ΑΠΟΦΑΣΗ 1021339/43/ΔΜ-Β - 13/03/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 1021339/43/ΔΜ-Β - 13/03/2009

Θέμα: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν.3325/2005

Όπως είναι γνωστό με την 1100330/1954/ΔΜ/

ΠΟΛ.1133/6.10.2008

Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 2149/Β), καθορίστηκαν οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008).

Σε συνέχεια της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., σας κοινοποιούμε πίνακα των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του ν.

3325/2005

σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ. να χορηγήσουν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

Κοινοποιούμε παράλληλα και το άρθρο 2 του ιδίου νόμου και σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο (οικ.2433/166/Φ.15.1/13.2.2009), του Υπουργείου Ανάπτυξης, για ορισμένες περιπτώσεις αποθηκών της παρ. 1γ του άρθρου 2, καθώς και για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών της παρ. 1δ του ιδίου άρθρου, που εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας λόγω χαμηλής όχλησης και έχουν κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kw ή θερμική τα 8 kw, θα προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση του ν.

1599/1986

του εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη από την οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι δηλωθείσες δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.

3325/2005

.

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3325
(ΦΕΚ 68Α΄/11-3-2005)

Ιδρυση και λειτουργία βιομηχανιών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 2: Ορισμοί

1. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α. Βιομηχανία-Βιοτεχνία: Η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

β. Επαγγελματικά Εργαστήρια: Οι τεχνοοικονομικές μονάδες του προηγούμενου εδαφίου, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερμική τα πενήντα (50) KW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται και η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.

γ. Αποθήκες: Οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που επίσης βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και προορίζονται για μια από τις πιο κάτω χρήσεις:
αα) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος.
ββ) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
γγ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων.
δδ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων.
εε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους.

δ. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις: Οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών.

ε. Κτιριακές Εγκαταστάσεις:
αα) Κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄.
ββ) Βιομηχανικό-Βιοτεχνικό Κτίριο: Κάθε κτίριο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση.
γγ) Ανεξάρτητο κτίριο: Το περιμετρικά ελεύθερο κτίσμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως επαγγελματικός χώρος.

στ. Φορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.

ζ. Εγκατάσταση (Ίδρυση): Η τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας.

η. Λειτουργία: Η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού.

θ. Επέκταση: Η επαύξηση, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή η προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων ή ειδικών εγκαταστάσεων, που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του ή η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας. Όταν πρόκειται για αποθήκες χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, επέκταση θεωρείται η αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

ι. Εκσυγχρονισμός: Η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ειδικών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας.

ια. Δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης: Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν.

1650/1986

(ΦΕΚ 160 Α΄), όπως ισχύει και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ" εξουσιοδότηση αυτού.

ιβ. Υψηλό Μηχάνημα: Το μηχάνημα το οποίο, λόγω του εκ κατασκευής ύψους του, απαιτεί ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερο από αυτό που επιτρέπεται από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

ιγ. Υψηλή Εγκατάσταση: Το σύνολο των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ή και των λοιπών μηχανολογικών στοιχείων που μπορούν, από τεχνολογική άποψη, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μόνο κατακορύφως, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

ιδ. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Ν. Α. και οι αντίστοιχες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου για τις περιοχές Αμιγούς Κατοικίας (Α.Κ.), τις περιοχές Γενικής Κατοικίας (Γ.Κ.), τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), τα Πολεοδομικά Κέντρα, τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), τα Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙ.ΠΑ.), τις Βιομηχανικές Περιοχές (Β.Ι.ΠΕ.), τις Ζώνες Χονδρεμπορίου, την Περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (ΦΕΚ 707 Δ΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 31.3 /6.4.1987 (ΦΕΚ 303 Δ΄), ισχύουν οι ορισμοί που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, ως περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 Δ΄), όπως ισχύει, καθορίζονται οι περιοχές που απεικονίζονται στους χάρτες κλίμακας 1:5.000 που προσαρτώνται στο Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) κατά την παρ. 6.α του άρθρου 41, οι οποίοι τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους χάρτες που προσαρτώνται στο Ν. 3190/ 2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) κατά την παρ. 7 του άρθρου 20 αυτού.

YΠΟΙΚ 1021339/43/ΔΜ-Β/13.3.2009