Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017

ΠΟΛ 1116/2018

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4469/2017 (Α' 62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», και ιδίως της παραγράφου 21 του άρθρου 15, όπως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει,
β) του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,
γ) του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) «Κώδικας Είσπραξης Δη­μοσίων Εσόδων»,
δ) του Κεφαλαίου Α' του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 και των άρθρων 5 και 41 αυτού,
ε) της απόφασης 2014/335/(ΕΕ, Ευρατόμ) του Συμβου­λίου της 26-5-2014 για το σύστημα των Ίδιων Πόρων [L 168/7.6.2014] και τον Κανονισμό 609/2014/(ΕΕ, Ευρα­τόμ) Κανονισμό του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παρα­δοσιακών ίδιων πόρων [L 168/7.6.2014],
στ) του π.δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ.»,
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η) του Π.Δ.142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»,
θ) της ΠΟΛ.1105/12.7.2017 (Β' 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017»,
ι) της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδο­λογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθ­μού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής». 

2. α) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β' 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ­γού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ­πουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπαvάτσιου»,
β) την αριθμ. 1 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 20.1.2016, «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ­γείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ­τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
γ) την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968) από­φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
ε) την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης»,
στ) την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 (Β' 543) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μετα­βίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε Προϊσταμένους Τελωνείων και σε υπαλλήλους αυτών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1120364 ΕΞ 2015/15.9.2015 (Β' 2080) και Δ.ΟΡΓ.Α 1113150 ΕΞ 2016/22.7.2016 (Β' 2835) όμοιες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

3. Το γεγονός ότι κατά τον υπολογισμό του συμπληρω­ματικού ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων δεν υπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Η ΠΟΛ.1223/29-12-2017 (Β' 4643) απόφαση της Υφυ­πουργού Οικονομικών τροποποιείται ως ακολούθως, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι βεβαιωμένες έως και την 31-12-2017, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση. 

1. Στο άρθρο 1 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «και οι συνολικές οφειλές του προς το Δημόσιο δεν υπερ­βαίνουν τις 50.000 ευρώ».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται από την ημερο­μηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».

3. Στην υποπερίπτ. αβ της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυ­πουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ».

4. Στον τίτλο του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «με συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές έως 50.000 ευρώ».

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Β του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οι­κονομικών η φράση «έως 50.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «έως 125.000 ευρώ».

6. Μετά την περίπτ. Β του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών προ­στίθεται νέα περίπτωση Γ, ως εξής:

«(Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφό­σον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βι­ωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρ­θρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και δια­θέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α; είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσι­ακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας πε­ρίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής.».

7. Στον τίτλο του άρθρου 7 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «με οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ».

8. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Β του άρθρου 7 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οι­κονομικών η φράση «έως 50.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «έως 125.000 ευρώ».

9. Μετά την περίπτ. Β του άρθρου 7 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται νέα περίπτωση Γ, ως εξής:

«(Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δη­μόσιο άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α', είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που δια­θέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύ­νει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσι­ακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας πε­ρίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής.».

10. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Το Δημόσιο, επίσης, δεν προτείνει ρυθμίσεις εφόσον (α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιου­σιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το εικοσαπλάσιο (20) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και (β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συ­νολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ή το δεκαπενταπλάσιο (15) αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.».

11. Στην περίπτ. γ' του άρθρου 11 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2017».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Η Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ