ΠΟΛ 1044 - 30/03/2009

ΠΟΛ 1044 - 30/03/2009

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν.

3634/2008

(ΦΕΚ 9Α΄/29-1-2008).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν.

3634/2008

.
3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1666/ΔΙΟΕ89/16-1-2009 (ΦΕΚ Β΄40) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Τα αιτήματα πολιτών λόγω της απώλειας του πρωτοτύπου εκκαθαριστικού Ε.Τ.ΑΚ..
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της επανεκτύπωσης του εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Ακριβές Αντίγραφο                        Ο Υφυπουργός Οικονομίας  & Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                           Αντώνιος Μπέζας

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 1034786/128/0013