ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26584/1161/2020 Η απαίτηση για κατάθεση του Ε9 ως δικαιολογητικό του έννομου συμφέροντος για τον χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων δεν αποτελεί στοιχείο που καλύπτει τις περιπτώσεις που γίνεται επίκλησή του

ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26584/1161/2020 Η απαίτηση για κατάθεση του Ε9 ως δικαιολογητικό του έννομου συμφέροντος για τον χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων δεν αποτελεί στοιχείο που καλύπτει τις περιπτώσεις που γίνεται επίκλησή του

ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26584/1161
Ημ/νία: 10/03/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΠΑΡΚΩΝ KAI ΑΛΣΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ. : 115 28 Ιλίσια
Πληρ. : Αγγέλη Γ.
Τηλ. : 2131512110
FAX : 210-5244135

Θέμα: Παροχή οδηγιών.

ΣΧΕΤ. Το αριθ. ΣΕΕΔΔ /Φ4/11716/2-10-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Κατόπιν ζητημάτων που προέκυψαν σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως απόδειξη του έννομου συμφέροντος κατά την διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού και συγκεκριμένα στην αποδοχή ή μη της βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) ως δικαιολογητικού απόδειξης του έννομου συμφέροντος, και προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Η απαίτηση για κατάθεση του Ε9 ως δικαιολογητικό του έννομου συμφέροντος δεν αποτελεί στοιχείο που καλύπτει τις περιπτώσεις που γίνεται επίκλησή του. Εν προκειμένω, τα δικαιολογητικά καθορίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αριθ. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ 3632/Β΄/2014) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και του τύπου του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής».

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Αραβώσης Κων/νος