Ο ΔΕΑΦ 1178901 ΕΞ 2019 Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις

Ο ΔΕΑΦ 1178901 ΕΞ 2019 Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210.3375315-6
Fax:210.3375001
E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις»

Προς το σκοπό της αντιμετώπισης πρακτικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει στις περιπτώσεις για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019/3.3.2019 οδηγία της υπηρεσίας μας, η σχετική διαδικασία επιστροφής του φόρου στους δικαιούχους αθλητές / προπονητές που προβλέπεται στην παρ. 5 της εν λόγω οδηγίας, αναδιατυπώνεται ως εξής:

Προκειμένου για την επιστροφή του παραπάνω παρακρατηθέντος φόρου, οι δικαιούχοι αθλητές / προπονητές θα πρέπει να υποβάλλουν χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 στη Δ.Ο.Υ. υπαγωγής τους, αναγράφοντας στους κωδ.611-612 («Φόροι για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση») της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1) το πόσο του φόρου που τους παρακρατήθηκε εκ παραδρομής σε οικονομικές επιβραβεύσεις που έλαβαν κατά το φορολογικό έτος 2017 για την επίτευξη εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων κατά τα έτη 2014 και 2015. Η συμπλήρωση των ως άνω κωδικών θα γίνεται βάσει της σχετικής βεβαίωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο που τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία και θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από τους δικαιούχους αθλητές / προπονητές. Το ακαθάριστο χρηματικό ποσό που τους καταβλήθηκε ως οικονομική επιβράβευση, το οποίο όπως έχει διευκρινιστεί με αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019/3.3.2019 έγγραφό μας δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο καμίας κατηγορίας εισοδήματος, εφόσον δεν έχει ήδη αναγραφεί στην ατομική τους φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017, συμπληρώνεται στους κωδ.781 – 782 «Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κλπ» του Εντύπου Ε1. Οι εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις, που υποβάλλονται λόγω μη υπαιτιότητας των δικαιούχων αθλητών / προπονητών, θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχει ήδη γίνει επιστροφή ή συμψηφισμός του παραπάνω φόρου στην ατομική δήλωση του δικαιούχου αθλητή / προπονητή για το φορολογικό έτος 2017, θα προβαίνει στη σχετική επιστροφή.

Τα ως άνω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις που έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία βάσει της αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019/3.3.2019 οδηγίας της υπηρεσίας μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε. ΣΑΪΤΗΣ