ΠΟΛ.1035 - 12/02/2013 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή

ΠΟΛ.1035 - 12/02/2013 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του Ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330 Α') και ειδικότερα της παραγράφου 9 του άρθρου 17.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 68 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266 Α').

3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του Ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 43 Α') και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την εφαρμογή των άρθρων αυτών, για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων και τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

4. Την ΠΟΛ.1112/12.5.2011 (Φ.Ε.Κ. 1242/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου 2 και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο».

5. Την ΠΟΛ.1093/14.6.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 959 Β') «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α'/24-12-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α'/23-04-2010)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ.1114/17.5.2011 (Φ.Ε.Κ. 1269 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1093/14.6.2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330/Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66/Α')».

6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι οποίες καθορίζονται με το άρθρο 15 του Ν. 3091/2002 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για το έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Η δήλωση είναι δυνατό να υποβληθεί σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον:

α) περιέχονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου και οι διαστάσεις του βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 Χ 13 ½ in (280 χιλ. Χ 353 χιλ.),

β) η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται είναι ευανάγνωστη - έντονη και τα γράμματα και οι αριθμοί δεν εφάπτονται μεταξύ τους,

γ) οι καταχωρήσεις δεν εφάπτονται ή καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου,

δ) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων, στο επάνω αριστερό τμήμα της, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου.

ε) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου εντύπου είναι συρραμμένες σταθερά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα του εντύπου.

Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), όπως ισχύουν, κυρώσεις.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται κατά περίπτωση από:

α) τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α.ΓΗΣ) και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται για τη συμπλήρωσή τους. Τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων είναι δυνατόν να υποβληθούν σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά. Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, κυρώσεις.

β) αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της απαλλαγής ακινήτου σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ' και στ' της παραγράφου 2 και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί με την ΠΟΛ.1112/12.5.2011 ΑΥΟ.

γ) το σύνολο των δικαιολογητικών απαλλαγής από το φόρο, όπως αυτά έχουν ορισθεί σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1093/14.6.2010 και ΠΟΛ.1114/17.5.2011 Α.Υ.Ο., για τις εταιρείες οι οποίες υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου, τα οποία πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενο.

3. Για τα απαλλασσόμενα ακίνητα δεν απαιτείται η συνυποβολή των φύλλων υπολογισμού της αξίας τους.

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της Ελληνικής, απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

5. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή της αρμόδιας ελεγκτικής φορολογικής αρχής μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός
Γεώργιος Μαυραγάνης