ΠΟΛ 1017 - 16/02/2009

ΠΟΛ 1017 - 16/02/2009

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων  των άρθρων 1 – 11 του ν.3259/2004  σχετικά με την περαίωση  εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν  ύστερα από το ν.3746/2009

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου  89 του ν. 3746/2009  «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ  για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 27Α΄/16-2-2009)  επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1-11 του ν.

3259/2004

«Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ίσχυσαν με βάση και το άρθρο 28 του ν.

3697/2008

, παράλληλα δε επέρχονται σε αυτές και ορισμένες μεταβολές.
Οι κατά τα ανωτέρω διατάξεις του ν.

3259/2004

και οι επελθούσες μεταβολές, καθώς και η περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων βάσει αυτών, ισχύουν από τη δημοσίευση του ν.  3746/2009  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 16/2/2009.

Κατόπιν αυτών σας παρέχουμε τις αναγκαίες διευκρινίσεις μετά και τις μεταβολές που επήλθαν με τις διατάξεις αυτές, καθώς και ορισμένες πρόσθετες οδηγίες πέραν αυτών που είχαν δοθεί με σχετικές προγενέστερες εγκυκλίους διαταγές μας.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  89 ΤΟΥ   Ν.  3746/2009

1. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3746/2009 εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση περαίωσης οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2008 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε ενδιάμεση χρήση, της ρύθμισης εξαιρείται η συγκεκριμένη χρήση και οι επόμενες αυτής. Οι προηγούμενες της χρήσης αυτής διαχειριστικές περίοδοι (εφόσον είναι σε εκκρεμότητα) μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και να περαιωθούν.

Δεν εξαιρείται από την περαίωση υπόθεση για την οποία σε μία ή περισσότερες χρήσεις δεν έχουν υποβληθεί εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., αλλά έχουν υποβληθεί μέχρι και 30-9-2008 όλες οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των χρήσεων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές τα αθροιστικά δεδομένα των ετήσιων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. υποκαθιστούν τα δεδομένα της αντίστοιχης εκκαθαριστικής δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. αλλά έχει διενεργηθεί έλεγχος και τα φύλλα ελέγχου έχουν κοινοποιηθεί μέχρι την  16/2/2009, η υπόθεση αυτή δεν εξαιρείται και μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση περαίωσης.

2. Tα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα για το επάγγελμα με Κ.Α. 4235 (έμπορος πετρελαίου θέρμανσης διανομή κατ΄ οίκον) πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών δώδεκα τοις χιλίοις (12‰). Ο προαναφερόμενος συντελεστής υπολογίζεται επί του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων των ως άνω επιχειρήσεων ανεξαρτήτως της δραστηριότητας από την οποία προέρχονται τα έσοδα αυτά (π.χ. επιχείρηση που διανέμει πετρέλαιο θέρμανσης κατ΄ οίκον και παράλληλα αναλαμβάνει και καθαρισμούς κτιρίων). Για τους  εμπόρους (πρατήρια) βενζίνης και πετρελαίου (Κ.Α. 4214), οι οποίοι διανέμουν και πετρέλαιο θέρμανσης κατ΄ οίκον, το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων τους και από τις δύο δραστηριότητες ή και τυχόν άλλες δραστηριότητες πολλαπλασιάζεται με συντελεστή λογιστικών διαφορών μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%).

3. Για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με επάγγελμα με Κ.Α. 5402 (πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας ή έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς), το ποσό του φόρου περαίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ενάμισι τοις χιλίοις (1,5‰) του ποσού του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων (δηλωθέντων και τυχόν αποκρυβέντων). Σε κάθε περίπτωση το παραπάνω ποσό φόρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εξακοσίων (600) ευρώ.

4. Προβλέπεται πλέον ρητά, για νομοτεχνικούς λόγους και για αποφυγή τυχόν αμφισβητήσεων, ότι σε κάθε περίπτωση απόκρυψης φορολογητέας ύλης κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.

3259/2004

, όπως ισχύει, τα συγκεκριμένα ποσά της απόκρυψης προσαυξάνουν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα του οικονομικού έτους που αφορούν και περαιτέρω ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις αΆ έως και εΆ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. Σχετικές όμοιες οδηγίες για το θέμα αυτό έχουν ήδη δοθεί με την εγκύκλιο

ΠΟΛ.1130/2.10.2008

. Υπενθυμίζεται ότι, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που υπάρχει κάποια από τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του υπόψη νόμου πλην όμως δεν προσδιορίζεται το ύψος της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στΆ της  παραγράφου 4 του άρθρου 6 αυτού.

5. Ο επιτηδευματίας του οποίου υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχει συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εάν επιθυμεί την περαίωσή της μαζί με τις επόμενες ανέλεγκτες χρήσεις, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 3746/2009, θα πρέπει να υποβάλλει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν.

3259/2004

αίτηση το αργότερο μέχρι τις 20/2/2009,  εφαρμοζομένων στις περιπτώσεις αυτές των σχετικών οδηγιών που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο

ΠΟΛ.1130/2.10.2008

. Σημειώνεται ότι για τις προαναφερόμενες υποθέσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  μέχρι την 25/11/2008    και εκκρεμεί  ακόμη η  περαίωση και από την προσκομισθείσα βεβαίωση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου  δεν προκύπτει η ημερομηνία συζήτησής τους στο ακροατήριο, θα προσκομίζεται νέα βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο και μετά θα ακολουθεί η περαίωση.

6. Η έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.

3259/2004

καθώς και  η υποβολή αυτών από τους ίδιους τους επιτηδευματίες στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ανωτέρω νόμου και του άρθρου 28 του ν.

3697/2008

και σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας, λήγει την 27/2/2009. Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των επιτηδευματιών (πιστοποιημένοι χρήστες) που επιθυμούν να υποβάλουν οι ίδιοι το οικείο Απογραφικό Δελτίο – Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεών τους, εξακολουθεί να υφίσταται  η δυνατότητα  χρήσης της εφαρμογής που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση θα παρέχονται για κάθε ενδιαφερόμενο αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου-Μηχανογραφημένου Εκκαθαριστικού Σημειώματος.   

7. Υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα του άρθρου 9 του ν.

3259/2004

στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του νόμου αυτού καθώς και των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.

3697/2008

, για τις οποίες εκκρεμεί ενδεχομένως ακόμη η διαδικασία περαίωσης, περαιώνονται κατά τις διατάξεις αυτές, με βάση και τις μεταβολές που επέρχονται σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους 2 και 3 της παρούσας. Ευνόητο βεβαίως είναι ότι αν εν τω μεταξύ έχουν περιέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις αυτές και γενικά αν μεταβλήθηκαν τα δεδομένα του οικείου φακέλου, η περαίωση θα γίνει υπό το βάρος των μεταβολών αυτών.   

8. Παρέχεται η δυνατότητα για όλες γενικά τις υποθέσεις επιτηδευματιών για τις οποίες εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2008 τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.

3259/2004

στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του νόμου αυτού καθώς και των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.

3697/2008

, τα οποία και κοινοποιήθηκαν περαιτέρω αλλά τελικά δεν επήλθε περαίωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις, να περαιωθούν κατά τις διατάξεις αυτές, λαμβανομένων υπόψη και των μεταβολών που επέρχονται σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους 2 και 3 της παρούσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επίδοσης, το αργότερο μέχρι 27/2/2009, σχετικής έγγραφης πρόσκλησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σχετικό υπόδειγμα της πρόσκλησης αυτής επισυνάπτεται στην παρούσα για τη διευκόλυνση των Δ.Ο.Υ.
Η κατά τα ανωτέρω περαίωση μπορεί να διενεργείται και κατόπιν σχετικής γραπτής αίτησης του ίδιου του επιτηδευματία προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την ίδια επίσης ως άνω ημερομηνία (27/2/2009). Η περαίωση και στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αίτησης. Σκόπιμο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, για την αποφυγή δεύτερης προσέλευσης των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ., η περαίωση να γίνεται άμεσα μετά την υποβολή της αίτησης από τον ίδιο το φορολογούμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εκτός αν αυτό είναι εξαιρετικά δυσχερές ή ο ίδιος ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί την άμεση περαίωση.

9. Επισημαίνεται ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο δυνατότητα και διαδικασία καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα εκδοθέντα μέχρι την 31/12/2008 και κοινοποιηθέντα περαιτέρω Εκκαθαριστικά Σημειώματα των οποίων η προθεσμία αποδοχής είχε ήδη λήξει κατά την 16-2-2009, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3746/2009. Για τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν μεν μέχρι την 31/12/2008 αλλά κατά την 16/2/2009  εκκρεμούσε ακόμη η αποδοχή τους είτε επειδή είχαν μέχρι την ημερομηνία αυτή κοινοποιηθεί αλλά δεν είχε λήξει ακόμη η δεκαήμερη προθεσμία αποδοχής είτε επειδή ενδεχομένως κατά την εν λόγω ημερομηνία δεν είχαν για οποιοδήποτε λόγο ακόμη κοινοποιηθεί, συνεχίζει η διαδικασία αποδοχής βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν.

3259/2004

και 28 του ν.

3697/2008

, εφαρμοζόμενων στις περιπτώσεις αυτές των αναφερόμενων στην πιο πάνω παράγραφο 7 της παρούσας.

10. Εφόσον για τις υποθέσεις της πιο πάνω παραγράφου 8 της παρούσας έχουν περιέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πάσης φύσεως στοιχεία και πληροφορίες οι οποίες αρχικά δεν υφίσταντο και γενικά εφόσον έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα του οικείου φακέλου, η περαίωση γίνεται κατά  τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο, υπό το  βάρος των νέων δεδομένων και  με την προϋπόθεση ότι οι υποθέσεις αυτές συνεχίζουν να είναι εκκρεμείς και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος εξαίρεσης.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις θα τροποποιείται κατά το χρόνο της περαίωσης, με βάση τις μεταβολές που έχουν επέλθει, το  Εκκαθαριστικό Σημείωμα  που είχε αρχικά εκδοθεί, ενώ εάν δεν έχουν επέλθει μεταβολές η περαίωση θα γίνεται επί του ήδη  εκδοθέντος Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ως έχει.  

11. Για όλα τα λοιπά εν γένει θέματα εφαρμογής των νέων διατάξεων του άρθρου  89 του ν. 3746/2009 ισχύουν οι κατά περίπτωση οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1130 και

ΠΟΛ.1156/21.11.2008

. Όπου στις εγκυκλίους αυτές αναφέρεται η ημερομηνία 25/9/2008 νοείται για την εφαρμογή των νέων ως άνω διατάξεων η ημερομηνία 16/2/2009. Ειδικά σε ό,τι αφορά τυχόν υποβληθείσες συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις (σχετ. η παρ.1 της εγκ.

ΠΟΛ.1156/21.11.2008

) λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 25/9/2008.

Για την πληρέστερη κατανόηση των προαναφερόμενων παρατίθενται τα ακόλουθα  ενδεικτικά παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο

Σε  επιχείρηση κοινοποιήθηκε κατά το Δεκέμβριο του 2008 το Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο οποίο περιλαμβάνονται οι χρήσεις 2000 έως και 2006. Όμως, παρήλθε άκαρπη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως με αποτέλεσμα να μην περαιωθεί η υπόθεση, για την οποία δεν έχει διενεργηθεί εν τω μεταξύ έλεγχος ούτε περιήλθαν στη Δ.Ο.Υ. τυχόν επιβαρυντικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται στην εν λόγω επιχείρηση εκ νέου η δυνατότητα περαίωσης των προαναφερόμενων χρήσεων με αποδοχή εκ μέρους της του ήδη εκδοθέντος Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ως έχει.
Η περαίωση θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από της επίδοσης σχετικής πρόσκλησης από τη Δ.Ο.Υ. ή από της υποβολής στη Δ.Ο.Υ. σχετικής αίτησης του ίδιου του επιτηδευματία. Η πρόσκληση ή η αίτηση θα πρέπει να επιδοθεί ή υποβληθεί, αντίστοιχα, το αργότερο μέχρι την 27/2/2009.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

Έστω ότι η επιχείρηση του προηγούμενου παραδείγματος ελέγχθηκε εν τω μεταξύ με τακτικό έλεγχο, καθόσον δεν αποδέχθηκε το κοινοποιηθέν Εκκαθαριστικό Σημείωμα και από τον έλεγχο προσδιορίσθηκαν ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα των δηλωθέντων και περιληφθέντων στο σχετικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια διαδικασία (πρόσκληση ή αίτηση) και στις ίδιες προθεσμίες (αν έχουν ασκηθεί ήδη προσφυγές πρέπει να υποβληθεί και η σχετική αίτηση μέχρι 20/2/2009), μπορεί να γίνει περαίωση με επανέκδοση τροποποιημένου του αρχικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος υπό το βάρος των νέων δεδομένων του ελέγχου (αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κ.λ.π.), εφόσον οι κοινοποιηθείσες καταλογιστικές πράξεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί και από τον έλεγχο δεν προέκυψε λόγος εξαίρεσης. Στην περίπτωση αυτή ευνόητο είναι ότι το αρχικά εκδοθέν Εκκαθαριστικό Σημείωμα θα παραμείνει στο φάκελο της υπόθεσης. Τα ίδια ως άνω ισχύουν ανάλογα και σε περίπτωση που εν τω μεταξύ περιήλθαν στη Δ.Ο.Υ. επιβαρυντικά για την επιχείρηση στοιχεία ή πληροφορίες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο

 Έστω ότι για επιχείρηση εκδόθηκε Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης για τις χρήσεις 2002 έως και 2006 και τελικά αυτή περαίωσε κατά το Δεκέμβριο του 2008 μόνο τις χρήσεις 2002 και 2003, ως είχε δικαίωμα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να περαιωθούν και οι επόμενες χρήσεις 2004 έως και 2006, με επανέκδοση του οικείου Εκκαθαριστικού Σημειώματος για όλες τις χρήσεις 2002 έως και 2006, εκ των οποίων θα γίνει περαίωση με σχετική μνεία στην οικεία πράξη αποδοχής μόνο των χρήσεων 2004 έως 2006 και με βεβαίωση και καταβολή των ποσών φόρων κ.λ.π. που προκύπτουν για  τις συγκεκριμένες αυτές περαιούμενες χρήσεις (2004 έως 2006), κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν.

3259/2004

, όπως ισχύουν, χωρίς να θίγεται και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προηγηθείσα βεβαίωση από την περαίωση των χρήσεων 2002 και 2003.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο

Έστω ότι επιχείρηση για τις χρήσεις 2000 έως και 2003 που είχε ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο άσκησε εμπρόθεσμες προσφυγές. Στη συνέχεια περαίωσε κατά το Δεκέμβριο του 2008 με αποδοχή του οικείου Εκκαθαριστικού Σημειώματος τις επόμενες χρήσεις 2004 έως και 2006, επιλέγοντας να μην περαιώσει τις χρήσεις 2000 έως και 2003 αν και οι οικείες υποθέσεις δεν είχαν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα να περαιωθούν και οι προαναφερόμενες χρήσεις για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές, εφόσον μέχρι την 20/2/2009 υποβληθεί από τον επιτηδευματία αίτηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και βεβαίωση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου  ότι η υπόθεσή του δεν έχει συζητηθεί στο ακροατήριο. Κατά τα λοιπά, ως προς τη διαδικασία έκδοσης του οικείου Εκκαθαριστικού Σημειώματος καθώς και βεβαίωσης και καταβολής των οικείων ποσών φόρων κ.λ.π. ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται σχετικώς στο προηγούμενο παράδειγμα, με την επισήμανση ότι εν προκειμένω το Εκκαθαριστικό Σημείωμα θα περιέχει τις χρήσεις 2004 έως και 2006 που εξ αρχής περιείχε και επί πλέον και τις χρήσεις 2000 έως και 2003, για τις οποίες και μόνο θα γίνει η περαίωση.  

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στις περιπτώσεις παράβασης ανακρίβειας απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία οι σχετικές επιπτώσεις βαρύνουν τόσο τη χρήση που αφορά την απογραφή λήξης όσο και τη χρήση που αφορά την απογραφή έναρξης.

2.  Στην περίπτωση που υποβλήθηκε προσφυγή κατά φύλλου ελέγχου και από την αρμόδια φορολογική αρχή η ως άνω προσφυγή θεωρήθηκε εκπρόθεσμη ενώ αυτή ήταν εμπρόθεσμη, η οικεία υπόθεση υπάγεται στη ρύθμιση της περαίωσης εφόσον βέβαια πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις και μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι 20/2/2009. Στην περίπτωση αυτή με το ποσό που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα συμψηφίζεται το ποσό που έπρεπε αρχικά να βεβαιωθεί (προβεβαίωση) μη επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς και το επιπλέον ποσό που έχει ήδη βεβαιωθεί διαγράφεται, λαμβανομένων υπόψη και των οδηγιών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της εγκυκλίου

ΠΟΛ.1130/2.10.2008

.

3. Εξαιρούνται της ρύθμισης της περαίωσης οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε πραγματική λειτουργία, δηλαδή αυτές που δεν απέκτησαν έσοδα από τη δραστηριότητά τους στις υπαγόμενες στη ρύθμιση διαχειριστικές περιόδους (π.χ. εξαιρείται ξενοδοχειακή μονάδα υπό κατασκευή, η οποία δεν δήλωσε τελικά ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητά της αυτή στις υπαγόμενες διαχειριστικές περιόδους μέχρι και 2006).  

4. Σύμφωνα με τα ήδη προβλεπόμενα, σε περιπτώσεις εκκρεμών αιτημάτων επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., η διαδικασία επιστροφής κατά τις κείμενες διατάξεις (σχετ. Α.Υ.Ο.Ο.

ΠΟΛ.1073/21.7.2004

) προηγείται της περαίωσης της υπόθεσης (παρ. 1.γ, άρθ. 7 της εγκ.

ΠΟΛ.1130/2.10.2008

). Σε σχέση με το θέμα αυτό διευκρινίζεται περαιτέρω ότι τα παραπάνω έχουν εφαρμογή εφόσον το αίτημα επιστροφής αφορά υπαγόμενες στη ρύθμιση της περαίωσης χρήσεις μέχρι και 2006 ή και μη υπαγόμενες επόμενες χρήσεις εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση υφίσταται οποιαδήποτε παράβαση ή πληροφορία που οδηγεί κατΆ αρχήν σε ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, κατά τις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ., οποιασδήποτε ανέλεγκτης χρήσης, ανεξάρτητα από το αν επηρεάζεται ή όχι τελικώς το κύρος των βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του ίδιου άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.

5.  Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι λόγω του μικρού διαστήματος κατά το οποίο θα εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ. ή θα υποβάλλονται από τους ίδιους τους επιτηδευματίες  Εκκαθαριστικά Σημειώματα  περαίωσης κατ΄ εφαρμογή των νέων διατάξεων του άρθρου 89  του ν. 3746/2009(μέχρι 27/2/2009), είναι σκόπιμο κατά το διάστημα αυτό να δοθεί έμφαση από τις Δ.Ο.Υ. στην έκδοση των εν λόγω σημειωμάτων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό υπαγόμενων υποθέσεων , με ιεράρχηση αυτών, τα οποία και θα κοινοποιηθούν  περαιτέρω χωρίς καθυστέρηση στους επιτηδευματίες. Προς τούτο είναι ανάγκη να ενεργοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός  αριθμός προσωπικού των Δ.Ο.Υ.

       

       Ακριβές Αντίγραφο                                                     O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                      ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΜΠΕΖΑΣ

Συνημμένα:  

 Υπόδειγμα πρόσκλησης.

Αθήνα, 16  Φεβρουαρίου 2009
Αρ. Πρωτ:1018986 /3359 /ΔΕ-ΒΆ