ΠΟΛ.1158/2018 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων

ΠΟΛ.1158/2018 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων

ΠΟΛ 1158/2018

 

(ΦΕΚ Β' 3541/21-08-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α΄) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ 3696 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Την υπ΄ αριθ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται τα Πιστωτικά Ιδρύματα (εφεξής Π.Ι.) και οι όροι συμμετοχής τους στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκύπτει κατά την εκκαθάριση από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της αρχικής δήλωσης εκάστου έτους καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Άρθρο 1
Καθορισμός Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Στην διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων συμμετέχουν τα κάτωθι Πιστωτικά Ιδρύματα:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
2. ALPHA BANK,
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
5. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS,
6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,
7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ,
8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ,
9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ,
10. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ,
12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
14. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και Διαδικασία

1. Ο δικαιούχος επιστροφής δηλώνει το Π.Ι. και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του, σε μορφή ΙΒΑΝ, σε πίστωση του οποίου επιθυμεί να μεταφερθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό δύναται το ποσό να επιστραφεί, μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού, από τα Π.Ι. όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Για τις αρχικές δηλώσεις τρέχοντος έτους φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που εκκαθαρίζονται κεντρικά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, η Δ.ΗΛΕ.Δ. συντάσσει καταστάσεις των δικαιούχων επιστροφής, με τα προς επιστροφή ποσά, ανά Π.Ι. και εν συνεχεία, αποστέλλει, μηνιαίως, ανακεφαλαιωτική κατάσταση των δικαιούχων προσώπων στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, για τη διενέργεια της πληρωμής.

3. Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων γίνεται με ειδική εντολή του εξουσιοδοτουμένου, δια της παρούσας, προϊστάμενου της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.

4. Η ανακεφαλαιωτική κατάσταση που δημιουργεί η Δ.ΗΛΕ.Δ. με ενσωματωμένη την ειδική εντολή, αποστέλλεται, από την Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά του συνολικού ποσού, σε πίστωση των λογαριασμών των Π.Ι., με χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών».

5. Παράλληλα η Δ.ΗΛΕ.Δ. αποστέλλει προς τα Π.Ι., κρυπτογραφημένα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, για την πίστωση των προς επιστροφή ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων ή την μεταφορά αυτών σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό, γνωστοποιώντας σε αυτά την ειδική εντολή, τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων επιστροφής φόρου, το συνολικό πόσο του επιστρεφόμενου φόρου και την ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 3
Τρόπος ανταλλαγής αρχείων

1. Για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας δημιουργούνται, με χρήση του δημόσιου κλειδιού που έχει δοθεί στην Δ.ΗΛΕ.Δ. από το Π.Ι., δύο (2) κρυπτογραφημένα αρχεία, ανά Π.Ι., ένα με ονομασία «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_ LOG» με τους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και ένα με ονομασία «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_AFM», στη περίπτωση που η επιστροφή διενεργείται μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού, όπου ΧΧ είναι ο αριθμός Αποστολής με τιμές (01,02,03, … 20).

2. Τα αρχεία αυτά τοποθετούνται σε secure FTP Server της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

3. Μετά την παραλαβή των κρυπτογραφημένων αρχείων, το Π.Ι. τα αποκρυπτογραφεί και ελέγχει i) εάν ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός είναι ορθός και ii) εάν τα στοιχεία του δικαιούχου (κύριου ή συνδικαιούχου) του τραπεζικού λογαριασμού ταυτίζονται με τα στοιχεία του δικαιούχου της επιστροφής, όπως αυτά αποτυπώνονται στο κρυπτογραφημένο αρχείο που έχει αποσταλεί από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, το επιστρεφόμενο ποσό μεταφέρεται σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και το Π.Ι. δημιουργεί ένα νέο κρυπτογραφημένο αρχείο μετάπτωσης (με χρήση του δημόσιου κλειδιού που έχει λάβει) με ονομασία «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_ΜΕΤ», το οποίο περιέχει την σχετική πληροφόρηση για τις απορρίψεις και το τοποθετεί στον secure FTP Server, ενημερώνοντας σχετικά τη Δ.ΗΛΕ.Δ. εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αρχείων. Εφόσον δεν υπάρχουν λογαριασμοί για μετάπτωση το αρχείο «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_ΜΕΤ» περιέχει μόνο μια εγγραφή με τύπο εγγραφής 3 (trailer), τον κωδικό τράπεζας και μηδενικά.

4. Προϋποθέσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι:
α) Το Π.Ι. να έχει πρόσβαση στον secure FTP Server, σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ.1033/28.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/ 26-07-2013)».
β) Το Π.Ι. να έχει αποκτήσει το δημόσιο κλειδί.

5. Τα κρυπτογραφημένα αρχεία περιέχουν τα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Π.Ι.

1. Την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή των αρχείων τα Π.Ι. πιστώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων με τα αναγραφόμενα, στο με ονομασία «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_LOG» αρχείο, ποσά και τη δέκατη εργάσιμη ημέρα θέτουν στην διάθεση των δικαιούχων, μέσω ατόκων μεταβατικών λογαριασμών, τα ποσά που δικαιούνται σύμφωνα με τα με ονομασία «ΧΧ. Όνομα τράπεζας_AFM» και «ΧΧ.Όνομα τράπεζας_ΜΕΤ», αρχεία.

2. Τα Π.Ι. που μετέχουν στη διαδικασία της επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων αποστέλλουν στην Δ.ΗΛΕ.Δ. πίνακα των Υποκαταστημάτων τους με τα στοιχεία της διεύθυνσής τους (οδό, αριθμό, ταχ. κώδικας, επωνυμία) και τον κωδικό τους αριθμό.

3. Στις περιπτώσεις που η επιστροφή διενεργείται μέσω ατόκου μεταβατικού λογαριασμού, απαιτείται η προσκόμιση από τον δικαιούχο ή από το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν πρόσωπο, των ακόλουθων κατά περίπτωση δικαιολογητικών:
α) της ενσωματωμένης, στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παραστατικό ταμείου του Π.Ι.,
β) του δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου πιστοποιείται η ταυτότητά του και
γ) της εξουσιοδότησης ή του συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, εφόσον πρόκειται για εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Άρθρο 5
Επιστροφή ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο

1. Τα ποσά που τηρούνται στα Π.Ι. σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό, με βάση τον Α.Φ.Μ. και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου εκάστου έτους, επιστρέφονται στο Δημόσιο σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και με VALEUR 21η Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια τα Π.Ι. αποστέλλουν στην Δ.ΗΛΕ.Δ.
α) Ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων ανεξόφλητων επιστροφών έτους, με τα μη πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο, το σύνολο των οποίων συμφωνεί με την εντολή του κάθε Π.Ι., προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την πίστωση του λογ/σμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών».
β) Ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων εξοφλημένων επιστροφών έτους, με τα πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο το οποίο περιέχει το Υποκατάστημα του Π.Ι. και την ημερομηνία πληρωμής.
Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται και οι δικαιούχοι που κατά την διάρκεια του έτους έγινε αντιλογισμός του ποσού επιστροφής τους.
Τα ανωτέρω αρχεία περιέχουν τα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση λάθους, να ζητά από τα Π.Ι. με αιτιολογημένη εντολή του: α) Την επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν μεταφερθεί σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς, εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου εκάστου έτους. β) Την επιστροφή, με αντιλογισμό και με την συναίνεση των Π.Ι., του ποσού του επιστρεφόμενου φόρου, της ιδίας χρήσης, από τον λογαριασμό κατάθεσης του δικαιούχου, στο λογαριασμό του δημοσίου. Προϋπόθεση για την επιστροφή αυτή είναι η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου κατά την εκτέλεση της εντολής αντιλογισμού από το Π.Ι. Η επιστροφή πραγματοποιείται οίκοθεν από τα Π.Ι., μετά από FAX ή e-mail της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε., σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα Π.Ι. απαντούν με FAX ή email, αμελλητί, αν πραγματοποιήθηκε ή όχι η επιστροφή του ποσού στο δημόσιο. Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, τα Π.Ι. δίνουν στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. τα στοιχεία του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού που έχει γίνει η κατάθεση (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αρ. δελτίου αστ. ταυτότητας, αρ. διαβατηρίου κ.λπ.), προκειμένου να δώσει εντολή στην Δ.Ο.Υ. φορολογίας του, να προβεί σε καταλογισμό των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.

Άρθρο 6

Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945 Β΄) απόφαση.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ