ΣΛΟΤ 392ΑΠ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΛΟΤ 392ΑΠ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 2065/1992 σε συνδυασμό με αυτές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ίδιου Νόμου, οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά τον χρόνο της αναπροσαρμογής τηρούν υποχρεωτικά από τον νόμο βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούται να αναπροσαρμόζουν από το έτος 1992 και μετά, ανά τετραετία την αξία των γηπέδων και κτιρίων που έχουν στην κυριότητά τους κατά τον χρόνο της αναπροσαρμογής. Εξάλλου με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 105 του Ν. 2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 3301/2004 ορίζεται, ότι στην περίπτωση των  εταιρειών που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. και τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα κέρδη και οι ζημίες της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία με βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένης της επικείμενης αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων (31.12.2008) παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι οι εταιρείες οι οποίες τηρούν τα βιβλία τους με βάση  τα Δ.Λ.Π.  δεν μπορούν να αναπροσαρμόζουν την αξία των ακινήτων τους με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και περαιτέρω να έχουμε την άποψη σας για το αν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. και τηρούν τα βιβλία τους με βάση τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας πρέπει να αναπροσαρμόζουν την αξία των ακινήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 καθόσον τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

1. Τα προβλεπόμενα από τα Δ.Π.Χ.Α (Δ.Λ.Π.) σχετικά με την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία τους, καθορίζονται:
(i) από το Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα πάγια», με βάση το οποίο η  διαφορά που προκύπτει κατά την αναπροσαρμογή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία τους, αναγνωρίζεται σε αποθεματικό της καθαρής θέσης αν είναι πλεόνασμα και στα αποτελέσματα ως ζημία απομείωσης, αν για  το συγκεκριμένο ακίνητο δεν υπάρχει αποθεματικό στην καθαρή θέση από προηγούμενη αναπροσαρμογή. Το αποθεματικό αναπροσαρμογής  εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό της καθαρής θέσης και μπορεί να μεταφέρεται απ΄ ευθείας στα κέρδη εις νέον κατά την πώληση του ακινήτου ή και τμηματικά σε κάθε χρήση, (αφορά τα κτίρια) κατά το μέρος της διαφοράς των αποσβέσεων μεταξύ λογιστικής και φορολογικής αξίας που πραγματοποιείται σε κάθε χρήση. Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται, ότι κεφαλαιοποίηση του   αποθεματικού από  αναπροσαρμογή των ακινήτων που προκύπτει κατά τα  Δ.Λ.Π. δεν επιτρέπεται. Η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της αναπροσαρμογής των ακινήτων, επιτρέπεται από το άρθρο 33 της 4ης Ευρωπαϊκής Λογιστικής Οδηγίας στην οποία και βασίζονται οι διατάξεις του Ν. 2065/1992.
(ii) από το Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», με βάση το οποίο η διαφορά που προκύπτει από την επιμέτρηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους, (κέρδος ή ζημία) αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά επιμέτρησης στην εύλογη αξία καταλήγει στα κέρδη εις νέον και αν διανεμηθεί ως μέρισμα, αν και δεν συνιστάται η διανομή μη πραγματοποιθέντων κερδών και  καταβληθεί ο αναλογών φόρος εισοδήματος, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί.

2. Οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας αποσκοπούν στον προσδιορισμό των αξιών επί των οποίων επιβάλλονται οι διάφορες φορολογίες και συνεπώς, πρέπει να   είναι ανεξάρτητες από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. που προορίζονται για την παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  και από  το αν  η επιχείρηση τηρεί τα βιβλία της με βάση  τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας ή  με βάση τις αρχές και  τους κανόνες των Δ.Λ.Π.  Για λόγους ίσης μεταχείρισης των υποκείμενων σε φορολογία  επιχειρήσεων, οι διατάξεις περί αναπροσαρμογής πρέπει  να εφαρμοσθούν από όλες της επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του λογιστικού πλαισίου που εφαρμόζουν.  Μία τέτοια αντιμετώπιση του θέματος ενδεχομένως να δημιουργούσε αντιδράσεις, διότι παρότι  θα καταβληθεί  φόρος επί της υπεραξίας, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.  δεν θα έχουν  την δυνατότητα να προβούν σε κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής,  είτε διότι  όπως προαναφέρθηκε η διαφορά αναπροσαρμογής που προκύπτει από τα Δ.Λ.Π.  και στην οποία θα μπορούσε να ενταχθεί η φορολογική διαφορά αναπροσαρμογής, δεν επιτρέπεται να κεφαλαιοποιηθεί, είτε επειδή κατά τα Δ.Λ.Π. δεν υπάρχει διαφορά αναπροσαρμογής, αφού  οι διατάξεις περί αναπροσαρμογής είναι προαιρετικού χαρακτήρα και  οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τα ενσώματα πάγιά  τους στο κόστος κτήσης. Από την άλλη πλευρά όμως, θα μπορούσε να αντιταχθεί, ότι η καταβολή του φόρου επί της υπεραξίας θα αντισταθμιστεί από το κέρδος που θα προκύψει κατά τα Δ.Λ.Π. και θα αναγνωρισθεί μόνο από τις επιχειρήσεις που τα  εφαρμόζουν, με ανάλογη μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, ή αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων, λόγω αναπροσαρμογής της φορολογικής βάσης των ακινήτων.
3.  Με βάση τα παραπάνω η γνώμη μας είναι:
(i) Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τις διατάξεις  του Ν. 2065/1992 πρέπει να επιβληθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του λογιστικού πλαισίου που εφαρμόζουν και του τρόπου με τον οποίο τηρούν τα βιβλία τους.
(ii) Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. και  ανεξαρτήτως του τρόπου που τηρούν τα βιβλία τους, να εξαιρεθούν από της διατάξεις του Ν.2065/1992 σχετικά με την κεφαλαιοποίηση της προκύπτουσας υπεραξίας.
(iii) Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. και τηρούν τα βιβλία τους με βάση τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας, να καταχωρήσουν την προκύπτουσα  υπεραξία στον  λογαριασμό  με Κ.Α. 41.07 «Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων», χωρίς  δικαίωμα συμψηφισμού αυτής της διαφοράς με λογιστικές ζημίες εις νέον κατά τα Δ.Λ.Π.
(iv) Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. και τηρούν τα βιβλία τους με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. να  αναπροσαρμόσουν την αξία των ακινήτων τους  μόνο στο Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

                                                    

ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ