ΠΟΛ 1140 - 05/11/2009

ΠΟΛ 1140 - 05/11/2009

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δεύτερης, υπενθυμηστικής επιστολής για την αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν.

3634/2008

.

2.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.

3427/2005

.

3.Την 1111400/939/0013

ΠΟΛ.1148/10.11.2008

Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως τροποποιήθηκε με την 1034788/129/0013

ΠΟΛ.1043/27.3.2009

Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

4.Την διευκόλυνση των πολιτών αλλά και την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.

5.Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Στους υπόχρεους οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην επιστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την αποκατάσταση ελλείψεων ή τη διόρθωση των λαθών των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου αποστέλλεται 2η, υπενθυμηστική επιστολή, κατά περίπτωση όπως τα συνημμένα υποδείγματα Α, Β, Γ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2.Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο              
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                  
 
 
Ο Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Αθήνα,  5 Νοεμβρίου 2009
Αρ. Πρωτ.: Δ13ΦΜΑΠ 1000003 ΕΞ 2009