ΠΟΛ 1112 - 02/09/2009

ΠΟΛ 1112 - 02/09/2009

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση ειδικών περιπτώσεων ειδοποιητηρίων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν.

3634/2008

.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.

3427/2005

.
3. Την 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40Β΄/16-1-2009) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1111400/939/0013

ΠΟΛ.1148/10.11.2008

Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1111385/940/0013

ΠΟΛ.1143/31.10.2008

Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί ξεχωριστά ειδοποιητήρια διόρθωσης δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, με σκοπό τη δημιουργία της δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008, σε ιδιοκτήτες που είναι υπόχρεοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σε κοινή δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, αυτοί πραγματοποιούν τις διορθώσεις ατομικά. Στη συνέχεια η κοινή δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, ή συντίθεται μηχανογραφικά με την υποστήριξη της Γ.Γ.Π.Σ. πριν την έκδοση του εκκαθαριστικού, ή μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σύμφωνα με την 1111385/940/0013/

ΠΟΛ.1143/31.10.2008

Α.Υ.Ο.Ο. όπως ισχύει.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο               
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας           

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. Πρωτ.: 1084194/515/0013