Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ σχετικά με φορολόγηση μόνιμου κάτοικου Γερμανίας στην Ελλάδα

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ σχετικά με φορολόγηση μόνιμου κάτοικου Γερμανίας στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 3/2016

της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Δημοσθένη Πετρούλια και την Αντιπρόεδρο Ειρήνη Σαρπ, Πρόεδρο του αρμοδίου καθ’ ύλην Β΄ Τμήματος 
αφού έλαβε υπ’ όψιν:

α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,

β) την από 29.2.2016 αίτηση (ΠΑ 2/1.3.2016) του Daniel Michael Eckardt , με την οποία ζητείται να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από 29.2.2016 προσφυγή του (ΠΡ 3187/2016) κατά της υπ΄αριθμ. 59/2016 πράξεως της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, απορριπτικής ενδικοφανούς προσφυγής του αιτούντος κατά της υπ΄αριθμ. αρνητικής απαντήσεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Χολαργού επί της επιφυλάξεως που ο ανωτέρω αιτών υπέβαλε στην (κοινή, κατά νόμο, μετά της συζύγου του) δήλωσή του φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, για το λόγο ότι, ως μόνιμος κάτοικος και εργαζόμενος Γερμανίας- και ανεξαρτήτως της ανάπτυξης προσωπικών δεσμών στην Ελλάδα (λόγω σύναψης γάμου με Ελληνίδα, δικαστική λειτουργό και δημιουργίας οικογένειας)-δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και, επομένως, για το στη Γερμανία κτηθέν (εκ της εργασίας του), κατά το πιο πάνω φορολογικό έτος, εισόδημά του δεν υπέκειτο σε φορολόγηση στη χώρα (ούτε, συνεπώς, και στην υποβολή φορολογικής δηλώσεως) . Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι τίθενται εν προκειμένω τα γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα της ερμηνείας των διατάξεων των άρθρων 3,4,9 και 67 του ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος […] και άλλες διατάξεις» (Α 167 ) εν συνδυασμώ προς αυτές των άρθρων 1386 και 1387 ΑΚ , καθώς και της συμφωνίας των πιο πάνω διατάξεων του ν. 4172/2013 προς τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας (κυρωθείσας νομοθετικώς με τον ν. 52/1967, Α 134) αλλά και τις διατάξεις των άρθρων 4 και 21 του Συντάγματος (καθ΄ο μέρος δεν προβλέπεται η υποβολή χωριστής φορολογικής δηλώσεως μόνον από τον ένα σύζυγο στην περίπτωση που οι σύζυγοι δεν συμβιώνουν και, συνεπώς, δεν έχουν κοινή κατοικία) , τα οποία (ζητήματα) έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. 

γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ΄αριθμ. Α/Α 2028/1.3.2016 τύπου Α, διπλότυπο είσπραξης σειράς Θ 0632942 της Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών), 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, και
δ ι α τ ά σ σ ε ι 
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του Daniel Michael Eckardt κατά του Ελληνικού Δημοσίου (με αριθμό καταχώρισης ΠΡ 3187/1.3. 2016) ).
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα. 
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016

Ν. Σακελλαρίου Δ.Πετρούλιας Ε.Σάρπ
Κοινοποίηση:
1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας).
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.