36694 ΕΞ 2020 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για το τιμολόγιο και την κωδικοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης

36694 ΕΞ 2020 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για το τιμολόγιο και την κωδικοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης

ΥΠΟΙΚ 07/04/2020
Α.Π.: 36694 ΕΞ 2020

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 296)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε΄- Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Κατσαλή
Τηλέφωνο : 210-33.38.467
fax : 210-33.38.202
e-mail : g.katsali@minfin.gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για το τιμολόγιο και την κωδικοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.
β) του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄129), όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 2 του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄ και άλλες διατάξεις» (Α΄112), όπως ισχύει.
δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131), όπως ισχύει.
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
η) του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

2. Την αριθμ. 82558 ΕΞ 2019/23.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός του Αθανάσιου Πετραλιά του Ιωάννη σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 537).

3. Την αριθμ. 138550 ΕΞ 2019/05.12.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής «Σύσταση, συγκρότηση, και ορισμός μελών Επιτροπής, με τίτλο: Συντονιστική Επιτροπή για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση» (ΥΟΔΔ 1056, ΑΔΑ: Ω9ΞΓΗ-5Β0).

4. Την αριθμ. 35997 ΕΞ 2020/06.04.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-204-0000000 και ΑΛΕ 2120207001) ανώτατου ύψους 15.400,00 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 26.400,00 ευρώ για καθένα από τα επόμενα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ. Η εν λόγω δαπάνη δεν έχει προβλεφθεί στο εγκεκριμένο ΜΠΔΣ, ωστόσο δύναται να καλυφθεί για το τρέχον οικονομικό έτος από τα περιθώρια των εγγεγραμμένων πιστώσεων με μεταφορά πιστώσεων από ΑΛΕ της ίδιας μείζονος κατηγορίας, ενώ για τα επόμενα έτη θα καταγραφεί από την Γ.Δ.Ο.Υ. στις προβλέψεις του υπό κατάρτιση ΜΠΔΣ 2021-2024.

5. Τα από 09.03.2020 και 24.03.2020 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραμματέα της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση.

6. Την ανάγκη υποβοήθησης του έργου της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση.

7. Το από 10.01.2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση, με το οποίο προτείνεται η σύσταση της ομάδας εργασίας, με σκοπό την εισήγηση στην εν λόγω Επιτροπή των απαιτούμενων ενεργειών για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού τιμολογίου και την απαραίτητη κωδικοποίηση αγαθών και υπηρεσιών στο ΟΠΣΔΠ, καθώς και τη δρομολόγησή του στις αντίστοιχες αναθέτουσες αρχές.

8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για την αποζημίωση των μελών της ομάδας εργασίας, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής απόφασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών ομάδα εργασίας για το τιμολόγιο και την κωδικοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης.

Β.1. Συγκροτούμε την ανωτέρω ομάδα εργασίας και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:
1. Γεώργιο Δουκίδη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ............, μέλος ΔΕΠ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρο.
2. Γεώργιο Λεκάκο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ............, μέλος ΔΕΠ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3. ΄Αγγελο Καρβούνη του Αλκιβιάδη, με ΑΔΤ ............, Προϊστάμενο του τμήματος B΄ - Διαλειτουργικότητας & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Καλομοίρη του Δημητρίου, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο του ίδιου ως άνω τμήματος.
4. Μίνω Κωνσταντίνη του Αλβέρτου, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο του τμήματος Β΄ - Διαδικασιών Ελέγχου και Παρακολούθησης, της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων.
5. Σοφία Περδικάρη του Χρήστου, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο του τμήματος Γ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων.
6. Άννα Μιχαηλίδου του Αττάλου-Σωτηρίου, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, που υπηρετεί στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
7. Ιωάννη-Σταμάτη Ιωαννίδη του Σάββα, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης, που υπηρετεί στο Ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.
8. Φωτεινή Ντόκου του Νικολάου, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Σταυρούλα Σαγκριώτη του Ζαννή, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
10. Στέφανο-Κωνσταντίνο Πουρσαλίδη του Κυριάκου, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Λέκκα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης.
11. Ευάγγελο Αντίππα του Γεωργίου, με ΑΔΤ ............, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τομεακών Έργων και Δράσεων/Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

2. Χρέη Γραμματέα εκτελεί μέλος της Ομάδας Εργασίας που θα ορίσει ο Πρόεδρος.

3. Πέραν των ανωτέρω μελών, η ομάδα εργασίας μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους άλλων Υπηρεσιών ή φορέων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Γ. Το έργο της ομάδας εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Ι. Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο: Καθορισμός της αρχιτεκτονικής, των διαδικασιών παραλαβής, διοικητικής και λογιστικής επεξεργασίας και πληρωμής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με τα εμπλεκόμενα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου και ιδίως με το αναβαθμισμένο ΟΠΣΔΠ (Gov.ERP), των τεχνικών προϋποθέσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλου τεχνικού και ειδικού θέματος αναγκαίου για την εφαρμογή τους.

II. Κωδικοποίηση: Καθορισμός του Εθνικού Μορφότυπου του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, του περιεχομένου και της μορφής του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
Προσδιορισμός κατάλληλου συστήματος και κατάλληλης διαδικασίας κωδικοποίησης για όλες τις εμπλεκόμενες αρχές και για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση και καταγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα όλων των παραλαμβανομένων αγαθών και υπηρεσιών.

III. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ομάδες του έργου για τη Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov. Erp) για το συντονισμό και την διεκπεραίωση των διαγωνιστικών διαδικασιών του έργου, όσον αφορά στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου και της ηλεκτρονικής κωδικοποίησης και καταγραφής των παραλαμβανομένων αγαθών και υπηρεσιών.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει στην έδρα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα), η δε διάρκειά της ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ