1075662 ΕΞ 2019 Έκδοση του Εγχειριδίου απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα ενδοομιλικά μερίσματα», Μαΐου 2019

1075662 ΕΞ 2019 Έκδοση του Εγχειριδίου απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα ενδοομιλικά μερίσματα», Μαΐου 2019

Αθήνα, 22 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1075662 ΕΞ2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Έκδοση του Εγχειριδίου απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα ενδοομιλικά μερίσματα», Μαΐου 2019.

1. Σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, για την καλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας, για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων και επισημαίνουμε ότι:

α) Στο ως άνω Εγχειρίδιο καταγράφονται, ειδικότερα, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, υπό μορφή ερώτησης- απάντησης, χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στα ενδοομιλικά μερίσματα (Εισπραττόμενα μερίσματα, Ενδοομιλικές πληρωμές μερισμάτων, Κανόνες απαγόρευσης των καταχρήσεων).

β) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.) – Τμήμα Β’ – Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), στην οποία πρέπει να απευθύνεστε για την παροχή τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεων.

Η ως άνω Υπηρεσία παρακαλείται, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου του Εγχειριδίου, να ενημερώσει αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό της, προκειμένου να προβεί στην επικαιροποίηση αυτού.

2. Το παρόν, αποστέλλεται, επίσης, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.), η οποία παρακαλείται, ύστερα από συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, να καταχωρήσει το ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής.

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ