ΣΛΟΤ 2752/2020 Δανειοδότηση με ωφέλεια από μη καταβολή τόκων σε μέρος αυτής

ΣΛΟΤ 2752/2020 Δανειοδότηση με ωφέλεια από μη καταβολή τόκων σε μέρος αυτής

Αθήνα, 15.12.2020
Αριθμ. Πρωτ.: 2752 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2752/2020

ΘΕΜΑ : Δανειοδότηση με ωφέλεια από μη καταβολή τόκων σε μέρος αυτής

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα παρακαλούσα στη συμβολή σας για την αντιμετώπιση του κάτωθι θέματος:
Η εταιρεία μας έλαβε δάνειο ύψους 500.000 €. Τα 300.000 € προέρχονται από την Τράπεζα και τα 200.000 € τα κατέβαλε η Τράπεζα μέσω της συγχρηματοδότησης της ΕΑΤ.
Υπάρχει περίοδος χάριτος ενός έτους και έπειτα το δάνειο θα εξοφληθεί σε 48 δόσεις (συνολική διάρκεια 5 ετών).
Υποχρέωση της εταιρείας είναι να κρατήσει το ίδιο προσωπικό για δύο έτη.
Το επιτόκιο καθορίστηκε στο 8%.
Το ποσό των 200.000 € που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΑΤ θα είναι άτοκο.
Η επιδότηση βάσει σύμβασης αφορά σε τόκους των 2 ετών που θα λογίζονται και στην ωφέλεια από τον μη καταλογισμό τόκων για το ποσό που συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΑΤ ήτοι 200.000 €.
Η εταιρεία δεν θα λαμβάνει ποσά (επιδότησης) τα οποία στην συνέχεια θα καταβάλει στην Τράπεζα για να εγγράφει το έσοδο (σε απόσβεση υποχρέωσης) και το έξοδο στην ίδια περίοδο.
Με ποιόν τρόπο θα αντιμετωπιστεί λογιστικά όσον αφορά στον χρόνο εγγραφών, της υποχρέωσης που θα πρέπει να δημιουργηθεί και τον υπολογισμό της καθώς επίσης και με ποιόν τρόπο θα αποσβένεται η υποχρέωση αυτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, κατά διαστήματα, από τους αρμόδιους φορείς [Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ: Έγγραφο με Αριθ. Πρωτ.: 37674/10.4.2020, Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Κωδικός Πρόσκλησης: 226760/2-05-2018 (1η και 2η Τροποποίηση)], καθώς και τους Κανονισμούς (ΕΕ) με αριθμούς: (α) 1303/2013 και (β) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας», τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - ΕΧΟ (Τράπεζες κ.λπ.), έχουν υποχρέωση να λειτουργούν καταθετικό λογαριασμό ειδικού σκοπού με ανάλογο τίτλο, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο λογαριασμός αυτός θα δέχεται τα κονδύλια που θα προορίζονται τόσο για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με την μορφή κεφαλαίου κίνησης, όσο και το ποσό των επιδοτούμενων τόκων της συμμετοχής του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού στο δανειακό κεφάλαιο, για την διάρκεια της επιδότησης αυτών.

Η επιχείρηση δεν θα λαμβάνει χρηματικά ποσά για την επιδότηση των τόκων, αλλά αυτά θα κατατίθενται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (ΕΑΤ ΑΕ, πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) στους παραπάνω λογαριασμούς ειδικού σκοπού, ανά Ενδιάμεσο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους του Προγράμματος και για κάθε δάνειο θα επιδοτείται κατά 100%, ενώ, κατά ρητή διατύπωση στο κείμενο της Πρόσκλησης (2η Τροποποίηση), δεν θα επιδοτείται η εισφορά του ν. 128/1975 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας. Το ποσό του δανείου θα εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, οπότε θα χρεώνεται ο λογαριασμός όψεως της επιχείρησης, σε πίστωση του 45.10 «Τράπεζες – λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» (λογαριασμός Ε.Γ.Λ.Σ.) ή 52 «Τραπεζικά δάνεια» (λογαριασμός Ε.Λ.Π.).

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» (“Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ”, νυν “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ”, ν. 4608/2019, άρθρο 1: «Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εταιρεία με την επωνυμία “Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.” και τον τίτλο “Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.”, νοείται εφεξής η εταιρεία “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία”»): «οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου αναφέρονται στο μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο για το τμήμα των δανειακών κεφαλαίων που προέρχονται από το ΤΕΠΙΧ/ΕΣΠΑ. Το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) ως ποσό σε ευρώ είναι η παρούσα αξία της ενίσχυσης, κατά τη στιγμή χορήγησής της. Ενίσχυση είναι το όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση. Στα υφιστάμενα προγράμματα το επιτόκιο του τμήματος του δανειακού κεφαλαίου που καλύπτεται από πόρους του ΕΣΠΑ είναι μειωμένο ή μηδενικό, άρα πρέπει να υπολογιστεί το όφελος που προκύπτει για την επιχείρηση από αυτό. Δεδομένου ότι το όφελος είναι συγκριτικό μέγεθος, ως βάση σύγκρισης για τον υπολογισμό του ΑΙΕ στις περιπτώσεις δανειοδοτικών προϊόντων λαμβάνεται το “επιτόκιο αναφοράς” κατά τη στιγμή σύναψης της δανειακής σύμβασης πλέον περιθωρίου, ως ανωτέρω.».

Όπως αναφέρεται στην Γνωμοδότηση ΣΛΟΤ 957 ΕΞ 04.08.2020, η κρατική ενίσχυση που παρέχεται με χαμηλότοκη χρηματοδότηση, συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της επιχορήγησης, δεδομένου ότι μεταφέρονται πόροι, σε ανταπόδοση από την οικονομική οντότητα, για μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες (π.χ. μη απόλυση εργαζομένων). Κατά μείζονα λόγο, ως επιχορήγηση (κρατική ενίσχυση) χαρακτηρίζεται και η κατά 100% επιδότηση των τόκων. Το όφελος για την επιχείρηση θα προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού του δανείου και της παρούσας αξίας των μηνιαίων δόσεων, με τις οποίες θα εξοφληθεί το επιδοτούμενο δάνειο, προεξοφλούμενων με το επιτόκιο αναφοράς.
Το επιδοτούμενο δάνειο ανέρχεται σε € 200.000,00.
Το ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε € (200.000,00 / 48 =) 4.166,67.
Ας υποθέσουμε ότι η παρούσα αξία των δόσεων ανέρχεται σε € 170.000,00.
Το όφελος από την επιδότηση των τόκων θα ανέρχεται σε € (200.000,00 – 170.000,00 = 30.000,00). Το ποσό αυτό θα καταχωριστεί ως υποχρέωση (έσοδο επόμενων χρήσεων) και θα αποσβένεται με τμηματική μεταφορά του στα έσοδα των πέντε ετών διάρκειας του δανείου. Η ετήσια απόσβεση επιδότησης δανείου θα ανέρχεται σε € (30.000,00 / 5 =) 6.000,00.

Για την αρχική καταχώριση του δανείου θα διενεργηθεί η παρακάτω λογιστική εγγραφή:

Κ.Α.

Λογαριασμοί

Χ

Π

38.03

Καταθέσεις όψεως

200.000,00

 

45.30

Μη δουλευμένοι τόκοι τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (αντίθετος λογαριασμός)

30.000,00

 

45.10

Τράπεζες - λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

 

200.000,00

45.80

Κρατικές επιχορηγήσεις

 

30.000,00

 

Αιτιολογία: Καταχώριση επιδοτούμενου δανείου σύμφωνα με Οδηγία ΕΑΤ και αναλυτική κίνηση Τράπεζας «Χ»

230.000,00

230.000,00

Θα καταρτιστεί πίνακας τοκοχρεολυτικής αποσβέσεως του δανείου με χρησιμοποίηση του επιτοκίου αναφοράς. Οι μηνιαίοι τόκοι μπορεί να λογίζονται, στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., είτε με τη σταθερή μέθοδο (ισοκατανομή) είτε με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, ενώ στο λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α., μόνο με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Το μηνιαίο έξοδο τόκου θα καταχωρίζεται με την παρακάτω λογιστική εγγραφή:

Κ.Α.

Λογαριασμοί

Χ

Π

65.01

Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

α

 

45.30

Μη δουλευμένοι τόκοι τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (αντίθετος λογαριασμός)

 

α

 

Αιτιολογία: Καταχώριση τόκων επιδοτούμενου δανείου

α

α

Θα καταχωρίζεται η ετήσια απόσβεση της επιδοτήσεως με την παρακάτω λογιστική εγγραφή:

Κ.Α.

Λογαριασμοί

Χ

Π

45.80

Κρατικές επιχορηγήσεις

6.000,00

 

74.05

Επιδότηση επιτοκίου δανείων

 

6.000,00

 

Αιτιολογία: Απόσβεση επιδότησης δανείου

6.000,00

6.000,00

Μετά την πάροδο της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται οι μηνιαίες δόσεις και θα διενεργείται η παρακάτω λογιστική εγγραφή:

Κ.Α.

Λογαριασμοί

Χ

Π

45.10

Τράπεζες - λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

4.166,67

 

38.03

Καταθέσεις όψεως

 

4.166,67

 

Αιτιολογία: Εξόφληση δόσεως επιδοτούμενου δανείου

4.166,67

4.166,67

Οίκοθεν νοείται, ότι για το μέρος του δανείου, οι τόκοι του οποίου δεν επιδοτούνται, θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία αποπληρωμής (τοκοχρεολυτική αποπληρωμή), αφού αυτό χορηγείται με αμιγώς τραπεζικούς όρους και δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο επιδότησης.

Για τις φορολογικές επιπτώσεις του θέματος, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ