οικ. Α 32481/1681 Καθορισμός συγκεκριμένου κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγό δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020

οικ. Α 32481/1681 Καθορισμός συγκεκριμένου κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγό δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020

Αριθμ. οικ. Α 32481/1681

Καθορισμός συγκεκριμένου κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγό δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%.

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 104).

β) Του άρθρου 105 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α' 82), όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις» (Α' 76).

δ) Του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες διατάξεις» (Α' 86).

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

3. Την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1647).

4. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104).

5. Την υπ' αρ. οικ. 61510/5758/11 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα» (Β' 5), όπως ισχύει.

6. Την υπ' αρ. Α 35070/3360/13 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας» (Β' 2738), όπως ισχύει.

7. Την υπ' αρ. Α 44656/2521/17 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» (Β' 2641).

8. Την υπ' αρ. Α 54501/5518/2014 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ)» (Β' 227).

9. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

11. Την υπ' αρ. ΔΝΣα'/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β' 3058).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).

13. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3,4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

14. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και να αντι-μετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της ανωτέρω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, σε εναρμόνιση και προς τη συνταγματική υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την προστασία των πολιτών.

15. Την ανάγκη αναπροσαρμογής, συνεπεία των φορολογικών ρυθμίσεων του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 σύμφωνα με τις οποίες μειώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. από 24% σε 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, του κομίστρου που εισπράττεται για την εκτέλεση συγκεκριμένων διαδρομών με Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα εντός του νομού Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας.

16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 453/03.06.2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. σύμφωνα με την οποία:

Α: Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της παρούσας απόφασης για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του ΥΠ.Υ.ΜΕ. είναι ουδέτερο.

Β: Ο ακριβής προσδιορισμός της απώλειας δημοσίων εσόδων είναι στην παρούσα φάση αδύνατος, καθώς εξαρτάται από τον αριθμό μισθώσεων Ε.Δ.Χ. για τις συγκεκριμένες διαδρομές, αποφασίζουμε:

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 και με βάση το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% καθορίζεται συγκεκριμένο κόμιστρο για τις ορισμένες με τις υπ' αρ. 5, 6 και 7 Υ.Α. διαδρομές με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας, ως εξής:

1. Στον νομό Αττικής για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και τέλος σε σημείο εντός του δακτυλίου, που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου -Σπύρου Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλ. Ηλιού -Α. Φραντζή - Λ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) -Αλεξάνδρας (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων λεωφόρων - οδών), και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου καθορίζεται στο ποσό των 35 € (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 05:00' - 00:00' και 49 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00' έως 05:00:

2. Στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και σημείο λήξης οποιοδήποτε σημείο στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης που περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις οδούς Αγίας Σοφίας - Ολυμπιάδος - Ηφαιστείωνος -Αγίου Δημητρίου - Δραγουμάνου - Μαργαροπούλου -Αγίων Πάντων - Γιαννιτσών - Στ. Βουτυρά - Στ. Καρατάσου - Ναυάρχου Κουντουριώτου - Λεωφόρο Νίκης, και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου καθορίζεται στο ποσό των 18 € (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 05:00' - 00:00' και 26 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00' έως 05:00.

3. Στην Δ.Ε. Καβάλας, για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τέλος οποιοδήποτε σημείο της Δ.Ε. Καβάλας που περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από το τέρμα της οδού Νυρεμβέργης (Δημοτικά Κοιμητήρια), το τέρμα της οδού Τενέδου, την Περιμετρική οδό, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και την Ιερά Μονή του «ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ», και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου για όλο το 24ωρο καθορίζεται στο ποσό των 35 €.

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ' αρ. οικ. 61510/5758/2011 (Β' 5), Α 35070/ 3360/2013 (Β' 2738), Α 44656/2521/2017 (Β' 2641) και Α 54501/5518/2014 (Β' 227) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ