ΠΟΛ. 1099 - 08/05/2013 - Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013

ΠΟΛ. 1099 - 08/05/2013 - Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013

(ΦΕΚ Β' 1178/15-05-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) περί φορολογίας ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ιδίου νόμου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΦΑΠ νομικών προσώπων.

2. Την αριθμ. 07927 ΕΞ 2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24−9−2012).

3. Τα αιτήματα φορέων και πολιτών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013 παρατείνεται μέχρι την 28η Ιουνίου 2013, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Aθήνα, 8 Μαΐου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ