Ε.2174/2020 Κοινοποίηση Α.1178/20.07.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) -Τροποποίηση της ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε περί θέσπισης διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτ

Ε.2174/2020 Κοινοποίηση Α.1178/20.07.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) -Τροποποίηση της ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε περί θέσπισης διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2020
Αριθ. πρωτ.: Ε 2174/23-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΣΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε': Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση Καρ.Σερβίας 10
10184 Αθήνα
Πληροφορίες Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο Fax 210 69.87.409
210 69.87.408

Ε 2174/2020

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Α.1178/20.07.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) -Τροποποίηση της ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε περί θέσπισης διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την Α.1178/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α : Ω52Ω46ΜΠ3Ζ-Θ19) με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ.1006/2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε περί θέσπισης διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42).

Συνοπτικά, οι αλλαγές που επέρχονται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο είναι οι ακόλουθες:

(1) θεσπίζεται διαδικασία για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 για εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε υπό την προϋπόθεση ορισμού έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου για τελωνειακούς σκοπούς και ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου για σκοπούς ΦΠΑ.

Ειδικά για την περίπτωση αυτή, διευκρινίζεται ότι:

    ■  στη θέση 8 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο EORI του εγκατεστημένου εκτός Ε.Ε εισαγωγέα

    ■  στη θέση 14 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο EORI του έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου και

    ■  στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνονται ο ΑΦΜ/VIES του εγκατεστημένου εκτός Ε.Ε εισαγωγέα που έχει αποκτηθεί μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου με τον κωδικό Υ042, ο προσωπικός ΑΦΜ του φορολογικού αντιπροσώπου με τον κωδικό 1716 και ο ΑΦΜ/VIES του αποκτώντος-παραλήπτη των εμπορευμάτων στο άλλο Κράτος Μέλος με τον κωδικό Υ041.

Για τη συμπλήρωση της διασάφησης εισαγωγής από εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του Κεφαλαίου IV της ΠΟΛ.1045/2016 εγκυκλίου διαταγής.

Πέραν των ανωτέρω, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε αναφέρονται στην παράγραφο Γ του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1006/2015 και έχουν ως ακολούθως:

    ■  ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας και ο αποκτών-πελάτης να είναι υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και διαθέτουν έγκυρα και εν ισχύ ΑΦΜ/VIES,

    ■  τιμολόγιο βάσει του οποίου δηλώνεται στη διασάφηση η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση όπου ο εισαγωγέας εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε είναι και ο κύριος των εμπορευμάτων δεν απαιτείται τιμολόγιο και η δασμολογητέα αξία καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,

    ■  τιμολόγιο από το οποίο προκύπτει η ενδοκοινοτική παράδοση των εμπορευμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου εισαγωγέας και αποκτών σε άλλο Κράτος Μέλος είναι το ίδιο πρόσωπο,

    ■  έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική), η οποία όμως υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε χρόνο που προβλέπεται κατωτέρω.

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται και για τους εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγείς δηλ. ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων, με προθεσμία προσκόμισης στις τελωνειακές αρχές εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους στις φορολογικές αρχές.

(2) ορίζεται ως αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για την έκδοση έγκρισης τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής χωρίς υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, για εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος, η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του τελωνειακού αντιπροσώπου του εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα.

(3) καταργείται το συμβόλαιο μεταφοράς εμπορευμάτων, ως δικαιολογητικού για τη χορήγηση της απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

(4) ορίζεται η έννοια της «άμεσης αποστολής» εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, νοείται η μεταφορά αυτών το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας παράδοσης υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος παραμονής των εμπορευμάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές μέσω συμπλήρωσης του κωδικού 1770 στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής, όπως και ο λόγος παραμονής τους στο συγκεκριμένο χώρο.

Ευνόητο είναι ότι οι χώροι όπου τα εμπορεύματα παραμένουν για το ανωτέρω περιορισμένο χρονικό διάστημα είναι χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων όπου μπορούν να εναποτεθούν εμπορεύματα ή να πραγματοποιηθούν ορισμένες εργασίες πριν την αναχώρησή τους, δηλ. χώροι είτε εγκεκριμένοι από τις τελωνειακές αρχές π.χ αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, αποθήκες τελωνειακής αποθήκευσης, αποθήκες σε χώρους Ελευθέρων Ζωνών, είτε χώροι που λειτουργούν νομίμως ως αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η φορτωτική υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά το χρόνο έκδοσής της και όχι αργότερα από την ημέρα έναρξης αναχώρησης της αποστολής, ως επισυναπτόμενο αρχείο με αναφορά στο MRN της διασάφησης εισαγωγής χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της διασάφησης.

Σε περίπτωση όπου δεν γνωστοποιείται ο τόπος και η αιτιολογία παραμονής των εμπορευμάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής, τα εμπορεύματα πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφος της χώρας με την έκδοση της άδειας παράδοσης.

(5) θεσπίζονται μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών που προκύπτουν από δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε βάσει του κανονισμού αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου περί διοικητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης ΦΠΑ. Ειδικότερα:

(α) προβλέπεται απαγόρευση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 σε περίπτωση όπου το ΑΦΜ/VIES του εισαγωγέα ή του αποκτώντα πελάτη των εμπορευμάτων στο άλλο Κράτος Μέλος έχει διαγραφεί από το σύστημα VIES.

(β) θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης εγγύησης ισόποσης με το ποσό του ΦΠΑ που τυγχάνει απαλλαγής, διενέργεια φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων και υποβολή αιτήματος διοικητικής συνδρομής σε περιπτώσεις όπου ο εισαγωγέας ή ο αποκτών πελάτης των εμπορευμάτων φέρεται, βάσει πληροφοριών, ως «εξαφανισμένος έμπορος» ή «εμπλεκόμενος σε απάτη ΦΠΑ τύπου εξαφανισμένου εμπόρου».

Η εγγύηση αποδεσμεύεται ή καταπίπτει με τα αποτελέσματα της διοικητικής συνδρομής.

Στα αιτήματα διοικητικής συνδρομής που υποβάλλονται από τις τελωνειακές αρχές προς την αρμόδια Δ/νση Ελέγχων - Τμήμα ΣΤ : Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών Φ.Π.Α της Γεν. Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης (Σίνα 2-4, 106 72 Αθήνα) πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ».

Σημειώνεται ότι, βάσει των διατάξεων του καν. αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τα αιτήματα διοικητικής συνδρομής που υποβάλλονται σε άλλα Κράτη Μέλη ισχύουν συγκεκριμένες προθεσμίες απάντησης και η ανταπόκριση της αρμόδιας Δ/νσης Ελέγχων συναρτάται από την ταχύτητα διαχείρισης των αιτημάτων από τις φορολογικές αρχές των άλλων Κρατών Μελών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ