ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 1: Δήλωση εισοδήματος ανηλίκων

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε), που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ ΑΆ151), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Τα προηγούμενα εδάφια έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που το εισόδημα των ανηλίκων τέκνων προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από ανιόντες, στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανηλίκων.» .

2. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που για το ανήλικο τέκνο, συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις (α ) έως (στ) της παραγράφου αυτής, τότε στην υποβαλλόμενη δήλωση του θα δηλώνεται και το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του καθώς και από το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.».

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το οικονομικό έτος 2010.

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις στη Φορολογία των εμπορικών και γεωργικών επιχειρήσεων

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ΚΦΕ ισχύουν και για τη χρήση 2009.

2. Τα ποσά φόρου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ΚΦΕ, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τη διαχειριστική χρήση 2009.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται και για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2009 μέχρι την 31.12.2009».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής :
«Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται και για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2009 μέχρι την 31.12.2009»

5. Το τελευταίο εδάφιο της περ. βΆ της παρ.1 του άρθρου 43 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύεί, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 1.9.2004.

6. Το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 44 του Κ.Φ.Ε όπως ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 1.9.2007.

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος όσοι αποκτούν εισόδημα από τη διανομή διαφημιστικών εντύπων το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως.».

Άρθρο 3: Φορολογικό απόρρητο και λοιπές διατάξεις

1. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικώς, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα που προέρχονται από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισοδήματα, που προέρχονται όμως αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων: α) υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων ή β) υποχρεωτικά λόγω νομικής μορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές το ύψος των ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθάριστων εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τότε η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας της κρινόμενης υπόθεσης, κατά περίπτωση, από εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή του Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή του εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.».

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
«θ) Η χορήγηση στοιχείων στα Γραφεία και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή απόκρουση των κατΆ αυτού αξιώσεων τρίτων ενώπιον των δικαστηρίων».

4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο ως εξής:
« Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά, τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις περί εφαρμογής του τεκμηρίου. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση από το οικονομικό έτος 2009 και επόμενα.»

5. Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται μέχρι 31.12.2010 στο ένα τοις εκατό (1%).

6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του ΚΦΕ καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2009.
 

Άρθρο 4: Υποκαταστήματα αλλοδαπών προσωπικών εταιρειών

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε., προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Ειδικά για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ομορρύθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στα καθαρά κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση από αυτά επιχειρηματικής αμοιβής για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους της αλλοδαπής εταιρείας, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής ορίζονται με την αρχική δήλωση. Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας του καθένα από τους πιο πάνω εταίρους, στο ήμισυ των κερδών της εταιρείας που δηλώνονται με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το υπόψη εισόδημα υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αμοιβής αυτής, είναι κάτοικος ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι διατάξεις των τεσσάρων προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή εφόσον οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον με βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η προσωπική εταιρεία.»

2. Η περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 109.».

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα οικονομικού έτους 2010 που προκύπτουν από 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Άρθρο 5: Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής απόσβεσης που προκύπτει με τον τρόπο αυτόν είναι μικρότερος από το συντελεστή που ορίζεται από το π.δ. 299/2003 (ΦΕΚ Α΄ 255) για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Φορολογία κεφαλαίου
 

Άρθρο 6: Ενιαίο Τέλος Ακινήτων

1. Η περίπτωση ια) του άρθρου 8 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3670/2008 (ΦΕΚ 117Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Τα Μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, τα Κοινωφελή Ιδρύματα, τα Ιδρύματα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α΄), η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ο «Αρμένικος Κυανούς Σταυρός» και οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους.»

2. Οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 9 του ν.3634/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«Από τη συνολική αξία των κατοικιών των φυσικών προσώπων αφαιρείται ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 ¤) για τους αγάμους. Για τους εγγάμους, αφαιρείται ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 ¤), επιμεριζόμενο αναλογικά μεταξύ των κατοικιών των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση. Μέχρι το ποσό του προηγουμένου εδαφίου αφαιρείται και για χήρους ή διαζευγμένους ή αγάμους που βαρύνονται με προστατευόμενα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνα, όπως αυτά αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους. Το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 ¤) προσαυξάνεται κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ¤), όταν στη δήλωση φόρου εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους περιλαμβάνονται τρία τέκνα και άνω.»

3. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 9 του ν. 3634/2008 καταργείται.

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α. «Φυσικά Πρόσωπα» του άρθρου 11 του ν.3634/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας μετά την αφαίρεση των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 3634/2008, επιβάλλεται τέλος με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰).»

5.Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 του ν.3634/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.»

6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3634/2008 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων των φυσικών προσώπων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 15, 22, 23 και 24 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως ισχύουν. Δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο όταν δεν προκύπτει διαφορά φόρου για καταβολή, εφόσον έχει ήδη επιβληθεί αυτοτελές πρόστιμο για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
3. Ως αφετηρία για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης Ε9. Ειδικότερα για το έτος 2008, ως αφετηρία για την επιβολή των ανωτέρω πρόσθετων φόρων και προστίμων, ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης Ε9, εφόσον παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των 60 εργάσιμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού.»

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 3634/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ενιαίου τέλους ακινήτων μετά από παρέλευση τριών μηνών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην οποία γίνεται σύντομη περιγραφή της παράβασης, η οποία καταχωρείται και κοινοποιείται αρμοδίως. Για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, τη βεβαίωση και την καταβολή του προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό, το πρόστιμο της παραγράφου αυτής περιορίζεται στα τρία πέμπτα (3/5) αυτού. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανυπαρξίας της παράβασης το πρόστιμο διαγράφεται. Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης.»

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008 και των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 7 από 1ης Ιανουαρίου 2009.
 

Άρθρο 7: Δήλωση στοιχείων ακινήτων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται τις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων στις προθεσμίες που ορίζονται από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου.
Τα νομικά πρόσωπα τα οποία, λόγω υπερδωδεκάμηνης χρήσης, δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη λήξη του πρώτου τμήματος αυτής, δωδεκάμηνης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η μεταβολή, υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων μέχρι τη δέκατη ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη του οικείου ημερολογιακού έτους.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η προερχόμενη από τη μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρηση καθώς και η απορροφώσα, σε περίπτωση συγχώνευσης με απορρόφηση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για λογαριασμό της επιχείρησης που μετασχηματίστηκε, την ίδια ημερομηνία με την υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει στο όνομα της τελευταίας.
Τα νομικά πρόσωπα που υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη λήξη της εκκαθάρισης ή της διάλυσης υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων την ίδια ημερομηνία.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, καθορίζεται κατΆ έτος ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ο τρόπος υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 8

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, ΦΕΚ Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρείται η ναύλωση ή η μίσθωση σκαφών ή αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. Η ναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.2743/1999 απαλλάσσεται, εφόσον αυτά προσεγγίζουν κατά την πραγματοποίηση των πλόων τους και σε λιμένες εκτός Ελλάδας.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ιδίου Κώδικα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αφορούν στα πλοία του ν.2743/1999 εφαρμόζονται και για τα λοιπά επαγγελματικά πλοία,».

3.Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 προστίθεται νέα υποπερίπτωση iv ως εξής:
«iv) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία γνωστοποιεί τις τυχόν αιτίες για τις οποίες πρόκειται να συνταχθεί έγγραφο με το οποίο διορθώνεται, συμπληρώνεται, τροποποιείται ή επαναλαμβάνεται έγγραφο το οποίο αφορά πράξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6.».

4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αναριθμείται σε γ΄ και προστίθεται νέα περίπτωση β΄, ως εξής:
«β) να μην συντάσσουν έγγραφα διορθωτικά, συμπληρωματικά, τροποποιητικά ή επαναληπτικά των εγγράφων που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση α΄, εφόσον δεν παραδίδεται σε αυτούς θεωρημένο αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 49»

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο υποθηκοφύλακας ή ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί τη μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά πράξεις επί ακινήτων που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6, πλην της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αν δεν προσκομίζεται σε αυτόν αντίγραφο της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 ή θεωρημένο αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού του φόρου η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 προκειμένου για έγγραφα διορθωτικά, συμπληρωματικά, τροποποιητικά ή επαναληπτικά των παραπάνω εγγράφων.».

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 38 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου στο οικείο βιβλίο, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 ή 50, επιτρέπεται επίσης η υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων.
Αρχική ή τροποποιητική δήλωση, η οποία υποβάλλεται μετά την καταχώρηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου στα οικεία βιβλία, για τη συγκεκριμένη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο που ελέγχθηκε, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.».

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 αναριθμείται σε περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και προστίθεται νέα περίπτωση β΄ ως εξής:
«β) Μερική πράξη είναι και η πράξη που εκδίδεται επί ειδικής δήλωσης για την μεταβίβαση ακινήτων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 48. Η έκδοση της πράξης αυτής δεν αποκλείει την έκδοση συμπληρωματικής πράξης επί της ειδικής δήλωσης όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης iv της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36.».

8.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 καταργείται.

9.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 52 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζεται από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Θέματα φορολογικών ελέγχων και Κ.Β.Σ.

Άρθρο 9: Περαίωση υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο, διοικητική επίλυση της διαφοράς

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 3296/2004 (Φ.Ε.Κ. 253 ΑΆ) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εξαιρούνται γενικώς της διαδικασίας περαίωσης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου οι δηλώσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των γεωργικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151 Α΄), εφόσον οι ως άνω επιχειρήσεις δεν προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού του Κώδικα, των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών, των επιχειρήσεων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας πλοίων για τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης του πλοίου και των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν τήρησαν βιβλία, αν και είχαν σχετική υποχρέωση.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τις δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 31.12.2008 και μετά.

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Επί διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7, περιορίζεται στο μισό (1/2) το προβλεπόμενο ποσοστό προσαύξησης του συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήματος ή καθαρών αμοιβών, στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2 και 5 του άρθρου 34 και 5 του άρθρου 49, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα οι πιο πάνω διατάξεις έχουν ανάλογη εφαρμογή.»

Άρθρο 10: Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

1. Οι επιτηδευματίες με υποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149Α΄) μπορούν να υποβάλουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο αυτή αίτηση μέχρι 15-6-2009.

2.Η έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 καθώς και η υποβολή αυτών από τους ίδιους τους επιτηδευματίες στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ανωτέρω νόμου και των άρθρων 28 του ν. 3697/2008(ΦΕΚ 194Α΄) και 89 του ν. 3746/2009(ΦΕΚ 27Α΄), λήγει την 30-6-2009.

3.Υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν και κοινοποιήθηκαν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του νόμου αυτού καθώς και των διατάξεων των άρθρων 28 του ν. 3697/2008 και 89 του ν. 3746/2009, αλλά δεν επήλθε περαίωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να περαιώνονται κατά τις διατάξεις αυτές εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή σχετικής γραπτής αίτησης του επιτηδευματία στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., η οποία υποβάλλεται μέχρι 30-4-2009.

4. Εφόσον για τις υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν περιέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πάσης φύσεως στοιχεία και πληροφορίες οι οποίες αρχικά δεν υφίσταντο και γενικά εφόσον έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα του οικείου φακέλου, η περαίωση γίνεται κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο, λαμβανομένων υπόψη των νέων δεδομένων και με την προϋπόθεση ότι οι υποθέσεις αυτές συνεχίζουν να είναι εκκρεμείς και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος εξαίρεσης .

Άρθρο 11

Στο άρθρο 53 του ν.3691/2008 (Φ.Ε.Κ. 166 Α΄) προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 “Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ Α΄), όπως αυτές ισχύουν, που αφορούν τα Τμήματα ή Γραφεία Ελέγχου και τις διαδικασίες και τα θέματα του φορολογικού ελέγχου γενικά. Τα πιο πάνω Τμήματα ή Γραφεία έχουν και την αρμοδιότητα επιμέλειας έκδοσης των κατά περίπτωση διοικητικών πράξεων επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων και περαιτέρω βεβαίωσης ειδικά των προστίμων, καθώς και τήρησης στατιστικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριών σε σχέση με τους διενεργούμενους ελέγχους και τα αποτελέσματά τους.

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) προστίθεται νέα περίπτωση στ΄ που έχει ως εξής :
«στ) Την υποστήριξη γενικώς, μέσω της δημιουργίας βάσεων δεδομένων και πληροφοριών και της επεξεργασίας αυτών, των υπόλοιπων Τμημάτων της Διεύθυνσης. Ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το Τμήμα Ε΄ της Διεύθυνσης και σχετίζονται με θέματα πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως ισχύουν ανάλογα και για το Τμήμα Δ΄.»»

Άρθρο 12: Σύσταση Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Επιτελική Ομάδα Εργασίας (εφεξής Ειδική Επιτελική Ομάδα), για τη μελέτη και δημιουργία Σχεδίου Εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ειδική Επιτελική Ομάδα συγκροτείται, ως εξής:
α-. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως Συντονιστή.
β-. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, ανάλογα με το αντικείμενο της συνεδρίασης.
γ-.Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, ανάλογα με το αντικείμενο της συνεδρίασης.
δ-. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ως μέλος, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, ανάλογα με το αντικείμενο της συνεδρίασης.
ε-. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημ.Διαχειρίσεων, Ν.Π.&ΔΕΚΟ.
στ-. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.Υ.Ο., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30).
ζ-. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
η-. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
θ-. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μητρώου, ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
ι-. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογών Η/Υ (Δ30), ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
ια-. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ (Δ31), ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
ιβ-. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ (Δ32), ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.

3. Ο Συντονιστής της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και ανάλογα με το αντικείμενο της συνεδρίασης, δύναται να καλεί πρόσθετα και τα στελέχη εκείνα, που κρίνονται απαραίτητα, για τη διευκόλυνση του έργου της Ομάδας αυτής.

4. Η Ειδική Επιτελική Ομάδα συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ανάλογα με το είδος της διασταύρωσης, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν τη συνδρομή τους, ώστε τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που τελικά αποστέλλονται σε φορολογουμένους, να εξυπηρετούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την ανάδειξη μη δηλούμενων εισοδημάτων.

5. Το έργο της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας, συνίσταται στη δημιουργία Σχεδίου Εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. ΣΆ αυτό περιλαμβάνεται ο συντονισμός, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης διασταυρώσεων στοιχείων φορολογουμένων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και ειδικότερα:
α.- Η αναζήτηση νέων τρόπων αποτελεσματικών διασταυρώσεων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και ο προσδιορισμός διαθέσιμων αλλά και νέων πηγών προς διασταύρωση στοιχείων.
β.- Ο προσδιορισμός και η ιεράρχηση των διασταυρώσεων που μπορούν να υλοποιηθούν και o προσδιορισμός της κατάλληλης χρονικής στιγμής για την υλοποίηση μιας διασταύρωσης.
γ.- Η πρόταση εύρους εφαρμογής μιας διασταύρωσης και ο καθορισμός ορίων και έκτασης πληθυσμού φορολογουμένων.
δ.- Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και πληρότητας των συλλεγόμενων προς διασταύρωση φορολογικών στοιχείων, οι προτάσεις βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων αυτών και η συνεχής επικαιροποίηση αυτών, με βάση το είδος της παραβατικότητας και τις μεθόδους φοροδιαφυγής.
ε.- Η απόφαση για τον προγραμματισμό της αποστολής των αποτελεσμάτων, που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, με επιστολές απευθείας στους φορολογουμένους, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες.
στ.- Η αξιολόγηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας κάθε διασταύρωσης.
ζ.- Η υποβολή εκθέσεων με τα στοιχεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κάθε υλοποιούμενης διασταύρωσης στον αρμόδιο υφυπουργό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
η.- Η εισήγηση προς τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών προς έγκριση του τρόπου και της διαδικασίας αξιοποίησης των διασταυρώσεων, ακόμα και με τη διερεύνηση ενδεικτικού δείγματος.

6. Τα Σχέδια Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Διασταυρώσεων, που καταρτίζει η Ειδική Επιτελική Ομάδα, αφού εγκρίνονται από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τίθενται υπόψη της Διεύθυνσης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και διαβιβάζονται στη ΓΓΠΣ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να τροποποιείται η συγκρότηση της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, τη γραμματειακή υποστήριξη και εν γένει τη λειτουργία της Ομάδας αυτής.

Άρθρο 13: Αξιοποίηση αποτελεσμάτων διασταυρώσεων

Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών διασταυρώσεων που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αξιοποιούνται κατόπιν έγκρισης του ως άνω Υφυπουργού, είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3610/2007 (ΦΕΚ Α΄258), είτε μέσω των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών με την παροχή σχετικών οδηγιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Ελέγχων, υπόψη της οποίας τίθενται και των συναρμόδιων κατά αντικείμενο Διευθύνσεων.
Η Διεύθυνση Ελέγχου της Γενικής Δ/νσης Ελέγχων εποπτεύει την αξιοποίηση των πιο πάνω αποτελεσμάτων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και παρακολουθεί και συγκεντρώνει τα βεβαιούμενα σχετικά ποσά και τα τελικά εν γένει αποτελέσματα.

Άρθρο 14: Πρόστιμο ΦΠΑ και άλλες διατάξεις περί κυρώσεων

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄/11-9-1997) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται, ανεξάρτητα αν μετά την ημερομηνία έκδοσης της οικείας εντολής ελέγχου υποβληθεί εκπρόθεσμη αρχική ή συμπληρωματική περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ειδικά στην περίπτωση οριστικοποίησης της καταλογιστικής πράξης λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, τα ως άνω ποσοστά πρόσθετων φόρων υπολογίζονται μέχρι το χρόνο οριστικοποίησης της πράξης.»

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 και η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 3610/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Στις περιπτώσεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μειώνονται στο 1/5 και τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997 πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις που σχετίζονται άμεσα με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ή τη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα των άρθρων 5 και 6 του ν. 2523/1997, η ανωτέρω μείωση ισχύει με την προϋπόθεση ότι η φορολογητέα ύλη που σχετίζεται με τις οικείες παραβάσεις έχει δηλωθεί σε όλες τις φορολογίες.

4. Επί προστίμων των άρθρων 5 και 6 του ν. 2523/1997 που μειώνονται στο 1/5 στο πλαίσιο εφαρμογής των οριζoμένων στην παράγραφο 2, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, επιβάλλεται με συμπληρωματική πράξη το υπόλοιπο ποσό του προστίμου που αντιστοιχεί στα 4/5 αυτού, χωρίς στις περιπτώσεις αυτές να εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 περί μείωσης επί συμβιβασμού.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ179Α΄),όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Η αρμόδια για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων των φόρων, τελών και εισφορών ή των αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογική αρχή, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα με οποιονδήποτε τρόπο όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να ενημερωθούν εκ μέρους της τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.»

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 8 του Π.Δ. 249/1998

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

« 1. – Στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων συνιστάται τμήμα με τίτλο «Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών», στο οποίο κατανέμονται οι πιο κάτω αρμοδιότητες :
Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, των νέων τεχνικών δυνατοτήτων στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων και η μέριμνα για την κατάρτιση και εισήγηση τεχνικών προδιαγραφών των παραπάνω συστημάτων και μέσων, με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή τους στις εξελισσόμενες τεχνικές και στις απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών στη διασφάλιση των καταγραφομένων δεδομένων φορολογικού ενδιαφέροντος των συναλλαγών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.
Η παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής και της διεθνούς νομοθεσίας για την αξιοποίηση της διαθέσιμης εμπειρίας, την εναρμόνιση και την παραγωγή αντίστοιχων εθνικών κανονιστικών διατάξεων για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Η υποστήριξη των άλλων τμημάτων της Δ/νσης και άλλων διευθύνσεων και υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα προδιαγραφών λογισμικού, απαιτήσεων και επεκτάσεων μηχανογραφικών εφαρμογών και χρήσης κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών.
Η υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α) στις διαδικασίες χορήγησης νέων ή ανάκλησης παλαιών αδειών καταλληλότητας φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων ή άλλων μέσων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα χορήγησης άδειας καταλληλότητας από την Επιτροπή, η υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της και η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεών της.
Η παρακολούθηση και η συνεργασία με τους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν. 1809/1988, για τον αναγκαίο έλεγχο πιστότητας των προς έγκριση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων, καθώς και αυτών που έχουν διατεθεί στην αγορά.
Η συλλογή και η αξιοποίηση στοιχείων και η τήρηση σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων, υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας ή άδεια παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων και μέσων που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και η εποπτεία των εξουσιοδοτημένων τεχνικών και των επιχειρήσεων αυτών του άρθρου 3 του Ν. 1809/1988.
Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας και των μέσων που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς επίσης και αρχείου βλαβών των μέσων αυτών.
Η συνδρομή των ελεγκτικών και διωκτικών υπηρεσιών στον έλεγχο πιστότητας ή των περιπτώσεων παραποίησης των χαρακτηριστικών ή παραβίασης των διατεθέντων στην αγορά εγκεκριμένων μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων και μέσων που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και τον έλεγχο ακεραιότητας των ηλεκτρονικών δεδομένων των συναλλαγών που έχουν σημανθεί με τη χρήση των ανωτέρω φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων και μέσων.
Η εισήγηση για τη λήψη νέων ή συμπληρωματικών μέτρων σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.»

2. – Του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ (Hardware) ή Επιστήμης Η/Υ (Software). Το τμήμα αυτό στελεχώνεται από υπαλλήλους των κατωτέρω κλάδων, ως εξής :

1 υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ (Hardware)
1 υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software)
2 υπαλλήλους ΤΕ Πληροφορικής ειδικότητας Η/Υ Συστημάτων (Hardware)
2 υπαλλήλους ΠΕ Εφοριακών
2 υπαλλήλους TE Εφοριακών
1 υπάλληλο ΔΕ Εφοριακών»

Άρθρο 16: Τροποποίηση του Κ.Β.Σ. π.δ.186/1992

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:
«Επίσης απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.».

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1-1-2009.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Θέματα είσπραξης

Άρθρο 17: Ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών

Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27Α) αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 30-6-2009 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη.»

Άρθρο 18: Ακατάσχετα

Στο άρθρο 11 του Ν. 2362/1995 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι εισπράξεις δημοσίων εσόδων που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές ή τους ταμίες των Δ.Ο.Υ., τους ειδικούς ταμίες ή τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) στα οποία έχει ανατεθεί η είσπραξη, καθώς και το περιεχόμενο των χρηματοκιβωτίων των Δ.Ο.Υ. είναι ακατάσχετα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ενσωμάτωση Οδηγιών

Άρθρο 19: Ενσωμάτωση στο Εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2006/98/ΕΚ για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

1. Στο Παράρτημα Β΄ του ν.2578/1998 (ΦΕΚ ΑΆ 30), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ιζΆ και ιη΄ως εξής:
«ιζ) корпоративен данък στη Βουλγαρία,
ιη) impozit pe profit στη Ρουμανία.»

2. Στο Παράρτημα ΑΆ του ν.2578/1998, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις κζΆ και κηΆ, ως εξής:
«κζ) εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου με την επωνυμία: "събирателното дружество", "командитното дружество" "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" που έχουν συσταθεί βάσει του βουλγαρικού δικαίου και έχουν εμπορικό χαρακτήρα,
κη) εταιρείες του ρουμανικού δικαίου με την επωνυμία: "societate pe acţiuni", "societate în comandită pe acţiuni", "societate cu răspundere limitată".»

3. Το Παράρτημα Α1 του ν.2578/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Πίνακας νομικών μορφών

α) οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) και της οδηγίας 2001/86/EΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων και οι συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας και της οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων.

β) Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν υιοθετήσει μία από τις παραπάνω νομικές μορφές, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του βελγικού δικαίου και υπόκειται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στο Βέλγιο,

γ) οι εταιρείες του βουλγαρικού δικαίου που αποκαλούνται:"събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "неперсонифицирано дружество", "кооперации", "кооперативни съюзи" "държавни предприятия" που έχουν συσταθεί βάσει του βουλγαρικού δικαίου και έχουν εμπορικό χαρακτήρα,

δ) οι εταιρείες του τσεχικού δικαίου που αποκαλούνται: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným",

ε) οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται "aktieselskab" και "anpartsselskab". Οι άλλες εταιρείες που υπόκεινται στο φόρο σύμφωνα με το νόμο για τη φορολόγηση εταιρειών, στο βαθμό που το φορολογητέο εισόδημά τους υπολογίζεται και φορολογείται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται στις "aktieselskaber",

στ) οι εταιρείες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γερμανικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στη Γερμανία,

ζ) οι εταιρείες του εσθονικού δικαίου που αποκαλούνται: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

η) οι εταιρείες του ελληνικού δικαίου που αποκαλούνται "ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα,

θ) οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου και άλλες οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του ισπανικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών ("impuesto sobre sociedades") στην Ισπανία,

ι) οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" που υπόκεινται αυτόματα στο φόρο εταιρειών, οι "coopératives", "unions de coopératives", οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γαλλικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στη Γαλλία,

ια) οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο, τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα υπό το καθεστώς του "Industrial and Provident Societies Act", οι "building societies" που είναι εγγεγραμμένες υπό το καθεστώς των "Building Societies Acts" και οι "Trustee Savings Banks" κατά την έννοια του "Trustee Savings Banks Act, 1989",

ιβ) οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsibilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione", και οι δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες είναι, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, εμπορικές,

ιγ) στο κυπριακό δίκαιο: οι "εταιρείες", όπως αυτές ορίζονται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος νόμους.

ιδ) οι εταιρείες του λετονικού δικαίου που αποκαλούνται: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

ιε) οι εταιρείες που έχουν συγκροτηθεί βάσει του λιθουανικού δικαίου,

ιστ) οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου που αποκαλούνται"société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στο Λουξεμβούργο,

ιζ) οι εταιρείες του ουγγρικού δικαίου που αποκαλούνται: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

ιη) οι εταιρείες του μαλτέζικου δικαίου που αποκαλούνται: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

ιθ) οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται"naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ολλανδικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στην Ολλανδία,

κ) οι εταιρείες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen", καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του αυστριακού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στην Αυστρία,

κα) οι εταιρείες του πολωνικού δικαίου που αποκαλούνται: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

(κβ) οι εμπορικές ή οι εμπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίου,

κγ) οι εταιρείες του ρουμανικού δικαίου που αποκαλούνται: "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată",

κδ) οι εταιρείες του σλοβενικού δικαίου που αποκαλούνται: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo",

κε) οι εταιρείες του σλοβακικού δικαίου που αποκαλούνται: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť",

κστ) οι εταιρείες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται "osakeyhtiö"/"aktiebolag","osuuskunta"/"andelslag","säästöpankki"/"sparbank" και "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag",

κζ) οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag",

(κη) οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.".»

Άρθρο 20: Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες

«Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ»

Άρθρο πρώτο

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι κανόνες σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται στις προσωπικές αποσκευές προσώπων που ταξιδεύουν από τρίτη χώρα ή από έδαφος όπου δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με το ΦΠΑ ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ή και οι δύο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο.
¶ρθρο δεύτερο
Όταν ταξίδι περιλαμβάνει διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας ή αρχίζει σε έδαφος που αναφέρεται στο άρθρο πρώτο, ο παρόν νόμος εφαρμόζεται εάν ο ταξιδιώτης δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρει στις αποσκευές του αποκτήθηκαν σύμφωνα με τους γενικούς όρους φορολογίας της εγχώριας αγοράς κράτους μέλους και δε δικαιούται επιστροφής του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Οι υπερπτήσεις του εδάφους χωρίς προσγείωση δε θεωρούνται διέλευση.

'Αρθρο τρίτο

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών , ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

1. Ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λαμβανομένης υπόψη της φορολογικής συμφωνίας της 18ης Μαϊου 1963 μεταξύ Γαλλίας και Πριγκιπάτου του Μονακό και της συμφωνίας σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας της 31ης Μαρτίου 1939 μεταξύ της Ιταλίας και της Δημοκρατίας του Σαν Μαρίνο, το Μονακό δε θεωρείται τρίτη χώρα και το Σαν Μαρίνο δε θεωρείται τρίτη χώρα όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

2. Ως «έδαφος όπου δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με το ΦΠΑ ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης» νοείται κάθε έδαφος, πλην του εδάφους τρίτης χώρας, όπου δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες 2006/112/ΕΚ ή 92/12/ΕΟΚ, ή και οι δύο.
Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας της 15ης Οκτωβρίου 1979 μεταξύ των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της νήσου του Μαν για τους τελωνειακούς δασμούς και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η Νήσος του Μαν δε θεωρείται έδαφος όπου δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις σχετικά με το ΦΠΑ ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωση, ή και οι δύο.

3. Ως «επιβάτες αεροπλάνων» και «επιβάτες πλοίων» νοούνται οι ταξιδιώτες που μετακινούνται δια αέρος ή θαλάσσης πλην αυτών που πραγματοποιούν ιδιωτική πτήση αναψυχής ή ιδιωτική θαλάσσια πλεύση αναψυχής.

4. Ως «ιδιωτική πτήση αναψυχής» και «ιδιωτική θαλάσσια πλεύση αναψυχής» νοείται η χρησιμοποίηση αεροσκάφους ή θαλάσσιου σκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο το χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημόσιων αρχών.

5. Ως «παραμεθόρια ζώνη» νοείται η ζώνη η οποία σε ευθεία γραμμή δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα κράτους μέλους και η οποία περιλαμβάνει τις τοπικές διοικητικές περιφέρειες, τμήμα του εδάφους των οποίων περιλαμβάνεται σε αυτή τη ζώνη.

6. Ως «μεθοριακός εργαζόμενος» νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου οι συνήθεις δραστηριότητες απαιτούν να διέρχεται τα σύνορα τις ημέρες εργασίας του.

Β΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

α) Κοινές διατάξεις

Άρθρο τέταρτο

Τα εμπορεύματα που εισάγονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με βάση χρηματικά ή ποσοτικά όρια του παρόντος νόμου, εφόσον δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

Άρθρο πέμπτο

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των απαλλαγών , ως προσωπικές αποσκευές θεωρούνται όλες οι αποσκευές τις οποίες ένας ταξιδιώτης είναι σε θέση να παρουσιάσει στις τελωνειακές αρχές κατά την άφιξή του, καθώς και οι αποσκευές τις οποίες παρουσιάζει αργότερα στις εν λόγω αρχές, υπό τον όρο ότι προσκομίζει απόδειξη ότι είχαν καταχωρισθεί ως συνοδευόμενες αποσκευές, κατά την αναχώρησή του, από την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά του. Τα καύσιμα εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο ενδέκατο, δε θεωρούνται προσωπικές αποσκευές.

Άρθρο έκτο

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των απαλλαγών, οι εισαγωγές θεωρείται ότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) είναι περιστασιακές

β) συνίστανται μόνο σε εμπορεύματα για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών, ή σε εμπορεύματα που προορίζονται για δώρα.
Η φύση ή η ποσότητα των εμπορευμάτων δεν πρέπει να υποδηλώνει ότι εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς.

β) Χρηματικά Όρια

Άρθρο έβδομο

1. Οι εισαγωγές εμπορευμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην ενότητα «γ) ποσοτικά όρια», των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά άτομο, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 ευρώ.

2. Για τους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 150 ευρώ ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.

3. Για την εφαρμογή των χρηματικών ορίων, η αξία ενός μεμονωμένου είδους δε δύναται να υποδιαιρεθεί.

4. Η αξία των προσωπικών αποσκευών ενός ταξιδιώτη, οι οποίες εισάγονται προσωρινά ή επανεισάγονται μετά την προσωρινή εξαγωγή τους, και η αξία των φαρμακευτικών προϊόντων που απαιτούνται για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών ενός ταξιδιώτη, δε λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των απαλλαγών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

γ) Ποσοτικά Όρια

΄Αρθρο όγδοο

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οι εισαγωγές των ακόλουθων τύπων προϊόντων καπνού, που υπόκεινται στα ακόλουθα ποσοτικά όρια :

Α. Για τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς :

α) Τσιγάρα 200 τεμάχια
β) Πουράκια 100 τεμάχια
γ) Πούρα 50 τεμάχια
δ) Καπνός για κάπνισμα 250 γραμμάρια

Β. Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα :

α) Τσιγάρα 40 τεμάχια
β) Πουράκια 20 τεμάχια
γ) Πούρα 10 τεμάχια
δ) Καπνός για κάπνισμα 50 γραμμάρια

Καθένα από τα όρια που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) αντιπροσωπεύει, για την εφαρμογή της παραγράφου 2, το 100% της συνολικής απαλλαγής για τα προϊόντα καπνού.
Τα πουράκια είναι πούρα μέγιστου βάρους 3 γραμμαρίων το καθένα.

2. Για οποιονδήποτε ταξιδιώτη, η απαλλαγή μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε συνδυασμό προϊόντων καπνού, εφόσον το άθροισμα των ποσοστών ατομικής απαλλαγής που χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 100%.

΄Αρθρο ένατο

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, εκτός του μη αφρώδους οίνου και της μπύρας, που υπόκεινται στα ακόλουθα ποσοτικά όρια:

α) συνολικά 1 λίτρο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol , ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο

β) συνολικά 2 λίτρα αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol.

Καθένα από τα όρια που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) αντιπροσωπεύει, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 , το 100% της συνολικής απαλλαγής για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.

2. Για οποιονδήποτε ταξιδιώτη, η απαλλαγή μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε συνδυασμό των τύπων αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον το άθροισμα των ποσοστών ατομικών απαλλαγών που χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 100%.

3. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου και 16 λίτρα μπύρας.

΄Αρθρο δέκατο

Οι απαλλαγές δυνάμει των άρθρων όγδοου και ένατου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ταξιδιωτών κάτω των 17 ετών.

΄Αρθρο ενδέκατο

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στην περίπτωση κάθε μεταφορικού μέσου με κινητήρα, τα καύσιμα που περιέχονται στην κανονική δεξαμενή και μια ποσότητα καυσίμων η οποία περιέχεται σε φορητό δοχείο και δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα.

΄Αρθρο δωδέκατο
Η αξία των εμπορευμάτων που αναφέρονται στα άρθρα όγδο,ένατο ή ενδέκατο δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2.

Γ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο δέκατο τρίτο

1. Παρέχεται ατέλεια 175 ευρώ, για εισαγωγές εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα που εισάγονται από:

α) πρόσωπα που κατοικούν στην παραμεθόρια ζώνη
β) μεθοριακούς εργαζομένους
γ) μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για ταξίδι από τρίτη χώρα ή από έδαφος όπου δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικές διατάξεις περί ΦΠΑ ή ειδικών φόρων κατανάλωσης ή και οι δύο.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ένας ταξιδιώτης που ανήκει σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται σε αυτήν αποδεικνύει ότι μεταβαίνει πέρα από την παραμεθόρια ζώνη του κράτους μέλους ή ότι δεν επιστρέφει από την παραμεθόρια ζώνη της γειτονικής τρίτης χώρας.

3. Ωστόσο, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται όταν οι μεθοριακοί εργαζόμενοι ή τα μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για διεθνείς μετακινήσεις εισάγουν εμπορεύματα όταν ταξιδεύουν στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Οι διατάξεις του άρθρου 20 αποτελούν εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2007 (L 346/29-12-2007).
Τα όρια των ατελειών που προβλέπονται από τις διατάξεις των Β΄ και Γ΄ ενοτήτων του άρθρου 20, μπορούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών να προσαρμόζονται σε εκείνα που θα καθορίζονται κάθε φορά από σχετικές κοινοτικές πράξεις.»

Άρθρο 21: Ενσωμάτωση ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/69/ΕΚ.

1. Η περίπτωση αΆ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000),όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) νοούνται ως «προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης», τα ενεργειακά προϊόντα, η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά τον χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή πάροχο υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία.
Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η «κανονική αξία» δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών.».

Άρθρο 22: Ενσωμάτωση του άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης της παροχής υπηρεσιών

1. Το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
Τόπος παροχής υπηρεσιών

1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου:

α) Υποκείμενος στο φόρο ο οποίος ασκεί επίσης δραστηριότητες ή πραγματοποιεί συναλλαγές που δεν θεωρούνται φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 θεωρείται ως υποκείμενος στο φόρο όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν.

β) Μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ θεωρείται ως υποκείμενος στο φόρο.

γ) Για την εφαρμογή της παραγράφου 6:

αα) Ως «ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών» νοείται κάθε μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη δύο διαφορετικών κρατών μελών.

ββ) Ως «τόπος αναχώρησης ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών» νοείται ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά των αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαδρομές που πραγματοποιούνται προς τον τόπο όπου βρίσκονται τα αγαθά, και ως «τόπος άφιξης ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών» νοείται ο τόπος όπου περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των αγαθών.

δ) Για την εφαρμογή της παραγράφου 10:

αα) Ως «τμήμα μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας» νοείται το τμήμα της μεταφοράς που πραγματοποιείται, χωρίς ενδιάμεση στάση εκτός της Κοινότητας, μεταξύ του σημείου αναχώρησης και του σημείου άφιξης της μεταφοράς επιβατών.

ββ) Ως «σημείο αναχώρησης της μεταφοράς επιβατών» νοείται το πρώτο προγραμματισμένο σημείο επιβίβασης επιβατών εντός της Κοινότητας, ενδεχομένως μετά από ενδιάμεση στάση εκτός της Κοινότητας και ως «σημείο άφιξης της μεταφοράς επιβατών» νοείται το τελευταίο προγραμματισμένο σημείο αποβίβασης εντός της Κοινότητας επιβατών που έχουν επιβιβασθεί εντός της Κοινότητας, ενδεχομένως πριν από ενδιάμεση στάση εκτός της Κοινότητας. Εάν πρόκειται για μεταφορά με επιστροφή, η διαδρομή της επιστροφής θεωρείται ως αυτοτελής μεταφορά.

ε) Για την εφαρμογή της παραγράφου 12, ως «βραχυχρόνια μίσθωση» νοείται η συνεχής κατοχή ή χρήση μεταφορικού μέσου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, ενώ, όσον αφορά τα πλωτά μέσα, η συνεχής κατοχή ή χρήση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες.

2. Γενικοί κανόνες
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στο φόρο που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στο φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.

3. Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από πρόσωπα που μεσολαβούν, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων, στην περίπτωση που ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της πράξης την οποία αφορά η μεσολάβηση είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της πράξης την οποία αφορά η μεσολάβηση δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

4. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και κτηματομεσιτών, της παροχής καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, όπως σε κατασκηνώσεις διακοπών ή σε τοποθεσίες που έχουν διαμορφωθεί για να χρησιμοποιηθούν ως κατασκήνωση, της παροχής του δικαιώματος χρήσης ακινήτου και της παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία και συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών, όπως παραδείγματος χάριν οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ή επιχειρήσεων επίβλεψης:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

5. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που πραγματοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας.

6. Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα

i) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών προς μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, εκτός της ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος της διαδρομής που πραγματοποιείται εκτός του εσωτερικού της χώρας.

ii) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών προς μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος αναχώρησης βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας.

7. Υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
Ο τόπος παροχής παρεπόμενων της μεταφοράς υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, όπως η φόρτωση, εκφόρτωση και διευθέτηση των μεταφερόμενων ειδών και παρόμοιες δραστηριότητες:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι εκτός του εσωτερικού της χώρας.

8. Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών οι οποίες αφορούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες δραστηριότητες, όπως εμπορικές και άλλες εκθέσεις, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών των διοργανωτών τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και της παροχής παρεπόμενων προς τις υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας.

9. Πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο πραγματογνωμοσύνες ή εργασίες που αφορούν κινητά ενσώματα αγαθά και παρέχονται προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι εκτός του εσωτερικού της χώρας.

10. Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), εκτός από αυτές που πράγματι εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τραίνων κατά τη διάρκεια τμήματος μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται πράγματι εκτός του εσωτερικού της χώρας.

11. Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης επί μεταφορικού μέσου κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης (catering), που πράγματι εκτελούνται επί πλοίων, αεροπλάνων ή τραίνων κατά τη διάρκεια τμήματος μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σημείο αναχώρησης της μεταφοράς βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το σημείο αναχώρησης της μεταφοράς βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας.

12. Μίσθωση μεταφορικών μέσων
Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.

13. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο και ιδίως αυτών που προβλέπονται στο Παράρτημα VII, προς μη υποκείμενο στο φόρο:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του εκτός της Κοινότητας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Κοινότητας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή στο εσωτερικό της χώρας.
Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόμενη ηλεκτρονικά.

14. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας
Ο τόπος παροχής των κατωτέρω υπηρεσιών δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που παρέχονται από υποκείμενο στο φόρο που έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο λήπτης είναι μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας:

α) μεταβίβαση και παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων,

β) διαφημιστικές υπηρεσίες,

γ) παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία δεδομένων και παροχή πληροφοριών,

δ) ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εν όλω ή εν μέρει, ή δικαιώματος προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο,

ε) τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αντασφάλισης, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων,

στ) διάθεση προσωπικού,

ζ) μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών, με εξαίρεση όλα τα μεταφορικά μέσα,

η) παροχή πρόσβασης στα συστήματα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και μεταφοράς ή διοχέτευσης μέσω των συστημάτων αυτών και παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με αυτές,

θ) τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,

ι) ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες.

15. Τόπος παροχής το εσωτερικό της χώρας ορισμένων υπηρεσιών για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού
Με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι εκτός Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 12 και 14, ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση που η χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας.

16. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα κριτήρια, με βάση τα οποία θεωρείται ότι για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παράγραφο 15 η χρήση και εκμετάλλευση πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας και ρυθμίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παραγράφου 13 του άρθρου 14.»

3. Οι παράγραφοι 2 έως 11 του άρθρου 34 του ν. 2859/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Επίσης επιστρέφεται στον υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., ο φόρος που επιβάρυνε τις παραδόσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν προς αυτόν από άλλους υποκειμένους στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τις εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο υποκείμενος αυτός, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Κατά τη περίοδο επιστροφής, η οποία ορίζεται στην παράγραφο 5, δεν διατηρούσε στην Ελλάδα την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία πραγματοποιούσε οικονομικές δραστηριότητες ή σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαμονής του.

β) Κατά τη περίοδο επιστροφής δεν πραγματοποίησε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, με εξαίρεση τις ακόλουθες πράξεις:

αα) παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας και οι οποίες απαλλάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 22, παράγραφος 1, περίπτωση λ΄, 24, 25 και 27,

ββ) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σε πρόσωπο που έχει οριστεί ως υπόχρεο για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄, στ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35.

γ) Τα αγαθά που παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτόν χρησιμοποιήθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στο φόρο στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στην Ελλάδα ή χρησιμοποιήθηκαν για πράξεις που απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 22, παράγραφος 1, περίπτωση λ΄, 24, 25, 27, 28 και 47.

3. Η επιστροφή του φόρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 και κατά το μέρος που ο υποκείμενος στο φόρο ενεργεί πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.

4. Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής:

α) Στην περίπτωση που ο αιτών, στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος:

αα) δεν είναι υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας,

ββ) πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που απαλλάσσονται από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.

γγ) υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για μικρές επιχειρήσεις..

δδ) υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

β) Για ποσά φόρου με τα οποία επιβαρύνονται οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες υπάγονται ή πρέπει να υπάγονται στην απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 και των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 28.

γ) Για ποσά φόρου τα οποία έχoυν τιμολογηθεί εσφαλμένα.

5. Η επιστροφή του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης και δεν μπορεί να αφορά περίοδο μικρότερη τριών μηνών ή μεγαλύτερη ενός ημερολογιακού έτους εκτός της περίπτωσης που η περίοδος αυτή αφορά το υπόλοιπο ενός ημερολογιακού έτους.

6. Οι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος υποκείμενοι στο φόρο υποβάλλουν την αίτηση επιστροφής με χρήση ηλεκτρονικών μέσων στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους και την απευθύνουν στην Ελλάδα στην οποία επιβαρύνθηκαν με φόρο προστιθέμενης αξίας.

7. Οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα επιστροφής από άλλο κράτος μέλος, κατά ανάλογο τρόπο των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 και 5 του άρθρου αυτού, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση επιστροφής με χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην αρμόδια αρχή της χώρας μας και η οποία απευθύνεται στο κράτος μέλος στο οποίο επιβαρύνθηκαν με φόρο προστιθέμενης αξίας.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, και 5 εφαρμόζονται και για υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος εκτός Κοινότητας, με τον όρο ότι το κράτος της εγκατάστασής του παρέχει στον υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας ή άλλου γενικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει στο κράτος αυτό. Η αίτηση επιστροφής στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή της χώρας μας.

9. Για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8, τα δικαιούχα πρόσωπα δεν θεωρείται ότι αποκτούν εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, όταν πραγματοποιούν στο εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης των αγαθών ή ο λήπτης των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε), στ) και η) της παραγράφου 1 του άρθρου 35.

10. Επίσης επιστρέφεται στο μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος ο φόρος που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή αγαθών, των οποίων ο τελικός προορισμός είναι το κράτος μέλος της εγκατάστασής του, εφόσον αποδεικνύει ότι καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογεί για την ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών αυτών.

11. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής, ο χρόνος επιστροφής καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πραγματοποίηση αυτής.»

4. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2859/2000 τροποποιούνται ή συμπληρώνονται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την παράδοση αγαθών, την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, υπόχρεοι στο φόρο είναι:

α) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενος στο φόρο, για τις ενεργούμενες απ' αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας,

β) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό άλλου κράτους – μέλους υποκείμενος στο φόρο, για τις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός των πράξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε), στ) και η) και εφόσον δεν έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με την περίπτωση ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 36,

γ) ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εγκατεστημένου εκτός Ελλάδος υποκείμενου στο φόρο, για τις πραγματοποιούμενες από αυτόν πράξεις, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός των πράξεων που αναφέρονται στις κατωτέρω περιπτώσεις ε) στ) και η),

δ) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης των αγαθών, στην περίπτωση παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 39α, καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο αγοραστής ή εισαγωγέας αγαθών ή λήπτης υπηρεσιών έτυχε μερικής ή ολικής απαλλαγής από το φόρο με υπουργικές αποφάσεις.

ε) ο λήπτης των αγαθών, εφόσον είναι υποκείμενος στο φόρο, για τις κατωτέρω πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο:

αα) παράδοση αγαθών κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15, και στο τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο με αυτό στοιχείο που εκδίδεται, γίνεται ρητή αναφορά ότι πρόκειται για παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται μετά από ενδοκοινοτική απόκτηση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και αναγράφεται τόσο ο αριθμός φορολογικού μητρώου, με τον οποίο ο υποκείμενος αυτός πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση και τη μετέπειτα παράδοση αγαθών, όσο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του παραλήπτη,

ββ) παράδοση αγαθών, που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 13,

στ) ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείμενος στο φόρο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, για τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο,

ζ) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης αγαθών και υπηρεσιών, για τις πράξεις για τις οποίες υπόχρεος, κατΆ αρχήν, είναι ο φορολογικός αντιπρόσωπος σύμφωνα με την περίπτωση γ) και για τις οποίες δεν έχει οριστεί φορολογικός αντιπρόσωπος, σύμφωνα με την περίπτωση δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 36,

η) ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας λήπτης αγαθών και υπηρεσιών σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον είναι υποκείμενος στο φόρο και οι πράξεις πραγματοποιούνται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας.

θ) το πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.

ι) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο αναγράφει το φόρο στα τιμολόγια που εκδίδει ή σε άλλα ισοδύναμα με αυτά στοιχεία.»

β) Προστίθεται νέα παράγραφος 1α, ως εξής:

«1α Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ένας υποκείμενος στο φόρο που έχει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, θεωρείται ως υποκείμενος στο φόρο μη εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας,

β) η ενδεχόμενη εγκατάσταση που ο προμηθευτής ή ο παρέχων διατηρεί στο εσωτερικό της χώρας δεν παρεμβαίνει στην εν λόγω παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.»

5. Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 35.α του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και «ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14,»

6. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35.α του ν. 2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

δ) «κράτος μέλος κατανάλωσης», το κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται ο τόπος πραγματοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 14,»

7. Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 τροποποιούνται ή συμπληρώνονται, ως εξής:

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 προστίθενται νέες περιπτώσεις δ) και ε), ως εξής:

«δ) ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή την παύση παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 14,

ε) ο υποκείμενος στο φόρο ή το μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή παύση λήψης υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 14.»

β) Προστίθενται νέες παράγραφοι 5α και 5β, ως εξής:

«5α. Ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί παροχές υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες ο λήπτης είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος, υποχρεούται:

α) να χρησιμοποιεί, για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν απΆ αυτόν, καθώς επίσης και να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό του φορολογικού μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος και

β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις εν λόγω παροχές
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ισχύουν προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών αυτών.
5β. Ο υποκείμενος στο φόρο ή το μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, που λαμβάνει υπηρεσίες από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, για τις οποίες ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στο φόρο, υποχρεούται για τις εν λόγω υπηρεσίες που λαμβάνει:

α) να χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν.

β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας.»
γ) Η περίπτωση γ) της παραγράφου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) ο τύπος, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 5, καθώς και των παραγράφων 5.α και 5.β,»

δ) Η περίπτωση στ) της παραγράφου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης έναρξης και παύσης πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παροχών υπηρεσιών,»

ε) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4, καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5.α και 5.β, επιτρέπεται να υποβάλλονται μέσω διαβίβασης του αρχείου με ηλεκτρονικά μέσα.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και των πινάκων αυτών ή υποχρεωτική η διαβίβαση του αρχείου με ηλεκτρονικά μέσα και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

8. Μετά το Παράρτημα VI, προστίθεται νέο παράρτημα VII, ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14

1. Η δημιουργία και η φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού,

2. η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του,

3. η παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων,

4. η παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών,

5. η παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως.»

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄

Λοιπές διατάξεις
 

Άρθρο 23: Μείωση τέλους χαρτοσήμου επί των εγγραφών στα βιβλία κοινοπραξιών.

1. Μειώνεται κατά το ήμισυ το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28-07-1931 (ΦΕΚ Α΄ 239), όπως ισχύει, για τις εγγραφές περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων από τα μέλη τους στα βιβλία των κοινοπραξιών των οποίων η σύσταση προβλέπεται ειδικά με διατάξεις νόμων για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που από την εγγραφή ή άλλο έγγραφο αποδεικνύεται ότι η κατάθεση ή η ανάληψη αφορά σύμβαση, πράξη κ.λ.π. υποκείμενη σε τέλος χαρτοσήμου, οπότε οφείλεται το προβλεπόμενο για τη σύμβαση, πράξη κ.λ.π. τέλος χαρτοσήμου.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για εγγραφές στα βιβλία των κοινοπραξιών που πραγματοποιούνται από την 1η του μεθεπόμενου μήνα από την δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

΄Αρθρο 24: Ρυθμίσεις στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου

1. Καταργούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν.1676/86 (ΦΕΚ Α 204).

2. Καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4  του άρθρου 18 του ν.1676/86 και οι περιπτώσεις εΆ και στΆ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄ αντίστοιχα.

3.Καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 1676/86.

Άρθρο 25: Μείωση συντελεστών τέλους ταξινόμησης και άλλες διατάξεις

1. Οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης των περιπτώσεων α , β και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 121, των περιπτώσεων α , β, γ, δ, ε και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 και της παραγράφου 1 του άρθρου 124 του ν. 2960/2001, από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης του παρόντος νόμου έως και 7-8-2009, μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες που εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις της παραγράφου 1 και για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α΄) ή της παραγράφου 3 του άρθρου 133 του ν. 2960/2001 διέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες που εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, πλην όμως δεν έχουν ταξινομηθεί μπορούν, μετά από αίτηση των εμπορικών επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών τους να υπαχθούν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ταξινομηθεί μέχρι την λήξη ισχύος της διάταξης της ανωτέρω παραγράφου 1.

3. Στην παράγραφο 2 του 121 μετά την Οδηγία 98/69 Ε.Κ της περίπτωσης α προστίθεται η φράση « Φάση Β », η αναφερόμενη Οδηγία 94/12Ε.Κ της περίπτωσης β αντικαθίσταται από την οδηγία 98/69 Ε.Κ Φάση Α και στις οδηγίες της περίπτωσης γ προστίθεται και η Οδηγία 94/12 Ε.Κ

4. Καταργείται το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών τα οποία έχουν ταξινομηθεί έως και την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος, και το οποίο επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση.
Η κατάργηση ισχύει για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, οι οποίες πραγματοποιούνται από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων μέχρι 31-12-2009.

5. Καταργείται το τέλος αδείας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, που μεταβιβάζονται και έχουν ταξινομηθεί έως και την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος, το οποίο επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής.
Η κατάργηση ισχύει για τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, οι οποίες εκδίδονται από την ημέρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων μέχρι 31-12-2009.

΄Αρθρο 26: Τροποποίηση τελωνειακών διατάξεων

1. Στο άρθρο 122 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, ΦΕΚ Α΄265) προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως :
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

2. α. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 123 του ιδίου Κώδικα, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως :
« Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, ως φορολογητέα αξία για τα φορτηγά οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας λαμβάνεται η αξία της βάσης, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 4, στην οποία προστίθεται και το κόστος της διασκευής».

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 διαγράφεται.

γ. Μετά την παράγραφο 9, προστίθεται νέα παράγραφος 10, ως ακολούθως:
« 10. Τα δικαιολογητικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των φορτηγών οχημάτων ανεξαρτήτου προελεύσεως ή των εγχωρίως παραγομένων, καθορίζονται με την Απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του παρόντος.»

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 126 αντικαθίσταται ως εξής:
« Με όμοια απόφαση συνιστάται Ειδική Επιτροπή για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων της επόμενης παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου».

4. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 1573/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη η εργοστασιακή τιμή, όπως αυτή εμφανίζεται στους υποβαλλόμενους από την αυτοκινητοβιομηχανία καταλόγους στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία αξιών. Δεν αποτελούν διαμορφωτικά στοιχεία της τιμής αυτής οι κάθε είδους φορολογικού χαρακτήρα επιβαρύνσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής.»
β. Η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου καταργείται.

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 1573/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η φορολογητέα αξία για τα παραγόμενα οχήματα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στις διατάξεις του ν.2960/2001, για κάθε κατηγορία οχήματος, προστιθεμένου του κόστους διασκευής του οχήματος »

΄Αρθρο 27

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Νόμου 3697/2008 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δύναται να παύονται αζημίως για το Δημόσιο, ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ως άνω φορέων.»

2.Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 78 Α , που προστέθηκε στο ν. 1969/1991 με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3751/2009 (ΦΕΚ Α΄53), αντικαθίστανται οι πέντε τελευταίες λέξεις αντικαθίστανται με τις λέξεις : «τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ).».

Άρθρο 28: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία προβαίνει σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, σε αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης, ή σε λειτουργία ΠΜΔ ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) Ευρώ.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία παρέχει μόνο την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, χωρίς να κατέχει σε κάθε περίπτωση κεφάλαια ή χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών, ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ.»

Άρθρο 29: Καταστροφή αρχειακού υλικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (τ.ΥΠΕΘΟ)

Το αρχειακό υλικό το αποτελούμενο από τους φακέλους :
α) που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των επενδυτικών νόμων 849/1978, 1116/1981, 1262/1982 και 1682/1987 (Μ.Ο.Π.), καθώς και αυτών του νόμου 2601/1998 που απορρίφθηκαν, και
β) όσων είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των Ν.Δ. 2687/1953, Ν. 4171/1961, Α.Ν. 89/1967, Α.Ν. 378/1968 και Ν. 27/1975 τουλάχιστον πριν από οκτώ έτη,
το οποίο βρίσκεται στους υπόγειους χώρους του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, απομακρύνεται και καταστρέφεται. Τη μέριμνα για την απομάκρυνση και καταστροφή του υλικού αυτού, που δεν περιέχει έγγραφα διαβαθμισμένα ούτε ιστορικής αξίας, έχουν από κοινού οι Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

΄Αρθρο 30: Τροποποίηση Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 54 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ Α΄149) προστίθενται εδάφια (ζ) και (η) ως εξής :
«(ζ) Τη δημιουργία, οργάνωση και τη λειτουργία υποδομών και δραστηριοτήτων προβολής, διακίνησης και ανάδειξης της σύγχρονης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας του Ελληνισμού και η επικοινωνία και σύνδεσή του με άλλους πολιτισμούς, με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων.
(η) Την προώθηση κάθε είδους δράσεων επίδειξης και καλών πρακτικών στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, που συνδέεται με την πολιτιστική δράση».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του πιο πάνω Οργανισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος η κινητή και ακίνητη περιουσία του θα μεταβιβασθεί κατά πλήρη κυριότητα, είτε στην Ακαδημία Αθηνών, είτε στο Μουσείο Μπενάκη, είτε και στα δύο, κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.»

Η αρίθμηση της επόμενης παραγράφου του ιδίου άρθρου διορθώνεται σε 3 και επόμενες υφιστάμενες παράγραφοι 3 έως 6 αναριθμούνται σε 4 έως 7 αντίστοιχα.

΄Αρθρο 31: Θέματα προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

1. Το μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 της υπ΄ αριθμ. 2/9276/0022/18.6.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β΄829), το οποίο αναπροσαρμόστηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ Α΄80) και χορηγείται στο προσωπικό των Υπηρεσιών Αστυνομικών Επιχειρήσεων, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2009 στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150) μηνιαίως.

2. Το επίδομα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στο προσωπικό των Διμοιριών Υποστήριξης των Αστυνομικών Διευθύνσεων.».
 

΄Αρθρο 32

Προστίθεται παράγραφος 4α μετά από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 κ. ν. 2190/1920 ως εξής:
«Μείωση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, όταν η χρηματιστηριακή τιμή είναι κατώτερη ή προσεγγίζει την ονομαστική αξία της μετοχής. Το ειδικό αυτό αποθεματικό μπορεί : α) να κεφαλαιοποιηθεί και β) να συμψηφισθεί για απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που το σχηματιζόμενο αποθεματικό υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, όπως διαμορφώνεται μετά από τη μείωσή του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.»

΄Αρθρο 33: Τροποποίηση ν.δ. 400/1970

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α΄10), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) επιτρέπεται, τηρουμένης της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος, σε εξαιρετικές οικονομικές περιστάσεις και μετά από αίτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης, η χρησιμοποίηση στοιχείων του ενεργητικού για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων, άλλων από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος, καθώς και παρέκκλιση από τις μεθόδους υπολογισμού που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του παρόντος, από τους περιορισμούς που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του παρόντος και τις μεθόδους καθορισμού της υπεραξίας χρεογράφων και ακινήτων από τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17α του παρόντος. Ακόμη η ΕΠ.Ε.Ι.Α., με την απόφασή της αυτή θα θέτει κάθε φορά χρονικό περιορισμό έως δύο (2) χρήσεων, κατά τις οποίες θα ισχύουν στην αιτούσα ασφαλιστική επιχείρηση, τα προηγούμενα εδάφια. Περαιτέρω, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. θα δύναται με την ανωτέρω απόφασή της, να θέτει όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους και θα εφαρμόζονται οι ανωτέρω αναφερθείσες παρεκκλίσεις, αιτιολογώντας την απόφασή της ανά περίπτωση ενώ μπορεί να παρατείνει για ένα ακόμη δίμηνο, χωρίς ειδική αιτιολογία, τους χρόνους υλοποίησης των προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης που προβλέπονται στην παρ. 8 του αρθρ. 17γ του παρόντος διατάγματος.»

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του π.δ. 23/2005 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν κατά την δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται να διαθέτουν ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο α) 3.000.000 ευρώ για τους κλάδους ασφάλισης 10 μέχρι και 15, β) 2.000.000 ευρώ για τους κλάδους 1 μέχρι και 9 και 16 έως και 18, και γ) 3.000.000 ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής, μέχρι την 31.12.2005. Ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο 4.500.000 ευρώ για τους κλάδους 10 μέχρι και 15, και για τις ασφαλίσεις ζωής μέχρι 31.12.2007 και 6.000.000 ευρώ για τους κλάδους ασφάλισης 10 μέχρι και 15 και τις ασφαλίσεις ζωής, μέχρι την 31.12.2010».

3. Η περίπτωση (α) της παρ. 4 του αρθρ. 111 ν.δ. 400/70, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) να έχουν πρόσβαση έγγραφα, βιβλία και άλλα στοιχεία, που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, έγγραφη, μαγνητική ή άλλη) στους εποπτευόμενους φορείς ή σε άλλους οργανισμούς που εκτελούν χρέη θεματοφύλακα της περιουσίας ή ελεγκτή της οικονομικής κατάσταση των εποπτευόμενων φορέων, καθώς να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από αυτά. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται να επικαλεστούν επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο έναντι της ΕΠ.Ε.Ι.Α.»

4. Στο άρθρο 120 ν.δ. 400/70, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος (5) ως εξής :
«5. Τα πρόστιμα που επιβάλλει η ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 16-2-2009 »

΄Αρθρο 34: Τροποποίηση ν. 3229/2004

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ ΑΆ 38), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι) ως εξής :
«ι) Δύναται να αναθέτει σε τρίτους υπηρεσίες που λόγω εξαιρετικών ή κατεπειγουσών περιστάσεων δεν μπορεί να εκτελέσει η Επιτροπή, λόγω εξειδίκευσης αντικειμένου εργασίας ή αδυναμίας αντιμετώπισής του από το υπάρχον προσωπικό. Μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τη μερική ή θερινή απασχόληση φοιτητών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το έργο της Επιτροπής, με σκοπό αφενός την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε θέματα της Επιτροπής και αφετέρου την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Επιτροπής. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για ανάθεση υπηρεσιών από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Η περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3229/2004 , όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τα έσοδα της Επιτροπής, τα οποία εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004 , όπως ισχύει, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Στους δικηγόρους, που προσλαμβάνονται στην Επιτροπή ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφαρμόζεται, από τον χρόνο προσλήψεώς τους, η διάταξη του αρθρ. 17 παρ. 2(γ) Ν. 3152/2003 (ΦΕΚ Α΄ 152), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την παρ. 6 του αρθρ. 87 Ν. 3606/2007. Η επιβαλλόμενη δια του άρθρ. 24 παρ. 2 Ν. 1868/89 (ΦΕΚ Α΄230) υποχρέωση του εργοδότη καταλαμβάνει και τους ως άνω δικηγόρους»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3229/04 , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ενδεικτικά κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων του ΝΔ 400/70, του π.δ. 237/86, του π.δ. 190/2006, του Ν. 1569/85 και του Ν. 2496/97, όπως κάθε φορά ισχύουν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους.»

5. Η παρ. 7 του αρθρ. 71 του ν. 3746/09 (ΦΕΚ ΑΆ 27) καταργείται.

Άρθρο 35: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μισθών

1α. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Μισθών (Γ.Δ.Μ.), υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ).

β. Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών είναι η ενιαία διενέργεια ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

γ. Η Γ.Δ.Μ. αποτελείται από: πέντε (5) Διευθύνσεις μετά των Τμημάτων τους, οι οποίες συνιστώνται με τον παρόντα νόμο και από την Διεύθυνση 22η Μισθολογίου και την Διεύθυνση 50η Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, που μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής ¶μυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισμού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και εφεξής υπάγονται στην συνιστώμενη Γενική Διεύθυνση, καθώς και από ένα (1) Ανεξάρτητο Τμήμα που συνιστάται με τον παρόντα νόμο.

δ. Η Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Συντάξεων.

2. Η διάρθρωση της μετονομαζόμενης κατά το στοιχείο γ της προηγούμενης παραγράφου Διεύθυνσης και των πέντε συνιστώμενων Διευθύνσεων καθορίζεται ως εξής:

α. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής ¶μυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισμού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (πρώην Δ/νση 50η).

Τμήμα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Τμήμα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εθνικής ¶μυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισμού.

Τμήμα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Τμήμα Δ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών, Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

β. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μακεδονίας-Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπαλλήλων Βουλής, λειτουργών και μισθοδοτούμενων με ειδικά μισθολόγια, Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Κληρικών.

Τμήμα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τμήμα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Μακεδονίας-Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τμήμα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Βουλής, λειτουργών και μισθοδοτούμενων με ειδικά μισθολόγια, Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Κληρικών.

γ. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών ιατρών Ε.Σ.Υ. και υπαλλήλων Νοσοκομείων.

Τμήμα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών ιατρών Ε.Σ.Υ.

Τμήμα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Νοσοκομείων Περιφέρειας Αττικής.

Τμήμα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Νοσοκομείων λοιπής Ελλάδας.

δ. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διοικητικών υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τμήμα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής και διοικητικών υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τμήμα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης.

Τμήμα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λοιπών Περιφερειών.

ε. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τμήμα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής.

Τμήμα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης.

Τμήμα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λοιπών Περιφερειών.

στ. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων ΟΤΑ αΆ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.

Τμήμα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης.

Τμήμα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού λοιπών Περιφερειών.

Τμήμα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

ζ. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Τμήμα Α΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών μονίμων στελεχών του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Τμήμα Β΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών μονίμων στελεχών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Λιμενικού Σώματος,Πυροσβεστικού Σώματος και Αγροφυλακής.

Τμήμα Γ΄: Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών μονίμων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

η. Ανεξάρτητο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου.

3.α. Τα κατΆ ιδίαν Τμήματα των Διευθύνσεων της προηγούμενης παραγράφου έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
- Παραλαβή, ταξινόμηση, έλεγχος και επεξεργασία των πράξεων μεταβολών της υπηρεσιακής και οικογενειακής κατάστασης των μισθοδοτούμενων.
- Έλεγχος των απαραίτητων δεδομένων για τη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος εκκαθάρισης αποδοχών και ενημέρωση των αρχείων προσωπικού.
- Εκκαθάριση αποδοχών, επιδομάτων, λοιπών αμοιβών και εκτύπωση μισθολογικών καταστάσεων.
-Αποστολή στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 ανήκει και η κοινοποίηση στοιχείων μισθοδοσίας στις περιπτώσεις που αυτή δεν βαρύνει το Δημόσιο.

γ. Το Ανεξάρτητο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
- Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων στις Διευθύνσεις Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών.
- Διεκπεραίωση εγγράφων.
- Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων.
- Χορήγηση σχετικών αντιγράφων.
- Επιμέλεια δακτυλογράφησης και παραβολής των σχετικών εγγράφων.

4. Της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του παρόντος άρθρου προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α του Κλάδου Δημοσιονομικών του Γ.Λ.Κ..

5. Για τη στελέχωση των Διευθύνσεων και του Ανεξάρτητου Τμήματος της παραγράφου 2, στους υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συνιστώνται επιπλέον οι παρακάτω θέσεις: 110 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας ΠΕ, 110 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίες ΤΕ, 127 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας ΔΕ, 3 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Ε-Β του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας ΥΕ. Ως προς τα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και επόμενα του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως ισχύουν.

6. Η στελέχωση των ανωτέρω θέσεων σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 30% γίνεται με διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο εντός του προβλεπομένου ποσοστού, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς και κάθε συναφές θέμα.
Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας.

7. Η στελέχωση των υπόλοιπων θέσεων των Διευθύνσεων και του Ανεξάρτητου Τμήματος γίνεται με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετατάσσονται από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ. στις Διευθύνσεις και το Ανεξάρτητο Τμήμα της Γ.Δ.Μ.

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της παραγράφου 2. Με όμοιες αποφάσεις δύνανται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες αυτών και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

΄Αρθρο 36: Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις του.

2. Ειδικά η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 και των άρθρων 10 και 17 αρχίζει από τη κατάθεση του σχεδίου του παρόντος νόμου στη Βουλή των Ελλήνων.

Αθήνα, Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ