ΠΟΛ 1010 - 18/01/2007

ΠΟΛ 1010 - 18/01/2007

Θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2007 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄/18-2-1997) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».
2. Την 1067780/82/Γ0013/9-6-1994 ΠΟΛ 1149 (ΦΕΚ 549 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα», όπως αυτή ισχύει σήμερα.
3. Την 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 ΠΟΛ 1173 (Φ.Ε.Κ. 554 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».
4. Την 1108284/384/Γ0013/25-2-1995 ΠΟΛ 1241 (Φ.Ε.Κ. 825 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 Πολ 1173 Φ.Ε.Κ.τ.554Β΄/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».
5. Την 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ 1310 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού».
6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίοι καθορίζονται με το άρθρο 26 του νόμου 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α), γι’ αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για το οικονομικό έτος 2007 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), φυσικών και νομικών προσώπων, έχει ως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου.

β. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επικαρπωτή, όταν δηλώνονται ακίνητα στα οποία ο φορολογούμενος έχει ισόβια ή αορίστου χρόνου επικαρπία ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα που εξομοιώνεται με την επικαρπία ή έχει ψιλή κυριότητα.

γ. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του υπόχρεου:
1) Φωτοαντίγραφο της διαθήκης - στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής - και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών, ότι δεν δημοσιεύθηκε νεώτερη διαθήκη.
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, για το είδος και το βαθμό συγγένειάς τους με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο, στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

δ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κληρονομιαίων ακινήτων, φωτοαντίγραφο της δήλωσης φόρου κληρονομιάς επί του οποίου υπάρχει εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία και ο αναλογών φόρος είναι καταβλητέος σε δόσεις.
Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης θα πρέπει το αρμόδιο τμήμα κληρονομιών να χορηγεί βεβαίωση που να αναγράφει το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, προκειμένου να δοθεί η απαλλαγή.

ε. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων οικοδομής που ανεγείρεται, φωτοαντίγραφο της αρχικής οικοδομικής αδείας.

στ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής της αξίας γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή δασικής έκτασης, βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας ή του Δασαρχείου, ότι η έκταση που δηλώνεται είναι γεωργική ή κτηνοτροφική ή δασική, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση αναδασωτέων εκτάσεων αρκεί η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ και πιστοποίηση της Δασικής Υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η αναδάσωση.
Σε περίπτωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αναγνώρισης κυριότητας σε αντιδικία μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου, αρκεί η προσκόμιση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Σε περιπτώσεις αναγνώρισης κυριότητας με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρκεί η προσκόμιση της αναγνωριστικής απόφασης. Όταν η απόφαση αυτή είναι προγενέστερη του 2004, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι η αναγνωριστική απόφαση δεν έχει ανακληθεί.

θ. Για την απόδειξη της ιδιότητας του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 2 της 337410/10-7-1998 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας).
Αν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π., οι βεβαιώσεις των περιπτώσεων στ και θ της παραγράφου 2 δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η δήλωση υποβάλλεται χωρίς τις βεβαιώσεις αυτές με αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορολογούμενου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθώς και ότι αυτές θα προσκομιστούν αμέσως μετά τη χορήγησή τους.

ι. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτισμάτων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή χρήση των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄), συνυποβάλλεται το Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί το καταστατικό του νομικού προσώπου.

ια. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε αδόμητη αρχαιολογική ζώνη και έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής υπηρεσίας ότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα και βρίσκονται σε αδόμητη αρχαιολογική ζώνη και αν αυτή έχει εκδοθεί πριν από το 2003 βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η δέσμευση.

ιβ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα ή γηπέδων που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση το οικείο Φ.Ε.Κ. και αν αυτό είναι προγενέστερο του 2003 βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη μη άρση της απαλλοτρίωσης.

ιγ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, φωτοαντίγραφο της άδειας ή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

ιδ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Γεωργικών Σχολών, κάθε είδους ταμείων και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, το οικείο Φ.Ε.Κ.

ιε. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής σωματείων – ενώσεων ή ομοσπονδιών που έχουν αναγνωρισθεί από τη Γ. Γ. Αθλητισμού, Α.Ε. ποδοσφαίρου για τα ακίνητα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών, το οικείο Φ.Ε.Κ.

ιστ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας και εξόρυξης ορυκτών ή λίθων, φωτοαντίγραφο της οικείας σύμβασης.

ιζ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία ανήκουν σε τράπεζες και θυγατρικές τους εταιρείες, για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία ένταξης τους σε ζώνες ενεργού πολεοδομίας, το Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα του χαρακτηρισμού της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας ή βεβαίωση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι επίκειται χαρακτηρισμός σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ιη. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, φωτοαντίγραφο της οικείας σύμβασης (παραχωρητήριο) και φωτοαντίγραφο της αποδοχής της από το Ελληνικό Δημόσιο.

ιθ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής επιχειρήσεων που έχουν τεθεί υπό το ειδικό καθεστώς της εκκαθάρισης του ν. 2000/1991, φωτοτυπία της απόφασης του Εφετείου.

κ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων, ξένων πρεσβευτών και διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων, βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

κα. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας και με την επιφύλαξη των όρων των διεθνών συμβάσεων, προξένων και προξενικών πρακτόρων καθώς και το κατώτερο προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων, εφόσον έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εμπόριο ή βιομηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα, βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

κβ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην Ε.Τ.Β.Α. ή τη ΒΙ.Π.Ε.Τ.Β.Α. και βρίσκονται μέσα σε βιομηχανικές περιοχές, το Φ.Ε.Κ., που ορίζει τη βιομηχανική περιοχή.

κγ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής γηπέδων και κτηρίων που ανήκουν σε ανάδοχους φορείς προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας και βρίσκονται σε περιοχές που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ή θα χαρακτηριστούν ως Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας, το Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα του χαρακτηρισμού της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας ή βεβαίωση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι επίκειται χαρακτηρισμός σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις καθώς και βεβαίωση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ότι ο υπόχρεος είναι ανάδοχος φορέας προγράμματος ενεργού πολεοδομίας.

κδ. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής γηπέδων ακινήτων, που είναι εκμισθωμένα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το μίσθωμά τους υπολογίζεται σε ποσοστό στις εισπράξεις τους, φωτοαντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης.

κε. Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, το οικείο Φ.Ε.Κ.

Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια Δ.Ο.Υ. και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά, δεν απαιτείται να συνυποβληθούν και πάλι. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η αναγραφή στις παρατηρήσεις του φορολογούμενου στη δήλωση Φ.Μ.Α.Π. του αριθμού της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. καθώς και το έτος που αρχικά υποβλήθηκε το κάθε δικαιολογητικό, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, να καλύπτει και το έτος 2007.

3. Όταν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης ενυπόθηκου δανείου, βεβαίωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή της Τράπεζας, με φωτοαντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης.

4. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, ιδίων διαστάσεων και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1.

5. Η δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2007, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων έντυπα (1 – 5, Κ1 – Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ).

6. Σε περίπτωση που η αξία της ακίνητης περιουσίας πριν από κάθε μείωση της που προβλέπεται από το νόμο, είναι μικρότερη από το αφορολόγητο όριο, δεν είναι αναγκαία η συνυποβολή με τη δήλωση οποιουδήποτε πιστοποιητικού.

7. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.