10726 ΕΞ 2020 Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces APIs) με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων φορέων του Δημοσίου Τομέα

10726 ΕΞ 2020 Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces APIs) με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων φορέων του Δημοσίου Τομέα

Αριθμ. 10726 ΕΞ 2020
 
(ΦΕΚ Β' 1709/06-05-2020)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα θέματα» (Α’134), όπως ισχύουν,
β) του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Α' 57), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4305/2014 «Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων ... και άλλες διατάξεις» (Α' 237) και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34),
γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α' 137).
ε) του ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις» Α΄ 138), όπως ισχύει.
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και διορθώσεις σφαλμάτων Α΄ 126).
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85),
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 96).
ια) της υπ' αριθμ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902),
ιβ) της υπ' αριθμ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων (εφεξής «στοιχεία») στον Κεντρικό Κατάλογο των δημοσίων δεδομένων (data.gov.gr) από τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3448/2006 όπως ισχύει, δημιουργούνται ασφαλείς Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interface APIs). Τα «στοιχεία» ανωνυμοποιούνται, εφόσον αυτό απαιτείται, στην πηγή προέλευσής τους. Τα «στοιχεία» τηρούνται στους εξυπηρετητές (servers) των φορέων και διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμων προς αυτούς. Οι ως άνω υπερσύνδεσμοι καταχωρούνται στον κεντρικό κατάλογο δημοσίων δεδομένων (data.gov.gr). Εφόσον οι φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα τήρησης των ως άνω στοιχείων σε δικούς τους εξυπηρετητές, αυτά αποτίθενται στον κεντρικό κατάλογο δημοσίων δεδομένων (data.gov.gr).
 
2. Με το πέρας της ως άνω διαδικασίας, τα στοιχεία διατίθενται από τον κεντρικό κατάλογο δημοσίων δεδομένων (data.gov.gr) προς περαιτέρω χρήση, είτε με περιήγηση στον δικτυακό τόπο data.gov.gr είτε με τη χρήση της διατιθέμενης προς τούτο Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών (API).

3. Η διάθεση, απόθεση και περαιτέρω χρήση των στοιχείων γίνεται υπό τους όρους της παρούσας και των διατάξεων του ν. 3448/2006, όπως ισχύει.

4. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ ΑΕ δύναται να υποστηρίζει τους ως άνω φορείς σε τεχνικά ζητήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 2
Τεχνικές προδιαγραφές

1. Οι APIs που αφορούν απευθείας επικοινωνία κάθε ενδιαφερόμενου με τις ψηφιακές υπηρεσίες μέσω Web Browser ή εφαρμογής (Αpp), ακολουθούν, με όσο το δυνατόν πληρέστερο και αποδοτικότερο τρόπο, το αρχιτεκτονικό μοτίβο client-server και τις αρχές του αρχιτεκτονικού στυλ REST (Representational State Transfer). Κάθε υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω έκθεσης των URIs (Uniform Resource Identifiers) που αντιστοιχούν σε διαθέσιμους πόρους (resources) του συστήματος. Οι κλήσεις γίνονται χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP, ενώ τα δεδομένα που ανταλλάσσονται στις αιτήσεις και στις απαντήσεις, ακολουθούν τον μορφότυπο JSON (Java Script Object Notation).

2. Για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ροές δεδομένων (Data streams) μεταξύ υπηρεσιών (services), όπως για περιπτώσεις ανακοίνωσης μεταβολών ή συμβάντων σε πολλούς φορείς, οι γραμμογραφήσεις (schemata) θα ακολουθούν το μορφότυπο JSON, όπου θα περιέχεται και το σύνολο των αναγκαίων μεταδεδομένων. Για την διευκόλυνση της συνεχούς εξέλιξης των γραμμογραφήσεων και για εξοικονόμηση δικτυακών πόρων, θα υφίσταται:
α) διάταξη εγγραφής και τροποποίησης των γραμμογραφήσεων (schema registry) και
β) δυαδική κωδικοποίηση (binary encoding) των γραμμογραφήσεων με κατάλληλο πρότυπο ανοιχτό πρωτόκολλο, ώστε να επιτρέπεται: αα) η συνύπαρξη σε συμπιεσμένη δυαδική μορφή τόσο του σχήματος όσο και των δεδομένων σε κάθε επικοινωνούμενο μήνυμα (record) και ββ) η σταδιακή προσαρμογή σε αναγκαίες μελλοντικές αλλαγές των γραμμογραφήσεων.

Άρθρο 3
Προέλευση στοιχείων

1. Τα στοιχεία του άρθρου 1 της παρούσας προέρχονται από τα κάτωθι Μητρώα:
- Μητρώο Πολιτών
- Μητρώο Φορολογουμένων
- Μητρώο Ταυτοτήτων
- Μητρώο Διαβατηρίων
- Μητρώο Αδειών Διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών
- Μητρώο ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ
- Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α.
- Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
- Εθνικό Ποινικό Μητρώο
- Μητρώο Ανέργων
- Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων
- Μητρώο των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο
- και το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

2. Τα στοιχεία του άρθρου 1 της παρούσας συμπεριλαμβάνουν και:
- Δεδομένα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προερχόμενα από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).
- Δεδομένα αεροπορικών εισιτηρίων/αφίξεων/αναχωρήσεων, προερχόμενα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
- Δεδομένα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, προερχόμενα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
- Δεδομένα εισροών/εκροών καυσίμων, προερχόμενα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
- Δεδομένα κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, προερχόμενα από την Περιφέρεια Αττικής.
- Δεδομένα διελεύσεων διοδίων σε αυτοκινητόδρομους, προερχόμενα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
- Δεδομένα οικονομικής δραστηριότητας (εισαγωγές εξαγωγές), προερχόμενα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
- Δεδομένα αστικών μετακινήσεων, προερχόμενα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

3. Ο προσδιορισμός των διατιθέμενων στοιχείων της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται από τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3448/2006, όπως ισχύουν.

Άρθρο 4
Περιορισμοί διάθεσης στοιχείων

Η διάθεση των στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, στον κεντρικό κατάλογο δημοσίων δεδομένων (data.gov.gr) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3448/2006, όπως ισχύει και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 30 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ