ΠΟΛ. 1006 - 02/01/2012 - Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α/31.12.2011).

ΠΟΛ. 1006 - 02/01/2012 - Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α/31.12.2011).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268 Α/31.12.2011)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 3 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. 268 Α/31.12.2011.

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 της πιο πάνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μετατίθεται από 1η Ιανουαρίου 2012 σε 1η Απριλίου 2012 ο χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011, σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους. Συγκεκριμένα, θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, όταν η αγορά τους λαμβάνει χώρα από 1η Απριλίου 2012 και μετά. Μέχρι τότε εξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος 2‰ επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών και η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση απαλλάσσεται της φορολογίας.

2. Με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2011. Η προθεσμία αυτή έχει ήδη παραταθεί με την ΠΟΛ.1266/2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012.

3. Με την παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλονται εφάπαξ πάγια ποσά φόρου, για την άδεια κυκλοφορίας και το όχημα αντίστοιχα, κατά τη μεταβίβαση τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, λεωφορείου δημόσιας χρήσης ενταγμένου σε ΚΤΕΛ, καθώς και λεωφορείου δημόσιας χρήσης που ανήκει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

4. Με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζεται ότι το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από φυσικά πρόσωπα, μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Τονίζεται ότι το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται να επισυνάπτεται μόνο σε συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται από νομικά πρόσωπα μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού των νομικών προσώπων καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του, ορίζονται στην ΠΟΛ 1265/2011 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

5. Με τη διάταξη της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τροποποιείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (65 Α), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α 212), και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης επιβολής του ειδικού φόρου των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση, η 1-1-2013.

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ