1/874/2020 Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών πέραν των ανοιχτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012 για τ

1/874/2020 Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων ή άλλων συναλλαγών πέραν των ανοιχτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012 για τ

Αριθμ. απόφ. 1/874/17.03.2020

(ΦΕΚ Β' 1108/31-03-2020)
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α’ 167).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης.

3. Το άρθρο 18 του ν. 4141/2013, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εφαρμογή των μέτρων και την άσκηση των καθηκόντων και εξουσιών που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 236/2012.

4. Το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012, το οποίο ορίζει ότι, όπου υπάρχουν ανεπιθύμητα συμβάντα ή εξελίξεις που συνιστούν σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την  εμπιστοσύνη της αγοράς στο οικείο κράτος μέλος ή σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, και το μέτρο είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της απειλής και δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών δυσανάλογες προς τα οφέλη του, προκειμένου η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για τον εν λόγω τόπο να εξετάσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαγορεύσει ή να επιβάλει όρους σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνάπτουν α) ανοικτή πώληση ή β) συναλλαγή διαφορετική από τη ανοικτή πώληση η οποία δημιουργεί ή σχετίζεται με χρηματοπιστωτικό μέσο και το αποτέλεσμα ή ένα από τα αποτελέσματα αυτής της συναλλαγής είναι να παρέχει χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε περίπτωση μείωσης της τιμής ή της αξίας άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου.

5. Τα άρθρα 5 και 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 918/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

7. Το γεγονός ότι η απαγόρευση είναι μέτρο κατάλληλο και ανάλογο για την αντιμετώπιση του επιπέδου της προαναφερόμενης απειλής στις αγορές λόγω COVID-19 και δεν ενέχει αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της αγοράς δυσανάλογη προς τα οφέλη του καθώς και ότι συνιστά προληπτικό μέτρο το οποίο, υπό τις εξαιρετικές συνθήκες λόγω της επιδημίας COVID-19, είναι απαραίτητο.

8. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146).
 
9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α’ 98/22.4.2005),

αποφασίζει ομόφωνα:

1. Την απαγόρευση των συναλλαγών σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο που θα δημιουργούσε ή θα αύξανε καθαρή αρνητική θέση μετοχών, εισηγμένων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανεξάρτητα από τον τόπο εκτέλεσης της συναλλαγής. Η απαγόρευση ισχύει και για πωλήσεις μετοχών που στην ίδια συνεδρίαση ακολούθως καλύπτονται από αγορές μετοχών. Η απαγόρευση ισχύει ανεξάρτητα από το που πραγματοποιείται η εκτέλεση της συναλλαγής (σε τόπο διαπραγμάτευσης ή OTC).
Το μέτρο εφαρμόζεται στις μετοχές των οποίων η αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και σε όλα τα σχετικά μέσα που σχετίζονται με τον υπολογισμό της καθαρής αρνητικής θέσης που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι Μέρος 1 και στα άρθρα 5 και 6 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 918/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Το μέτρο μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2012. Η δυνατότητα παράτασης/ανανέωσης του μέτρου θα εξετάζεται εάν οι περιστάσεις που δικαιολογούσαν την επιβολή του μέτρου επιμένουν ή επιδεινώνονται. Το μέτρο μπορεί να αρθεί πριν από τη λήξη της καθορισμένης περιόδου, εάν αλλάξουν οι περιστάσεις που δικαιολόγησαν την επιβολή του μέτρου.

3. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3, η προαναφερθείσα απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στη δραστηριότητα της ειδικής διαπραγμάτευσης.
Ειδικότερα, η απαγόρευση δεν ισχύει για:
α) Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν συναλλαγές επί των ανωτέρω μετοχών.
β) Ειδικούς διαπραγματευτές που πραγματοποιούν συναλλαγές επί των παραγώγων των ανωτέρω μετοχών, γ) Ειδικούς διαπραγματευτές που πραγματοποιούν συναλλαγές επί των παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης
μετοχών (warrants) των ανωτέρω μετοχών.
δ) Ειδικούς διαπραγματευτές που πραγματοποιούν συναλλαγές σε μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.
Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Άρθρο 2
Ισχύς Διάρκεια

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 18.03.2020 ώρα 00.00.01 (CET) μέχρι την 24.04.2020 ώρα 24.00.00 (CET).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ