146/2103642/11.2.2021 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: Α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία

146/2103642/11.2.2021 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: Α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία

Αριθμ. απόφ. ΠΡ 146/2103642

(ΦΕΚ Β' 654/22-02-2021)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 και 13α (παρ. 4) του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του εδάφιο γ ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

5. Την υπ’ αρ. 27826/28-6-2010 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α: «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β’ 1077).

6. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 1, της παρ. 1 του άρθρου 4 και της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 5).

7. Το υπ’ αρ. 84/19/10.10.2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε όργανα διοίκησης και υπηρεσιακά όργανα και ειδικότερα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. (κεφάλαιο Α, αριθμός 4), ως ισχύει (ΑΔΑ: Ψ8Η946ΜΨΦΖ-ΝΤΩ).

8. Την υπ’ αρ. 2103642/11.02.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Άρθρο 1

Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα:

Α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα:

1) Στο Δήμο Σερρών:
α) Δημοτική Ενότητα Σερρών (Τοπική Κοινότητα Επταμύλων),
β) Δημοτική Ενότητα Λευκώνα
(Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα).

2) Στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά: Δημοτική Ενότητα Στρυμώνα (Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Σερρών).

Β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα:

1) Στον Δήμο Αβδήρων: Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδος (Δημοτικές Κοινότητες: Γενισέας, Διομηδείας, Τοπικές Κοινότητες: Μαγικού, Πηγαδίων).

2) Στον Δήμο Ξάνθης: Δημοτική Ενότητα Ξάνθης (Δημοτικές Κοινότητες: Ευμοίρου, Κιμμερίων), κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμβάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο 294/ 15-12-2020 για τις ίδιες περιοχές.

Άρθρο 2

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές του άρθρου 1 ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις περιοχές αυτές αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών από το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο 294/15-12-2020, για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ