ΠΟΛ.1123/2018 
Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

ΠΟΛ.1123/2018 
Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

ΠΟΛ 1123/2018

(ΦΕΚ Β' 2864/18-07-2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 3 του άρθρου 11, του άρθρου 4, καθώς και του άρθρου 52 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), και ειδικότερα, των παραγράφων 1 και 6 και της περ. ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των άρθρων 7 και 41 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄).

 

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».

 

4. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

 

5. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

 

6. Την αριθμ. ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (Β΄ 19/2014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.

 

7. Την αριθμ. ΠΟΛ.1113/22.5.2013 (Β΄ 1252/2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως ισχύει.

 

8. Την αριθμ. ΠΟΛ.1281/26.8.1993 (Β΄ 700/1993) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου.

 

9. Την αριθμ. ΠΟΛ.1156/16.7.2015 (Β΄ 1672/2015) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)».

 

10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 815/2012 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο.

 

11. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής, προκειμένου να βεβαιωθούν ή και να εισπραχθούν απαιτήσεις κατά αυτού και να πραγματοποιηθούν επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του συστήματος M.O.S.S.

 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.), 

 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 

1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, οίκοθεν, εφόσον έχει στη διάθεση της, κατ΄ ελάχιστον:

α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, ημερομηνία γέννησης, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του. Κατ' εξαίρεση, εάν η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης αλλοδαπού προσώπου δεν είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο απόδοσης του Α.Φ.Μ., απαιτείται η χώρα υπηκοότητας του και
β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την επωνυμία και την έδρα του.
Η αρμοδιότητα για την απόδοση Α.Φ.Μ. στα ως άνω πρόσωπα μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και η σχετική βεβαίωση «Με εντολή Διοικητή» υπογράφεται από τον ίδιο υπάλληλο. Για τις ανάγκες της παρούσας, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Α.Φ.Μ., του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 5.

 

2. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Α.Φ.Μ. με τη διαδικασία της παρούσας:

α) για να βεβαιώσει ή και να εισπράξει απαιτήσεις κατά φορολογούμενου ή προσώπου που δεν τυγχάνει φορολογούμενος κατά τη διαδικασία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.-ν. 4174/2013, Α΄ 170) ή του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
β) στο πλαίσιο διαχείρισης του συστήματος Μ.Ο.S.S., ως εξής:
i) για τη βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων από μη εγκατεστημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. και τους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι σε ανάλογο των άρθρων 47β, 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.
ii) για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο, δηλ. σε μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. και εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. Α του άρθρου 9 της απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1156/16.7.2015 (Β΄ 1672), καθώς και σε υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι σε ανάλογο των άρθρων 47β, 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους και εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. Β του άρθρου 9 της ίδιας απόφασης.

 

3. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. ακολουθείται, κατά περίπτωση, η ακόλουθη διαδικασία:

α. Για τη βεβαίωση και την είσπραξη απαιτήσεων, διαβιβάζεται στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου ή του νόμιμου τίτλου είσπραξης, με την επιφύλαξη των τριών επομένων εδαφίων. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου από όργανο της Φορολογικής Διοίκησης ή Τελωνειακής Διοίκησης η μη τήρηση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας από πρόσωπο που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., το όργανο αυτό διαβιβάζει σχετική πληροφοριακή έκθεση με τις διαπιστώσεις του, στην οποία μεταξύ άλλων αναγράφονται τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία, στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, προκειμένου η τελευταία να προβεί σε απόδοση Α.Φ.Μ., οίκοθεν, στο εν λόγω πρόσωπο.
Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που πραγματοποιούν πωλήσεις από απόσταση, καθώς και λοιπές πράξεις για τις οποίες καθίστανται υπόχρεοι στον ΦΠΑ στην Ελλάδα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Ελέγχων ή την ελεγκτική Υπηρεσία ή την ΥΕΔΔΕ στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών έγγραφα από τα οποία εξάγονται τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία.
Ειδικά στην περίπτωση αλλοδαπών προσώπων, φυσικών ή νομικών, ή νομικών οντοτήτων, χωρίς κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, για τα οποία έχει ληφθεί αίτημα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στην είσπραξη ή και λήψη μέτρων διασφάλισης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 295-319 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) διαβιβάζεται στην Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, από τη Διεύθυνση Εισπράξεων ή την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, αντίγραφο του Ενιαίου Τίτλου Είσπραξης που επιτρέπει την εκτέλεση στην Ελλάδα (ΕΤΕΕ).
β. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του συστήματος Μ.Ο.S.S. και ειδικότερα, για την περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από το Τμήμα ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων τα στοιχεία εγγραφής, ως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 815/2012 της Επιτροπής.
Για την περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου, το Τμήμα ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων αποστέλλει προηγούμενα στο κράτος μέλος εγγραφής αίτημα παροχής προσωπικών στοιχείων.
Πριν τη διαβίβαση των εγγράφων κατά τα ως άνω στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών για την απόδοση Α.Φ.Μ. οίκοθεν, ελέγχεται εάν τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο.
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαπιστώνει ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο, συμπληρώνει τα έντυπα Μ1 «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» ή Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», κατά περίπτωση, και το έντυπο Μ9 «Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης», όπου απαιτείται, με τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, σημειώνοντας την ένδειξη «Υπηρεσία», ενώ σε εμφανές σημείο της δήλωσης αναγράφει την, κατά περίπτωση, αιτία απόδοσης Α.Φ.Μ., ως εξής: (α) βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων (β) Μ.Ο.S.S., για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο διαχείρισης του συστήματος Μ.Ο.S.S.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδίδεται Α.Φ.Μ. στα πρόσωπα της παρούσας απόφασης, ο οποίος γνωστοποιείται με σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία ή αρχή που ζητά την απόδοση Α.Φ.Μ., οίκοθεν.

 

4. Η δήλωση που συμπληρώνεται, η βεβαίωση που παράγεται από την καταχώριση των στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο και η σχετική αλληλογραφία, αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό αρχείο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

 

5. Οι Α.Φ.Μ. που αποδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση χρησιμοποιούνται μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

 

Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης φορολογούμενου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο με την οποία αποδίδεται Α.Φ.Μ., ελέγχεται εάν αυτός διαθέτει ήδη Α.Φ.Μ., του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 5.

 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορολογούμενος διαθέτει Α.Φ.Μ. του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 5, αποδίδεται νέος Α.Φ.Μ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με ταυτόχρονη απενεργοποίηση του αποδοθέντος, με οίκοθεν ενέργειες, Α.Φ.Μ. και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την μεταφορά τυχόν οφειλών καθώς και των οικείων αναγκαστικών, διασφαλιστικών καθώς και δικαστικών μέτρων ή τυχόν άλλων ενεργειών που έλαβαν χώρα για την είσπραξη των εν λόγω οφειλών.

Άρθρο 3

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018 

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ