επανέλθει οι τελωνειακές διατυπώσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Όσον αφορά τη χρήση του καθεστώτος της διαμετακόμισης, το HB έχει καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης Κοινής Διαμετακόμισης (ΣΚΔ). Επομένως, ισχύουν νέοι κανόνες για τις πράξεις διέλευσης από και προς αυτήν τη χώρα.

Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να υπενθυμίσει τις διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρώσουν οι οικονομικοί φορείς όταν υποβάλλουν τη διασάφηση διαμετακόμισης κατά την είσοδο ή την έξοδο στην ΕΕ, ειδικά όταν αυτή πραγματοποιείται μέσω του εδάφους της Γαλλίας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

2.1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΗΒ ΠΡΟΣ ΕΕ ΜΕΣΩ ΓΑΛΛΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΚΔ και στο πλαίσιο της υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης με αναχώρηση από το ΗΒ και διέλευση στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ μέσω της Γαλλίας καθίσταται υποχρεωτική η ένδειξη του τελωνείου διέλευσης στο πεδίο 51 του ΣΕΔ. Συνεπώς για τη διακίνηση εμπορευμάτων με τελωνείο αναχώρησης που βρίσκεται στο ΗΒ και τη διέλευση από τη Γαλλία, δηλώνεται ως τελωνείο διέλευσης αυτό που βρίσκεται στο γαλλικό έδαφος.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελωνεία που διαδραματίζουν ρόλο διέλευσης στο γαλλικό έδαφος (και οι κωδικοί τους) είναι τα ακόλουθα:

•   Dunkerque ferry (FR590002),
•   Calais port tunnel (FR620001),
•   Rouen (FR003920),
•   Caen (FR000720),
•   Le Havre port CREPS (FRD02300),
•   Cherbourg (FR000950),
•   Saint-Malo (FR004060), και
•   Brest bureau (FR000690).

Επιπλέον, στη δήλωση εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ θα πρέπει να αναγράφεται ένα και μόνο ένα τελωνείο διέλευσης. Σε περίπτωση που δηλωθεί διαφορετικό τελωνείο διέλευσης από το πραγματικό, τότε θα πραγματοποιηθεί αυτόματη εκτροπή στο Delta T (γαλλική εφαρμογή διαμετακόμισης), μέσω του συστήματος έξυπνων συνόρων της χώρας.

2.2. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕ ΠΡΟΣ ΗΒ ΜΕΣΩ ΓΑΛΛΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΚΔ και στο πλαίσιο της υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης με αναχώρηση από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και διέλευση στο τελωνειακό έδαφος του Η.Β. μέσω της Γαλλίας καθίσταται υποχρεωτική η ένδειξη του τελωνείου διέλευσης στο πεδίο 51 του ΣΕΔ. Συνεπώς για τη διακίνηση εμπορευμάτων με διέλευση από τη Γαλλία και τελικό προορισμό στο ΗΒ, δηλώνεται ως τελωνείο διέλευσης αυτό που βρίσκεται στην είσοδο στο βρετανικό έδαφος.

Αν το τελωνείο διέλευσης είναι το ίδιο με το τελωνείο προορισμού, τότε κρίνεται απαραίτητο αυτό να καθίσταται σαφές στη διασάφηση διαμετακόμισης (ενδείκνυται η διπλή αναγραφή του τελωνείου).

Υπενθυμίζεται ότι τα τελωνεία που διαδραματίζουν ρόλο διέλευσης στο βρετανικό έδαφος (και οι κωδικοί τους) είναι τα ακόλουθα:

• Dover/Folkestone Eurotunnel Freight (GB000060)
• UKBF, Bristol International airport (GB000029)
• Birmingham airport (GB00011)
• Ramsgate (GB000047)
• Felixstowe (GB000051)
• Harwich (GB000052)
• Scotland frontier -Aberdeen, Glasgow and Edinburgh (GB000067)
• Hull (GB000072)
• Immingham (GB000074)
• Liverpool Seaforth S2 Berth (GB000080)
• London Heathrow Cargo (GB000084)
• Tilbury (GB000093)
• London Gatwick Airport Cargo (GB000085)
• Luton Airport FCT (GB000102)
• Stansted Airport FCT (GB000121)
• Cardiff International Airport (GB000122)
• Holyhead (GB000124)
• Pembroke dock (GB000126)
• Purfleet Thames Terminal (GB000149)
• London Gateway port (GB000170)
• Manchester (GB000191)
• Newcastle-Upon-Tyne (GB000218)
• Teesport (GB000219)
• UKBA East Midlands Airport (GB000245)

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της διαμετακόμισης, ειδοποίηση άφιξης εμπορευμάτων δύναται να αποσταλεί:

• από το τελωνείο προορισμού (στην περίπτωση χρήσης της συνήθους διαδικασίας) ή

• από τις εγκαταστάσεις εγκεκριμένου παραλήπτη (στην περίπτωση χρήσης της συγκεκριμένης απλουστευμένης διαδικασίας).

3.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC) και της ΣΚΔ το καθεστώς της διαμετακόμισης λήγει όταν τα εμπορεύματα, το ΣΕΔ και όποια άλλα συνοδευτικά έγγραφα προσκομιστούν στο τελωνείο προορισμού και ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι αποστέλλοντας τα σχετικά μηνύματα (ΙΕ 006 και ΙΕ 018).

Συνεπώς, πλέον του δικαιούχου του καθεστώτος, όσοι ενδέχεται να εμπλέκονται στην παραλαβή των εμπορευμάτων (μεταφορέας, παραλήπτης, κ.λπ.) οφείλουν να γνωρίζουν τις υλοποιούμενες διαδικασίες. Ως εκ τούτου θεωρούνται συνυπεύθυνοι για την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού, εντός της καθορισμένης προθεσμίας και την ορθή εφαρμογή των μέτρων ώστε να διασφαλίζεται ο εντοπισμός των εμπορευμάτων.

3.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Όταν τα εμπορεύματα αφικνούνται στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου παραλήπτη, ο παραλήπτης οφείλει να τηρεί όλους τους όρους και υποχρεώσεις, όπως προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις του UCC, της ΣΚΔ και οι οποίες προσδιορίζονται ειδικότερα με την Α.1098/2019 (ΑΔΑ: Ψ00246ΜΠ3Ζ-ΟΟΤ - ΦΕΚ Β' 1193/10.04.2019) και επί των χορηγούμενων αδειών. Πιο συγκεκριμένα ο παραλήπτης οφείλει να ειδοποιήσει το αρμόδιο χωρικά για τις εγκαταστάσεις τελωνείο, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών για τη διενέργεια τυχόν ελέγχων.

Σε περίπτωση που με τη λήξη της ορισμένης προθεσμίας άφιξης δεν ειδοποιηθεί το τελωνείο, τότε αυτό αυτομάτως οφείλει να εκκινήσει διαδικασία έρευνας. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει σε διαπίστωση οφειλής και αναγκαστική είσπραξη δασμών και φόρων.

Σημειώνεται ότι η ύπαρξη υποψίας σοβαρής παράβασης, συνεπάγεται την επανεξέταση των όρων χορήγησης της άδειας χρήσης της απλουστευμένης διαδικασίας και συνεπακόλουθα την αναστολή χρήσης της. Αν με την ολοκλήρωση της έρευνας διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση και οφειλή, τότε η άδεια μπορεί να ανακληθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Περαιτέρω, το μήνυμα της άφιξης των εμπορευμάτων αποστέλλεται μόνο όταν τα εμπορεύματα φτάνουν πραγματικά στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου παραλήπτη. Ενδεχόμενη πρόωρη αποστολή του μηνύματος άφιξης (πριν από την πραγματική άφιξη των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις) μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση (πραγματοποίηση εισαγωγής χωρίς να δηλωθούν τα εμπορεύματα).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε εκ των υστέρων ελέγχους σχετική παράβαση θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ θα ενεργοποιείται η διαδικασία επανεξέτασης των όρων χορήγησης της άδειας χρήσης της απλουστευμένης διαδικασίας και συνεπακόλουθα η αναστολή χρήσης της, όπως αναφέρεται και πιο πάνω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ