Α.1124/2020 Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (

Α.1124/2020 Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (

 

Αριθμ. Α 1124/26-5-2020
 
(ΦΕΚ Β' 2328/15-06-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 150),
β) της παρ. 2 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017,
γ) των παρ. 3 και 6 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α΄ 116).

2. Την από 29.06.2017 γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, βάσει της υποπερ. β΄ της περ. ε΄ της παρ. 1 του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τη Δήλωση από την Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας ότι προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την ΠΣΑΑ με όλες τις άλλες Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες υποβάλλουν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 1 του Τμήματος 8 αυτής.
 
3. Τις υποβληθείσες προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, γνωστοποιήσεις της παρ. 1 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017.

4. Τις διατάξεις:
α) Της υπ’ αρ. ΠΟΛ.1111/2018 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150)» (Β΄ 2265).
β) Της υπ’ αρ. Α.1117/2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2017» (Β΄ 1297).

5. Τους κάτωθι δημοσιευμένους καταλόγους, όπως αυτοί επικαιροποιούνται και ισχύουν:
α) Του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ (Δεκ 2019) https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ about-automatic-exchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf, β) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες της ΠΣΑΑ με ενεργοποιημένες σχέσεις ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) (Ιαν 2020) http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm),
γ) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες στη Σύμβαση (Φεβ 2020) http://www.oecd.org/tax/exchangeof-taxinformation/Status_of_convention.pdf,
δ) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις Επιφυλάξεις των Δικαιοδοσιών επί της Σύμβασης (Μαρ 2020) https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/...

6. Την διασφάλιση των όρων της αμοιβαιότητας για την ανταλλαγή των ΕαΧ.

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
 
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

9. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A΄ 133).

11. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372) και την υπ’αρ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2417), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13. Τα άρθρα 1 έως 43 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

14. Την υπ’αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689).

15. Την υπ’αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

16. Την υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).

17. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ, ως Αρμόδιας Αρχής δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017.

18. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ

Ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2018, ως προς το έτος ανταλλαγής 2020:
 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2020

 

Α/Α
Ονομασία στην ελληνική γλώσσα
Ονομασία στην αγγλική γλώσσα
Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα
Κωδικός Δικαιοδοσίας

2
Αργεντινή
Argentina
Δημοκρατία της Αργεντινής
AR

3
Αυστραλία
Australia
Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας
AU

4
Βραζιλία
Brazil
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
BR

5
Γκέρνζι
Guernsey
Βαϊλάτο του Γκέρνζι
GG

6
Ελβετία
Switzerland
Ελβετική Συνομοσπονδία
CH

7
Ιαπωνία
Japan
Ιαπωνία
JP

8
Ινδία
India
Δημοκρατία της Ινδίας
IN

9
Ινδονησία
Indonesia
Δημοκρατία της Ινδονησίας
ID

10
Ισλανδία
Iceland
Ισλανδία
IS

11
Καναδάς
Canada
Καναδάς
CA

12
Κίνα
China
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
CN

13
Κολομβία
Colombia
Δημοκρατία της Κολομβίας
CO

14
Νότια Κορέα
Korea
Δημοκρατία της Κορέας
KR

15
Λιχτενστάιν
Liechtenstein
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
LI

16
Μαλαισία
Malaysia
Μαλαισία
MY

17
Μεξικό
Mexico
Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού
MX

18
Μονακό
Monaco
Πριγκιπάτο του Μονακό
MC

19
Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)
Netherlands
Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)
NL (νήσοι Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα με κωδικό BQ)

(in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba)

20
Νέα Ζηλανδία
New Zealand
Νέα Ζηλανδία
ΝΖ

21
Νήσος του Μαν
Isle of Man
Νήσος του Μαν
IM

22
Νορβηγία
Norway
Βασίλειο της Νορβηγίας
NO

23
Νότια Αφρική
South Africa
Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής
ZA

24
Ουρουγουάη
Uruguay
Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης
UY

25
Πακιστάν
Pakistan
Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν
PK

26
Ρωσία
Russian Federation
Ρωσική Ομοσπονδία
RU

27
Σαουδική Αραβία
Saudi Arabia
Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας
SA

28
Σινγκαπούρη
Singapore
Δημοκρατία της Σινγκαπούρης
SG

29
Τζέρζι
Jersey
Βαϊλάτο του Τζέρζι
JE

30
Χιλή
Chile
Δημοκρατία της Χιλής
CL

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ME ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ H ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2020

 

Α/Α
Ονομασία στην ελληνική γλώσσα
Ονομασία στην αγγλική γλώσσα
Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα
Κωδικός Δικαιοδοσίας

1
Βερμούδες
Bermuda
Βερμούδες
ΒΜ

2
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
British Virgin Islands
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
VG

3
Κατάρ
Qatar
Κράτος του Κατάρ
QA

4
Κόστα Ρίκα
Costa Rica
Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα
CR

5
Κουρασάο
Curagao
Κουρασάο
CW

6
Νιγηρία
Nigeria
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας
NG

7
Νήσοι Κάιμαν
Cayman Islands
Έδαφος των Νήσων Κάιμαν
ΚΥ

8
Περού
Peru
Δημοκρατία του Περού

ΡΕ

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ