ΠΟΛ 1068 - 03/04/2008

ΠΟΛ 1068 - 03/04/2008

Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης

‘Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ.43 Α’) και του άρθρου 41α όπως ορίσθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43Α’), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.129 Α’).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ-2/Α’/03.01.89).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ-43/Α’/23.03.90) που προβλέπει αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών το βραδύτερον ανά διετία.
4. Τις ιδιαιτερότητες της γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης όπως χρήση (αγροτική, βοσκότοπος, δασική κλπ) οικοδομική εκμετάλλευση, θέση (εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό κλπ), απόσταση από τη θάλασσα, αρτιότητα, απαλλοτρίωση κλπ.
5. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων των σχετικών με το Αντικειμενικό Σύστημα διατάξεων ενιαία.
6. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1144814/26361/30-12-1998 ΠΟΛ.1310 (ΦΕΚ.1328/Β/31-12-1998), σχετικά με τον Αντικειμενικό Προσδιορισμό της Αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
7. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1020571/489/OOTY/Δ’/27-02-2007 ΠΟΛ.1036 (ΦΕΚ.270/Β/28-02-2007), με την οποία αναπροσαρμόσθηκαν οι τιμές για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 1069909/2230/OOTY/Δ’/11-07-2007 ΠΟΛ.1091 (ΦΕΚ.1355/Β/01-08-2007) απόφασή μας και ισχύει σήμερα.
8. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών του άρθρου 41 του ν.1249/1982 στις οποίες περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.
9. Την αριθμ. 42362/Υ252/28.09.2007 (ΦΕΚ. 1948/Β’/03.10.2007) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
10. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αναπροσαρμόζουμε τις τιμές εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας γης με το αντικειμενικό σύστημα, σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως στους συνημμένους πίνακες. Παρεμβάλλονται πίνακες τιμών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από τις 8 Απριλίου 2008.