ΠΟΛ 1064 - 31/03/2008

ΠΟΛ 1064 - 31/03/2008

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312Α’ /27-12-2005) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9Α’ /29-1-2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις».
3. Τη με αριθμό 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 Β’ /3-10-2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Τα αιτήματα επαγγελματικών φορέων και πολιτών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των φυσικών προσώπων έτους 2008 που λήγουν την 31η Μαρτίου 2008 παρατείνεται μέχρι και την 18-4-2008.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως