ΠΟΛ.1239/23.10.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

ΠΟΛ.1239/23.10.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Αθήνα, 23/10/2015

(ΦΕΚ Β' 2330/29-10-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
FAX: 2103375834
Email: d13. etak@yo. syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1239/2015

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32.

2. Την ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων».

3. Την υπ’ αριθ. 3833/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται εν μέρει η ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αναφέρεται στον καθορισμό τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδων στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Νέας Μάκρης.

4. Το υπ’ αριθ. ΔΤΥΒ 0002146 ΕΞ 2015/10.2.2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, από το οποίο προκύπτει ότι ο μέσος όρος των αντικειμενικών αξιών οικοπέδων του Δήμου Νέας Μάκρης των όμορων περιοχών με την περιοχή της Νέας Μάκρης, στην οποία δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, είναι 277 ευρώ/τ.μ..

5. Το υπ’ αριθ. 4/16−2−2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Αναλύσεων και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, από το οποίο προκύπτει ότι η χαμηλότερη κατ' εκτίμηση τιμή οικοπέδου στην περιοχή της Νέας Μάκρης για τα έτη 2011−2014, σύμφωνα με τη Βάση Εκτιμήσεων Οικιστικών Ακινήτων του Τμήματος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας είναι 302,49 ευρώ/τ.μ..

6. Το υπ’ αριθ. 58099/23−12−2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, από το οποίο προκύπτει ότι το κατώτερο συγκριτικό στοιχείο οικοπέδου για το έτος 2010 είναι 620 ευρώ/τ.μ. και για το έτος 2012 είναι 650 ευρώ/τ.μ., ενώ ο μέσος όρος των συγκριτικών στοιχείων για το έτος 2014 είναι 577 ευρώ/τ.μ..

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, δεδομένου ότι εξαρτάται από το πλήθος των δηλώσεων Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων που περιλαμβάνουν ακίνητα που βρίσκονται στις εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας περιοχές της Νέας Μάκρης Αττικής,

αποφασίζουμε:

1. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄), με την οποία καθορίζονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, τροποποιείται για το Δήμο Νέας Μάκρης, για τον οποίο η τιμή οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο   
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης   

O ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ