ΠΟΛ.1182/2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής

ΠΟΛ.1182/2016 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής

Αθήνα, 7/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375878
Fax:2103375834
e-mail:defk.a@mofadm.gr

ΠΟΛ 1182/2016

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής.

Σας κοινοποιούμε την 26/2016 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, συνοδευόμενη από το 1048/φ. Ερ. 975/7.6.2016 έγγραφό του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας με διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων, και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτής.

Συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ.1131/5.6.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών καθορίστηκε στα 620 ευρώ η τιμή οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές του δήμου Νέας Μάκρης, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα για τα έτη 2011-2013.

Με την ΣτΕ 3833/2014 απόφαση του Β' Τμήματος του Σ.τ.Ε. ακυρώθηκε μερικώς η ανωτέρω ΠΟΛ.1131/5.6.2013, ως προς την τιμή της Νέας Μάκρης. Προς συμμόρφωση με την προαναφερθείσα δικαστική απόφαση εκδόθηκε η ΠΟΛ.1239/23.10.2015 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1131/5.6.2013 για το Δήμο Νέας Μάκρης, και η τιμή οικοπέδων εκτός Α.Π.Α.Α. για τα έτη 2011-2013 διαμορφώθηκε σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Με την 26/2016 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι, μετά την ακύρωση από το Σ.τ.Ε. της ΠΟΛ.1131/5.6.2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και την, σε αντικατάσταση αυτής, εκδοθείσα ΠΟΛ.1239/23.10.2015 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών, η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να προβεί, μόνο ύστερα από τροποποιητική δήλωση του φορολογούμενου, σε έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων, με τα οποία ο Φ.Α.Π. θα υπολογισθεί με την τιμή των 300 ευρώ ανά τ.μ., αντί της αρχικής τιμής των 620 ευρώ ανά τ.μ., και σε επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς του φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας με το 1048/φ. Ερ. 975/7.6.2016 έγγραφό του διευκρίνισε ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) χωρίς τροποποίηση στοιχείων αυτής, αλλά μόνο με την αναγραφή του λόγου της τροποποίησης στις παρατηρήσεις του φορολογουμένου.

Επομένως, προκειμένου να γίνει επανυπολογισμός της αξίας των οικοπέδων της περιφέρειας του Δήμου Νέας Μάκρης, τα οποία βρίσκονται εκτός Α.Π.Α.Α., για τα έτη 2011-2013, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) με μόνη την αναγραφή σε αυτήν του λόγου της τροποποίησης στο πεδίο των παρατηρήσεων του φορολογούμενου, χωρίς την τροποποίηση λοιπών στοιχείων της δήλωσης. Με αυτό τον τρόπο θα τίθεται στη συνέχεια σε εφαρμογή η μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Α.Π. ετών 2011-2013, στην οποία ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τη νέα μειωμένη τιμή των 300 ευρώ ανά τ.μ..

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ